بنام خدا

Report
‫بنام خدا‬
‫بيماريزايي‬
‫‪HAM/TSP‬‬
‫پاتولوژي‬
‫‪ - 1‬دراتوپسيها بيماران تمام نخاع توراسيك خصوصا مياني وتحتاني‬
‫بصورت ديفيوز اتروفي شده‬
‫‪-2‬هيستولوژي انفيلتراسيون سلولهاي تك هسته اي تخريب ميلين‬
‫واكسون وگليوز استروسيتي‬
‫‪-3‬التهاب كمتري در لپتومننژ وضخيم شدن لپتومننژ فراوان ديده‬
‫ميشود‪.‬‬
‫‪ -4‬در بيماري در زمان كوتا كمتر از ‪5‬سال ضايعات بصورت التهابي‬
‫ودژنراتو ( كرونيك اكتيو لزيون ) ودر بيماران بيشتر ‪ 8‬سال‬
‫بصورت يكنواخت دژنراتيو والتهاب كم پروازكوالر ( لزيونهاي‬
‫غير فعال مزمن) وجود دارد‪.‬‬
‫‪-5‬در رنگ اموزي هيستوشيمي در بيماران با ازمان كوتاه از نخاع‬
‫سلولهاي‬
‫‪CD4‬‬
‫‪CD8 macrophages‬‬
‫در لزيونهاي كرونيك اكتيو توزيع مي شوند‪.‬‬
‫‪IL-1beta TNF-alfa INF- gama‬‬
‫در سلولهاي ارتشاح يافته ماكرو فاژ استروسيت ميكرو گلياها نمايان‬
‫مي شود‪.‬‬
‫دارند ‪ CD8‬ها در لزيونهاي كرونيك غير فعال كه ازمان طو الني‬
‫غالب هستند‪.‬‬
‫‪NK-cells Bcells‬‬
‫بندرت در ضايعات چه فعال چه غير فعال مشاهده ميشود‪.‬‬
‫پاتوژنز‬
‫‪HAM/TSP‬‬
‫‪ HTLV-1‬شباهتهايي با ‪ HIV‬دارد‬
‫اما ‪ 2‬تا اختالف باعث اختالف در بيمايزايي اين دو ويروس‬
‫مي شود‪.‬‬
‫‪-1‬رپليكاسيون پايين وثبات ژنيتكي باال در‪ HTLV-1‬بنابر‬
‫اين فرار از شناسايي سيستم ايمني كمتر ميشود‬
‫‪HTLV-1-2‬باعث مرگ سلول ميزبان نميشود‪.‬وباعث‬
‫پروليفراسيون و ترانسفورماسيون سلول ميزبان ميشود‪.‬‬
‫بر خالف عفونت ‪ .HIV‬عفونت با‪ HTLV-1‬در اكثر افراد‬
‫اسيمتوماتيك است‪.‬‬
‫اگرچه اطالعات زيادي درارتباط بابيماريزايي ‪HAM/TSP‬‬
‫انهايي كه پاراپارزي وجود دارد‪،‬به سه سوال پاسخ داده نشده است‬
‫‪-1‬چه تفاوتي بين ناقلين‪HTLV-1‬در كه در اينده دچار‬
‫پاراپارزي ميشوند با انهايي كه اسيمتوماتيك مي مانند وجود دارد؟‬
‫‪ -2‬چه اتفاقي باعث تبديل ناقل به نوع سيمتوماتيك ميشود؟‬
‫‪-3‬ايا علت بوجود امدن عاليم كلينيكي وبيماريزايي تماما مربوط به‬
‫بيمار است؟‬
‫پاسخ به اين سواالت ممكن است سير كند بيماري وانتشار التهاب را در‬
‫اعصاب مركزي توضيح دهد‪.‬‬
‫ويروس به چهار طريق مي تواند به سلول هدف آسيب برساند‪.‬‬
‫‪ -1‬ويروس ساتوتوكسيك باشد ‪.‬واپوپتوزيس را القا كند‪.‬‬
‫‪ -2‬سيستم ايمني باعث تخريب سلول الوده به ويروس شود‪.‬‬
‫‪ -3‬ويروس از طريق فعال كردن خود ايمني به واسته شباهت هاي آنتي‬
‫ژني ويروس با بافت ميزبان باعث آسيب شود‪.‬‬
‫‪ -4‬واكنش بين سيستم ايمني وسلول آلوده باعث آسيب ناظربي گناه‬
‫شود‪.‬‬
‫اگر چه تاخير در رپليكاسيون ويروس در لنفوسيتهاي خون محيطي‬
