2013 Nov 14 környezeti kárelhárítás rendkívüli

Report
Környezeti Kárelhárítás
Építő B.Sc. - BMEEOVKASH2
Környezeti kárelhárítás rendkívüli
szennyezések esetén
Előadó: Jolánkai Zsolt
Jogi háttér
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és
elhárításának rendjéről
A rendelet hatálya:
a) a felszíni vizekre;
b) a felszín alatti vizekre és földtani közegre;
c) a vadon élő madarak védelméről szóló a Tanács 79/409/EGK irányelvének (a továbbiakban:
madárvédelmi irányelv) 4. cikke (2) bekezdésében, valamint I. mellékletében meghatározott
fajokra, élőhelyeikre, költő és pihenőhelyeikre;
d) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló a Tanács
92/43/EGK irányelvének (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) II. és IV. mellékletében
meghatározott fajokra és élőhelyeikre, költő és pihenőhelyeikre, valamint az I. mellékletében
meghatározott természetes élőhelyekre;
e) a védett és fokozottan védett fajokra;
f) a Natura 2000 területekre;
g) az országos jelentőségű védett természeti területekre.
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
2
Jogi háttér
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és
elhárításának rendjéről
Általános rendelkezések:
„A környezethasználó azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás bekövetkezése esetén
kárelhárítást (a továbbiakban: kárelhárítás), minden más esetben kármentesítést köteles
végezni. A kármentesítés szabályait külön jogszabály tartalmazza”
„Azonnali beavatkozás szükséges, amennyiben a környezetkárosodás a közegészségügyet, a
közbiztonságot veszélyezteti, illetve amennyiben a környezetkárosodás felszámolása azonnali
beavatkozással eredményesebben, hatékonyabban, gazdaságosabban végrehajtható, illetve a
jövőbeni környezetkárosodás megelőzhető.”
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
3
Jogi háttér
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és
elhárításának rendjéről
illetékességről
„Az e rendelet szerinti környezetkárosodást megelőző intézkedések megtétele és a kárelhárítás
elvégzése - figyelemmel a 17. § (1) bekezdésre - a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) megbízása alapján a VIZIG végzi, amennyiben:…”
„A környezethasználó, illetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szervek a
kárelhárítás feladatainak végrehajtását elsősorban saját erőforrásaikkal látják el.”
kárelhárítási tervek
„A kárelhárítást - amennyiben rendelkezésre áll - üzemi és területi tervek alapján kell
végrehajtani.
(2) Kárelhárítási területi tervek készítésére a VIZIG köteles.
(3) Üzemi terv készítésére e rendelet 2. számú melléklete szerinti tevékenység végzője köteles.”
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
4
Jogi háttér
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és
elhárításának rendjéről
Üzemi kárelhárítási tervek tartalma:
„A kárelhárítási tervek tartalma
a) Együttműködési terv:
- az üzemen belüli figyelőhálózat felépítése,
- a riasztás és tájékoztatás módja,
- a kárelhárítás irányításáért felelős vezetők neve, beosztása, címe, telefonszáma, az üzemi
kárelhárítási szervezetbe beosztott személyek neve, beosztása, címe, telefonszáma,
- a területileg illetékes KTVF, megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, önkormányzat, tűzoltóság, polgári védelem, továbbá a
területen működő VIZIG címe, telefon- és telefaxszáma,
- az üzem területére történő belépés rendje,
- a kárelhárításba bevonható szervezetek, vállalkozások címe, együttműködési megállapodások.
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
5
Jogi háttér
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és
elhárításának rendjéről
b) Lokalizációs terv:
- a lokalizáció személyi és tárgyi erőforrás szükséglete,
- az üzemen belüli, valamint az üzem és a befogadó közötti beavatkozási pontok, az állandó és
ideiglenes elzáró szerkezetek helye, a felvonulási és terelő útvonalak, a lokalizációs munkák
technológiai utasítása,
- a lokalizációs anyagok tárolási helye és hozzáférhetősége,
- illetéktelenek távol tartásának módja, a szennyezett terület körülhatárolása, figyelmeztető
táblák, jelzések kihelyezése.
c) Kárelhárítási műveleti terv:
- a rendkívüli szennyezés megelőzésének műszaki feltételei (kármentők, figyelő- és
jelzőrendszerek), a kárelhárítás erőforrás-szükséglete,
- a kárelhárítási műveletek technológiai utasításai,
- a kárelhárítás során keletkező veszélyes hulladék összegyűjtésének, elszállításának,
ártalmatlanításának módja,
- a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok.
