ppt - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Report
ระบบคอมพิวเตอร์
สัปดาห์ ท่ี 4 - 7
• ที่มา
• server.thaigoodview.com
โดย อ.ศิ ริพร ศักดิ์ บญ
ุ ญารัตน์
ครู ชานาญการ สาขาวิ ชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
โรงเรี ยนมหิ ดลวิ ทยานุสรณ์
เนือ้ หา
o
o
o
o
o
องค์ ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
หลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
ความหมายของซอฟต์ แวร์
ประเภทของซอฟต์ แวร์
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
o อธิบายชนิดและส่ วนประกอบทีเ่ ป็ นหน่ วยรับข้ อมูล หน่ วย
แสดงผลข้ อมูล หน่ วยความจา และหน่ วยประมวลผลข้ อมูล
ของคอมพิวเตอร์ ในเบือ้ งต้ นได้
o อธิบายหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ในเบือ้ งต้ นได้
o อธิบายความหมายของซอฟต์ แวร์ ได้
o อธิบายความหมายและยกตัวอย่ างของซอฟต์ แวร์ ระบบได้
o อธิบายความหมายและยกตัวอย่ างของซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ ได้
องค์ ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
Software
Hardware
Peopleware
หลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์
INPUT
PROCESSING
OUTPUT
UNIT
UNIT
UNIT
MEMORY
UNIT
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
o หน่ วยรับข้ อมูล
o หน่ วยประมวลผลกลาง
o หน่ วยความจา
o หน่ วยแสดงผล
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยรับข้ อมูล
 อุปกรณ์ รับเข้ าแบบกด
 อุปกรณ์ รับเข้ าแบบชีต้ าแหน่ ง
 อุปกรณ์ รับเข้ าระบบปากกา
 อุปกรณ์ รับเข้ าแบบจอสัมผัส
 อุปกรณ์ รับเข้ าแบบกวาดตรวจ
 อุปกรณ์ รับเข้ าแบบจดจาเสียง
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยรับข้ อมูล
 อุปกรณ์ รับเข้ าแบบกด
คียบ์ อร์ด
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยรับข้ อมูล
อุปกรณ์ รับเข้ าแบบชีต้ าแหน่ ง (1)
เมาส์แบบทางกล
เมาส์แบบใช้แสง
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยรับข้ อมูล
อุปกรณ์ รับเข้ าแบบชีต้ าแหน่ ง (2)
ลูกกลิง้ ควบคุม
แท่งชีต้ าแหน่ง
แผ่นรองสัมผัส
(Track ball)
(Track point)
(Touch pad)
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยรับข้ อมูล
อุปกรณ์ รับเข้ าแบบชีต้ าแหน่ ง (3)
ก้านควบคุม
(Joystick)
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยรับข้ อมูล
อุปกรณ์ รับเข้ าระบบปากกา
ปากกาแสง
เครื่ องอ่านพิกดั
(Light pen)
(Digitizing tablet)
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยรับข้ อมูล
อุปกรณ์ รับเข้ าแบบจอสัมผัส
จอสัมผัส
(Touch screen)
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยรับข้ อมูล
อุปกรณ์ รับเข้ าแบบกวาดตรวจ
กล่องถ่ายภาพดิจิทลั
(Digital camera)
เครื่ องกราดตรวจ
(Scanner)
เครื่ องอ่านรหัสแท่ง
(Barcode Reader)
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยรับข้ อมูล
