pinjaman kenderaan - Institut Perakaunan Negara

Report
TATACARA PENGURUSAN
PINJAMAN KENDERAAN
BAGI ANGGOTA
PERKHIDMATAN AWAM
SEKSYEN PENGURUSAN PERAKAUNAN PINJAMAN
BAHAGIAN PERKHIDMATAN OPERASI PUSAT & AGENSI
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
1
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
SKOP
- Perundangan/Peraturan Berkuatkuasa
- Takrifan
- Kuasa Melulus
- Syarat Permohonan
- Syarat tambahan untuk Kenderaan Yang Sudah Terpakai
- Syarat tambahan bagi pegawai yang berkhidmat di luar negara
- Borang & Dokumen Sokongan
- Peraturan Setelah Diluluskan
- Syarat penangguhan bayaran
- Tatacara mengakaunkan pinjaman
- Tatacara Pertanyaan Baki (Penyelesaian Awal Baki Pinjaman/Tamat tempoh)
- Tuntuan Bayaran Balik Gaji Terlebih Potong
- Mengakaun Pinjaman bagi Pegawai yang bertukar
- Tindakan Surcaj & Tatatertib
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
2
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
PERATURAN BERKUATKUASA
1. PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 1993
( Peraturan-peraturan dan Syarat-syarat Mengenai Pinjaman Kenderaan bagi
Pegawai Pegawai Perkhidamatan Awam Am Persekutuan (Kecuali
Perkhidmatan Tentera & Polis)
2. PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 8 TAHUN 1993
(Al-Bai' Bithaman 'Ajil Bagi Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Awam Am
Persekutuan (Kecuali Perkhidmatan Tentera Dan Polis)
3. SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2001
(Membenarkan Anggota Perkhidmatan Awam Mendapatkan Pembiayaan
Kenderaan Setiap 5 Tahun)
4. SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 12 TAHUN 2008
(Pindaan Had Kelayakan Pinjaman/Pembiayaan Membeli Kereta)
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
3
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
TAKRIFAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN KENDERAAN
1.
MEMBELI KERETA
2.
MOTOSIKAL
3.
MOTOBOT
4.
ENJIN BOT
5.
BOT
6.
BASIKAL
BPOPA
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
4
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
CARA PEMBIAYAAN PINJAMAN KENDERAAN
TERBAHAGI KEPADA 2 :1.
CARA BIASA (KONVENSIONAL)
-
PP7/1993
2.
CARA AL-BAI' BITHAMAN 'AJIL (ISLAM) -
PP8/1993
BPOPA
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
5
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
DIBIAYAI OLEH:
1.
KUMPULANWANG AMANAH PINJAMAN KENDERAAN – 853101
PENGELUARAN PINJAMAN SEBELUM MEI 2004
ATAU
2.
BANK SIMPANAN NASIONAL (BSN)
PENGELUARAN PINJAMAN MULAI MEI 2004
BPOPA
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
6
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
KUASA MELULUSKAN PERMOHONAN
UMUM:•
KETUA SETIAUSAHA (KSU) KEMENTERIAN;
atau
•
PEGAWAI PENGAWAL
PERMOHONAN KSU, PEGAWAI PENGAWAL :–
•
PERBENDAHARAAN
PERWAKILAN KUASA
KSU KEMENTERIAN ATAU PEGAWAI PENGAWAL BOLEH
MEWAKILKAN KUASA SECARA BERTULIS DAN MAKLUM
PERBENDAHARAAN.
BPOPA
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
7
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
SYARAT-SYARAT PINJAMAN / PEMBIAYAAN
1. MEMPUNYAI KELAYAKAN ASAS
1.1 ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
1.1.1
BERJAWATAN TETAP.
1.1.2
DALAM PERCUBAAN (Perlu 2 orang Penjamin)
1.1.3
KONTRAK (Perlu 2 orang Penjamin)
1.2.