‫مشخصه شايع درعفونت به ويروس مي باشد‪ .‬درصد لنفوسيتهاي‬
‫الوده شده خون محيطي به ويروس درفرد بيمار فوق العاده‬
‫باالست‪.‬اين يافته همرا با پاسخ ايمني هومورال با فعاليت زياد در‬
‫پاراپارزي از ايده كه نمايان شدن و القاي انتي ژني در سيستم‬
‫اعصاب مركزي در لنفوسيتهاي اينفكته تسهيل شده پيروي مي‬
‫كند‪.‬بنابر اين از منظر ويرولوژي و ايمونو لوژي پاسخ ايمني در‬
‫بيماران پاراپارزي به ويروس خيلي شديدتر از ناقل بي عالمت‬
‫بعلت تفاوتهاي ژنتيكي است ‪.‬‬
‫تايميدن در كشت سلولهاي‬
‫در محيط ازمايشگاهي حاوي‬
‫‪SP‬‬
‫مونونكلرخون محيطي بيماران پروليفراسيون خودبخودي‬
‫دارند‪.‬ونيازي به مايتوژن بر خالف افراد سالم نمي باشد‪.‬‬
‫والزم است كه زمان كشت سلولي را مدت طوالني تر ادامه‬
‫دهيم تا ويژگي هاي پروليفراسيون خود به خودي ظاهر‬
‫مخصوص ‪HAM/TSP‬شود‪.‬‬
‫پروليفراسيون خود به خودي مونو نوكلر هاي خون محيطي‬
‫در فاز اوليه يعني كمتر از سه روز در عفونت هاي‬
‫ويروسي حاد در بيماران گزارش شده است مثل سرخك‬
‫وسرخچه و غيره‪ .‬در فاز تاخيري كه در روز سوم شروع‬
‫ميشود و در روزهاي پنجم و ششم به اوج خود‬
‫ميرسند‪،‬هالمارك عفونت‪HTLV1‬ميباشد‪.‬‬
‫و نشان داده شده است كه پروليفراسيون خود به خودي در‬
‫بيماران‪HAM/TSP‬شديدتر از بيماران اسمتوماتيك ميباشد‬
‫‪Bystander damage mechanism‬‬
‫مكانيسم فوق يكي از مكانيسم هاي مورد قبول در پاتوژنز‬
‫بيماري مي باشد كه در فاز تاخيري اتفاق مي افتد‪.‬‬
‫آسيب هاي بافتي در اين نوع مكانيسم به علت واكنش سيستم‬
‫ايمني به مواد خارجي مصنوعي و تزريق شده به بافت‬
‫مكانيسم ناظر بيگناه گفته مي شود‪.‬‬
‫براي آسيب هاي ناظر بيگناه هردوسلول هاي لنفوسيت تي‬
‫محيطي كه به آنتي ژن خارجي پاسخ مي دهد و تزريق آنتي‬
‫ژن به بافت الزم است‪.‬‬
‫در آنسفالوپاتي وابسته به ويروس در موش كه با اشعه گاما كه‬
‫به صورت عمومي ايمنوساپرس شده است‪،‬از دميلينيشن‬
‫جلوگيري شده است‪ .‬وبا تزريق مجدد لنفوسيت ها مجددا‬
‫بيماري در موشهاي اشعه داده شده بوجود آمد‪.‬بنابراين‬
‫عالئم نورولوژيك در موشهايي كه(‪(T_cell_deficient‬‬
‫عفونت پيدا كرده بودند به ندرت به وجود آمد‪.‬‬
‫‪Bystander damage mechanism‬‬
‫در اين مكانيسم سلول هاي لنفوسيت‪ CD4‬از جريان خون‬
‫محيطي وارد سيستم اعصاب مركزي در محل آسيب مي شوند‪.‬‬
‫در اين مرحله ويژگي هاي دايناميكي و آناتوميكي نقش مهمي را در‬
‫لوكاليزاسيون در نخاع توراسيك بازي مي كند و واكنش بين‬
‫لنفوسيت هاي آلوده محيطي و سلول هاي آندوتليال عروق ناحيه ي‬
‫توراسيك نخاع بوسيله ي ملكول هاي ليگاند و اتصال هاي متعدد به‬
