ES struktūrinė parama

Report
ES struktūrinė parama
2007-2013
Parengė:
Diana Jarmalaitė
Turinys
• ES struktūrinė paramos samprata
• ES struktūrinės paramos reglamentavimas
• ES struktūriniai fondai
• ES struktūrinių fondų parama Lietuvai
ES struktūrinė paramos samprata
ISTORIJA:
Struktūrinės paramos poreikis iškilo 1981 m. į ES įsijungus Graikijai,
Ispanijai, ir Portugalijai, kurios buvo daug neturtingesnės nei steigėjų
šešetas ar 1973 m. įstojusios Danija bei Didžioji Britanija. Ilgą laiką
paramos gavėja buvo ir su pastarosiomis šalimis prisijungusi Airija, kuri
dabar laikoma sėkmingu narystės ES galimybių panaudojimo ekonomikos
plėtrai ir augimui skatinti pavyzdžiu, tinkančiu ir Lietuvai.
ESMĖ:
Struktūrinės paramos pamatinės vertybės yra „solidarumas“ ir
„sanglauda“. Solidarumas – kadangi paramos tikslas yra padėti palyginti su
ES vidurkiu ekonomiškai ir socialiai skurdesniems regionams. Sanglauda –
kadangi pajamų bei turtinių skirtumų tarp skurdesnių ir turtingesnių
regionų mažinimas yra naudingas visiems. Šiai politikai skiriama daugiau
kaip 1/3 ES biudžeto.
Struktūrinės paramos prioritetai
2007-2013 m. finansiniu laikotarpiu ES struktūrinė
parama skiriama šiems prioritetams:
• Konvergencijos prioritetas skirtas silpniau išsivysčiusioms
šalims narėms ir regionams, kuriose siekiama sukurti ekonominiam
augimui palankias sąlygas.
• Europos teritorinio bendradarbiavimo prioritetas skirtas
bendradarbiavimui abipus ES vidaus sienų ir tarp šalių narių tam
tikrose teritorinėse zonose, skatinant integruotą teritorijų plėtrą,
tarpregioninį bendradarbiavimą bei dalinimąsi patirtimi.
• Regioninio konkurencingumo ir užimtumo prioritetas
skirtas labiau išsivysčiusiems regionams, kurie negali gauti paramos
pagal Konvergencijos prioritetą. Šiuo prioritetu siekiama remti
konkurencingas bei inovatyvias veiklas bei didinti užimtumą.
ES struktūrinės paramos
reglamentavimas
• Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1080/2006, dėl
Europos regioninės plėtros fondo
• Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006, dėl
Europos socialinio fondo
• Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas
dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir
Sanglaudos fondo
• Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, įsteigiantis Sanglaudos fondą
• Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006, nustatantis Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1083/2006, ir Europos parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr.
1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles
ES struktūriniai fondai
• Europos regioninės plėtros fondas teikia regionams finansinę paramą.
Fondas numato investicijas į gamybą, siekiant sukurti ir išsaugoti ilgalaikes
darbo vietas, investicijas į infrastruktūrą (kelius, telekomunikacijas,
energetiką) siekiant sujungti centrinius ES regionus su periferiniais, darbo
vietų kūrimą bei paramą smulkiam ir vidutiniam verslui, technologijų
plėtrą.
• Europos socialinis fondas remia projektus, sprendžiančius socialines
(pirmiausia užimtumo) problemas ir finansuoja švietimą ir profesinį
mokymą, įsidarbinimo galimybių plėtrą, mokslinius tyrimus ir technologijų
plėtrą, švietimo ir profesinio mokymo sistemų tobulinimą.
• Sanglaudos fondas Sanglaudos fondo parama skiriama dideliems
transporto ir aplinkos apsaugos projektams.
ES struktūrinių fondų parama Lietuvai
TIKSLAS: Tikimasi, jog panaudodama struktūrinės paramos lėšas iki
2015 m. Lietuva galėtų pasivyti kai kurių senųjų ES valstybių narių
išsivystymo lygį.
Lietuvai ES parama skiriama pagal Konvergencijos ir Teritorinio
bendradarbiavimo tikslus. Struktūrinė parama 2007–2013 m.
sudaro 26 mlrd. Litų.
Be to, NEĮSKAIČIUOTA ES finansinė parama:
–
–
–
–
–
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (iš Europos žemės ūkio ir Žuvininkystės
fondų),
dalyvavimui Europos Bendrijų programose (pvz., kultūros, švietimo ir
mokslo bei tyrimų srityse),
išorinių ES sienų apsaugai,
tranzito į/iš Kaliningrado srities per Lietuvos teritoriją palengvinimui
užtikrinti,
Ignalinos atominės elektrinės uždarymo darbams finansuoti.