MEMERLUKAN KENDERAAN BAGI MEMBOLEHKAN
MENJALANKAN TUGAS RASMI DENGAN SEMPURNA
1.3
MEMBELI KENDERAAN YANG DIBENARKAN MENGIKUT
KELAYAKAN DAN KEMAMPUAN SESEORANG PEGAWAI
1.4
PEGAWAI MESTI MEMPUNYAI GAJI POKOK SEKURANGKURANGNYA RM1,820.75 * BAGI PEMBELIAN KERETA
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
8
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
PINJAMAN KENDERAAN
PERMOHONAN PEMBELIAN KERETA
bagi gaji kurang daripada RM1,820.75 sebulan
hanya boleh dipertimbangkan dan diluluskan oleh
PERBENDAHARAAN dengan syarat:
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
9
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
PINJAMAN KENDERAAN
(i) Ketua Jabatan memperakukan bahawa:
(a) Pegawai tidak dapat menjalankan tugas rasmi
dengan cekapnya setiap hari tanpa kereta sendiri,
atau
disahkan oleh Lembaga Perubatan
(Perintah Am Bab F) - pegawai tidak boleh
menunggang motosikal;
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
10
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
PINJAMAN KENDERAAN
(i) Ketua Jabatan memperakukan bahawa:
(b) Pegawai mempunyai lesen memandu yang sah;
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
11
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
PINJAMAN KENDERAAN
(i) Ketua Jabatan memperakukan bahawa:
(c) Ansuran bulanan tidak boleh melebihi 1/3 daripada
gaji pokok dan Jumlah semua potongan bulanan
tidak melebihi 60% daripada gaji pokok serta elaun
pegawai;
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
12
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
PINJAMAN KENDERAAN
(i) Ketua Jabatan memperakukan bahawa:
(d) Jumlah perjalanan kerana tugas rasmi adalah
melebihi daripada 200 km sebulan selama 3 bulan
berturut-turut.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
13
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
PINJAMAN KENDERAAN
(ii) Pegawai yang berkenaan telah diberi kelulusan untuk
menuntut Elaun Hitungan Batu Kelas C.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
14
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
SYARAT-SYARAT PINJAMAN / PEMBIAYAAN
2.
HAD KELAYAKAN MAKSIMUM
i.
Pembelian Kereta adalah mengikut jawatan
Had
Pinjaman
( RM )
Jawatan
Jawatan Utama dan Jawatan Gred
Khas, Timbalan Pesuruhjaya Polis
hingga Ketua Polis Negara
70,000
Kumpulan Pengurusan dan
Profesional atau Penolong
Penguasa Polis hingga Penolong
Kanan Pesuruhjaya Polis
65,000
Kumpulan Sokongan @ Ketua
Inspektor polis dan ke bawah
55,000
BPOPA
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
15
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
SYARAT-SYARAT PINJAMAN / PEMBIAYAAN
2.
HAD KELAYAKAN MAKSIMUM
ii.
Pembelian Motosikal
RM 5,000
iii.
Pembelian Motobot
RM 4,000
iv.
Pembelian Enjin Motobot RM 3,500
v.
Pembelian bot
RM
700
vi.
Pembelian basikal
RM
500
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
16
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
SYARAT-SYARAT PINJAMAN / PEMBIAYAAN
3. HAD TEMPOH BAYARAN BALIK
Jenis Kenderaan
a) Kereta baru
b) Kereta terpakai
c) Motorsikal Baru
- Prinsip Al-bai’bithaman’ajil
- Prinsip konvensional
d) Motorsikal terpakai
e) Motobot
f) Enjin Motobot
g) Bot
h) Basikal
Tempoh
Tidak melebihi 108 bulan
Tidak melebihi 96 bulan
Tidak melebihi 72 bulan
Tidak melebihi 60 bulan
Tidak melebihi 48 bulan
Tidak melebihi 48 bulan
Tidak melebihi 48 bulan
Tidak melebihi 24 bulan
Tidak melebihi 20 bulan
BPOPA
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
17
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
SYARAT-SYARAT PINJAMAN / PEMBIAYAAN
4.
PINJAMAN DIBENARKAN SETIAP LIMA(5) TAHUN SEKALI
(SPP 5/2001)
Permohonan baru hanya boleh diluluskan selepas lima (5) tahun
dikira mulai tarikh kelulusan sebelumnya dengan syarat pinjaman
yang ada telah diselesaikan
- bertujuan untuk membendung kesan kelembapan ekonomi negara maju ke atas ekonomi
Malaysia adalah dengan menggalakkan penjualan kereta penumpang.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
18
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
SYARAT-SYARAT PINJAMAN / PEMBIAYAAN
5.
