Tájékoztató a minősítő vizsga rendszeréről

Report
Tájékoztatás a Minősítő Vizsga rendszeréről
Takács Tamás ezds.
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
katonai vizsgaközpont parancsnok
Előmenetel feltételei (Hjt.)
megfelelő betölthető magasabb beosztás
a viselt rendfokozathoz előírt kötelező
várakozási idő letöltése,
a magasabb beosztáshoz, rendfokozathoz
meghatározott követelménynek való
megfelelés, valamint alkalmasság,
előmeneteli rangsorolás
Rangsorolás (9/2013 HM R.)
hdgy., fhdgy.,
szds., örgy.
őrm., törm.,
ftörm., zls.
Minősítő vizsga
Rangsor
Teljesítmény
értékelés
A tiszti és az altiszti állomány
előmenetele és előmenetelének tervezése
(KI?)
(9/2013 HM R)
Az állomány tagja előmenetelre tervezhető
általános előmeneteli rendben ha
• legalább „B” teljesítményszintű teljesítményértékeléssel rendelkezik, és
• az állomány törzsőrmester, főtörzsőrmester vagy zászlós, valamint
főhadnagy, százados vagy őrnagy rendfokozatú tagja a teljesítményértékelés
mellett sikeres és érvényes minősítő vizsgával is rendelkezik.
Speciális előmeneteli rendben a rendszeresített rendfokozat eléréséig a
kötelező várakozási idő leteltét követően léptethető elő, ha az adott évben
legalább „B” teljesítményszintű teljesítményértékeléssel, valamint sikeres
és érvényes minősítő vizsgával rendelkezik.
A tiszti és az altiszti állomány
előmenetelének tervezése (HOL? MIKOR?)
(9/2013 HM R)
százados vagy annál magasabb
rendfokozattal rendszeresített
szolgálati beosztások, valamint a
zászlósi rendfokozati csoportba
tartozó szolgálati beosztások esetén
központi,
az ettől eltérő rendfokozattal
rendszeresített szolgálati
beosztások esetén a honvédségi
szervezeten belül, helyi szinten
történik.
Előmenetel tervezés
az előmenetel központi tervezése
minden év március 1-je és június
30-a közötti időszakban kerül
végrehajtásra.
a tisztesi állomány altiszti
beosztásba helyezése az adott
honvédségi szervezeten belül kerül
megtervezésre.
A tiszti és az altiszti állomány
rangsorolása
(9/2013 HM R)
Az állomány
tagjairól minden
évben
előmeneteli
rangsor készül.
Az előmeneteli
rangsort a központi
személyügyi szerv
állítja össze
• 92. § (1) és (2)
• a tárgyévi – vagy ha ilyen nincs, akkor a
tárgyévet megelőző évi – teljesítményértékelés,
valamint az azt megelőző két
teljesítményértékelés, továbbá a sikeres és
érvényes minősítő vizsga eredményeként
megállapított előmeneteli minősítés alapján.
A tiszti és az altiszti állomány
rangsorolása 1.
(9/2013 HM R)
A központi személyügyi szerv az állomány előmenetelre tervezhető tagját
rendfokozatonként és munkakör-családonként rangsorolja
az üres szolgálati beosztások feltöltése és a beosztási követelmények
szempontjából releváns szakmai előmeneteli jegyzéket készít,
megküldi az érintett honvédségi szervezet állományilletékes parancsnoka részére
szakmai előmeneteli jegyzék a rangsorolt állomány azon tagjait tartalmazza, aki
• a teljesítményértékelésében azt a helyőrséget jelölte meg, amelyet előmenetelének tervezése során
előnyben részesít, és
• az adott szolgálati beosztás szempontjából releváns előmeneteli rangsor vagy rangsorok első
helyezettje, függetlenül attól, hogy az érintett az adott helyőrséget megjelölte-e.
A tiszti és az altiszti állomány
rangsorolása 2.
(9/2013 HM R)
Az állományilletékes parancsnok a megküldött szakmai előmeneteli jegyzékből legfeljebb 3
jelöltet választ.
A KSZSZ a szakmai felelősökkel együttműködve a beérkezett jelöltválasztások alapján elvégzi
az előmenetelre tervezett jelöltek üres szolgálati beosztásokhoz történő hozzárendelését.
A KSZSZ tájékoztatja az előmenetelre tervezett személyt a megtervezett szolgálati
beosztásáról, aki kérheti különös méltánylást érdemlő egyéni érdeke figyelembe vételét.
Ha az előmenetelre tervezett személy különös méltánylást érdemlő egyéni érdeke
figyelembevételre kerül, a tárgyévben további előmenetelre nem tervezhető.
a TÉR-rel és az előmenetellel
kapcsolatos egyes feladatok
(7/2014. (I. 31.) HM utasítás)
Az előmeneteli rangsorok
alapjául szolgáló előmeneteli
minősítés eredményét a
központi személyügyi szerv
számítja ki
Az előmeneteli minősítés
meghatározása
Az állomány alacsonyabb
beosztást betöltő tagja viselt
rendfokozatának megfelelő
beosztásba helyezéséhez
minősítő vizsga nem szükséges
• a tárgyévi vagy utolsó
teljesítményértékelést 100%-ban,
• közvetlenül megelőző
teljesítményértékelést 75%-ban,és 50%ban,
• az érvényes és sikeres minősítő
vizsga eredményét
• TÉR %-os értékeit és a minősítő
vizsga %-os értékét össze kell
adni, a végeredménynél pedig a
% jelet el kell hagyni. A pontszám
határozza meg az előmeneteli
rangsorban elfoglalt helyezést.
