Prezentare proiect Poiana Brasov

Report
TRASEU
EDUCAŢIONAL
LOCALITATEA VALEA
VIŞEULUI
judeţul Maramureş
ARGUMENT



Munţii Maramureşului-o regiune atractivă pentru dezvoltarea
turismului, un mediu natural curat din punct de vedere ecologic care
creează condiţii favorabile dezvoltării diferitelor tipuri de turism,
stabilirea de trasee turistice interesante.
Parte componentă a Parcului Natural Munţii Maramureşului, acestei
regiuni i s-a acordat o atenţie deosebită atât din partea şcolilor,
autorităţilor locale, judeţene, naţionale cât şi din partea celor
internaţionale. În cadrul parcului sunt delimitate trei zone (zona
tampon, zona de tranziţie şi o zonă de protecţie integrală), în cadrul
acestei regiuni s-au creat premisele unei dezvoltări durabile prin
valorificarea întregului potenţial natural şi antropic.
Comunităţile locale au beneficiat de programe şi proiecte de
finanţare guvernamentale şi GEF de granturi mici ale Programului
Naţiunilor Unite pentru respectarea legislaţiei din arii naturale
protejate, păstrarea şi conservarea mediului natural şi găsirea de
soluţii alternative, ecologice, de valorificare a potenţialului natural şi
economic al zonei.
OBIECTIVE

OBIECTIVE GENERALE

- dezvoltarea interesului şi
responsabilităţii pentru menţinerea
unui mediu natural echilibrat, prielnic
vieţii;



- formarea şi dezvoltarea abilităţilor de
protejarea mediului înconjurător;
- dezvoltarea abilităţilor de a aborda o
temă din perspective multiple, de a
analiza probleme şi de a identifica
soluţii de ameliorare a acestora;
- dezvoltarea gustului pentru frumos şi
aprecierea frumuseţilor naturii din
orizontul local;

OBIECTIVE EDUCATIVE

- formarea şi dezvoltarea unei atitudini de preţuire a
frumuseţilor naturii;

- recunoaşterea formelor de relief, a elementelor de
hidrografie, a florei şi a faunei, a fenomenelor
carstice, a diferitelor activităţi economice din zonă;

- formarea unei atitudini ecologice la elevi;

- dezvoltarea unor comportamente de protecţie a
mediului;

- aplicaţia observaţiei ca demers al cunoaşterii de
tip ştiinţific;

- conştientizarea efectelor ale activităţii omului
asupra mediului înconjurător;

- observarea şi identificarea unor intervenţii
stabilizatoare sau perturbatoare ale omului în
mediul natural;

- identificarea legăturilor ce se stabilesc între lumea
vie şi mediu de viaţă.
Scopul proiectului





În ultimii ani se intensifică presiunea umană în teritoriu, implicit
presiunea asupra mediului natural. În spiritul protejării şi
conservării mediului natural din această zonă a Munţilor
Maramureşului, ne-am gândit la derularea acestui proiect.
Latura educativă a proiectului se va reflecta în formarea unei
atitudini conştiente şi responsabile privind necesitatea protejării şi
conservării mediului natural din orizontul local şi apropiat.
Latura ecologică a acestui proiect se va materializa prin ample
acţiuni de igienizare şi ecologizare a zonei cu participarea elevilor
şi a cadrelor didactice.
Prin realizarea acestui proiect se creează instrumente utile de
lucru locale, puse în legătură cu cerinţele curriculumului diverselor
discipline şi în acelaşi nou mod de a privi legătura dintre om şi
mediu, punct de vedere predominant fiind, dezvoltarea şi
promovarea ecoturismului, precum şi ideea sustenabilităţii în
Munţii Carpaţi.
Proiectul de faţă contribuie la cunoaşterea şi valorificarea
ecoturistică a potenţialului natural al zonei de câtre elevi,
profesori şi părinţi, formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de
PANORAMA LOCALITĂŢII
VALEA VIŞEULUI

