Teritoriālās statistikas problēmas

Report
TERITORIĀLĀS STATISTIKAS PROBLĒMAS –
RĪGAS REĢIONA PIEMĒRS
ARMANDS PUŽULIS (RPR)
RŪDOLFS CIMDIŅŠ (LU)
MĒRĶIS
•Izveidot teritoriālās pārvaldības statistikas vienību tīklu, kas zemāks par
teritoriālā iedalījuma vienībām, kas piemērots demogrāfisko, sociālo un
ekonomisko datu apkopošanai un analīzei
JAUTĀJUMI
•Lielais jautājums mums visiem – kādu mums vajag teritoriālo statistiku ?
•Jautājums sev - vai statistikas mēroga palielināšana palīdz atbildēt uz
vietējiem jautājumiem?
 Izveidot lietojamu statistikas teritoriju sistēmu esošajos apstākļos
 Analizēt tās darbības ietekmējošos dinamiskos faktorus
 Analizēt tās ietekmējošos institucionālos faktorus
 Testēt sistēmas darbību izmantojot iedzīvotāju reģistra datus
PIEEJA
•Pašvaldības attīstības dokumentu Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un
teritorijas plānojumu analīze
 Spēkā esošie plānojumi un RPR plānojumu arhīva materiāli
• Iedzīvotāju reģistra datu apstrāde
 2012. gada 01.07. dati
•Balsts uz 2009. gadā izstrādāto RPR teritoriālo statistisko vienību tīkla
priekšlikumu
•Intervijas ar valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem
STATISTIKAS TERITORIJU IZVEIDES PRIEKŠLIKUMI
•2009.g. statistikas teritoriju izveides priekšlikums
 Teritoriju veidošana balstoties uz pilsētu, lielo ciemu, un “lauku teritoriju”
nošķīrumu
 Teritoriālā iedalījuma vienības /bijušie pagasti/ tiek sadalīti vairākās
statistiskās teritorijās – ciemam piekārtota lauku teritorija
 Lauku teritorijas saistāmas ar jau esošajām izveidotajām struktūrām,
dabīgām ainavām
•2012.g. statistikas teritoriju izveides priekšlikums
•2013.g. ESF projekts “Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes
sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas
reģionā” – statistikas teritoriju izveide un teritoriālo datu bāzes izveide kā
viens no mērķiem
STATISTIKAS TERITORIJU IZVEIDES PIEDĀVĀJUMS 2009.G.
PIERĪGA
LAUKI
2009. GADA PRIEKŠLIKUMS
•Rīgas reģiona statistikas teritoriju tīkla izveides pamatu veido bijušās 75
reģiona pašvaldības (pagasti, novadi, pilsētas un pilsētas ar lauku
teritorijām), kas sadalītas sīkākās statistiskās vienībās, kuras veido:
 312 ciemi (teritorijas plānojumos noteiktie);
 20 pilsētas;
 197 lauku statistiskās teritorijas.
•Pieejas plusi
 robežu nemainība
•Pieejas mīnusi
 netiek izdalīti mazāki ciemi,
 netiek nodalītas blīvi apdzīvotas teritorijas no neapdzīvotām
2012. GADA PRIEKŠLIKUMS
•Balstīšanās uz administratīvo/teritoriālo/plānošanas dalījumu
•Ciemi/pilsētas to robežās
•“Lauku teritorija” = teritoriālā iedalījuma vienība – pilsēta/ciemi
•Rezultāts
 20 pilsētas
 372 ciemi
 73 lauku teritorijas
PLĀNOŠANAS RISKI, IEROBEŽOJUMI
•Saistība ar pašas teritorijas noteikšanas īpatnībām
 Ciemu statuss – nav kritēriju, nosaka pašvaldība plānošanas procesā
 Ciemu/pilsētu robežas tiek noteiktas teritorijas plānošanas procesā
 Teritorijas plānošanas process ir politisks, tas ir, var tikt pakļauts biežām
izmaiņām
 “Lauku teritorija” atkarīga no ciema/pilsētas robežām
 Administratīvās robežas mainība – daudzpakāpju reforma
 pagasts – bijušais pagasts pirms ATR – novads
 apvienotais novads pirms ATR – novads pēc ATR
•Rezultāts
 Laikā mainīgas teritorijas
INSTITUCIONĀLIE RISKI, IEROBEŽOJUMI
•Saistība ar datu lokalizāciju
•Process: lēmums – izpildītājs pašvaldībā – izpildītājs sistēmā – rezultāts
•Atkarība no
 lēmuma
 izpildītāja pašvaldībā /”slikti strādā pasts”
 izpildītāja sistēmā /”nav finansējuma” /”kapacitātes”
 sistēmas darba /”dati ir par maksu”
•Rezultāts
 “Laikā nobīdītas” teritorijas
RPR PIEMĒRI
•Atšķirīgs adrešu skaits/piederība – teritoriālās atšķirības
 472 ciemi Adrešu reģistrā (AR)
 372 ciemi pašvaldību teritorijas plānojumos (TP)
•AR 152 ciemi – iedzīvotāju skaits mazāks kā 50 – 1/3 apstiprināta TP
•Vērtību atšķirības specifiskajos datos - Ķekavas novada Daugmales ciems
 880 iedzīvotāju (pašvaldības dati)
 92 iedzīvotāji (iedzīvotāju reģistrs).
