Lietuvos Respublikos Konstitucija

Report
Konstitucija. Kas tai?

 Konstitucija – pagrindinis valstybės įstatymas, įtvirtinantis
piliečių laisves ir teises bei nustatantis valdžios šakų tarpusavio
santykius ir ryšius. Konstituciją gali turėti ne tik valstybė, bet ir
organizacija, regionas, politinės partijos, įmonės ir t.t. (pvz.
Europos Sąjungos konstitucija).
 Terminas kilęs iš lotyniško žodžio constitutio, reiškiančio bet
kokį ypač svarbų įstatymą.
Konstitucijos raida

 Pirmoji rašytinė Konstitucija Europoje – ATR Gegužės 3 d.
konstitucija (išversta į lietuvių k.)
 1787 m. buvo priimta pirmoji rašytinė konstitucija pasaulyje.
Tai buvo JAV Konstitucija (JAV).
 1791 m. gegužės 3 d. buvo priimta pirmoji rašytinė Konstitucija
Europoje. Tai vad. Gegužės 3 Konstitucija (priimta Abiejų
Tautų Respublikoje).
 1791 m. rugsėjo 3 d. buvo priimta trečioji Konstitucija pasaulyje
(Prancūzijoje, Prancūzijos Konstitucija).
Lietuvos Konstitucijos

• 1791 05 03 Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės konstitucija
• 1918 11 02 Lietuvos Valstybės Laikinoji Konstitucija
• 1922 08 01 Lietuvos Valstybės Konstitucija
• 1928 05 15 Lietuvos Valstybės Konstitucija
• 1938 05 12 Lietuvos Valstybės Konstitucija
• 1992 10 25 Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Konstitucija

 Lietuvos Respublikos Konstitucija – 1992 m. spalio 25 d. referendumu
priimtas pagrindinis Lietuvos įstatymas.
 Šiuo metu galiojanti LR Konstitucija priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.
 Lietuvos Respublikos Konstitucija reglamentuoja pamatinius Lietuvos valstybės
ir visuomenės gyvenimo aspektus. Konstitucija (lot. constitutio - „nustatymas“)
yra pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią,
nustatantis Lietuvos politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Joje
įtvirtinta demokratinė santvarka, valdžios institucijos, valdžių padalijimo
principas. Konstitucinį teisingumą ir priežiūrą vykdo Konstitucinis Teismas.
 Lietuvos Respublikos Konstitucijos kai kurie (t. y. I-ojo skirsnio) straipsniai
keičiami tiktai referendumu, kiti – įstatymais. Dabartinės Konstitucijos
pirmtakės – laikinosios 1918, 1919, 1920 m., nuolatinės 1922, 1938 m.
Konstitucijos .
 Dabartinė Lietuvos Konstitucija įteisinta 1992 m. spalio 25 d. surengtame
referendume. Pirmoji Lietuvos (tuo metu Abiejų Tautų Respublikos)
konstitucija priimta 1791 m. gegužės 3 d. Tai buvo pirmoji rašytinė konstitucija
Europoje.
 Konstitucijos laikymąsi prižiūri Konstitucinis teismas.
Konstitucinis teismas

Paprastai valstybėse Konstituciją aiškina, taiko ir gina specialus
teismas – vad. Konstitucinis teismai (pvz., Prancūzijoje
Administracinė Taryba). Dažniausiai konstitucinis teismas yra
aukščiausias teisingumo organas, jo sprendimai yra galutiniai ir
neapskundžiami. Jis užtikrina konstitucionalizmo kontrolę – t.y kad
visi kiti teisės aktai atitiktų Konstitucijoje esantiems principams ir
normoms.
AČIŪ UŽ DĖMESĮ

similar documents