tullutbildning_yh_-_norrkoping

Report
Tullhantering
Yrkeshögskolan Norrköping
2013-04-04
Kursens omfattning
•
•
•
•
•
•
•
•
Inledning/begrepp
Tullprocedur
Förfarandekoder
Frihandel
Klassificering
Tullvärde
Import & export
Transitering & tullager
EU
EU-land
27 medlemsländer
Gemensam tullagstiftning och tulltaxa
Tredjeland
Alla andra länder utanför EU
Redovisning av statistik
Handel mellan EU och tredjeland
• Import
• Export
Statistik lämnas i tulldeklaration till Tullverket
Handel mellan EU-länder
• Införsel (<4,5 milj./år)
• Utförsel (<2,2 milj./år)
Statistik redovisas genom intrastat till Statistiska centralbyrån
Tullagstiftning
•
•
•
•
•
•
•
Tullkodex
Tillämpningskodex
Tullag
Tullförordning
Tullordning
Tullfrihetslagstiftning
Mervärdesskattelag
EORI-nummer
Economic Operator Registration and Identification
EORI-nummer är ett unikt registreringsnummer som ska
användas vid all tull relaterad verksamhet inom EU, exempelvis
import från och export till land utanför EU.
Det finns i Sverige bara tre undantag från krav på EORI-nummer:
• Privatpersoner som enbart importerar/exporterar varor för
eget bruk.
• Ekonomiska aktörer etablerade i ett land utanför EU som
importerar varor temporärt.
• Återexport efter aktiv förädling, temporär import eller tullager
Tullproceduren
Tullproceduren
Varor presenteras
för Tullverket
Tullförfaranden
Import
Godkänd
tullbehandling
Tillfälligt lager
Export
Temporär
Import
Frizon &
frilager
Transitering
Tullager
Återexport
Förstöring
Överlåtelse
Tullförfaranden med
ekonomisk verkan
Aktiv
förädling
Passiv
förädling
Bearbetning
under tullkontroll
Tillfälligt lager
Tillstånd för tidsbegränsad förvaring av
oförtullade varor
Begränsad lagringstid
• Hamnar 45 dgr.
• annars 20 dgr.
Måste avslutas med godkänd tullbehandling
Godkänd tullbehandling
•
•
•
•
•
Anmäla varorna till ett godkänt tullförfarande
Föra över varorna på ett Frizon / frilager
Återexportera varorna ut från EU
Anmäla varorna till förstöring
Överlåta varorna till staten
Tullförfarande
•
•
•
•
Import övergång till fri omsättning
Export
Transitering
Tullförfarande med ekonomisk verkan
–
–
–
–
–
Temporär import
Tullager
Aktiv förädling
Passiv förädling
Bearbetning under tullkontroll
Övergång till fri omsättning
När alla importvillkor är uppfyllda och tull har betalats
Importdeklaration, lämnas och klareras av Tullen
– Varornas status övergår till gemenskaps vara
– Importör kan fritt förfoga över varorna
Export
skicka en vara till ett land utanför EU
• Exportdeklaration
• Exportföljedokument – EAD
som skall presenteras för utfartstullkontoret
Ansvarig: den som äger varorna vid exporttillfället
Transitering
att flytta oförtullade varor inom/genom ett tullområde
• T1:a eller T2:a
– Startas genom uppkoppling mot NCTS
• ATA-carnet
– Används i stället för tulldeklaration vid temporär import av
yrkesutrustning, varuprover och varor för mässor och utställningar.
Utfärdas av Handelskammaren
• TIR-carnet
– Används vid vägtransporter till eller från länder utanför EU och Efta,
exempelvis till Ryssland och Ukraina.
Utfärdas av Sveriges Åkeriföretag
Tullförfaranden med
ekonomisk verkan
Tullager
Aktiv förädling
Passiv förädling
Temporär import
Bearbetning under tullkontroll
Kräver alltid tillstånd!