A Katonai Vizsgaközpont feladata
A Magyar Honvédség egész állományára kiterjedő feladata,
az önkéntes jelentkezésen alapuló minősítő vizsgák
előkészítése, a vizsgáztatás végrehajtása, felügyelete.
Az MH és az egyetem oktatási egységei által igényelt
vizsgák végrehajtása.
A meghatározott szintű, vezetői beosztás betöltésére
tervezett állomány kiválasztásának támogatása.
Minősítő vizsga jellemzői
(9/2013 HM R.)
Egyéni/önkéntes jelentkezés
Kötelező várakozási idő letelte előtti évtől
Eredménye érvényes a vizsga évét követő 2 évig
Évente legfeljebb 2X (utolsó a mérvadó)
Sikeres 51 % felett
végrehajthatók március 1 - október 31 között
Minősítő vizsga
(56/2013. HM ut.)
KVK
minősítő vizsga
Tananyag
Vizsgaanyag
• az NKE HHK szervezetében működő, a tiszti és altiszti
minősítő vizsgák előkészítéséért és végrehajtásáért
felelős szervezet
• olyan számonkérés, ahol a jelentkezők önálló
felkészülést követően a meghirdetett
vizsgaidőpontokban általános katonai ismeretekből
tesznek tanúbizonyságot felkészültségükről
• a Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfőnökség által
lektorált és a Honvéd Vezérkar főnöke által jóváhagyott
általános katonai ismeretanyag;
• a rendfokozatonként differenciált általános katonai
vizsga alapját képező tudástartalom
56/2013. HM utasítás feladatai
KIKCSF>HHK
09.30
rendfokozatonként javasolt szakirodalom jegyzék
HHK 10.31
tananyag, valamint a rendfokozatonként differenciált vizsgaanyag kidolgozása
KIKCSF 11. 15-ig
lektorálás, jóváhagyásra felterjeszti a HVKF részére
HPF, SZCSF, HHK 11.30-ig
a minősítő vizsgáztatás rendszerének kidolgozása
KVK 12. 15-ig
tananyag és vizsgaanyagok interneten történő közzététele
KVK 2014. január 31-ig
tárgyévre vonatkozó vizsgaidőpontok közzététele
KVK 2014. 03.01-től
az első minősítő vizsgák végrehajtása
NKE HHK
Katonai Vizsgaközpont
ILIAS rendszer
A tananyag szolgáltató és fejlesztő keretrendszer (Learning Content Management
System = LCMS) egységes felhasználói felületen összefogja a következő internetes
oktatási szolgáltatásokat:
hallgató-hallgató, tanár-hallgató internetes kommunikáció (e-mail,
tananyagonként internetes fórumok stb.);
webes, interaktív oktatóprogramok, multimédiás tananyagok, animációk,
szimulációk;
tananyagkészítést segítő programcsomagok, tananyag-adatbázisok;
automatikus kiértékelést végző, a hallgatók önellenőrzését segítő
tesztprogramok;
tananyagokhoz kapcsolódó elektronikus ajánlott irodalom és internet
címgyűjtemény;
elektronikus fogalomtár, amelynek definíciói azonnal lehívhatók, ha a fogalom
egy tananyagrészben előfordul.
Gyakorlati működés
Regisztráció
• Adategyeztetés
• Rögzítés
• Felhasználói név és jelszó biztosítása
Felkészülés
• ILIAS ismertetés, bejelentkezés,
• Tananyag elérés,
• Taneszköz tároló, próbateszt, konzultáció
Vizsga
Értékelés
•
•
•
•
KVK 30 munkahely/katonai szervezet/helyőrség
Számítógép által generált kérdések
Meghatározott végrehajtási idő ( 50 kérdés, 50 perc)
Objektív szintfelmérés
• Azonnali eredmény
• Eredmény rögzítése (KGIR)
• Archivált vizsgaeredmények
Az ILIAS rendszer elérhető:
kvk.uni-nke.hu
illetve az NKE HHK honlapjáról:
hhk.uni-nke.hu
Bejelentkezés az e-mailben kapott
felhasználói névvel és jelszóval
Külső vizsgahelyszínek
MH 12.ALRE
(10)
MH BHD (10)
MH AA
(10)
MH BTKK
(20)
MH 86.SZHB
NKE HHK KLI
(10)
MH 25. KGY
l.dd. (18)
MH BHK (18)
MH PBRT
(10)
Tata
MH 5.BI. l.dd.
(Gábor Dénes SZI)
MH 54.
Veszprém RE
(22)
KVK
(30)
MH. 93.PS. vv.z.
(14)
MH 59. SZD RB.