PEMOHON PERLU MEMPUNYAI:5.1. Lesen memandu (kenderaan berkaitan) yang sah
5.2. Jumlah ansuran potongan bulanan tidak melebihi 1/3 daripada
gaji pokok
5.3. Jumlah semua potongan termasuk potongan ansuran
kenderaan tidak melebihi 60% daripada gaji pokok & elaun
tetap.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
19
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
SYARAT-SYARAT PINJAMAN / PEMBIAYAAN
CONTOH:
GAJI POKOK
:
ELAUN-ELAUN TETAP : RM 300+250+300 =
(ITKA + ITP +COLA)
1/3 X 2529.37 = RM 843.12
60% X 3379.37 = RM 2027.62
ANDAIKAN POTONGAN SEDIA ADA:
TABUNG HAJI/KWSP/PTPTN/ZAKAT/PINJAMAN KOMPUTER =
RM 2529.37
RM 850.00
RM 3379.37
RM 1453.90
PINJAMAN KENDERAAN
Ansuran Bulanan : RM65000/ 108 [email protected] 4%# = 717.66 (< RM 843.12)
Tidak lebih 60% : RM1453.90 + 717.66
= 2171.56 (> RM 2027.62)X
TIDAK MEMENUHI SYARAT
Ansuran Bulanan : RM50000/108 [email protected] 4%# = 552.05 (< RM 843.12)
Tidak lebih 60% : RM1453.90 + 552.05
= 2005.95 (< RM 2027.62) 
MEMENUHI SYARAT
Nota: # Reducing Balance
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
20
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
PENGIRAAN HARGA
PERKIRAAN HARGA PEMBIAYAAN – RM65,000 @108bulan
Bayaran ansuran bulanan sebanyak RM717.66 sebulan selama 108 bulan
Harga Belian Oleh Kerajaan: RM65,720.00 Kos Kereta seperti Sebutharga
Amaun Pembiayaan Kerajaan: RM65,000.00 Berdasarkan kelayakan
Bayaran Muka oleh pemohon: RM720.00 Perbezaan kos dengan
kelayakan ditanggung sendiri oleh pemohon.
Harga Jualan Kepada Anggota: RM78,227.28 Amaun sebenar yang akan
dibayar oleh peminjam
Bayaran amaun pembiayaan dan keuntungan Kerajaan: RM77,507.28
Jumlah amaun pembiayaan Kerajaan yang dicampur dengan amaun
keuntungan
BPOPA
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
21
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
SYARAT-SYARAT PINJAMAN / PEMBIAYAAN
6.
JUMLAH PINJAMAN TIDAK BOLEH MELEBIHI
HARGA BERSIH KENDERAAN
6.1 HARGA BERSIH = HARGA JUALAN KENDERAAN
+ CUKAI EKSAIS
+ CUKAI JUALAN
+ HAWA DINGIN
+ GETAH PELAPIK LANTAI
+ PENAHAN LUMPUR
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
22
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
SYARAT-SYARAT PINJAMAN / PEMBIAYAAN
6.2 WALAU BAGAIMANAPUN BAGI KERETA PROTON ITEM TERSEBUT
DI BAWAH ADALAH TERMASUK DALAM HARGA BERSIH:
a. RADIO KASET
b. POWER WINDOW
c. CENTRAL LOCKING SYSTEM
d. BOOT TRAY
e. PENAHAN ANGIN
f.
PENAHAN KARAT
g. JEJALUR BADAN, SPOILER DAN SKIRTING
h. ALARM KERETA
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
23
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
SYARAT-SYARAT PINJAMAN / PEMBIAYAAN
7.
JUMLAH PINJAMAN/PEMBIAYAAN WANG YANG DILULUSKAN
DIJADIKAN KEPADA ANGKA RATUSAN YANG KURANG KECUALI
UNTUK BOT DAN BASIKAL.
