ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน (1)

Report
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด ปี 2557
ประเด็นนาเสนอ
1.แผนงานที่3 การสร้างภ ูมิคม้ ุ กันและ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาปี 2557
2.โครงการห้องอนุ่ ใจในสถานศึกษา
สถานการณ์
ปัญหายาเสพติด
สั ดส่ วนคดีค้า-คดีเสพ ปี งบประมาณ 2551-2556
2551
2552
2553
2554
2555
2556
สร ุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
- ยาบ้ายังคงแพร่ระบาดมากที่ส ุดเมื่อเทียบกับ
ยาเสพติดประเภทอื่น
- ผูเ้ ข้ารับการบาบัดรักษาฯ ส่วนใหญ่เป็นเยาวชน
อาย ุ 15-29 ปี
- ร้อยละ 70 ของผูเ้ ข้ารับการบาบัดรักษามีระดับ
การศึกษาระดับประถม-มัธยมศึกษาตอนต้น
ยุทธศาสตร์ พลังแผ่ นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2557
7 แผนงานสาค ัญ
แผนงาน
หน่วยงานหล ัก
แผนงานที่ 1
ั
แผนการสร้างพล ังสงคมและพล
ังชุมชน
เอาชนะยาเสพติด
มท. (สป.มท. ปค. พช. สถ.)
ยธ. (สาน ักงาน ป.ป.ส.)
แผนงานที่ 2
แผนการแก้ไขปัญหาผูเ้ สพ/ผูต
้ ด
ิ ยาเสพติด
สธ. (ศพส.สธ. สป.สธ.
กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต)
แผนงานที่ 3
แผนการสร้างภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันและป้องก ันยาเสพติด
ศธ. มท. แรงงาน
แผนงานที่ 4
้ ฎหมาย
แผนการปราบปรามยาเสพติดและบ ังค ับใชก
สตช. ยธ. สธ.
แผนงานที่ 5
แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ
กต. ยธ.
แผนงานที่ 6
แผนการสก ัดกนยาเสพติ
ั้
ด
กห. สาน ักนายกร ัฐมนตรี
สตช. สธ.
แผนงานที่ 7
แผนบริหารจ ัดการแบบบูรณาการ
ยธ. กห. สาน ักนายกร ัฐมนตรี มท.
สธ.
เป้าหมายปี 2556 - 2557
ปี 2556
1. หมูบ
่ า้ น/ชุมชน ทว่ ั ประเทศ
84,320 หมูบ
่ า้ น/ชุมชน
2. บาบ ัด 300,000 ราย
ติดตาม 560,000 ราย
ั้ ป.5 - ป.6
3. น ักเรียนชน
จานวน 1.5 ล้านคน
- โรงเรียน 11,490 แห่ง
ึ ษา
- เยาวชนนอกสถานศก
ทุกอาเภอ
- สถานประกอบการ 2,000 แห่ง
4. จ ับกุมขยายผล 40,000 คดี
ยึดทร ัพย์ 2,000 ล้านบาท
ปี 2557
้ ทีเ่ ฝ้าระว ัง
1. แก้ปญ
ั หาพืน
50,902 หมูบ
่ า้ น/ชุมชน
(เฝ้าระว ังสูงสุด 16,408 ม./ช.)
2. บาบ ัด 300,000 ราย ติดตาม
ร้อยละ 80 ของผูผ
้ า
่ นการบาบ ัด
ปี 2556-2557 (627,688 ราย)
ั้ ป.4-ป.6 ร้อยละ 8๐
3. น ักเรียนชน
ของจานวน 2.4 ล้านคน
- ร้อยละ 80 ของโรงเรียน
11,749 แห่ง
ี่ งรอบๆ
- ควบคุมปัจจ ัยเสย
ึ ษา
สถานศก
- สถานประกอบการ 2,000 แห่ง
4. จ ับกุมในฐานความผิดสาค ัญ
ให้ได้รอ
้ ยละ 30ของผลการ
จ ับกุมในคดียาเสพติดทงหมด
ั้
ยึดทร ัพย์ 2,000 ล้านบาท
จุดเน้นปี 2557
- Border Censor Unit (BCU)
- License Plate
ใชเ้ ทคโนโลยี - CCTV
ยุทธศาสตร์
เชงิ รุกก ับ
ประเทศเพือ
่ นบ้าน สม ัยใหม่
ทาลายโครงสร้าง
การค้า/วงจรการเงิน
ความต่อเนือ
่ ง
ปร ับระบบ
บริหารจ ัดการ
จุดเน้น
สร้างชุมชน
อุน
่ ใจ
้ าตรการ
ใชม
เฝ้าระว ัง, ควบคุม
ทางเลือก
ปัญหาใน ม./ช.