Localitatea Valea
Vişeului este
situată în nordul
judeţului
Maramureş (la
graniţa cu
Ucraina), pe
terasele comune
ale râurilor Vişeu şi
Tisa, la poalele
Munţilor
Maramureşului.
HARTA TRASEULUI EDUCAŢIONAL
urmează punctele: şcoala-confluenţa Vişeu-Tisa- cătunul Zaveşiva-Pădurea Bania—cariera de piatră-Burcutul kuheiPădurea Luhei-Tocarnea –Ialinca-Yarica Bistra-DJ 185-DEfileul Vişeului-cătunul Zapoderei-Muzeul Havrelo ClempuşŞcoala
CONFLUENŢA
Se pleacă de la şcoala din
Valea Vişeului pe o
distanţă de circa 500 m
până la confluenţa dintre
râul Vişeu şi Tisa unde are
loc primul popas.
► Aici se fac observaţii legate
de geomorfologia locului şi
elemente de hidrologie,
deoarece satul Valea
Vişeului este aşezat într-un
bazinet de eroziune pe
terasele comune ale
râurilor Vişeu şi Tisa.
►
CARIERA DE PIATRĂ
• Urmează deplasarea spre
locul numit ”Bania” pe un drum
forestier şi prin cătunul
Zaveşiva. Pe traseu se fac
observaţii legate de vegetaţia
de luncă şi cea a pădurii de
fag, iar popasul are loc la fosta
carieră de calcar compact
exploatat în zonă între anii
1956-1975. Aici se
recapitulează cunoştinţe legate
de roci şi minerale – duritate,
clivaj, permeabilitatea rocilor –
precum şi cele legate de
industria materialelor de
construcţii.
BURCUTUL ŞI CARSTUL DE LA
IALINCA
Traseul continuă prin deplasarea spre
locul numit “Tocarnea” prin
urcarea versantului dinspre valea
Luhei, unde se vor face două
popasuri. Primul popas constă în
vizitarea carstului şi a peşterilor
accesibile din zonă.


Se vor recapitula şi observa
noţiunile legate de calcar biogen,
modul de formare, dizolvarea
calcarului datorită acţiunii apelor
de ploaie încărcate cu CO2,
formele rezultante precum
peşterile cu stalactite şi
stalagmite.
Un aspect demn de remarcat este
prezenţa în interiorul peşterilor a
unei specii de lilieci unicat în
Europa, liliacul cu nas bont.
CUPTORUL DE VAR


Al doilea popas se face lângă
cuptorul de var din zonă,
unde localnicii obţin var în
cantităţi mai mici. Aici
profesorul de chimie explică
procedeul de obţinere a
varului prin arderea
calcarului, precum şi toate
procesele fizice şi chimice
care se petrec.
Traseul continuă cu
deplasarea spre localitatea
Bistra prin pădurea Ialinca
unde se pot vedea etajarea
vegetaţiei în altitudine şi
unele amenajări vănătoreti,
precum hrănitoare pentru
cervide, serării şi
observatoare de vănătoare.
DEFILEUL VIŞEU
• Ajunşi la Bistra se traversează râul
•
•
•
Vişeu peste puntea Zarica şi odată
ajunşi pe DJ 185 se îndreaptată spre
Valea Vişeului pănă la tunel unde are
loc ultimul popas.
Aici drumul judeţean trece prin defileul
Vişeului tăiat în conglomeratele de
vârstă Cretacică, o zonă deosebit de
pitorească.
Se recapitulează noţiunile de versant,
vale, eroziune de mal şi cea fluviatilă.
În apele râului Vişeu habitează lostriţa
(Hucho Hucho), un relict al apelor
glaciare, iar elevii sunt invitaţi la o
partidă virtuală de pescuit.
MUZEUL HAVRELO CLEMPUŞ



Drumul se continuă spre satul
Valea Vişeului peste terasele
Poderei-Pojarniţa până la
Muzeul Havrelo Clempuş, unde
are loc ultimul popas.
Se vizitează muzeul profitând
de sprijinul gazdelor şi de
explicaţiilor lor, respectând
regulile specifice unei astfel de
vizite.
Traseul continuă timp de
aproape 10 minute, timp în
care s-a revenit din nou la
şcoala unde s-au tras
concluziile acestui periplu
educaţional.
Rezultate scontate
• Prin colaborarea cadrelor didactice din cadrul şcolii
implicate în acest proiect obiectivele propuse vor fi
realizate folosind mijloacele educative, de învăţare şi
activităţi practice are să fie acceptate de elevi.
• Plăcerea şi bucuria lucrului finit vor face ca efortul depus să
nu fie o povară. S-a avut în vedere realizarea unei hărţi
locale care va cuprinde şcoala şi 5-6 elemente, denumite
puncte cheie, care se consideră ca fiind necesar a fi
cunoscute de un vizitator sosit de departe în zonă.
• Se are în vedere şi: realizarea unei pagini Web şi racordarea
proiectului la Traseele Educaţionale ale Şcolilor din Carpaţi,
îmbogăţirea colecţiei şcolii cu noi materiale(roci, minerale,
ierbare, fotografii), completarea portofoliilor personale ale
elevilor cu noi fişe, planşe, fotografii.
REALIZATORI

Traseul a fost realizat prin colaborarea
cadrelor didactice din Şcoala Valea
Vişeului:




ONIUJEC VASILE – prof. geografie;
HERBIL MARIAN – prof. chimie-fizică;
MOLDOVAN IULIA – prof. Biologie;
ONIUJEC Liuba – învăţătoare.
DATE DE CONTACT:
SCOALA CU CLASELE I-VIII,
VALEA VISEULUI
JUDETUL MARAMURES
TEL.: 0262369207

similar documents