การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

Report
การเลือกซือ
้ เครือ
่ ง
คอมพิวเตอรและอุ
ปกรณ ์
์
ครูผ้สอน
ู
นายวรเทพ วัน
กาล
การเลือกซือ
้ เครือ
่ ง
คอมพิวเตอรและอุ
ปกรณ ์
์
วิชาคอมพิวเตอรและอุ
ปกรณ ์
์
ครูผ้สอน
ู
นาย
1
อุปกรณ ์ : CPU
คุณลักษณะ : Intel Core i7-870 Processor (2.93GHz with Turbo
Boost up to 3.6GHz, 8MB L3 Cache), supporting Intel Smart
Cache
คาอธิบาย : ซีพย
ี ูบริษท
ั อินเทล หน่วยประมวลผล i7-870 ความเร็ว
2.93 เรียกการทางาน Turbo Boost ถึง 3.6GHz แคชระดับที่ 3
ความจุ 8 MB
วิชาคอมพิวเตอรและอุ
ปกรณ ์
์
ครูผ้สอน
ู
นาย
2
อุปกรณ ์ : RAM
คุณลักษณะ : 6 GB DDR3 up to 8 GB
คาอธิบาย : แรมชนิด DDR3 ความจุ 6 GB แตสามารถใส
่
่
่ แรมเพิม
ไดถึ
้ ง 8 GB
วิชาคอมพิวเตอรและอุ
ปกรณ ์
์
ครูผ้สอน
ู
นาย
3
อุปกรณ ์ : Hard Disk (HDD)
คุณลักษณะ : 1.5 TB
คาอธิบาย : ฮารดดิ
1.5 TB
์ สกความจุ
์
วิชาคอมพิวเตอรและอุ
ปกรณ ์
์
ครูผ้สอน
ู
นาย
4
อุปกรณ ์ : Bluray Drive
คุณลักษณะ : Bluray Drive (ถามี
้ )
คาอธิบาย : บลูเรยไดร
ฟ
อานและเขี
ยนขอมู
้
่
้ ลบนแผนซี
่ ด/ี ดีว ี
์
์ (ถามี
ดี ไดหลายแบบ)
้
วิชาคอมพิวเตอรและอุ
ปกรณ ์
์
ครูผ้สอน
ู
นาย
5
อุปกรณ ์ : Display Card
คุณลักษณะ : ATI Radeon HD5750 1GB(DDR3)
คาอธิบาย : การดแสดงผล
บริษท
ั ATI Radeon รุน
่ HD5750 แรม
์
1GB ชนิด DDR3
วิชาคอมพิวเตอรและอุ
ปกรณ ์
์
ครูผ้สอน
ู
นาย
6
อุปกรณ ์ : Card Reader, AUDIO, LAN, USB Port, HDMI
คุณลักษณะ : Multi-in-1 Card Reader, HD Audio with 5.1
Channel Support, 10/100/1000Mbps LAN,Wireless LAN, 10
USB Port (4 Front, 6 Rear), HDMI Port
คาอธิบาย : เมนบอรด
ี านการ
ดหน
ระบบ
่
่ วยความจาชนิดตางๆ
่
์ มีทอ
์
เสี ยง 5.1 แชลเนล พอรตแลน
10/100/100Mbps ระบบไวเรสแลน
์
ชนิด a,b,g,n พอรต
้
้ า 4 พอรตและ
์ USB 10 พอรต
์ ดานหน
์
ดานหลั
ง 6 พอรต
้
์
วิชาคอมพิวเตอรและอุ
ปกรณ ์
์
ครูผ้สอน
ู
นาย

similar documents