อุปกรณ์ รับเข้ าแบบจดจาเสียง
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
หน่ วยควบคุม (Control Unit : CU)
หน่ วยควบคุม
o ควบคุมการทางานของอุปกรณ์รบั ข้อมูล
o ควบคุ ม การเก็บ และการน าข้อ มูล จาก
หน่วยความจามาใช้
o ควบคุ ม การท างานของหน่ ว ยค านวณ
แ ล ะ ต ร ร ก ะ ใ ห้ ก า ร ค า น ว ณ แ ล ะ
เปรียบเทียบ
o ควบคุมการทางานของหน่ วยแสดงผลให้
พิมพ์หรือบันทึกผล
สมอง
o ควบคุมอวัยวะสัมผัสทัง้ ห้า
o จดจาและระลึกเรือ่ งราวต่างๆ
o วิเคราะห์ปญั หา แก้ปญั หาและตัดสินใจ
o ควบคุ ม การแสดงออกโดยการพูด หรือ
การเขียน
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
 หน่ วยคานวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit : ALU)
ทาหน้ าที่
o ค านวณทางเลขคณิ ต ได้แ ก่ การ
บวก ลบ คูณ หาร
o เปรี ยบเทียบทางตรรกะเพื่อทาการ
ตัดสิ นใจ
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
ความเร็วของ CPU
ค าความเร็ วของซีพียนู ้ นั คือค าความถี่ของสัญญาณ
นาฬิกา
ความถี่ของสัญญาณนาฬิกามีหน่วยเป็ น เฮิรตช์ (Hertz)
โดยบอกให้รู้วา่ ภานในเวลา 1 วินาทีมีสัญญาณนาฬิกานี้
เกิดขึ้นจานวนกี่ลูกคลื่น (Pulse) ดังนั้น ความเร็ ว 1 เม
กะเฮิรตช์ (MHz) ก็หมายถึง 1 ล้านเฮิรตช์ หรื อ 1 ล้านลูกคลื่น
ต่อวินาที
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
องค์ ประกอบที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิภาพของ CPU
 สั ญญาณนาฬิ กาภายในCPU เป็ นสัญญาณที่ให้จงั หวะใน
การทางานภายในตัวCPU หรื อจะกล่าวได้วา่ เป็ นความเร็ ว
ของCPUนั้นเอง
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
องค์ ประกอบที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิภาพของ CPU
 สั ญญาณนาฬิ กาภายนอกCPU เป็ นสัญญาณที่ให้จงั หวะใน
การทางานแก่ บสั ที่ CPUใช้รับส่ งข้อมูลกับหน่ วยความจา
โดยบัส ที่ เ ชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งCPUกับ หน่ ว ยความจ านี้ จะ
เรี ยกว่า “ฟรอนต์ไซค์บสั ” (Front Side Bus) หรื อเรี ยกย่อๆ
ว่า “เอฟเอสบี” (FSB)
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
องค์ ประกอบที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิภาพของ CPU
 หน่ วยความจาแคช (Cache memory)
คือส่ วนที่ทาหน้าที่เก็บข้อมูลหรื อคาสั่ง
ที่ CPUมัก มี ก ารเรี ย กใช้งานบ่ อยๆ เพื่อ
ล ด ก า ร ท า ง า น ร ะ ห ว่ า ง CPUกั บ
หน่วยความจาหลัก โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลา
โหลดข้อมูลจากหน่ วยความจาหลักมา
บ่อยๆ ซึ่งจะช้ากว่ามาก
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และฐานรอง (Socket) ของซีพยี ู

แบบตลับ (Cartridge)
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และฐานรอง (Socket) ของซีพยี ู

แบบ BGA (Ball Grid Array)
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และฐานรอง (Socket) ของซีพยี ู