Ansökan om tillstånd
• På särskild ansökningsblankett
Gäller för flera sändningar, förutsättningar
framgår av tillståndet
Tillståndsnummer anges i deklaration
• Direkt i importdeklarationen enligt normalförfarandet (direktförtullning) i vissa fall
Gäller den specifika sändningen
tullid = tillståndsnummer
Tullager
Tillstånd för förvaring av oförtullade gods
Allmänt - öppet för alla
Privat - lagerhavaren bestämmer själv vems
varor som skall lagras på lagret
Typ A - allmänt
Typ C - privat vanligast
Typ D - privat varorna klassificeras vid uppläggningstillfället
Typ E - privat Kontroll/redovisning görs bokföringsmässigt
Aktiv förädling
•
•
•
•
Varorna importeras tillfälligt
Bearbetas eller repareras
Återexporteras
Två system
- suspension
- restitution
Grundregel – det måste utgå tull på varan!
Passiv förädling
• Varorna exporteras tillfälligt
• Bearbetas eller repareras
• Återimporteras
Temporär import
• Varorna importeras tillfälligt
• Återexporteras i oförändrat skick
• Säkerhet kan behöva ställas
Bearbetning under tullkontroll
Kan användas vid import av varor som skall bearbetas om tullsats
för varan som skall bearbetas är högre än den slutliga produkten.
1.
2.
3.
Delar importeras
Bearbetning genomförs
Slutprodukten förtullas
Förfarandekoder
Förfarande koder
En fyrsiffrig kod som anger typ av förfarande
De två första siffrorna anger vilket förfarande
som varan skall anmälas till
De två sista representerar föregående förfarande
Förfarande koder - struktur
1
2
3
4
5
6
7
8
Permanent export
Temporär export, avsedd att återinföras
Återexport
Fri omsättning (import)
Temporär import, avsedd att återexporteras
Återimport
Uppläggning på tullager
Bearbetning under tullkontroll
Förfarandekoder - Export
De vanligaste koderna är:
1000 - Permanent export utan föregående förfarande
1040 - Permanent export av varor som tidigare importerats
2100 - Temporär export för passiv förädling
2300 - Temporär export
3151 - Återexport efter aktiv förädling
3153 - Återexport efter temporär import
Förfarandekoder - Import
De vanligaste koderna är:
4000 - Import till fri omsättning och fri konsumtion
4071 - Import efter förvaring på tullager
5300 - Temporär import
6110 - Import av varor som tidigare exporterats permanent
6121 - Återimport efter passiv förädling
6123 - Återimport efter temporär export
Frihandel
Ursprung
I statistiskt hänseende
Ligger till grund för vilken tullsats som skall betalas för varan,
samt om det utgår ex. antidumpingtullar.
Varan får sitt ursprung där den tillverkas / sätts ihop
Med frihandels hänseende
Ligger till grund för de regler som bestämmer om
ursprungscertifikat får utfärdas för varan, vilket kan bidra till
tullnedsättning.
Ursprungsland för innehållet i varan styr om tillverkaren
får utfärda ursprungscertifikat
Ursprungsregler
Icke Preferentiella
Används vid tillämpning av regler för ex. restriktioner, sanktioner,
handelsstatistik och ligger till grund för kvoter, licenser och
antidumping.
- Ger ingen förmånstull vid importen!
Preferentiella
• Frihandelsavtal
• Ensidiga åtaganden
• Tullunionsavtal
Förmånsbehandling
=
tullnedsättning
Frihandelsavtal
Ömsesidig förmånsbehandling vid import av
varor med ursprung hos
någon avtalspart.
Ursprung inom EU eller
EFTA
EUR.1-certifikat
Frihandelsavtal
Pan-EuropaMedelhavsområdet
Äldre regler i avtalen
mellan EU och flera av
medelhavsländerna
EUR-MED-certifikat
Frihandelsavtal
Fakturadeklaration
Ett ursprungsintyg för förmånsbehandling där exportören skriver en
bestämd formulering direkt på exportfakturan. Värdegräns 6000 euro
"Exportören av de varor som omfattas av detta dokument försäkrar
att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har
förmånsberättigande EES-ursprung."