‫وجود آمده و لنفوسيت دربافت عصبي پروليفره مي شوند‬
‫هاي آلوده ي ‪CD4‬‬
‫آنتي ژن ويروسي در بافت سيستم اعصاب مركزي نمايان‬
‫شده‪،‬سيستم ايمني بر عليه آنتي ژن ويروسي وارد عمل‬
‫شده و سايتوكانها از لنفوسيت هاي تحريك شده و ماكروفاها‬
‫آزادشده و باعث آسيب بافت عصبي در بيماران مي شود‪.‬‬
‫يافتهاي ايمونولوژيك در بيماران حاكي از ان است‪.‬كه‬
‫واكنشهاي ايمني ميزبان درپاتوژنز بيماري نقش اساسي‬
‫دارد‪.‬‬
‫افزايش بار ويروسي در سلولهاي‪CD4‬و‪CD8‬موجب افزايش‬
‫‪mRNA‬ويروس ودرنهايت پروتين سطح ‪HTLV-1‬ميشود‬
HAM/TSP pathogenesis
Virology 308 (2003) 1–12
Tank you
‫حداقل سه ميكانيزم در نقش ‪ HTLV-1‬در بوجود اوردن‬
‫‪HAM/TSP‬توضيح داده شده‪.‬‬
‫‪-1‬اسيب در نتيجه مستقيم اثرات ضد ويروس لنفوسيتهاي سايتوتوكسيك است‪.‬‬
‫اين نوع لنفوسيتها در خون ومايع نخاع فراوانند‪ .‬وبرعليه انتيژنهاي ‪HTLV-1‬‬
‫نمايان شده در سطح سلول خصوصا اپيتوپهاي‪TAX‬مي باشد‪.‬‬
‫‪-2‬يك واكنش اتو ايميون لنفوسيتهاي تحريك شده با سلولهاي انفكته وسپس انفيلتره‬
‫در سيستم اعصاب مركزي وشباهت مولكولي انتي ژن ميلين باعث اسيب مي‬
‫شود‪.‬‬
‫‪Bystander damage-3‬تحريك شدن سلولهاي ‪ CD4‬الوده به‬
‫ ‪HTLV1‬وميكروگلياهاي فعال شده و‪CD8‬به سيستم اعصاب مركزي ارتشاح پيدا‬‫كرده وساتوكينها مثل ‪TNF-a‬ازاد كرده اينها ميلو توكسيك هستند‪ .‬وبصورت‬
‫مستقيم به سلولهاي گليال اسيب مي رسانند‪.‬‬
‫عرضه انتي ژنهاي اختصاصي‪ HTLV-1‬منجر به تكثير و‬
‫فعال شدن سلولهاي ‪T‬اختصاصي انتي ژن ويروس مي گردد‪.‬‬
‫باتوجه به لوكاليزاسيون‪CTL‬درسيستم اعصاب مركزي بنظر‬
‫مي رسد كه نقش مهمي در بيماريزايي داشته باشند‪.‬ودر اسيبهاي نخاعي‬
‫ديده مي شوند‪.‬وبا پيشرفت بيماري تعداد انها افزايش مي يابد‪.‬‬
‫لنفوسيتهاي‪ T‬فعال شده در مايع نخاع بيماران بطور معمول‬
‫فنوتيپ ‪CD28,CD45RO,CD11a,CD8‬مي باشد‪.‬‬
‫پيش ساز سلولهاي لنفوسيتهاي سايتوتوكسيك اختصاصي‬
‫‪ HTLV-1‬در مايع مغزي نخاعي به نسبت زياد باالست‪.‬‬
‫سلولهاي ‪CD8‬اختصاصي قادر به شناسايي سلولهايي هستند‪.‬‬
‫كه انتي ژن‪ HTLV-1‬در سيستم عصبي بيان مي كنند‪.‬وبنابر‬
‫اين توانايي القآ ميزان زيادي سايتوكينها وكموكاين ها را دارد‪.‬‬
‫كه بنوبه خود بيان ‪HLA‬درسلولهاي عصبي القا نموده باعث‬
‫اسيب بافت عصبي مركزي مي گردد‪.‬‬
‫بارويروسي در مايع مغزي نخاعي دو برابر بيشتر از سلولهاي تك‬
‫هسته اي خون محيطي است‪.‬بنظر مي رسد لفوسيتهاي الوده ممكن‬
‫است‪.‬از خون محيطي به مايع مغزي نخاعي مهاجرت نموده‪.‬ويا‬
‫ايتكه در اين مكان تكثير شده اند‪.‬‬

similar documents