แบบ PGA (Pin Grid Array)
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และฐานรอง (Socket) ของซีพยี ู

แบบ LGA (Land Grid Array)
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
อุปกรณ์ ช่วยระบายความร้ อนให้ ซีพยี ู (Heat Sink)
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
สารเชื่อมความร้ อน (Thermal Grease)
ส่ วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
 หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
Core i5 ( 7xx) & Core i7 ( 8xx) 45 nm Lynnfield [ LGA 1156 ]
หน่ วยความจา
 โครงสร้ างของลาดับชั้นหน่ วยความจา
หน่ วยความจา
 รีจสิ เตอร์ (Register)
 แคช (Cache)
 หน่ วยความจาหลักแบบแก้ ไขได้ (Random-Access Memory :
RAM)
 DRAM / Dynamic RAM
 SRAM / Static RAM
 หน่ วยความจาหลักแบบอ่ านได้ อย่ างเดียว (Read Only
Memory : ROM)
 หน่ วยความจาสารอง
หน่ วยความจา
 หน่ วยความจาสารอง
 ฮาร์ ดดิสก์ (Hard disk)
 ออปติคสั ดิสก์ (Optical Disk)
 เทปแม่ เหล็ก (Magnetic Tape)
หน่ วยความจา
 หน่ วยความจาสารอง
 ฮาร์ ดดิสก์ (Hard disk)
 ชนิดของ Hard disk แบ่ งตามการเชื่อมต่ อ (Interface)
 แบบ IDE (Integrate Drive Electronics)
 แบบ E-IDE (Enhanced Integrated Drive
Electronics)
 แบบ SCSI (Small Computer System Interface)
 แบบ Serial ATA
หน่ วยความจา
 หน่ วยความจาสารอง
 ฮาร์ ดดิสก์ (Hard disk)
 ชนิดของ Hard disk แบ่ งตามการเชื่อมต่ อ (Interface)
 แบบ IDE (Integrate Drive Electronics)
ลักษณะเด่ น
o ใช้สายแพขนาด 40 เส้น
o ต่อพวง HDD สูงสุ ดได้ 4 ตัว
o ความเร็ วในการถ่านโอนข้อมูล 8.3 MB/s
o ความจุ HDD 504 MB
หน่ วยความจา
 หน่ วยความจาสารอง
 ฮาร์ ดดิสก์ (Hard disk)
 ชนิดของ Hard disk แบ่ งตามการเชื่อมต่ อ (Interface)
 แบบ E-IDE (Enhanced Integrated Drive
Electronics)
ลักษณะเด่ น
o ใช้สายแพขนาด 80 เส้น
o ความเร็ วในการถ่านโอนข้อมูลสูงสุ ด 133 MB/s
o ความจุ HDD > 504 MB
หน่ วยความจา
 หน่ วยความจาสารอง
 ฮาร์ ดดิสก์ (Hard disk)
 ชนิดของ Hard disk แบ่ งตามการเชื่อมต่ อ (Interface)
 แบบ SCSI (Small Computer System Interface)
ลักษณะเด่ น
o ความเร็ วในการถ่านโอนข้อมูลสูงสุ ด 320 MB/s
o กาลังรอบการหมุนของ HDD อย่างน้อย 10,000
rpm
หน่ วยความจา
 หน่ วยความจาสารอง
 ฮาร์ ดดิสก์ (Hard disk)
 ชนิดของ Hard disk แบ่ งตามการเชื่อมต่ อ
(Interface)
 แบบ Serial ATA
ลักษณะเด่ น
o ความเร็ วในการถ่านโอน
ข้อมูลขั้นแรกสูงสุ ด 150 MB/s
หน่ วยความจา
 หน่ วยความจาสารอง
 ออปติคสั ดิสก์ (Optical Disk)
 CD-ROM อ่ านข้ อมูลได้ เพียงอย่ างเดียว ไม่ สามารถแก้ ไข หรือลบ
ข้ อมูลในแผ่ น CD ได้
 CD-R เป็ น CD ทีส่ ามารถเขียนข้ อมูลหรือ write ทีเ่ รียกว่ าการ
burning ได้ ครั้งเดียวสามารถอ่านได้ หลายครั้ง แต่ ไม่ สามารถลบ
ข้ อมูลได้ ปัจจุบันมีความจุต้งั แต่ 650 MB ขึน้ ไป
