Podcast i sprogundervisningen

Report
For elever der i høj grad er digitalt
indfødte
 http://www.youtube.com/watch?v=7_zzPBbX
jWs
Digital natives (dem) og digital immigrants (os)
skal samarbejde.
 IT skal være noget andet end apparatbetjening
 Man skal derfor ikke lægge sig fast på
programmet, men på produktet – stol på
elevernes egne evner.
 Giv dem en mulighed (eksempel på værktøj),
ikke en begrænsning – det kan virke mod
hensigten. Sørg for fælles mål, men lad midlet
være et valg så vidt muligt.
 Husk at de er self-taught, men ikke nødvendigvis
well-taught – her er vi stadig kvanteskridt foran.








Træner eleverne i at tale i og om deres fag
Taler til kreativiteten, men gør eleverne bevidste om
sproglige begrænsninger (og IT-dannelse)
Offentliggørelse på f.eks. blogs kræver
omhyggelighed, engagement og opmærksomhed
omkring copyright osv.
Træner samtale og sammenhæng mellem skriftlighed
og mundtlighed (f.eks. at få et manuskript til at lyde
naturligt eller at italesætte grammatik)
Fanger drengene og tvinger de stille piger væk fra
deres comfort zone med (for) omhyggelige noter
Godt redskab til projektopgaver
De forskellige områder nævnt her dækker en lang
række pinde i læreplanerne
 Teknikken
kan få overtaget (teknik for
teknikkens skyld)
 Tidskrævende (dog mest i installationsfasen –
og man kan give eleverne den lektie at de
skal ”lege” med teknikken hjemmefra)
 Nødvendighed med gruppearbejde i de fleste
tilfælde, da ikke alle har den tekniske snilde
(og så er der jo det lille issue der hedder
rettetid )
I
det følgende er hovedsagligt arbejde fra
engelskundervisning, mens der til sidst er et
eksempel på brugen af redskaberne i
danskundervisningen. Her er der tale om en
kombination af det receptive og det
produktive i et specifikt forløb om genre.
 Forløbet er blandt andet blevet til i
samarbejde med DR.
Afspilning:
 Sprog: udvide kendskabet til native
speakers (accenter og dialekter)
 Forståelse af tekster: at forstå
sammenhænge udelukkende ud fra det
man hører.
 Hjælp: Man kan i starten kombinere lyd
med tekst og f.eks. via youtube
kombinere lyd med kropssprog osv.
 iTunes
store (mange gratis bøger/podcasts)
 iTunes University (mange klassikere gratis)
 BBC (og andre store netværk) har en hel
podcast sektion.
 Youtube
 American Rhetoric (taler)
 iTunes:
Wiggy – en short story om mobning –
læst med accent
 iTunes: Piers Morgan tonight (nyhedsprogram)
 iTunes university: Macbeth, act V, scene VIII
 American Rhetoric: I have a dream (tekst og
lyd) http://www.americanrhetoric.com/speeches
/mlkihaveadream.htm
Tale/lyd alene:
 Oplæsning: udtale, flow, intonation etc.
 Udtale: tongue twisters, fonetik
 Dramatisering: f.eks. ved drama-genren
 Radioshow/hørespil
Værktøjer:
 Audioboo (findes til pc og som app til iPhone og iPad)
 Mailvu (findes til pc og som app til iPhone og iPad)
 Audacity + lame mp3 encoder (pc)
 Garageband (mac)
 Sounds (fonetik-app til iPhone og iPad)
Tale/lyd og billede:
 Find og forklar – grammatik
 Filmanalyse vha. screencast
 Billedanalyse/ordforråd/inspiration vha. screencast
 Instruktionsvideoer
 Rollespil – f.eks. iMovie
 Frie multimedia-opgaver (projektorienteret)
Værktøjer:
 iMovie (mac – findes som app til iPad og iPhone)
 Mailvu (pc – findes også som app til iPad og iPhone)
 Windows movie maker (pc)
 Screencast-o-matic (skrivebordsoptager – nemmere
udgave af jing)
 Oplæsning
(audacity/garageband)
 Radio
og personkarakteristik i 1.g
show om Crime and Justice 1.g
(audacity/garageband)
 Oplæsning
og udtale i 2.g (screencast)
 Video/rollespil om arranged marriage 2.g (iMovie)
 Dramatisering af Shakespeare i 3. g (audacity)
 Skriftlig opgave baseret på receptiv læring i
1.g (The Dead Roads) (iTunes + BBC)
 Billedarbejde – test (screencast)
 Filmarbejde - test (screencast)

Se arbejdsbeskrivelser for forløbsopgaverne i de følgende slides.
Oplæsning og personkarakteristik i 1.g:
 Eleverne har læst ”Just Like That” fra Contexts.
I klassen er der mange drenge, som fylder meget
i klasserummet. Formålet med
podcastafleveringen er at få hørt elever, som
normalt ikke fylder så meget i klasserummet.
 Vha. Screencast-o-matic eller mailVU skal
eleverne i grupper aflevere en podcast, hvor de
læser et stykke op af teksten, samt svarer på
nogle tekstanalystiske spørgsmål.
 Dette er dels tidsbesparende, da oplæsning på
klassen kan være en langtrukken affære, dels
giver det læreren mulighed for bedre at kunne
bedømme elevernes udtalemæssige egenskaber
(intonation, fonemer etc.)