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
6
Jogi háttér
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és
elhárításának rendjéről
d) Kárelhárítási anyagok és eszközök meghatározása:
- a helyszínen készletben tartandó kárelhárítási anyagok, eszközök mennyiségét - az üzemben
tárolt, feldolgozott veszélyes anyagok volumenéhez igazodva - úgy kell meghatározni, hogy
rendkívüli szennyezés esetén biztosítható legyen a szennyeződés telepen belüli lokalizálása,
- az elhasznált kárelhárítási anyagokat és eszközöket a kárelhárítást követően azonnal pótolni
kell.”
„Az e rendelet szerinti üzemi tervet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői
tevékenységről szóló jogszabály alapján a víz és a földtani közeg részszakterületen szakértői
jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.”
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
7
Jogi háttér
Kötelezettek listája:
példák: (Jogszabály)
„1. Energiaipar
1.1. Tüzelőberendezések 50 MWth-ot meghaladó bemenő hőteljesítménnyel.
1.2. Ásványolaj- és gázfeldolgozók (gáztisztítók).
1.3. Kokszolókemencék.
1.4. Szénelgázosító és -cseppfolyósító üzemek.
…
Vegyipar
Csak az ipari méretű előállításra vonatkozóan:
4.1. Vegyipari létesítmények, alapvető szerves anyagok, nevezetesen
a) szénhidrogének (lineáris vagy ciklikus, telített vagy telítetlen, alifás vagy aromás),
b) oxigéntartalmú szénhidrogének, nevezetesen alkoholok, aldehidek, ketonok, szerves
savak, észterek, acetátok, éterek, peroxidok, epoxi-vegyületek,
c) kéntartalmú szénhidrogének,
….
8
”
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
Jogi háttér
A kárelhárítás fokozatai:
Jogszabályi előírás szerint:
„18. § (1) A kárelhárítás feladatait készültségi fokozatokban kell ellátni.
(2) A kárelhárítás készültségi fokozatai:
a) I. fokú készültség: a környezetkárosodás felderítése;
b) II. fokú készültség: a műveleti végrehajtást megelőző intézkedések megtétele;
c) III. fokú készültség: a kárelhárítás műveleti végrehajtása.”
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
9
Vízszennyezések észlelése
Felszíni vizekeben:
-
-
-
-
Oldott, szilárd lebegő, víznél nehezebb szilárd és folyadék és felszínen úszó anyagokat
különböztetünk meg.
Tisztázni kell a szennyezés jellegét, azaz, hogy természetes, vagy mesterséges eredetű-e,
lökésszerű, vagy tartós szennyezésről van-e szó, pontszerű-e a kibocsátás, mikor kezdődhetett
és mikor fejeződhetett be a szennyezés.
Felszínen úszó anyagok könnyen detektálhatók, ilyenek a kőolajszármazékok, úszó szilárd
hulladékok (habzó anyag, nagy mennyiségű vízi növény, hínár rothadék, állattetemek). Ezeket
a figyelőszolgálatok járőrei, vagy magánszemélyek veszik észre és jelentik.
Oldott anyagok esetén esetleg szín, szaghatásokból lehet felismerni a szennyezést, de sokszor
már csak a bekövetkezett környezeti kár utalhat a szennyezés jelenlétére. Itt már nagyon
fontos a területismeret, illetve a víztest ismerete.
Észlelést végzők:
VIZIG (gátőrök, tófelügyelők), Központi Felügyelőség vízminőségi monitoringot végez (kiemelten
fontos a folyamatos mérést biztosító automaták, riverminitoring.hu - 4 állomás, bejövő vizek)
Az NPI természetvédelmi őrszolgálata
Erdészeti hatóságnak megfigyelést kell végeznie
Együttműködnek még: Vízi rendészet, horgászok, halőrök, halászok, hajósok
Az észlelőnek jelentenie-kell a szennyezést: Központi Környezetbiztonsági Ügyelet (0-24)
Központi ügyelet ingyen hívható zöldszáma: 06-80-204-240
10
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
Vízszennyezések felderítése
A környezetkárosodás felderítése a felügyelőség, VIZIG és NPI feladata.