.........................
(Ort och datum)
.........................
(Namnteckning. Namnförtydligande)
Ensidiga förmånstaganden
Förmånsbehandling
vid import av varor
med ursprung i
utvecklingsländer.
GSP-certifikat
Tullunionsavtal
Gemensam- yttre tullmur,
tulltaxa och tullbestämmelser.
Ingen tull debiteras på varor i
fri omsättning.
Handel med Turkiet
ATR-certifikat
Förmånskod
En kombination av tre siffror som deklareras i
importdeklarationens fält 36 vid yrkande av förmånsbehandling.
100
200
300
400
normal tullsats
GSP
EUR1, EUR-MED el. fakt.-dekl.
ATR
Dokumenttyp och certifikatnummer anges i fält 44
Utfärdande av ursprungsintyg
Exportören utfärdar ursprungsintyg om varan
uppfyller villkoren.
• Helt framställd inom land eller område
• Genomgått tillräcklig bearbetning i ett land
eller område
Klassificering
Klassificering
Att bestämma rätt varunummer enligt tulltaxan
Varför är klassificeringen så viktig?
• Betalar rätt tull och annan skatt
• Importera och exportera varor enligt rätt bestämmelser
• Bidrar med korrekt handelsstatistik
• Undviker påföljder med ev. straffavgifter
Ansvar för klassificering
Importören eller exportören är alltid ansvarig för de uppgifter
som lämnats till Tullverket.
Vad behövs för att klassificera?
• Kunskap om varans beskaffenhet
- Information om varans material, innehåll osv.
- Produktblad
- Varuprov
• Tulltaxan
- Taric Söksystem, www.tullverket.se
- I pappersformat genom prenumeration
Varukod
Skiftnyckel
8204 12 00 00
Kapitel (2)
HS-nummer (4)
HS- undernummer (6)
KN-nummer (8)
Varukod (10)
Tulltaxans uppdelning
21
Avdelningar
96
Kapitel
1 200 HS-nummer
5 000 HS-undernummer
9 725 KN-nummer
11 600
Varukoder
Kapiteluppdelning
Efter material
- Plaster och plast varor
- Gummi och gummivaror
Efter förädlingsgrad
- Järn och stål
- Varor av järn och stål
kap. 39
kap. 40
kap. 72
kap. 73
Efter användningsområdet
- Verktyg av oädel metall
- Möbler m.m.
kap. 82
kap. 94
Logisk ordningsföljd
Obearbetade varor nämn eller inbegrips så tidigt
i tulltaxan som möjligt.
Ju högre förädlingsgrad, desto högre tulltaxenummer
Varubeskrivning
Nr
Förädling
• Bly
• Skrot av bly
• Stång, profil
• Plåt, band
• Förpackning, tub
7801
7802
7803
7804
7806
Råmaterial
Obearbetad produkt
Halvfabrikat
Färdig vara
Färdig vara
Att läsa tulltaxan
1. Utgå från HS-numret
2. Jämför varubeskrivningarna på enstrecksnivå, och
stanna vid lämplig beskrivning
3. Jämför sedan varubeskrivningarna på
tvåstrecksnivå, om sådan nivå existerar.
4. Fortsätt tills det inte finns några undernivåer
efter ditt val.
Semikolon
;
Om det finns ett semikolon i en rubrik
innebär det att fler varor omfattas av varukoden.
8204
Skruvnycklar och skiftnycklar (inbegripet
momentnycklar); utbytbara hylsor tillhylsnycklar,
med eller utan handtag
- Skruvnycklar och skiftnycklar
- - Skruvnycklar
- - Skiftnycklar
- Utbytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag
Grunden som styr
Allmänna bestämmelser
Hjälper dig om varorna …..
