Slide_bai_giang

Report
Bài 1:
GIỚI THIỆU LUẬT NGÂN HÀNG
• HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
• LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
LUẬT NGÂN HÀNG VIỆT NAM
• PHÁP LUẬT VỀ NGÂN HÀNG
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung
ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp
vụ sau đây:
• Nhận tiền gửi;
• Cấp tín dụng;
• Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
LUẬT NGÂN HÀNG VIỆT NAM
• Giai đoạn trước năm 1945
• Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1951
• Giai đoạn từ năm 1951 đến năm 1987
• Giai đoạn từ năm 1987 đến năm 1990
• Giai đoạn từ năm 1990 đến nay
PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG
• KHÁI NIỆM
• ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH
• PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH
• QUAN HỆ PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG
• NGUỒN LUẬT NGÂN HÀNG
KHÁI NIỆM LUẬT NGÂN HÀNG
Luật ngân hàng là tổng hợp các quy phạm
pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát
sinh trong quá trình nhà nước tổ chức và quản
lý hoạt động ngân hàng, các quan hệ về tổ
chức, hoạt động của các tổ chức tín dụng và
hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác
ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA
LUẬT NGÂN HÀNG
• Quan hệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng
Nhà nước VN
• Quan hệ tổ chức và hoạt động của các tổ chức
tín dụng
• Quan hệ kinh doanh ngân hàng của các tổ chức
không phải là tổ chức tín dụng được nhà nước
cho phép thực hiện hoạt động kinh doanh ngân
hàng
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA
LUẬT NGÂN HÀNG
• Phương thức mệnh lệnh phục tùng (đối với các
quan hệ quản lý nhà nước về ngân hàng)
• Phương thức bình đẳng, thoả thuận (các quan
hệ tổ chức và kinh doanh ngân hàng)
QUAN HỆ PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG
Quan hệ pháp luật về ngân hàng là những quan
hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý nhà
nước về ngân hàng và những quan hệ xã hội
phát sinh trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng
được các quy phạm pháp luật ngân hàng điều
chỉnh.
• Chủ thể của quan hệ pháp luật ngân hàng
• Khách thể của quan hệ pháp luật ngân hàng
• Nội dung của quan hệ pháp luật ngân hàng
NGUỒN LUẬT NGÂN HÀNG
•
•
•
•
Hiến pháp 1992
Luật Ngân hàng Nhà nước VN
Luật các tổ chức tín dụng
Bộ luật dân sự 2005, Luật thương mại 2005,
Luật doanh nghiệp, Luật HTX, Luật đầu tư,
Luật tổ chức Chính phủ
• Pháp lệnh
• Nghị định, Thông tư liên quan
Bài 2:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
• KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA
NHNNVN
• HỆ THỐNG TỔ CHỨC NHNNVN
• CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHNNVN
KHÁI NIỆM NHNN
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan
ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung
ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam
Ngân hàng Nhà nước là pháp nhân, có vốn
pháp định thuộc sở hữu nhà nước, có trụ sở
chính tại Thủ đô Hà Nội
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
CỦA NHNNVN
• Chức năng
– Quản lý nhà nước
– Ngân hàng trung ương
• Nhiệm vụ, quyền hạn (đ.4 LNHNN)
HỆ THỐNG TỔ CHỨC NHNNVN
• Cơ cấu tổ chức ►
Trụ sở chính
– Vụ, cục
– Chi nhánh
– Văn phòng đại diện
– Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp
• Lãnh đạo và điều hành ►
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHNNVN
•
•
•
•
•
Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
Phát hành tiền
Hoạt động tín dụng
Hoạt động thanh toán và ngân quỹ
Quản lý nhà nước về ngoại hối và hoạt động
ngoại hối
• Thanh tra ngân hàng
• Các hoạt động khác (thông tin, đào tạo….)
Bài 3: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ
CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG
• KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI
• HỆ THỐNG CÁC TCTD
• CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, ĐIỀU
HÀNH TCTD
• HOẠT ĐỘNG CỦA TCTD
• QUY CHẾ KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
• PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD
KHÁI NIỆM TCTD
Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện
một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân
hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ
chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính
vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.
ĐẶC ĐIỂM CỦA TCTD
• Là một pháp nhân
• Là 1 doanh nghiệp đặc biệt
• Đối tượng kinh doanh là tiền tệ
• Hoạt động kinh doanh chính, chủ yếu, thường
xuyên mang tính nghề nghiệp là hoạt động
ngân hàng.