TERITORIĀLO STATISTISKO VIENĪBU MORFOLOĢIJA
•Morfoloģija saistīta ar teritoriju dinamiku un stabilitāti
ĀDAŽU NOVADS – PIERĪGAS TERITORIJA
MĀLPILS NOVADS – LAUKU TERITORIJA
TERITORIJU MORFOLOĢIJA UN DINAMIKA
TERITORIĀLO STATISTISKO VIENĪBU DINAMIKA
•Ciemi – izmaiņu dinamikas konsekvences
•Pierīgas pašvaldībām raksturīga atšķirīga procesu dinamika un virziens
 Ciemu teritoriju paplašināšana (Mārupe) – skaits/platība
 Ciemu sašaurināšana (Olaine) – skaits/platība
 Stabilizācija norāda uz procesu “konservāciju”,
•Pašvaldībām perifērijā raksturīga procesu stabilizācija vai apdzīvojuma
sašaurināšanās - skaits/platība
APDZĪVOJUMA POLITIKAS MAIŅAS – OLAINES PIEMĒRS
APDZĪVOJUMA POLITIKAS MAIŅAS – OLAINES PIEMĒRS
SECINĀJUMI
•Izveidot lietojamu statistikas teritoriju sistēmu esošajos apstākļos ir
problemātiski daudzo ierobežojumu dēļ
•Vietējā plānošanas kompetencē veidotā robežu un teritoriju dinamika neļauj
balstīt sistēmu uz plānojuma teritorijām
•Vairāku institūciju nekoordinēta darbība neļauj balstīt sistēmu uz adrešu
reģistru
•Sistēmas darbība balstoties uz iedzīvotāju reģistra datiem uzrāda laikam un
teritorijai neadekvātus rezultātus
PRIEKŠLIKUMI
•Risinājumi ir
 telpiski – Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (GIS) datu piesaiste konkrētām
adresēm, nodrošinot valsts institūcijām bezmaksas pieeju datiem
 Organizatoriski - vienkāršojot un automatizējot adresācijas reģistrēšanu
•Nacionālā līmenī
 kārtība teritoriju izveidei dažādas statistiskās informācijas iegūšanai, kas
zemāka par pašvaldību līmeni
•Sistēmu veidošana un uzturēšana varētu tikt īstenota reģionālā un vietējā
līmenī
•Laika gaitā stabilas, GIS balstītas statistiskas teritorijas, kas var tikt
izmantotas daudzfunkcionāli.
DISKUSIJAS JAUTĀJUMI
•Vai stabilitāti prasīga struktūra var tikt balstīta uz to nosakošu nestabilu
struktūru /teritoriālu, institucionālu/
 Izvēle starp teritoriju lielumu un teritoriju stabilitāti
•Teritoriālie dati - risinājuma meklēšana
 pielāgošanās esošajiem apstākļiem - evolūcija/reflektēšana
 esošo apstākļu maiņa - revolūcija/mērķtiecīga virzīšana
•Vai evolūcija ir tā vērta attiecībā pret ieguvumiem/zaudējumiem –
konferences ekonomikas sekcijas jautājums
•Revolūcija – visām valsts un pašvaldību institūcijām brīvi pieejami GIS
bāzēti dati par visām teritoriāli balstītām statistiski apkopojamām darbībām
•Raimis (Reģionālās attīstības indikatoru modulis) TO NERISINA;
•VARBŪT Tapis (Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma)? Ir
citas domas ?
•Kā strādāsim tālāk – ar datoru vai rakstāmmašīnu?
PALDIES !
• Dr. geogr. Armands PUŽULIS, e-pasts: [email protected]
• Mg. geogr. Rūdolfs CIMDIŅŠ, e-pasts: [email protected]
• Prezentācijā izmantoti Ādažu, Mālpils, Olaines, Ķekavas pašvaldības dati un
plānošanas dokumenti

similar documents