„4) A miniszter az OVF-nél folyamatosan működő Központi Környezetbiztonsági Ügyeletet (KBÜ) tart fenn, mely
fogadja a környezeti káresemény bejelentését, és továbbítja20
a)21 víz és földtani közeg érintettsége esetén a VIZIG-hez;
b) az 1. § c)-h) pontja szerinti faj, élőhely, terület érintettsége esetén a NPI-hez;
c) légszennyezés esetén a katasztrófavédelemhez;
d)22 lakosság egészségi kockázata esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási
szervét (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv); továbbá
e) a)-d) pontok esetében a felügyelőséghez is.”
Az adott szerv megállapítja a szennyezés:
• Mértékét
• Jellegét
• Jelenlegi és várható kiterjedését
• Okát
• Elhárítási lehetőségeit
Súlyos olajszennyezés esetén a légi felderítés is szükséges lehet, melynél légi fotókat
készíthetnek. Multispektrális fényképezés is történhet.
Módszerek:
UV-Fluorescencia mérés az egyik lehetséges eszköz a feltérképezésre.
Infravörös fény abszorpcióján alapuló mérés.
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
11
Környezetkárosodás minősítése
A környezetkárosodás minősítése
„A környezetkárosodás minősítése a felügyelőség feladata a VIZIG, a NPI, a megyei
népegészségügyi szakigazgatási szerv és erdészeti hatóságként a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal bevonásával.
A környezetkárosodás minősítéséhez
a) a VIZIG a vizek,
b) a NPI az 1. § c)-h) pontja szerinti faj, élőhely, terület,
c)28 a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a környezet-egészségügy,
d) az erdészeti hatóság az erdők
érintettsége szerint szolgáltat információt.”
Ezek alapján megállapítják, hogy milyen mértékben veszélyezteti a szennyezés a vizeket és a
föltani közeget, a vízi környezetet, a vízhasználatokat és a vízi-létesítményeket, az élővilágot és
élőhelyeket. A környezetkárosodás minősítését a és a beavatkozások mértékét a Felügyelőség
állapítja meg.
A határozatok alapján a VIZIG és az NPI egymással együttműködve dönt a szükséges
beavatkozások technikai megvalósításáról.
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
12
Vízszennyezések felderítése
Szennyezés mértékének meghatározása:
Olajszennyezésre közelítő becslés:
Oldódási kísérlet eredményei négy olaj típusra:
Feltételezések:
• A vizes fázisba átment olaj mennyisége arányos az olajjal borított vízfelszínnel
• Az olajkoncentráció az olajfolt alatt lévő folyadékoszlopban homogén
• Az olajfolt mérete egy általános felülettel jellemezhető
• Az olaj-olaj-víz határfelületen történő átmeneti sebességet befolyásoló környezeti tényezők
hatása megegyezik a laboratóriumban kimérttel
• Felszíni olajfilm párolgása elhanyagolható
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
13
Vízszennyezések felderítése
Szennyezés mértékének meghatározása:
A felszínen lévő olaj mennyiségének becsléséhez szükség van
• az olajszennyezés mennyiségére,
• kiterjedésére,
• a vízfolyás vízhozamára,
• a szennyezés óta eltelt időre
Példa
Olajszennyezés történik egy folyón. Merülőfalas eltávolítás 5 órával a szennyezés után kezdődik
meg, kérdés, hogy mennyi olaj úszik még a felszínen:
Olaj mennyisége: M= 4 t
Méretei: F = 600x300 m
Típus: motorolaj
Vízfolyás adatai:
Q = 2000 m3/s= 7.2x10^6 m3/h
V = 3.6 km/h = 3.6x10^3 m/h
Szélesség: Z = 800 m
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
14
Vízszennyezések felderítése
Ofmax = 
−
∗∗∗
,
100
ahol Ofmax a felszínen úszó olaj maximális mennyisége
OB - a vízfelszín olajborítottsága [%]
C - a vizes fázis olajkoncentrációja [mg/L]
Q - a vízfolyás vízhozama [m3/h]
T - az olajbeömlés óta eltelt idő [h]
OB =

∗∗
∗ 100
Behelyettesítve:
Ofmax =  −
∗∗
∗
C értéke táblázatból: 7.5 mg/l
Ofmax = 4 ∗
103
−
600∗300∗7.5∗10−3 ∗7.2∗106
800∗3.6∗103
= 4000 − 3375 = 625 [kg]
Fáradt olaj esetén ez az érték, mivel C= 4.5 mg/l lenne. 1925 kg- lenne.