Contoh:
Permohonan harga kenderaan
– RM55,592.00
Kelayakan maksima
– RM65,000.00
Amaun diluluskan
– RM55,500.00
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
24
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
PINJAMAN KENDERAAN
SYARAT-SYARAT PINJAMAN / PEMBIAYAAN
8 . PINJAMAN/PEMBIAYAAN MESTI DILINDUNGI OLEH:-POLISI INSURAN /TAKAFUL KENDERAAN (KOMPREHENSIF)
DAN TIDAK KURANG DARIPADA BAKI PINJAMAN.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
25
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
PINJAMAN KENDERAAN
SYARAT-SYARAT PINJAMAN / PEMBIAYAAN
9 . TIDAK BOLEH MENJUAL, MEMINDAH HAK MILIK ATAU
MENGGADAIKAN KENDERAAN TANPA KEBENARAN
PERBENDAHARAAN.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
26
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
PINJAMAN KENDERAAN
SYARAT-SYARAT PINJAMAN / PEMBIAYAAN
10. KENDERAAN YANG DIBELI HENDAKLAH SECARA TERUS DAN
PINJAMAN TERSEBUT TIDAK BOLEH DIGUNAKAN UNTUK
MENYELESAIKAN BAKI PINJAMANNYA YANG LAIN YANG DIAMBIL
DENGAN BANK KOMERSIAL
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
27
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
PINJAMAN KENDERAAN
SYARAT-SYARAT PINJAMAN / PEMBIAYAAN
11. KENDERAAN TIDAK BOLEH DIDAFTARKAN ATAS
NAMA PEGAWAI SEBELUM PERMOHONANNYA
DILULUSKAN
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
28
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
PINJAMAN KENDERAAN
SYARAT-SYARAT PINJAMAN / PEMBIAYAAN
12. SEBARANG PERTUKARAN JENIS KENDERAAN - PERLU
MENDAPAT KELULUSAN SEMULA DARI PENGAWAI YANG
MELULUSKAN PERMOHONAN DAN SALINAN KEPADA JANM /
PEJABAT PEMBAYAR
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
29
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
PERATURAN & SYARAT PINJAMAN KENDERAAN TERPAKAI
1.
TIDAK MELEBIHI HARGA BERSIH ATAU MAKSIMUM KELAYAKAN ATAU NILAI
KENDERAAN YG DITENTUKAN OLEH JURUTERA MEKANIKAL KERAJAAN /JPJ
2.
KENDERAAN DINILAI & DIKELUARKAN SIJIL NILAIAN KENDERAAN OLEH
JURUTERA KERJARAYA MEKANIKAL/JPJ - SIJIL YANG DIKELUARKAN ATAS NAMA
PEMINJAM
3.
TEMPOH BAYARAN BALIK BERDASARKAN
BEREKONOMI DAN SELAMAT DIPAKAI
4.
SALINAN ASAL SIJIL NILAIAN KENDERAAN DISERTAKAN BERSAMA
PERMOHONAN.
5.
KENDERAAN HENDAKLAH DILINDUNGI OLEH INSURAN / TAKAFUL
KOMPREHENSIF SEHINGGA SELESAI.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
BAKI
TEMPOH
KENDERAAN
30
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
SYARAT TAMBAHAN PINJAMAN UNTUK PEGAWAI
YANG BERKHIDMAT LUAR NEGARA
SEMUA KEM/JAB YANG MEMPUNYAI PERWAKILAN DI LUAR NEGARA
PERLU MEMATUHI PERATURAN BERIKUT DISAMPING PERATURAN
YANG SEDIA ADA:1.SEBUTHARGA MESTI DIPEROLEH DARI AGEN DI LUAR NEGARA
JIKA PEMBELIAN DILAKUKAN DI LUAR NEGARA.
2.RESIT PEMBELIAN KENDERAAN PERLU DIHANTAR KE JAN /
PEJ. PEMBAYAR DALAM TEMPOH 3 BULAN SELEPAS
PEMBAYARAN
3.BUKU PENDAFTARAN PERLU DISERAHKAN KEPADA KETUA
PERWAKILAN DALAM TEMPOH 30 HARI SELEPAS PEMBELIAN
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
31
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
SYARAT TAMBAHAN PINJAMAN UNTUK PEGAWAI
YANG BERKHIDMAT LUAR NEGARA
4.
KENDERAAN TIDAK BOLEH DIJUAL TANPA KEBENARAN KETUA
PERWAKILAN
5.