• Inte är kompletta eller färdigbearbetade
• Består av eller är sammansatta av olika ämnen
• Antingen är isärtagna eller inte hopsatta
• Består av varor i form av satser
Anmärkningar
Finns i början av varje avdelning och kapitel och tar upp:
• Undantag
• Begränsningar
• Utökningar
• Förklaringar
Allmänna bestämmelser
1 – Grundregel
Varubeskrivning i tulltaxenummet (4 ställig nivå)
tillsammans med
Anmärkningarna till respektive avdelning eller
kapitel avgör klassificeringen i första hand
OBS! Rubrikerna är endast vägledande:
Ex. Köksstol av trä
Kapitel 44,
Varor av trä
Kapitel 94,
Möbler
Allmänna bestämmelser
Regel 2
Inkompletta varor (har varans huvudsakliga karaktär)
och varor i delar (avsedda att sättas ihop)
Klassificeras som komplett vara
Cykel i delar
Varor av ett visst material eller ämne (även blandade)
Klassificeras efter dominerande material eller ämne.
T-shirt av 75% bomull och 25% polyester
Allmänna bestämmelser
Regel 3 - Om två eller flera tulltaxenr. kan komma i fråga:
A
Den mest specificerade varubeskrivningen
Elektrisk rakapparat
8510
”Rakapparater och hårklippningsmaskiner”
8509
”Elektromekaniska hushållsapparater”
B Huvudsaklig karaktär (ex. volym, kvantitet, kvalitet, vikt, värde)
Schweizisk armékniv
Huvudsaklig karaktär - Kniv
C Sista numret i tulltaxan
Tyg 50% bomull och 50% polyester - Polyester
Allmänna bestämmelser
Regel 4 – Klassificering av närmast liknande vara
Regel 5 – Varor tillsammans med förvarings och
förpackningsartiklar
A
Fodral, etuier och väskor innehållande annan vara, klassificeras med
varan artikeln förvarar.
Ex. Set om kamera med tillhörande kameraväska
B
Förpackningsmaterial och förpackningar klassificeras tillsammans med
varorna om de är av sådan typ som normalt används för varan i fråga
Ex. Teburk av silver innehållande te
Andra hjälpmedel
• Taric Söksystem
• Förklarande anmärkningar till HS
• Förklarande anmärkningar till KN
• Tullsvar 0771-520 520
• Varuhandbok II (VHBII)
• BKB, bindande klassificeringsbesked
Taric - www.tullverket.se
Tullvärde
Valutakurs
Tullvärde och beskattningsvärde skall i
deklarationen redovisas i svenska kronor
Taxebestämmande dag styr kursen som hämtas i
lista på Tullverkets hemsida
Vid uträkning av fakturapris utställt i EUR skall kursen
för EUC användas
Leveransvillkor
Leveransklausulerna anger vissa överenskomna villkor i
köpeavtalet som till exempel hur transportkostnader, risken
och hur ansvar för export- och importklarering fördelas
mellan köpare och säljare.
•
Incoterms 2010 är en sammanställning av
i nuläget 11 olika leveransvillkor.
•
Ges ut av ICC, internationella handels-kammaren och
innehåller internationella standardiserade
avtalsbegrepp.
Tullvärde
Det värde som ligger till grund för avgifterna som skall
betalas för sändningen.
Grund för beräkning av tullkostnad
Del av grund för beräkning av moms
Statistiskt värde till SCB
Hur beräknas tullvärde?
Transaktionsvärde
+
Kostnader som skall läggas till
som 3:e landsfrakt, försäkring, hantering m.m.
Kostnader som kan dras av
som fraktkostnad i EU, kassarabatt m.m.
=
Tullvärde
Transaktionsvärde
Inköpspriset enligt fakturan från leverantör
Villkor:
• Äganderätten av varorna
• Använda varorna utan begränsningar
• Pris som inte är beroende av villkor
• Vinst vid vidareförsäljning inte övergår till säljaren
• Oberoende ställning till säljaren
Transaktionsvärde
Om villkor ej är uppfyllda används:
1.
