WYK*AD 7

Report
WYKŁAD 7
Metodyka spektroskopii IR i
spektroskopii Ramana. Spektrometry
IR i Ramana
=1
=0
E1
L
=1
=0
=1
=0
E1
L
L
E0
Rayleigh
scattering
=1
=0
=1
=0
E1
L
vib E
0
Raman scattering
Stokes
=1
=0
vib E
0
Raman scattering
anti-Stokes
Spektrometr ramanowski – kliknij tutaj
kuweta
schemat ideowy spektrometru ramanowskiego
50
100
150
200
250
300
CCD
400
500
600
widmo z kamery CCD
700
monochromator
Prawo Lamberta –Beer’a
 dI  (  )cIdl

dI
  (  )cdl
I
I dI
 
I
I0
ln
l
  (  )cdl
0
I
 (  )cl
I0
I
 T
I0
ln
absorpcja
transmisja
1
 (  )cl
T
A  (  )cl
(  ) 
A
cl
współczynnik absorpcji (ekstynkcji)
molowy
1



 mo l / l  cm 

molowa integralna intensywność pasma
A   ( )d
Aparatura i metodyka spektroskopii w podczerwieni
(Kęcki, str. 96)
I
 exp(( )cl )
I0
współczynnik absorpcji
lub ekstynkcji
I
 T - transmisja
I0
Molowa intensywność pasma w maksimum 
 współczynnikowi absorpcji w maksimum
po uwzględnieniu
transmisji tła
 max 
2,303
T

lg tlo 
cl
 T  max
100 %
tło
0 %
Molowa integralna intensywność pasma
A   ( )d
 
1
[cm 1 ]

Aparatura
OPIS
APARATURYKLIKNIJ
detektor
wzmacniacz
selektywny
M2
zapis
motor
M1
siatka
dyfrakcyjna
kuweta
porównawcza
klin optyczny
Technika FTIR (Fourier Transform
Infrared)
POMOC- kilknij
tutaj
Schemat interferometru Michelsona: S-źródło promieniowania IR, B- zwierciadło
półprzepuszczalne, M1 zwierciadło nieruchome, M2 zwierciadło ruchome, D-detektor.
∞
  =
2      1 + 2 
0
IR ATR (Attenuated Total Reflection)
Do pomiarów IR wykorzystuje się również przystawki ATR
(Attenuated Total Reflection) w postaci monokryształu o
odpowiedniej geometrii zapewniającej wielokrotne odbicie
wewnętrzne wiązki absorbowanej, przedstawionego na
rysunku
Spektroskopia ramanowska
w badaniach powierzchni
http://www.chemia.uj.edu.pl/~jamroz/wyklad/
Raman.pdf
Reflekcyjno-absorpcyjna spektroskopia
w podczerwieni
RAIRS (IRRAS)
Reflection-Absorption InfraRed
Spectroscopy
http://www.chemia.uj.edu.pl/~jamroz/wyklad/
RAIRS.pdf
http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/spectroscopie/raman/H1TUTO~1.htm#T1A
http://www.kosi.com/Raman_Spectroscopy/rtr-ramantutorial.php?ss=800

similar documents