• Chịu sự quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà
nước
PHÂN LOẠI TCTD
• Căn cứ vào phạm vi được thực hiện các hoạt
động ngân hàng
• Căn cứ vào hình thức sở hữu vốn điều lệ
• Căn cứ vào hình thức của TCTD:
– Công ty TNHH
– Công ty cổ phần
– Hợp tác xã
HỆ THỐNG CÁC TCTD
• Ngân hàng
NHTM nhà nước; NHCS; NHTMCP ;
CNNHNN; NHLD ; NH 100% vốn NN;
VPĐDNHNN; NHHTX.
• Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Công ty tài chính; Công ty cho thuê tài
chính; Quỹ tín dụng nhân dân; Tổ chức tài
chính vi mô
CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ
CỦA TCTD
• Cơ cấu tổ chức
– TCTD là công ty cổ phần
– TCTD là công ty TNHH
– TCTD là ngân hàng HTX, quỹ tín dụng ND
• Mạng lưới hoạt động
– Trụ sở chính
– Sở giao dịch, chi nhánh, VPĐD, đơn vị sự nghiệp
– Phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch,
máy giao dịch
CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ
CỦA TCTD (tt)
• Nhân sự
– Không thuộc trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức
vụ (đ.33 LCTCTD)
– Đạt tiêu chuẩn, điều kiện (đ.50 LCTCTD)
– Không được đồng thời đảm nhiệm chức vụ (đ.34
LCTCTD)
– Phải được NHNN chấp thuận (-TTg bổ nhiệm)
– Có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm (đ.36 LCTCTD)
HOẠT ĐỘNG CỦA TCTD
• Hoạt động huy động vốn
• Hoạt động cấp tín dụng
• Hoạt động cung ứng các dịch vụ thanh toán và
ngân quỹ
• Các hoạt động kinh doanh khác
HUY ĐỘNG VỐN
• Nhận tiền gửi
• Phát hành giấy tờ có giá
• Vay vốn của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài
chính khác
• Vay vốn của NHNN
HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG
• Cho vay
• Chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá
khác
• Bảo lãnh ngân hàng
• Cho thuê tài chính
• Bao thanh toán
CUNG ỨNG DỊCH VỤ
THANH TOÁN VÀ NGÂN QUỸ
• Cung ứng các phương tiện thanh toán
• Tham gia hệ thống thanh toán, thực hiện các
dịch vụ thanh toán
• Thực hiện các dịch vụ thu hộ chi hộ
• Tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ
• Thực hiện các hoạt động ngân quỹ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁC
•
•
•
•
•
•
•
Góp vốn mua cổ phần
Tham gia thị trường tiền tệ
Kinh doanh ngoại hối, vàng
Kinh doanh, cung ứng các dịch vụ bảo hiểm
Thực hiện các nghiệp vụ uỷ thác, đại lý
Tư vấn, bảo quản tài sản, cho thuê tủ két
Môi giới tiền tệ, lưu ký chứng khoán
CÁC HẠN CHẾ ĐỂ ĐẢM BẢO
AN TOÀN HOẠT ĐỘNG
•
•
•
•
•
•
•
Các trường hợp cấm cấp tín dụng
Các trường hợp hạn chế cấp tín dụng
Giới hạn cấp tín dụng
Giới hạn góp vốn, mua cổ phần
Duy trì các tỉ lệ bảo đảm an toàn
Phải dự phòng rủi ro
Không được kinh doanh bất động sản, góp
vốn, mua cổ phần của cty con, cty liên kết, cty
kiểm soát
BẢO HIỂM TIỀN GỬI
• Chủ thể quan hệ bảo hiểm tiền gửi
• Các loại tiền gửi được bảo hiểm
• Các loại tiền gửi không được bảo hiểm
• Giới hạn số tiền bảo hiểm
• Phí bảo hiểm tiền gửi
• Sự kiện bảo hiểm
• Chi trả tiền bảo hiểm
QUY CHẾ KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
• Khái niệm
• Đối tượng bị áp dụng kiểm soát đặc biệt
• Trình tự tiến hành kiểm soát đặc biệt
• Chấm dứt kiểm soát đặc biệt
KHÁI NIỆM KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
• Kiểm soát đặc biệt là biện pháp quản lý nhà
nước đặc biệt do NHNN thực hiện đối với các
tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi
trả, mất khả năng thanh toán nhằm đảm bảo an
toàn hệ thống các TCTD
• Kiểm soát đặc biệt là việc một tổ chức tín dụng
bị đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ngân
hàng Nhà nước do có nguy cơ mất khả năng
chi trả, mất khả năng thanh toán
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG KSĐB
• Có nguy cơ mất khả năng chi trả
• Nợ không có khả năng thu hồi có nguy cơ dẫn
đến mất khả năng thanh toán
• Số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng lớn hơn 50%
giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ
• Hai năm liên tục bị xếp loại yếu kém
• Một năm liên tục không duy trì được tỷ lệ an
toàn vốn tối thiểu hoặc 6 tháng liên tục < 4%
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH KSĐB
• Ra quyết định KSĐB, thành lập ban KSĐB
• Ban KSĐB thực hiện nhiệm vụ:
– Chỉ đạo và giám sát xây dựng phương án củng cố
tổ chức & hoạt động
– Báo cáo, kiến nghị NHNN
• Xử lý kiến nghị của ban KSĐB
CHẤM DỨT KSĐB
• Hoạt động của TCTD trở lại bình thường
• TCTD được sáp nhập, hợp nhất vào một
TCTD khác
• TCTD không khôi phục được khả năng thanh
toán
PHÁ SẢN TCTD
• TCTD lâm vào tình trạng mất khả năng thanh
toán nợ đến hạn sau khi chấm dứt hoặc không
áp dụng KSĐB thì phải mở thủ tục giải quyết
yêu cầu tuyên bố phá sản
• Thủ tục phá sản TCTD được thực hiện theo
quy định của Luật phá sản (2004), Luật các
TCTD (2010), NĐ 05/2010/NĐ-CP và các văn
bản liên quan
GIẢI THỂ TCTD
• Chấm dứt sự tồn tại, xoá tên một TCTD trong
sổ ĐKKD.