KETUA PERWAKILAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MEMERIKSA
DOKUMEN -DOKUMEN KENDERAAN
6.
KETUA PERWAKILAN PERLU MELAPORKAN KEPADA KEM/JAB
MENGENAI BUTIR KENDERAAN YANG DIBELI DAN
MENGESAHKAN BUKU PENDAFTARAN ADA DALAM
SIMPANANNYA
7.
PEGAWAI YANG MEMBAWA BALIK KENDERAAN KE TANAHAIR
SEBELUM PINJAMAN DISELESAIKAN, “HAK MILIK DITUNTUT
OLEH KERAJAAN” DILAKUKAN DALAM TEMPOH 30 HARI
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
32
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
DOKUMEN PERMOHONAN PINJAMAN
1. BORANG PERMOHONAN (KEW.294/294A Pin.1/93) - 4 SALINAN
(para 2.2 Peraturan Pelaksanaan PP3/2004)
2. SURAT PERJANJIAN (KEW.295/295A Pin.1/93)
(para 2.2 Peraturan Pelaksanaan PP3/2004)
- 4 SALINAN
• Salinan asal
- dihantar kepada Pejabat Pembayar
• Salinan kedua - disimpan oleh kementerian/jabatan yang meluluskan
permohonan
• Salinan ketiga - jabatan yang menguruskan bayaran melalui potongan gaji
bulanan
• Salinan keempat - disimpan dalam fail peribadi pegawai/kakitangan
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
33
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
DOKUMEN PERMOHONAN PINJAMAN
SALINAN ASAL DOKUMEN PERJANJIAN DISETEM
BAYARAN SETEM
- SECARA ISLAM –RM3.00 (SPP12/2008)
- SECARA KONVENSIONAL – RM2.50 SETIAP RM500 ATAU
SEBAHAGIAN DARIPADANYA (PP12/1990)
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
34
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
DOKUMEN PERMOHONAN PINJAMAN
3. BORANG PINJAMAN / PEMBIAYAAN HARTA (KEW.322/ AK1)
4. SALINAN AKAUN BANK GIRO BSN
5. SALINAN SLIP GAJI TERKINI
6.
SALINAN KAD PENGENALAN DAN LESEN MEMANDU YANG MASIH
SAH
7.
SEBUTHARGA ASAL DENGAN COP SYARIKAT
8.
SENARAI TUGAS TERKINI
9.
SURAT KELULUSAN DAN TAWARAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN
KENDERAAN
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
35
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
SEBELUM PENYEDIAAN BAUCAR ATAU PENGELUARAN BAYARAN
•
Peminjam perlu mendapatkan surat pengesahan daripada pihak pembekal, tarikh
sebenar kenderaan dapat dibekalkan dan mengemukakannya bersama borang
permohonan pinjaman
•
Penyediaan notis bayaran dan penyerahan bayaran berpandukan tarikh kenderaan
dibekalkan,
•
Permohonan boleh dikemukakan kepada pejabat pembayar sebulan sebelum tarikh
kenderaan dibekalkan.
BPOPA
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
36
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
PERATURAN SETELAH DILULUSKAN PINJAMAN
1.
Bayaran dikeluarkan atas nama pegawai untuk menguruskan pembelian
2.
Ketua Jabatan dan pegawai yang mendapat pinjaman/pembiayaan
sama-sama bertanggungjawab untuk meminta JPJ mencatatkan “Hak
Milik Dituntut Oleh Kerajaan” di dalam Buku Pendaftaran Kenderaan
semasa pendaftaran nama
peminjam sebagai pemilik berdaftar
dilakukan. (eHakMilik)
3.
Resit pembelian hendaklah diserahkan dalam tempoh 30 hari selepas
bayaran diterima berserta dengan cover note dan buku pendaftaran
yang telah dicatat “Hak Milik Dituntut Oleh Kerajaan” .
4.