2.
3.
4.
Tullvärde för identiska varor
Tullvärde för liknande varor
Tullvärde beräknat på försäljningspris i EU
Produktionsvärdet av slutlig produkt
Tillägg vid beräkning av tullvärde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fraktkostnad fram till EU:s gräns
Försäkringskostnad
Kostnad för lastning & lossning
Provisioner (undantag inköpsprovisioner och mäklar arvoden)
Emballagekostnader
Royaltier och licensavgfter
Ev. materialkostnader
Verktygskostnader
Konstruktions- och utvecklingsarbete i 3:e land
Avdrag från fakturapriset
• Ev. tull/skatt/avgifter som betalats i EU
• Fraktkostnad inom EU
• Kostnad för konstruktion, uppförande, sammansättning,
underhåll el. dyl. som görs efter importtillfället
• Vissa räntekostnader
• Kostnad för rätten att reproducera, distribuera eller
återförsälja de importerade varorna i EU
• Inköpsprovisioner
• Vissa rabatter (kassa-, kvantitet-, bonus-, introduktions- & återförsäljarrabatt)
Flygfraktsreducering
Tillämpningskodex bilaga 25
Procentandel av flygtransportkostnaderna som
skall inbegripas i tullvärdet vid ankomst
Resten av kostnaden för flygtransporten skall
läggas på beskattningsvärdet
Beskattningsvärde
Det värde som ligger till grund för momskostnaden som skall
betalas för sändningen.
Betalas till Tullverket vid importtillfället
Dras av i momsdeklarationen
Olika skattesatser
• 6% Böcker, tidningar, musiknoter, kartor m.m.
• 12% Livsmedel & konstverk
• 25% övriga varor
Hur beräknas beskattningsvärde?
Transaktionsvärde
+
Tullkostnad, ev. andra avgifter & skatter
+
Fraktkostnad inom EU
=
Beskattningsvärde
Tullvärdedeklaration
Deklaration som upprättas separat för varor där:
• Tullvärdet överstiger 102 400 SEK
• Tullkostand utgår
• Kommersiell import
Generell TVD kan lämnas efter tillstånd
Import
Vad ska jag tänka på innan jag
importerar?
•
•
•
•
Hur klassificeras varan
Ska jag betala tull och moms
Kan jag få ursprungsintyg?
Krävs det tillstånd?
Deklaration
Importdeklaration skall presenteras för Tullen
för klarering innan godset kan tas i bruk
Avgifterna betalas:
• Kontant
• Tullräkning
• Genom Ombud
Taxebestämmande dag
Den dag tulldeklaration presenteras för Tullverket
• över disk
• elektroniskt
Taxebestämmande dag styr vilka bestämmelser
som gäller för tullförfarandet, till exempel
tullsatser och restriktioner.
Avgifter
Tullavgiften beräknas utifrån tullvärdet
Moms beräknas utifrån beskattningsvärdet
A00
B00
100 000
110 000
10
25
%
%
10 000
27 500
37 500
Grundregel – tull och moms skall betalas
Exempel på undantag tullkostnad:
Lågvärde - värdegräns 1400 kr
Varuprover - ej komplett vara
Returvaror - tullid på tidigare export måste finnas
Exempel på undantag moms:
Utländska periodiska publikationer
Returvaror – om det är samma ägare som återimporterar
& hänvisning till exporttullid finns
Exempel på undantag tull och moms:
Avgifter för tull och moms understiger tillsammans 100 kr
Gäller inte för:
Alkohol
Tobak &
Parfym
Tullverket är tillsynsmyndighet
•
•
•
•
•
•
•
Kemikalie inspektionen
Kommerskollegium
Läkemedelsverket
Polisen
Skatteverket
Statens folkhälsoinstitut
Strålsäkerhetsmyndigheten
Styrkande handlingar vid import
• Faktura
• Fraktdokument
• Ev. Intyg som medför
förmånsbehandling
• Ev. Importlicens
• Ev. Tullvärdedeklaration
• m.m.