Ez a számítás durva közelítést tud nyújtani a gyors döntéshez.
Az olajcsóva várható kiterjedésénél már a szél viszonyokat is figyelembe kell venni.
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
15
Vízszennyezések felderítése
Víznél nagyobb fajsúlyú ipari oldószerek gyorsfolyású patakok vizéből szeles időben néhány nap
alatt kipárologhatnak, tavakban viszont A mederfenéken tartósan megmaradhatnak.
Ásványi savak előbb-utóbb közömbösítődnek a víz és az üledék puffer kapacitása miatt (HCO3).
Gyomirtószerek viselkedése…
Egyes szerek jól oldódnak vízben, de jól adszorbeálódik a lebegőanyagon és az üledéken. Kavicsos
medrű patakban nagy távolságra is eljuthat, míg iszapos medrű vízfolyásban hamar megkötődik.
Zavaros vízben viszont a lebegőanyaghoz kötődve nagy utat tehet meg.
Halpusztulást észlelve, ha növényvédőszer okozta, akkor 5kg halhullát és 5 l vizet a megyei
növényvédelmi hivatalba kell küldeni.
A Szennyezésről sok információt lehet megtudni az ökoszisztéma egyedeinek állapotából. Pl: Élő
halak viselkedése-pipáló, lassan mozgó halak oxigénhiányra utalnak, magas ammónia
koncentráció esetén a halak kiugrálnak a vízből, klórozott szénhidrogének jelenlétére a halak
gyors irányítatlan mozgása, rángatózás utalhat
Haltetetemeket az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságra kell küldeni.
Az elpusztult állatok összehálózásával és az összetétel megvizsgálásával sok információt lehet
nyerni.
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
16
Vízszennyezések felderítése
Az élő zooplankton kizárja a növényvédőszerek jelenlétét.
A fitoplanktont a fémsók, herbicidek különösen a fotoszintézisgátló anyagok károsítják nagy
mértékben.
Hínár és parti növények állapota jól jelzi a herbicidek jelenlétét.
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
17
Kárelhárítási feladatok végrehajtása
Jogszabályi előírás szerint:
„18. § (1) A kárelhárítás feladatait készültségi fokozatokban kell ellátni.
(2) A kárelhárítás készültségi fokozatai:
a) I. fokú készültség: a környezetkárosodás felderítése;
b) II. fokú készültség: a műveleti végrehajtást megelőző intézkedések megtétele;
c) III. fokú készültség: a kárelhárítás műveleti végrehajtása.”
A műveleti irányítás vízszennyezés esetén a VIZIG feladata, amennyiben a szennyezés egy vizig
illetékességi területére esik. Ha nagyobb mértékű a szennyezés, akkor az OVF központi műveleti
irányítást ellátó szervezet felállítását kezdeményezheti. (pl: 1991-es balatoni angolnapusztulás,
vörösiszap katasztrófa)
Egyéb feladatok:
adatgyűjtés, analitikai vizsgálatok folytatása
Hulladékok elhelyezése
A környezeti elem minőségének változása alapján értékelni a
beavatkozások sikerességét
Napi rendszerességgel jelentések készítése, mely a bevont dolgozók
létszámát, a felhasznált anyagok mennyiségét, minőségét, gépeket,
időjárási körülmények rögzítését, stb.
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
18
Kárelhárítási feladatok végrehajtása
A kárelhárítás végrehajtó szervezete
A károkozó, a VIZIG és a KF a kárelhárítás feladatainak a végrehajtását elsősorban saját
erőforrásaikkal látják el, a kárelhárítási tervben meghatározott szervezeti keretek között
A kárelhárítást az írásos felhatalmazással rendelkező védelemvezető irányítja, ez általában a VIZIG
vezetője.
Ha a saját erőforrásokat meghaladó költségek merülnek fel, akkor a központi szerveknél, esetleg a
minisztériumnál igényelhetik a külső források bevonását.