Kegagalan di para 3 mengakibatkan pinjaman akan terbatal dan Ketua
Jabatan bertanggungjawab mendapatkan semula amaun pinjaman
termasuk amaun keuntungan kerajaan secara sekaligus
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
37
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
PERATURAN SELEPAS KELULUSAN
5. Menyelenggara buku daftar pinjaman kenderaan yang mengandungi
maklumat berikut:
a) Tarikh pinjaman diberikan
b) Jumlah pinjaman
c) Tarikh bayaran diterima oleh pejabat peminjam bertugas
d) Tarikh bayaran diterima oleh peminjam
e) Nombor dan tarikh baucar pembayaran pinjaman
f) Tarikh resit pembelian
g) Tarikh Buku Pendaftaran dihantar untuk dicatat
” Hak Milik Dituntut oleh Kerajaan”
h) Jumlah tempoh bayaran balik
i) Tarikh ansuran pertama bayaran balik pinjaman dimulakan
j) Nama syarikat insurans, nombor sijil insurans, tempoh insurans diliputi
bagi tiap-tiap tahun, jumlah amaun insurans dan tarikh sijil insurans
diserahkan.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
38
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
PINJAMAN KENDERAAN
PENANGGUHAN BAYARAN
1. Ketua Jabatan diberi kuasa untuk memberi
penangguhan bayaran ansuran kepada pegawai
yang telah diluluskan cuti tanpa gaji
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
39
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
PINJAMAN KENDERAAN
PENANGGUHAN BAYARAN
2.
BAGI PINJAMAN SECARA KONVENSIONAL -
 PP 7/93 - PARA 7.6
 BAYARAN PERKHIDMATAN MENGIKUT KADAR BIASA
MASIH
BERKUATKUASA
SEPANJANG
TEMPOH
PENANGGUHAN CUTI TANPA GAJI TERSEBUT
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
40
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
PINJAMAN KENDERAAN
PENANGGUHAN BAYARAN
3
BAGI PINJAMAN SECARA AL BAI’ BITHAMAN ‘AJIL-
 PP 8/93 - PARA 8.8
 TEMPOH BAYARAN BALIK DIJADUALKAN SEMULA TANPA
DIKENAKAN APA-APA BAYARAN TAMBAHAN BAGI TEMPOH
BERKAITAN
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
41
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
TATACARA MENGAKAUNKAN PINJAMAN
1.
Pinjaman diberi dalam sesuatu bulan dianggap diberi pada akhir bulan
2.
Potongan gaji bagi ansuran bayaran balik dilakukan oleh pejabat
perakaunan pada bulan berikutnya
3.
Walau bagaimanapun SG20 tidak perlu disediakan bagi kes pinjaman
kenderaan dengan BSN (PP3/2004 dan Peraturan Pelaksanaan
PP3/2004)
4.
Tanggungjawab peminjam untuk bayar sendiri ansuran yang tidak
sempat dipotong daripada gaji bulanan
BPOPA
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
42
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
TATACARA MENGAKAUNKAN PINJAMAN
BAYARAN PERKHIDMATAN / KEUNTUNGAN ATAS PINJAMAN

BAYARAN PERKHIDMATAN 4% DIKENAKAN ATAS BAKI BULAN YANG
BELUM DISELESAIKAN KECUALI PINJAMAN MEMBELI BOT DAN
BASIKAL TIDAK DIKENAKAN FAEDAH.

BAGI CARA KONVENSIONAL, 10% SETAHUN DIKENAKAN ATAS
ANSURAN TERTUNGGAK SEHINGGA DISELESAIKAN.

BAYARAN PERKHIDMATAN TIDAK DIKENAKAN ATAS BAKI PINJAMAN
PEMINJAM YANG MENINGGAL DUNIA.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
43
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
PENYELESAIAN AWAL PINJAMAN
1. Surat pertanyaan baki disediakan oleh:
i. Bahagian Kewangan untuk dihantar kepada JANM-BPOPA/ JMS;
Atau
ii. Peminjam secara on-line melalui laman web ANM.
2. Surat makluman baki yang diterima daripada JANM-BPOPA / JMS
diagihkan:i. Salinan Asal – Fail Jabatan
ii.Salinan Kedua – Peminjam
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
44
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
PENYELESAIAN AWAL PINJAMAN
3.
Peminjam membuat bayaran di Kaunter BSN mengikut jadual tarikh
yang telah ditetapkan oleh JANM-BPOPA /JMS
4.