Förenklat deklarationsförfarande
”Hemtagning”
Lämnas i två steg:
Steg 1 – Alla uppgifter utom varukod & avgifter
Steg 2 - Kompletterande uppgifter
Skall lämnas inom 11 dagar vid elektronisk uppgiftslämning,
eller inom 10 dagar på blankett
Tillstånd krävs – förutsättning Kredittillstånd
Förseningsavgift
Debiteras av Tullen om deklaration inte inlämnas i tid.
Underrättelse om förseningsavgift = 400 SEK
Påminnelse om förseningsavgift = 800 SEK
Tulldeklaration måste lämnas inom 24 dagar efter utlämning,
om så inte görs upprättas :
vitesföreläggande & skönstullstaxering
Tulltillägg
Sanktionsavgift som Tullverket debiterar vid upptäckt av
undanhållna avgifter
20% på tullavgifter och andra skatter
10% på moms
Undantag:
• Uppenbara fel
• Självrättelse innan Tullen upptäckt felet
Omprövning
Typ av deklaration som skickas för att rätta felaktigt
avlämnade uppgifter
• återbetalning av tullavgift från TV
• tilläggsdebitering av både tull och moms till TV
Kan ej lämnas efter påbörjad tullrevision
Export
Vad ska jag tänka på innan jag
exporterar?
•
•
•
•
Hur klassificeras varan
Är varan belagd med exporttull?
Kan jag utfärda ett ursprungsintyg?
Krävs det tillstånd?
Var ska exportdeklarationen lämnas?
Huvudregeln - till det tullkontor:
• där exportören är etablerad
• där varorna packas och lastas för export
Undantag
• Administrativa skäl - öppettider
• Välgrundade och styrkta skäl - omväg
• En exportsändning med ett värde av högst 3000 euro
• Godkänd exportör
Export- och utfartstullkontor
Utfartstullkontor
Tar emot och godkänner
deklarationen
Kontrollerar att varan
lämnar EU - EAD uppvisas
-------EU:s gräns--------
Exporttullkontor
Föranmälan
Föranmälan av varor är ett elektroniskt meddelande som skall
skickas till Tullen en viss tid innan varor förs in till eller ut från EU.
Norge och Schweiz är undantagna från kravet på föranmälan.
SJÖ - Container
SJÖ - Bulk/parti
FLYG
24 tim innan godset lastas på det fartyg med vilket godset ska lämna EU
4 tim
innan fartyget lämnar sista hamn i EU
30 min före avgång från den flygplats där flygplanet lämnar EU
VÄG
1 tim
före avgång från utfartstullkontoret
JÄRNVÄG
2 tim
före avgång från utfartstullkontoret
Export restriktioner
•
•
•
•
•
•
•
Jordbruksprodukter
Krigsmateriel
Produkter med dubbla användningsområden
Kulturföremål
Radioaktivt avfall
Köldmedier
CITES – utrotningshotade djur och växter och varor därav
Exportbevis
Bevis på att vara fysiskt passerat ut ur EU
Krävs vid redovisning av återexport efter
förfaranden med ekonomisk verkan
Begäran görs i fältet Särskilda upplysningar med
koden 30400 och görs av utfartstullkontoret
Transitering
Typ av transitering
 EU medlems-
stater
 EFTA länder
 (TIR) länder
Tullstatus och typ av transitering
T1:a används för:
Varor som har ej är gemenskapsvara dvs oförtullad
T2:a används vid:
Transitering av gemenskapsvara dvs förtullad eller
producerad inom EU
TIR-carnet
Används för övriga länder som är anslutna till TIRkonventionen
Förfarande vid start av transitering
Normalförfarande
Förenklat förfarande
• Varorna skall visas för tullen
• Krav: TVGAT tillstånd
• Transitering startas av Tullen
över disk och följedokument
erhålls
• Transitering startas direkt
från tullager/tillfälligt lager,
följedokument skrivs ut
direkt
Godkänd avsändare -TVGAT
Tillstånd att starta transitering utan att besöka tullexpedition
Förutsättningar för tillstånd:
• elektronisk uppgiftslämning via NCTS, New
Computerised Transit System,
• samlad säkerhet eller befrielse från att ställa
säkerhet
• redovisa godshanteringen i efterhand.