Crime and Justice:
På klassen blev der arbejdet med alsidige materialer
indenfor emnet “Crime and Justice”. Formålet var
især at engagere eleverne til at deltage mundtligt og
i den forbindelse at oparbejde et relevant og
nuanceret ordforråd.
Som afslutning på emnet lavede eleverne i grupper
en podcast. I denne specifikke del af emnet var der
fokus på elevernes kreativitet, initiativ og
samarbejdsevne sammen med brugen af det
tilegnede ordforråd. Eleverne fik meget frie tøjler.
Opgaveformuleringen lød således: “In groups of 2-3
you have to create a podcast – more specifically an
audio file - in which you dramatize a self-created
scenario. Remember to consider: voices/tone,
vocabulary, style, sound effects, music, atmosphere
etc.” Der var vedlagt 8 forslag.





Rollespil om arrangerede ægteskaber i 2.g
Eleverne havde hjemmefra læst teksten ”Fated
Attraction” om en ung immigrants oplevelse af at
være fanget mellem et kærlighedsforhold til en
engelsk dreng og forældrenes ønske om at arrangere
hendes ægteskab med en mand fra deres egen kultur.
Eleverne skulle lave et rollespil over tre forskellige
scenarier omkring teksten (f.eks. mødet med den
mulige mand og hans forældre, diskussion mellem
pigen og hendes engelske kæreste om at stikke af
sammen osv.). Eleverne fik nogle valgmuligheder og
skulle vælge mindst to at fremføre.
Der kunne vælges mellem hørespil eller video.
Formålet var både at skabe forståelse for
tematikkerne samt at træne sproget i
samtalesituationer.
 Dramatisering
af Macbeth:
 Eleverne skulle læse sidste scene i Macbeth
af William Shakespear hjemmefra.
 Ud fra tidligere modulers arbejde med
vocabulary, pronunciation, tone og metre
skulle eleverne dramatisere kampscenen
mellem Macbeth og Macduff og selv til- eller
fravælge lydeffekter o.l.
 Øvelsen skulle vise at eleverne havde tænkt
på tidligere lektioner og formåede at bruge
dem i praksis – altså en opsummering.




Skr. aflevering: Review of The Dead Roads (BBC
podcast) 1.g/grundforløbet
Eleverne har fået til opgave at downloade The Dead
Roads fra BBC’s podcasthjemmeside. Langt de fleste
elever bruger Itunes, da dette er det letteste og mest
brugervenlige.
Den skr. aflevering skulle fokusere på ’listening
comprehension’ (receptive kompetencer), idet
eleverne ikke har teksten foran sig, men kun
mulighed for at lytte til novellen oplæst. Øvelsen
blev koblet sammen med afsnittet om
læringsstrategier i Babelstårnet (AP). Eleverne skulle
anvende top-down strategier.
Eleverne skulle skrive en anmeldelse, hvori der bla.
skulle indgå et referat, en vurdering af oplæserens
indlevelse samt en karakteristik af podcastgenren.

Emne: Podcast som genre (1g)

Formålet var at få eleverne til at beskrive den nye genres
karakteristika (f.eks. dialogens betydning, lydmæssige
virkemidler), dens muligheder og begrænsninger, benytte
allerede tilegnede analyseredskaber samt selv til sidst at
producere en podcast. Lærerrollen i forløbet ændrer sig fra at
være ganske styrende til udelukkende at være vejleder i sidste
fase, hvor elever er selvstyrende.

Forløbet indeholder 3 faser:

Udenfor Borgen (DR Fiktion, dramatiseret politisk thriller,
podcast) – hovedsageligt receptivt (+ fokus på analyse- og
fortolkningselementer, genrens karakteristika)

Bang-dramatiseringer (DR fiktion), receptivt og produktivt,
analyse af DR’s dramatisering af Franz Pander. Derefter
gruppeppt af andre Bang-dramatiseringer

Elevpodcast (produktivt). Gruppedramatisering af Sonnergaards
novelle William. Fokus på fortolkning via lydeffekter og dialog

I det næste slide er indsat et skema til idégenerering. Ofte har man kun delene til et forløb
eller en arbejdsopgave, mens det samlede hele
ikke er på plads. Skemaet kan bruges til at få
styr på idéerne. Man kan starte med at udfylde
f.eks. teknologi, fordi man lige har hørt om
noget smart på et kursus, eller kernestof fordi
der er noget man gerne vil arbejde med på en ny
måde. Efterhånden fylder man så resten ind. Her
er det vigtigt at huske, at man skal kunne lidt
under teknologi, så man kan sætte de lidt
svagere elever i gang, men det er de andre
kasser, der er vores styrker. Eleverne kan meget
mere end os i teknologi-kolonnen, mens vi kan
lære dem noget inden for de andre kolonner.
Faglige mål
Kernestof
Metode/
didaktik/
”Rum”
Teknologier
organisering
Lærernes
styrke
Elevernes
styrke
www.screencast-o-matic.com –
skrivebordsoptager
 www.mailvu.com – lyd + billede direkte til e-mail
 www.itunes.com - (iTunes store) – husk at man
kan abonnere – skal downloades
 www.americanrhetoric.com – taler med lyd

Kontakt:
[email protected] – engelsk og billedkunst
[email protected] – engelsk og historie
[email protected] – engelsk og dansk


similar documents