Bagi pinjaman yang diambilalih oleh Kerajaan, Bahagian Kewangan
sediakan Penyata Pemungut selepas menerima bayaran dengan
mengkreditkan ke akaun amanah kod 853101.
Pastikan maklumat di skrin subsidiari/permohonan dimasukkan dengan
lengkap sebelum menyimpan penyata pemungut di dalam sistem
GFMAS/eSPKB. (Auto kemaskini Akaun subsidiari)
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
45
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
GAJI TERLEBIH POTONG BAGI PINJAMAN
Pinjaman daripada Kumpulan Wang Amanah Pinjaman Kenderaan
1. Pastikan menerima pengesahan bayaran tarikh terakhir pinjaman
daripada JANM-BPOPA/ JMS.
2.
Pastikan dokumen-dokumen berikut disertakan oleh peminjam:
2.1 Salinan surat arahan pemberhentian potongan/surat penyelesaian
2.2 Salinan slip gaji potongan masih dibuat – potongan berlebihan
2.3 Salinan slip gaji potongan telah diberhentikan
2.4 Salinan resit pembayaran – bagi penjelasan sekaligus
atau
Salinan penyata pemungut – bagi penjelasan sekaligus
3. Bahagian Kewangan akan membuat pengiraan secara manual untuk
menentukan jumlah yang telah terlebih dibayar oleh peminjam dan
serahkan baucar dan dokumen (para 2) kepada JANM-BPOPA/ JMS
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
46
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
GAJI TERLEBIH POTONG BAGI PINJAMAN
4.
JANM-BPOPA/ JMS semak dokumen dan bandingkan jumlah lebihan
yang dituntut dengan data di sistem G-ALMoS.
5.
Sekiranya terdapat perbezaan, pelarasan jumlah di buat sebelum
bayaran di perakukan melalui sistem G-ALMoS.
6.
Cek/ Makluman bayaran EFT dan salinan baucar Kew 304 E bagi
bayaran balik lebihan potongan dihantar kepada Bahagian Kewangan
untuk diserahkan kepada peminjam.
Bagi pinjaman BSN, bayaran bagi gaji terlebih potong akan dibayar oleh
BSN ke akaun bank peminjam.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
47
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
CARA-CARA MENGAKAUN PINJAMAN BAGI PEGAWAI YANG
TERLIBAT DENGAN PERTUKARAN ATAU YANG DIPINJAMKAN
1. BERTUKAR DARI JABATAN NEGERI KE JABATAN PERSEKUTUAN
KENDERAAN- PP Bil. 7 Tahun 1993 - Para 11.1 (vi) & PP Bil. 8 Tahun 1993 - Para 12.1 (v)
1.1 Sijil Gaji Akhir disediakan dengan menyatakan butir-butir :
a) Jumlah pembiayaan yang diluluskan.
b) Tempoh bayaran balik
c) Tarikh mula potongan dibuat
d) Baki pembiayaan yang belum selesai
e) Amaun bayaran balik tiap-tiap bulan
1.2
Baki pinjaman yang belum dibayar itu hendaklah dibayar balik oleh Jabatan Persekutuan
kepada Jabatan Negeri melalui Kumpulan Wang Pendahuluan Komputer Persekutuan
1.3
Anggota berkenaan kemudiannya hendaklah menjelaskan baki harga jualan itu kepada
Persekutuan berkenaan.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
48
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
CARA-CARA MENGAKAUN PINJAMAN BAGI PEGAWAI YANG
TERLIBAT DENGAN PERTUKARAN ATAU YANG DIPINJAMKAN
2. BERTUKAR DARI JABATAN PERSEKUTUAN KE JABATAN NEGERI
KENDERAAN- PP Bil. 7 Tahun 1993 - Para 11.1 (vii) & PP Bil. 8 Tahun 1993 - Para 12.1 (vi)
2.1 Sijil Gaji Akhir disediakan dengan menyatakan butir-butir :
a) Jumlah pembiayaan yang diluluskan.