Säkerhet
Huvudansvarig för transitering ställer säkerhet
• Kontant deposition
• Individuell säkerhet
(tex. bank går i bogen för enstaka transitering)
• Samlad säkerhet
OBS!
Särskilda regler gäller för
känsliga varor och framgår
av bilaga 44C
(kött, socker, sprit & tobak)
Huvudansvarig
den som ställer säkerheten
• Ansvarar för att transiteringen avslutas korrekt
- Inom tidsfristen
- i oförändrat skick och obruten försegling
- Att bestämd färdväg följs
• Ansvarar för att tull och avgifter betalas om
transiteringen inte avslutats korrekt
Uppgifter i transitering
• Avgångstullkontor
Där transiteringen startas
• Bestämmelsetullkontor
Där transiteringen ska avslutas, dvs. dit den är ställd
• Transittullkontor
Första tullkontoret efter gränspassagen
Förfarande vid avslut av transitering
Normalförfarande
Förenklat förfarande
• Varorna skall visas för tullen
• Krav: TVGMT tillstånd
• Transitering avslutas av Tullen
över disk mot annan godkänd
tullbehandling, ex DF , eller
direktuppläggning
• Transitering ankomstregistreras, får
lossningsmedgivande via
NCTS innan avslutning.
Godkänd mottagare -TVGMT
Tillstånd att avsluta transitering utan att besöka tullexpedition
Förutsättningar för tillstånd:
• Tillgång till NCTS, även via ombud
• Tillstånd till:
– tullager
– tillfälligt lager, eller till ett
– Lokalt klareringsförfarande för övergång till fri
omsättning
Registrering i NCTS vid avslut
• När transport ankommer lagret skickas meddelande
om ankomstregistrering via NCTS
• När lossningsmedgivande erhålls får ev. plomber
brytas och lossning påbörjas
• Lossningsresultat registreras och skickas
• Godset läggs upp på tullager
Tullager
Tullager
Obegränsad lagringstid
Måste avslutas med godkänd tullbehandling:
• Uppläggning på tullager
• transitering
• förtullning
• återexport
• förstöring eller överlåtelse
Lagerredovisning
Allt god som läggs upp och tas ut från lagret skall
bokföras i journal.
Varje upplagd sändning tilldelas ett unikt inkommande
godsjournalsnummer (IG-nr).
• Notering om uppläggning
• Utlämningssedel
• Notering om tullid eller motsvarande i lagerbokföring
Hantering på tullager
Framgår av tillståndet för tullager.
Vanlig form av hantering, såsom ompackning,
etikettering eller rengöring är en vanlig form
som kan tillåtas efter ansökan.
Tillämpningskodex Bilaga 72
Varorna får aldrig visas för försäljning under
lagringstiden.
Inventering
Lagerhavaren är skyldig att inventera sitt lager
minst en gång om året.
Tidpunkt för inventering skall meddelas TV i god tid
Protokoll för inventeringen skall skrivas under av ansvarig
på lagret och skickas till Tullverket.
Om gods saknas vid inventeringen skall självrättelse på
saknat gods lämnas till TV omgående, om för mkt gods
påträffas skall detta läggas upp som oförtullat.
Lycka till!
Anneli Lindqvist
Electronic Custom Support AB
Fotebäcksgatan 3| 668 32 ED
Tel: 0771-375 700
[email protected]

similar documents