Lėšų panaudojimas
(2010-11-02)
Lietuvai numatytas finansavimas veiksmų programose ir
jų prieduose 2007-2013 m.:
Numatytas finansavimas: 26 309 931 929,00 Lt
Paraiškų skaičius nuo 2007 m.: 6952
Prašomas finansavimas: 21 484 712 023,88 Lt (81,7%)
Įgyvendinama projektų:
Įgyvendinamų projektų skaičius nuo 2007 m.: 3610 (51,9%)
Skirto finansavimo ES dalis: 13 630 553 447,06 Lt (56,7%)
Statistika pagal veiklos sritis (1)
•
Veiklos sritis: Užimtumas ir socialinė
aprėptis
• Veiklos sritis: Viešasis administravimas
Įgyvendinamų projektų skaičius: 482 (13,4%) Įgyvendinamų projektų skaičius: 342 (9,5%)
Skirta ES lėšų: 1 328 139 170,49 Lt (5%)
Skirta ES lėšų: 276 515 655,25 Lt (1,1%)
Lėšos pasiskirstyto labai tolygiai šalies mastu, Daugiausiai lėšų gavo Vilnius
tačiau daugiausia lėšų gavo Vilnius
• Veiklos sritis: Verslas
• Veiklos sritis: Energetika
Įgyvendinamų projektų skaičius: 1 358
Įgyvendinamų projektų skaičius: 477 (13,2%)
(37,6%)
Skirta ES lėšų: 1 544 751 181,53 Lt (5,9%)
Skirta ES lėšų: 2 384 596 891,52 Lt (9.1%)
Daugiausia lėšų gavo Vilnius
Daugiausia lėšų gavo Vilnius
•
Veiklos sritis: Moksliniai tyrimai ir
technologinė plėtra
Įgyvendinamų projektų skaičius: 687 (19%)
Skirta ES lėšų: 2 523 009 299,44 Lt (9,6%)
Daugiausia lėšų gavo Kaunas
• Veiklos sritis: Švietimas
Įgyvendinamų projektų skaičius: 281 (7,8%)
Skirta ES lėšų: 762 500 042,14 Lt (2,9%)
Daugiausiai lėšų gavo Vilnius
Statistika pagal veiklos sritis (2)
•
Veiklos sritis: Techninė parama
Įgyvendinamų projektų skaičius: 60 (1,7%)
Skirta ES lėšų: 257 772 656,80 Lt (1%)
Lėšos pasiskirstyto labai tolygiai šalies mastu
•
Veiklos sritis: Informacinė visuomenė
Įgyvendinamų projektų skaičius: 75 (2%)
Skirta ES lėšų: 402 118 954,82 Lt (1,5%)
Lėšos pasiskirstyto labai tolygiai šalies mastu
•
Veiklos sritis: Sveikatos priežiūra
Įgyvendinamų projektų skaičius: 173 (4.8%)
Skirta ES lėšų: 612 475 587,93 Lt (2,3%)
Daugiausiai lėšų gavo Vilnius
•
Veiklos sritis: Transportas
Įgyvendinamų projektų skaičius: 146 (4%)
Skirta ES lėšų: 2 679 378 859,77 Lt (10,2%)
Daugiausiai lėšų gavo Klaipėdos r.
•
Veiklos sritis: Turizmas
Įgyvendinamų projektų skaičius: 97 (2,7%)
Skirta ES lėšų: 257 725 908,13 Lt (1%)
Daugiausiai lėšų gavo Druskininkų r.
•
Veiklos sritis: Aplinkosauga
Įgyvendinamų projektų skaičius: 188 (5,2%)
Skirta ES lėšų: 1 871 087 106,18 Lt (7,1%)
Daugiausiai lėšų gavo Vilniaus r.
•
•
Veiklos sritis: Kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas
Įgyvendinamų projektų skaičius: 42 (1,2%)
Skirta ES lėšų: 275 693 669,15 Lt (1%)
Daugiausiai lėšų gavo Trakų r.
Veiklos sritis: Regioninė ir socialinė
sanglauda
Įgyvendinamų projektų skaičius: 244 (6,8%)
Skirta ES lėšų: 699 692 504,37 Lt (2.7%)
Daugiausiai lėšų gavo Alytus
Išvados
• Struktūrinė parama yra aiškiai reglamentuota bei
sąlygojama ES strateginių tikslų, kurie kinta
atsižvelgiant į ilgalaikę bendrijos viziją
• Kiekvieno biudžetinio laikotarpio metu, fondų
veikla yra peržiūrima bei koreguojama
atsižvelgiant į „paklausą“
• Lietuva per 2007 – 2010 metų laikotarpį įsisavino
daugiau nei pusę ES numatytų lėšų, tačiau jų
įsisavinimas nepilnai pasiekia numatytus tikslus
dėl „perdėto“ biurokratinio mechanizmo bei
griežto išlaidų audito.
AČIŪ už dėmesį 

similar documents