IKT-arkitektur for MTU i nettverk

Report
IKT-arkitektur for MTU i nettverk
Morten Vågen
MTF Landsmøte, 7. mai 2013
Agenda
Hvem er jeg?
Teknologiutviklingen
Veikart
• Sykehuspartner
• Arkitektur
• Helse Sør-Øst
• Fellestjenester
• MTU
• IKT
• Utfordringsbildet
• Status
• Visjon
• Tiltak
Hvem er jeg?
• Morten Vågen
• Sykehuspartner IKT
• Arkitektur
• Ullevål, OUS
• Østfold
• MTU
Sykehuspartner
• Etablert i 2003
– Helse Sør -> Helse Sør-Øst siden 2009
– Om lag 1000 ansatte
• Ikke-medisinske fellestjenester
– Innkjøp, IKT, Lønn/personal
• Tjenesteleverandør til om lag 75.000 ansatte
– Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark,
Vestfold, Buskerud, Østfold,
Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland
Helse Sør-Øst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spesialisthelsetjenester for 2,8 millioner mennesker
10 helseforetak
75.000 ansatte i foretaksgruppen
Budsjett på 68 milliarder kroner
Kjøper varer og tjenester for 20 mrd pr år
400 forskningsprosjekter pr år
150 doktorgrader pr år
Forvalter 900 bygg
16.000 tonn avfall pr år
50.000 PCer
2.500 applikasjoner
100.000 enheter BHM
100.000 enheter MTU (Verdi: 6 mrd)
Helse Sør-Øst
• Et av innsatsområdene til HSØ er
– ”Organisering og utvikling av fellestjenester”
• Standardisering
– Organisering / Prosess / Støttetjenester
• Vil standardisering gå på bekostning
av skreddersøm?
– Går det for langt?
– Går det for fort?
– En modningsprosess?
MTU - Utviklingen
• Nye muligheter innen diagnostikk og behandling
– Det pasientnære tilbudet i sykehus, i
primærhelsetjenesten og i hjemmebasert behandling
– Mulighet for poliklinisk- og dagbehandling som
erstatning for døgnbehandling i sykehus
– Medvirker til å nå behandlingsmål som ellers vanskelig
kunne blitt nådd
– Er i ferd med å bli ”Diamanten i pasientbehandlingen”
MTU - Utviklingen
• Sikker og stabil drift
– Brukervennlighet
• Software får større betydning
– Behov for IKT-støtte
– Informasjon ønskes koblet til Journal, Fagsystem,
Kvalitetsregistre, etc.
IKT - Utviklingen
• Hovedfokus:
– PAS/EPJ, Lab, RIS/PACS, Kurve, Føde, etc.
– Koble labsvar til jornal
– Informasjonssikkerhet
• Småsystemer:
– Spesialistsystemer, MedTek, etc.
– Backup
– Isolert infrastruktur
IKT - Utviklingen
• Sikker og stabil drift
– Brukervennlighet
• Spesialistsystemer får større betydning
– ”Diamanten i pasientbehandlingen”
Utfordringen
• MTA har noen behov som
IKT ikke dekker fullt ut
– Servicenivå
– Funksjonalitet
– Informasjonsflyt
– Infrastruktur
Utfordringen
• IKT har sovet i timen…
– Har ikke svart godt nok på utfordringene
• Men vi er i ferd med å våkne…
– Ser utfordringene
– Det jobbes på flere fronter
Status
• Heldigvis:
– MTA har noen ildsjeler
– IKT har noen ildsjeler
– Sammen har vi noen visjoner
– Målbildene begynner å bli tydelige
Status
• 2011: Utredning: ”Medisinsk teknologi i Helse Sør-Øst”
– Hvordan anskaffe, bruke og ta vare på utstyret og informasjonen som det genererer
– Skillet mellom medisinskteknisk utstyr og IT er ikke distinkt
• 2012: Langtidsplan IKT 2013-2016
– Økt grad av datainnsamling og integrasjon
– Økt grad av standardisering av utstyrsparken
• 2013: Foranalyse: ”Plug’n play: medisinsk teknologi og IT”
– Standarder, organisering og tjenesteutvikling i grensesnittet mellom med.tek og IT
• 2013: Innføring av kategoribasert innkjøp
– MTU er en slik kategori
• 2013: Innføring av infrastrukturbyggeklosser
– Standardiserte tekniske løsningsdesign, ferdig risikovurdert
– Forhåndsdefinerte tasks, changes, etc.
– Forhåndsdefinerte tjenestebeskrivelser, ansvarsfordeling, support, etc.
Målbilde (kort)
• Må gjøre det enklere
– Standardiserte løsninger / Byggeklosser
• Nye driftsmodeller?
– Samarbeide MTA – IKT
• Standardisert utstyr som resultat av
standardiserte forløp
• Standardisere prosesser ved anskaffelse
av utstyr
Tiltak (overordnet)
• Tjenestetyper
– Prioritert respons
• Funksjonsområder
– Hvilke data skal tas vare på?
• Byggeklosser
– Integrasjon
– Infrastruktur
– Rettigheter
Tiltak (konkret)
• Styrke samarbeidet
– Behov, ansvar og roller
• Multimedialt arkiv
– Journalverdig informasjon
• Integrasjon
– Kommunikasjonsprotokoller og formater
• Infrastruktur
–
–
–
–
Isolering/Nettverk
Administratortilgang
Leverandørtilgang
Backup av rådata
Tiltak
• Planlegging
• Finansiering
• Gjennomføring
IKT-arkitektur for MTU i nettverk
• SLA: Ansvarsavgrensinger MTA/IKT
– Prioritert respons
• Prinsipper: Lagringsverdige data
– Master Data Management
• Anskaffelser: Krav til grensesnitt
– Protokoller og formater
• Byggeklosser: Infrastruktur
–
–
–
–
Tilgangsrettigheter
Integrasjoner
Leverandørtilganger
Informasjonssikkerhet
Visjon (lang)
•
•
•
•
Mer standardisering
Mer konsolidering
Nasjonalisering, Felles journal, etc.
Selvbetjeningsløsninger, Min journal, etc.
Veikart
2013
#behov
#analyse
#tiltak
2015
#standarder
#integrert
#arkivtjeneste
2020
#nasjonalt
#samhandling
#selvbetjening
MTF Landsmøte, 7. mai 2013

similar documents