(5)
MH 5. B.I. l.dd. (12)
MH 43.
hír. és vt.e.
(10)
MH 64.
log. e. (6)
MH 37. mű.e. (15)
18
Minősítő vizsga
(a Honvéd Vezérkar főnök 1518/147/57/2014 nyt. számú intézkedése alapján)
A kérdéssor 50 kérdésből áll
A teszt kitöltési ideje: 50 perc
Az ajánlott felkészülési idő a
regisztrációt követően 2 hónap
A felkészülés során 5 alkalommal
próbateszt kitöltésére van lehetőség
Minősítő vizsga
(a Honvéd Vezérkar főnök 1518/147/57/2014 nyt. számú intézkedése alapján)
szolgálati szabályzat ismeret, alaki kiképzés
• 3-3 kérdés
általános harcászat, általános lőkiképzés
• 4-4 kérdés
nem háborús műveletek
• 3 kérdés
katonai testnevelés
• 1 kérdés
katonai tereptan és térképismeretek
• 3 kérdés
jogi és hadijogi ismeretek
• 3 kérdés
felderítő ismeretek és elektronikai hadviselés ismeretek • 3 kérdés
műszaki ismeretek és rögtönzött robbanóeszközök elleni
• 3 kérdés
tevékenység
híradó ismeretek
• 2 kérdés
vegyivédelmi ismeretek, egészségügyi ismeretek
• 2-2 kérdés
logisztikai ismeretek és MH öltözködési szabályzat
• 2 kérdés
CIMIC/PSYOPS ismeretek
• 1 kérdés
törzsszolgálati ismeretek tapasztalat feldolgozással kapcsolatos ismeretek és
katasztrófavédelem
informatikai ismeretek
• 3 kérdés
információvédelmi ismeretek, ügyviteli ismeretek
meteorológiai ismeretek
• 1 kérdés
• 2 kérdés
• 2-2 kérdés
• 1 kérdés
A minősítő vizsgák végrehajtásának rendjéről szóló 22/2014. (HK5) HM KÁT –
HVKF együttes intézkedése alapján
a vizsgákat elsősorban honvédségi szervezet szinten, amennyiben ez nem
lehetséges helyőrség szinten, illetve a KVK vizsgatermében kell szervezni
vizsgára történő felkészülés önképzés formájában valósul meg
a vizsgahelyszín szerinti honvédségi szervezet állományilletékes
parancsnoka vizsgafelügyelőt jelöl ki
a közvetlen szolgálati elöljárója előzetes tájékoztatását követően, február
15-től egyéni regisztráció
konzulensi névjegyzék (HVKF jóváhagyásával)
Minősítő Vizsga - I. vizsgaidőszak
Vizsgahelyszín
19. Hét
20. Hét
21. Hét
22. Hét
23. Hét
24. Hét
25. Hét
26. Hét
05.05.-05.09 05.12.-05.16 05.19.-05.23 05.26.-05.30 06.02.-06.06 06.09.-06.13 06.16.-06.20 06.23.-06.27
KVK
x
x
x
x
x
x
x
x
NKE HKK KRT
x
x
x
MH 5. B.I. l.dd.
x
x
MH 5.B.I. l.dd. Hmvh.
x
x
x
x
MH 25. KGY l.dd.
x
MH 93. PS vv.z.
x
x
x
x
x
MH 12. ALRE
x
MH 37. mü.e.
x
MH 43. hír. És vt.e.
x
x
x
x
x
MH 54. Veszprém RE
x
x
x
x
MH AA
x
MH BHD
x
x
MH BTKK
x
MH 59. SZD RB
x
x
x
x
x
MH 64. log.e.
x
x
x
x
x
MH BHK
x
x
MH PBRT
x
x
x
x
Ajánlott felkészülési idő: 2 Hónap
Regisztráció zárása (15 nap)
Minősítő Vizsga – II. vizsgaidőszak
Vizsgahelyszín
36. Hét
37. Hét
38. Hét
39. Hét
40. Hét
41. Hét
42. Hét
43. Hét
44. Hét
09.01.-09.05 09.08.-09.12 09.15.-09.19 09.22.-09.26 09.29.-10.03 10.06.-10.10 10.13.-10.17 10.20.-10.24 10.27.-10.31
KVK
x
x
x
x
x
x
NKE HKK KRT
x
x
x
x
x
MH 5. B.I. l.dd.
x
x
MH 5.B.I. l.dd. Hmvh.
x
x
x
x
MH 25. KGY l.dd.
x
x
MH 93. PS vv.z.
x
x
x
x
x
x
MH 12. ALRE
x
MH 37. mü.e.
x
MH 43. hír. És vt.e.
x
x
x
x
MH 54. Veszprém RE
x
x
x
MH AA
x
MH BHD
x
x
MH BTKK
x
MH 59. SZD RB
x
x
x
MH 64. log.e.
x
x
x
x
x
MH BHK
x
x
x
MH PBRT
x
x
x
x
x
Felkészülés
(2 hónap)
regisztráció már
07.01-től !!!
Köszönöm a figyelmet!
http://kvk.uni-nke.hu

similar documents