b) Tempoh bayaran balik
c) Tarikh mula potongan dibuat
d) Baki pembiayaan yang belum selesai
e) Amaun bayaran balik tiap-tiap bulan
2.2
Baki pinjaman yang belum dibayar itu hendaklah dibayar balik oleh Jabatan Negeri kepada
Jabatan Persekutuan melalui Kumpulan Wang Pendahuluan Negeri
2.3
Anggota berkenaan kemudiannya hendaklah menjelaskan baki harga jualan itu kepada
Jabatan Negeri berkenaan.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
49
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
CARA-CARA MENGAKAUN PINJAMAN BAGI PEGAWAI YANG
TERLIBAT DENGAN PERTUKARAN ATAU YANG DIPINJAMKAN
3. BERTUKAR / DIPINJAM DARI JABATAN PERSEKUTUAN
KE BADAN BERKANUN
KENDERAAN- PP Bil. 7 Tahun 1993 - Para 11.1 (ix) & PP Bil. 8 Tahun 1993 - Para 12.1 (viii)
3.1 Sijil Gaji Akhir disediakan dengan menyatakan butir-butir :
a) Jumlah pembiayaan yang diluluskan.
b) Tempoh bayaran balik
c) Tarikh mula potongan dibuat
d) Baki pembiayaan yang belum selesai
e) Amaun bayaran balik tiap-tiap bulan
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
50
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
CARA-CARA MENGAKAUN PINJAMAN BAGI PEGAWAI YANG
TERLIBAT DENGAN PERTUKARAN ATAU YANG DIPINJAMKAN
3. BERTUKAR/ DIPINJAM DARI JABATAN PERSEKUTUAN
KE BADAN BERKANUN
.
KENDERAAN- PP Bil. 7 Tahun 1993 - Para 11.1 (ix) & PP Bil. 8 Tahun 1993 - Para 12.1 (viii)
3.2 Baki pinjaman yang belum dibayar itu dibayar balik oleh Badan
Berkanun kepada Jabatan Persekutuan
i. sekali gus dan Anggota berkenaan kemudiannya menjelaskan
amaun itu secara potongan gaji bulanan kepada Badan
Berkanun
berkenaan; ATAU
ii.
ansuran mengikut potongan gaji bulanan Anggota berkenaan
sehingga selesai.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
51
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
TINDAKAN SURCAJ DAN TATATERTIB
KENDERAAN- PP Bil. 7 Tahun 1993 - Para 15 & PP Bil. 8 Tahun 1993 - Para 16
KSU / KETUA JABATAN BERTANGGUNGJAWAB MEMASTIKAN
PERATURAN PEMBIAYAAN KOMPUTER DIPATUHI SEPENUHNYA.
SEKIRANYA APA-APA SYARAT ATAU PERATURAN PEMBIAYAAN DI
ABAIKAN, PEGAWAI YANG MEMPROSES / MELULUS/ MENGURUS
DIKENAKAN TINDAKAN SURCAJ ATAU TATATERTIB.
DEMIKIAN JUGA TINDAKAN SURCAJ ATAU TATATERTIB AKAN
DIKENAKAN KE ATAS PEMINJAM YANG MENYEBABKAN
PELANGGARAN SYARAT DAN PERATURAN PEMBIAYAAN
BERKENAAN.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
52
KEMUDAHAN ONLINE
www.anm.gov.my
BPOPA
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
53
KEMUDAHAN ONLINE
www.anm.gov.my
Pilih Maklumat Pinjaman Kenderaan & Komputer
54
KEMUDAHAN ONLINE
www.anm.gov.my
Pilihan perkhidmatan akan dipaparkan
55
KEMUDAHAN ONLINE
www.anm.gov.my
Semakan Anggaran Baki Pinjaman
56
KEMUDAHAN ONLINE
www.anm.gov.my
Semakan Anggaran Baki Pinjaman
- Isi maklumat yang diperlukan dan anggaran baki pinjaman akan dipaparkan
- Baki ini tidak boleh digunakan untuk penyelesaian penuh pinjaman
57
KEMUDAHAN ONLINE
www.anm.gov.my
Pertanyaan baki secara online
- Untuk mendapatkan baki pinjaman secara rasmi daripada JANM/JMS
58
KEMUDAHAN ONLINE
www.anm.gov.my
Pertanyaan baki secara online
- Lengkapkan maklumat dan klik Hantar Pertanyaan
59
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
CONTOH
DOKUMEN & BORANG
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
60
TATACARA PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN
SEKIAN
TERIMA
KASIH
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
61

similar documents