• Các trường hợp giải thể:
– Tự nguyện xin giải thể, có khả năng thanh toán hết
nợ, được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận
– Hết thời hạn hoạt động
– Bị thu hồi Giấy phép
THANH LÝ TCTD
• Thanh lý TCTD bị tuyên bố phá sản
• Thanh lý TCTD giải thể dưới sự giám sát của
NHNN
• TCTD bị thanh lý có trách nhiệm thanh toán
các chi phí liên quan đến việc thanh lý tài sản
Bài 4:
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG
• KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM
• NGUYÊN TẮC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
• KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG
• NỘI DUNG CƠ BẢN
KHÁI NIỆM HĐTD
HĐTD là sự thoả thuận bằng văn bản giữa
TCTD và khách hàng, theo đó, TCTD chuyển
giao một số tiền cho bên vay sử dụng trong
một thời hạn nhất định, với điều kiện hoàn trả
cả gốc và lãi
ĐẶC ĐIỂM CỦA HĐTD
• Mang đặc điểm của HĐ vay tài sản.
• HĐ thương mại hay HĐ dân sự
• Một bên bao giờ cũng là TCTD
• Xác định mục đích sử dụng vốn vay
• Được lập bằng văn bản
• Đối tượng được thể hiện dưới hình thức tiền tệ
PHÂN LOẠI HĐTD
• Căn cứ vào thời hạn sử dụng vốn vay
• Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay
• Căn cứ mức độ đảm bảo vốn vay
• Căn cứ vào phương thức cho vay
NGUYÊN TẮC KÝ KẾT HĐ
• Nguyên tắc chung
• Năng lực chủ thể
• Có mục đích sử dụng vốn hợp pháp
• Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong
thời hạn cam kết
• Có phương án sử dụng vốn khả thi, hiệu quả
NGUYÊN TẮC KÝ KẾT HĐ (tt)
• Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay
• Tuân thủ các quy định về giới hạn cho vay
• Những trường hợp cấm cho vay
• Những trường hợp hạn chế cho vay
KÝ KẾT HĐTD
•
•
•
•
Hồ sơ vay vốn
Thẩm định hồ sơ vay vốn
Quyết định cho vay
Ký kết hợp đồng tín dụng
NỘI DUNG CƠ BẢN
•
•
•
•
•
•
•
•
Các điều khoản:
Điều kiện vay vốn
Đối tượng hợp đồng
Phương thức cho vay
Thời hạn sử dụng vốn vay
Lãi suất
Mục đích sử dụng vốn vay
Phương thức thanh toán tiền vay vốn và lãi
Giải quyết tranh chấp hợp đồng
ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA
HỢP ĐỒNG
• Chủ thể tham gia hợp đồng phải có đủ năng
lực PL và năng lực hành vi
• Mục đích hợp đồng không trái PL và đạo đức
XH
• Có sự đồng thuận ý chí giữa các bên cam kết
trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và tự do
ý chí
• Hình thức hợp đồng phải phù hợp với quy định
của PL
CÂU HỎI
• Hãy cho biết lịch sử hình thành và nguyên
nhân ra đời của các ngân hàng.
• Tư cách pháp nhân của NHNN thể hiện ở
những điểm nào?
• Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia là
cơ quan trực thuộc NHNN?
• Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia là cơ quan
trực thuộc NHNN?
CÂU HỎI
• Giấy tờ có giá nào được phép giao dịch qua
nghiệp vụ thị trường mở của NHNN?

similar documents