A kárelhárítás megszüntetése után:
Kiadások megállapítása
Felhasznált berendezések karbantartása, készenlétbe helyezése
Felhasznált anyagok pótlása
Kárelhárítás összefoglaló jelentésének elkészítése
Tapasztalatok összegzése, tanulságok levonása
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
19
Hazai helyzetkép
Visszatekintés
Személygépkocsik száma
1960-as évektől beszélhetünk hazai vízminőség-védelemről
3500000
Ennek egy része volt a vízminőségi kárelhárítás, ez a következőket tette ki
3000000
• a védekezésre
való felkészülésből, a rendkívüli szennyezések megelőzéséből,
• a rendkívüli2500000
szennyezések észleléséből, felderítéséből és minősítéséből,
felhasználása
alapanyagvalamint
Műanyag
• a kárelhárítás műveleti
végrehajtásából,
a szennyezés megszüntetését
2000000
1800
követő intézkedésekből.
1600
Személygépkocsik száma
1500000
1990
1400
1000000
1200
1000
500000
800
0
1950
600
1960
1970
1980
1990
2000
Szervezeti átalakulás, jogi alapok
változása
400
200
0
1950
Súlyosbodó szennyezések
1960
1970
1980
1990
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
Gépkocsik száma drasztikusan nőtt
Olajfelhasználás nőtt
Ipari hulladékok helytelen tárolása
alapanyag felhasználása
Műanyagszennyvízmennyiség
Kibocsátott
növekedése
2010
2020
Szennyvíztisztítás lemaradása
2000
2010
2020
20
Hazai helyzetkép
Visszatekintés (Szervezeti)
60-as évek: Országos Vízügyi Hivatal (OVH) létrehozta a vízminőségvédelmi
szervezetét vízminőségi kárelhárítási szolgálat létrehozása (VIZIG, VITUKI, ÁBKSZ,
VGI)
1987: Megalakul a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium, innentől
ez a felelős szervezet, a talaj és a levegő védelme is a feladatok közé kerül
1990: újra külön válik a vízgazdálkodás és a környezetvédelem
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium  Vízminőség
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium  Vízmennyiség
Mai kép: Vidékfejlesztési minisztérium - Környezetvédelmi államtitkárság 
Környezetvédelem, vízminőség
Belügyminisztérium  Vízmennyiség (árvíz, belvíz védekezés)
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
21
Hazai helyzetkép
Visszatekintés (Szervezeti)
A megosztottság a kárelhárítás szemszögéből: Míg a vízminőségi problémák észlelése,
valamint a kárelhárítás végrehajtása VIZIG-es feladat (tehát BM), addig a környezeti
kárelhárítással kapcsolatos feladatok, az eljárások lebonyolítása a KÖFÉ-k feladata (tehát
VM)
KÖTIKÖVIZIG honlapjáról:
„A rendkívüli szennyezés észlelése céljából a VIZIG figyelőhálózatot, a KF mérőmegfigyelő rendszert működtet.”
„A rendkívüli szennyezés felderítése a vízügyi és a környezetvédelmi szervek
feladata. A KöM és az OVF, a VIZIG és a KF a rendkívüli vízszennyezéssel
kapcsolatos bejelentésről kötelesek egymást azonnal tájékoztatni. A gyors
információtovábbítás érdekében a KöM-nél és a KF-eknél, az OVF-nél és a VIZIGeknél állandó ügyeletet kell tartani. A bejelentés alapján a VIZIG és a KF közösen
vizsgálja ki az esetet a helyszín bejárása során. „
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
22
Hazai helyzetkép
Adatok
OKIR – Országos Környezetvédelmi Információs rendszer (http://okir.kvvm.hu/)
LAIR – Levegőtisztaság Védelmi Információs Rendszer (2002-től)
VIKÁR – Vízminőségi Kárelhárítási Információs Rendszer (közvélemény és szakma is
ezt használja)
Ebben múltbeli vízi és környezeti káreseményekről található adatm illetve a
bejelentett üzemi kárelhárítási tervekről is található információ
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
23
Hazai helyzetkép
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapja: www.ovf.hu
„Környezeti kár minden olyan tevékenység, amely a környezeti elemeken keresztül kockázatot jelent az ember
egészségére, vagy a környezetre. A környezeti kár fogalma magában foglalja a levegő által szállított anyagokból
eredő károkat is, ha azok a vizek, a talaj, a védett fajok, természetes élőhelyek károsodását okozzák.”
„A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről a 90/2007. (IV.26.) Kormámyrendelet
rendelkezik.
A károkozó, valamint az elszennyeződött víz tulajdonosa, köteles közreműködni a vizet ért kár elhárításában a
vízügyi igazgatóságok szakmai irányítása és a Zöld Hatóság felügyelete mellett.”