 CD-RW คล้ายกับ CD-R ต่ างกันตรงทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงข้ อมูล
ได้ คือสามารถอ่ านเขียนข้ อมูลเพิม่ ได้ หลายครั้ง
 DVD สามารถบันทึกข้ อมูลได้ สูงถึง 4.7 GB ขึน้ ไป ซึ่งปัจจุบัน
สามารถบันทึกข้ อมูลได้ ถึง 17 GB
หน่ วยความจา
 หน่ วยความจาสารอง
 เทปแม่ เหล็ก (Magnetic Tape) เป็ นหน่วยความจาสารองแบบ
magnatic รุ่ นแรก ๆ ที่ มีการใช้ที่มี การใช้แม่ เหล็กเคลื อบบนแถบ
พลาสติกและพันรอบม้วนเทป 2 ม้วน โดยทัว่ ไปมีความยาวหลายพัน
ฟุต และมักใช้กบั ระบบคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ เช่น ระบบเมนเฟรม
o ข้ อดี คื อ ราคาไม่แพง และมี การทางานที่ เชื่ อถือได้
เหมาะกับการสารองข้อมูล
o ข้ อเสี ย คือ ทางานช้าเพราะการเข้าถึงข้อมูลเป็ นแบบ
ตามลาดับ ซึ่ งจะต้องกรอเทปกลับ หรื อไปข้างหน้า
ในขณะที่ อตั ราการเคลื่อนย้ายข้อมูลสามารถถู กทา
ให้เพิ่มขึ้นได้โดยการเพิ่มความเร็ วของเทป
หน่ วยแสดงผล
 หน่ วยความจาสารอง
 จอภาพ (Monitor)
หน่ วยแสดงผล
 หน่ วยความจาสารอง
 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Dot Matrix Printer
Ink Jet Printer
Laser Printer
หน่ วยแสดงผล
 หน่ วยความจาสารอง
 พลอตเตอร์ (Plotter)
เมนบอร์ ด (Mainboard)
ซ็อคเก็ตซีพยี ู(CPU socket) หรือสล็อตซีพยี ู (CPU slot)
ซ็อกเก็ต LGA1156
ซ็อกเก็ต LGA775
ซ็อกเก็ต AM2
เมนบอร์ ด (Mainboard)
ชิปเซ็ต (Chip set)
ชิ ปเช็ ต (Chip set) เป็ นองค์ประกอบหลักที่ถูก
ติดตั้งอย่างถาวรบนเมนบอร์ด ไม่สามารถถอดหรื อ
เปลี่ ย นแปลงได้ชิ ป เซ็ ต มี ค วามส าคัญ อย่ า งมาก
เนื่องจากเป็ นตัวกาหนดอุปกรณ์อื่นๆ บนเมนบอร์ด
เช่น  กาหนดชนิดของซ็อคเก็ต ซึ่งจะเป็ นตัวกาหนดว่า
เมนบอร์ ดนี้จะใช้กบั ซี พียชู นิ ดใดได้บา้ ง
 รองรับหน่วยความจาชนิ ดใดได้บา้ ง
 มีสล็อตประเภทใดถูกติดตั้งไว้บนเมนบอร์ ดได้บา้ ง
 สามารถทางานร่ วมกบอุปกรณ์ประเภทใดได้บา้ ง
 ขยายความสามารถได้มากน้อยเพียงใด
เมนบอร์ ด (Mainboard)
ชิปเซ็ต (Chip set)
ชิปเซ็ตของ ATI
ชิปเซ็ตของ intel
ชิปเซ็ตของ VIA
เมนบอร์ ด (Mainboard)
ช่ องสาหรับติดตั้งหน่ วยความจา (Memory slot)
 แบบ 30 Pin มีความกว้างของบัสแผงละ 8 บิต
 แบบ 72 Pin มีความกว้างของบัสแผงละ 32 บิต
 แบบ 168 Pin ใช้กบั แผงหน่วยความจาประเภท
SDRAM มักเรี ยกว่า “DIMM Slot” (Dual In-line
Memory Module) มีความกว้างของบัสขนาด 64 บิต
 แบบ 240 Pin
ใช้สาหรั บแผงหน่ วยความจา
ประเภท DDR2-SDRAM/DDR II รองรั บ
เทคโนโลยี Dual-Channel ซึ่ งให้ Bandwidth ที่เพิ่ม
มากขึ้นแล้วยังรองรับความจุสูงสุ ดได้มากถึงแผงละ
4 GB
เมนบอร์ ด (Mainboard)
ระบบบัส และช่ องสาหรับติดตั้งอุปกรณ์ ต่างๆ (Bus &
Expansion slot)
 บัสและซ็อคเก็ตของซีพียู
 บัสและสล็อตของอุปกรณ์ความเร็ วสูง
เมนบอร์ ด (Mainboard) บัสและสล็อตของอุปกรณ์ความเร็วสูง
รู ปเมนบอร์ ด
(Mainboard)
ECS G41T-M7
คุณลักษณะของเมนบอร์ด รุ่น G41T-M7
คุณลักษณะของเมนบอร์ด รุ่น G41T-M7 (ต่อ)

similar documents