„A gyors és szakszerű végrehajtás céljából, a vízügyi igazgatóságok évente kárelhárítási gyakorlatot végeznek.
•
A károk felderítése a vízügyi igazgatóságok és a nemzeti parkok feladata. A vízügyi igazgatóságoknál és a
felügyelőségeknél állandó ügyeletet kell tartani. A környezetet ért károkról a vízügyi figyelőszolgálat tesz
bejelentést, ha a felszíni vizeken vízminőségi változást, illetve a vizek minőségét veszélyeztető eseményt
észlel.
•
A miniszter a VKKI-nál folyamatosan működő Központi Környezetbiztonsági Ügyeletet (KBŰ) tart fenn,
mely fogadja a környezeti káresemények bejelentését, és továbbítja az illetékes szervezetekhez. Ide
minden állampolgár bejelentést tehet, ha környezetet veszélyeztető jelenséget észlel.
•
A bejelentés alapján a vízügyi igazgatóságok haladéktalanul kötelesek a nemzeti parkok, az ÁNTSZ és a
felügyelőség bevonásával az esetet a helyszínen kivizsgálni.”
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
24
Hazai helyzetkép
Ajánlott anyag: A VIZIG-ek és a vízminőségi kárelhárítás múltbeli és jelenlegi szerkezetéről
ATIKÖVIZIG
„A VIZIG évente kárelhárítási gyakorlatokat szervez és bonyolít le a kárelhárítási szervezetbe beosztott munkatársak részére,
felkészülés és továbbképzés céljából. A gyakorlatokon elsősorban a területre jellemző szennyezések elleni védekezést és az új
kárelhárítási technológiákat gyakorolják.
A rendkívüli szennyezés észlelése céljából a VIZIG figyelőhálózatot, a KF mérő-megfigyelő rendszert működtet.”
Érdekesség:
A honlap naprakészségével kapcsolatban
„jogi szabályozók
•
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
132/1997. (V11.24.) Korm. rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról (Hatályon kívüli)
A 21 /1999. (V11.22.) KHVM-KöM együttes rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő üzemi tervek készítésének,
karbantartásának és korszerűsítésének szabályairól (Hatályon kívüli)
A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter és a környezetvédelmi miniszter 2/1999.(K.H.V. Ért. 15.) KHVM-KöM együttes
utasítása a vízminőségi kárelhárítássaI összefüggő területi tervekről
A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 3/1999. (K.H.V. Ért. 15.) KHVM utasítása a vízminőségi kárelhárítás vízügyi
figyelőszolgálatának működési szabályairól és a jelentéstétel rendjéről
Dátum: 2005”
Javasolt oldalak: www.hidrologia.hu/mht
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
25
Hazai helyzetkép
A vizugy.hu honlapról:
Vízminőségi káresemények a közelmúltból:
„Az ÉDU-KÖVIZIG (Győr) január 7-én I. fokú környezet kárelhárítási fokozatot rendelt el, mert
Csorna belterületén, egy tartálykocsiból 5 m3 sertésvér került az úttestre. A kárelhárítást a
katasztrófavédelem munkatársai végezték, akik perlites felitatást végeztek. A vízzel való úttest
lemosás során, 100 l szennyezett víz került a Büdös árokba. A veszélyeztetett befogadó a vízügyi
kezelésben levő Keszeg-ér melyet fokozottan figyelnek.”
„Vízminőségi kárelhárítási feladatokat végez a ATI-KÖVIZIG III. fokú kárelhárítási készültség
keretében, a Kurca főcsatorna 19097-27827 km szelvényei között. A felső szakaszon 30 %-os
borítottságot, a kritikus szakaszon 100 %-os borítottságot alkot, a kagylótutaj (Pistia stratiotes)
makrofita állomány biológiai túlprodukciója.
Az operatív tevékenység során, T-mobil úszófalakat telepítettek a kagylótutaj terelésére,
kiszedése úszó nádvágóval történik, kiszedése kézi erővel, közmunkások foglalkoztatásával.
Miután a kosaras nádvágó kiteszi a partra, ártalmatlanító helyre szállítják.”
Az OVF honlapjáról
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
26
Hazai helyzetkép
Aktuális honlapokról
1995
Környezeti Kárelhárítás - 4 EA - Jolánkai Zsolt
27

similar documents