แก้ไขผูเ้ สพ/ผูต
้ ด
ิ
แบบครบวงจร
-
Harm Reduction
Diversion
Legalization
AD
แผนงานที่ 3
การสร้างภ ูมิคม้ ุ กันและป้องกันยาเสพติด
แผนงานที่ ๓ การสร้างภ ูมิและป้องกันยาเสพติด
เป้าหมาย
1.สร้างภ ูมิคม้ ุ กันเยาวชน ป.4-ป.6 จานวน 2.4 ล้านคน
2.พัฒนาความเข้มแข็ง รร.ขยายโอกาส/มัธยมฯ/อาชีวฯ/
อ ุดมฯ ท ุกแห่งทัง้ รัฐและเอกชน
3.ควบค ุม/ลดปัจจัยเสี่ยงรอบโรงเรียนขยายโอกาส/
มัธยมฯ/อาชีวฯ/อ ุดมฯ ท ุกแห่งทัง้ รัฐและเอกชน
4.ป้องกันเยาวชนนอกสถานศึกษาในหมูบ่ า้ น/ช ุมชน
ระดับ 2-4
5.สถานประกอบการมีระบบป้องกันตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ
แผน 3 การสร้างภ ูมิคม้ ุ กันและป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา ปี 2557
เป้าหมาย
สร้างภูมิคม้ ุ กันยาเสพติด ป้องกันและเฝ้าระวัง
เยาวชนก่อนวัยเสี่ยง
(อาย ุ 10-12 ปี)
นร. ป.4 - ป.6
จานวน 2.4 ล้านคน
เยาวชนวัยเสี่ยง
(อาย ุ 13-25 ปี)
- รร.ขยายโอกาส 7,998 แห่ง
- รร.มัธยมศึกษา 2,893 แห่ง
- รร.อาชีวศึกษา 695 แห่ง
- สถาบันอ ุดมศึกษา 174 แห่ง
จานวน 11,749 แห่ง
แนวทางดาเนินงาน
สร้างภ ูมิคม้ ุ กันนักเรียน ป.4-ป.6 ส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังฯ
1) เน้นบทบาทครูผูส้ อนในโรงเรียน (วิชา
ส ุขศึกษา พลศึกษา)
2) ส่งเสริมสนับสน ุนวิทยากรป้องกัน
อื่นๆ อาทิ ครูตารวจ D.A.R.E.
คร ูพระสอนศีลธรรม ครูทหาร ฯลฯ
3) จัดให้มีกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตที่
หลากหลาย เช่น กิจกรรมเสริมสร้าง
ค ุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาที่ตน
นับถือ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมเชิงบวก เป็นต้น
4) เน้นเสริมบทบาท “ค ุณคร ูประจาชัน้ ”
ในการด ูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง นร. อย่าง
ใกล้ชิด
1) สารวจ ค้นหา คัดกรองนักเรียนกลมุ่ เสี่ยง และ
กลมุ่ ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2) ด ูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบที่
เหมาะสม โดยการทาจิตสังคมบาบัดในสถานศึกษา/
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลมุ่ เสี่ยง/เสพ
(ค่ายฉพาะนักเรียน)/ค่ายบาบัดรักษา
3) ส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา ได้แก่ โครงการห้องอนุ่ ใจ ล ูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE ตารวจประสานงานประจาโรงเรียน กิจกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น
4) พัฒนาระบบมาตรฐานกลางเพื่อใช้ตรวจสอบ
รับรองโรงเรียนป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
5) ส่งเสริม สนับสน ุน พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
เยาวชน
โครงการ“ห้องอุ่นใจ”
ในสถานศึกษา
17
แนวคิด
ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของ นักเรียนนักศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่ วยงานภาคีในการป้องกันเฝ้าระวัง
และแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในเยาวชน
เป้าหมาย
สถานศึกษาระดับชัน้ ขยายโอกาส มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ทัง้
สังกัดรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
18
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดตัง้ “ห้ องอุ่นใจ” ให้ เป็ นศูนย์ ปฏิบัตกิ ารป้องกัน เฝ้าระวัง
และแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในการ
- เป็ นศูนย์ กลางข้ อมูลเกี่ยวกับปั ญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของ
นักเรียนนักศึกษา รวมทัง้ ปั ญหายาเสพติด
- เป็ นศูนย์ ให้ คาปรึกษาแนะนาในการแก้ ไขปั ญหาชีวิตและ
ปั ญหายาเสพติดให้ กับนักเรียนนักศึกษาและครอบครัว
- เป็ นศูนย์ อานวยการในการจัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังและ
แก้ ไขปั ญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนนักศึกษา รวมทัง้ ปั ญหา
ยาเสพติด
19
ห้ องอุ่นใจในสถานศึกษา
หมายถึง รู ปแบบการดาเนินงานป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ ไขปั ญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา โดยจัดให้ มีศูนย์ กลางข้ อมูลข่ าวสารด้ าน
ยาเสพติดและการประสานการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด
พืน้ ที่เสี่ยง ปั จจัยเสี่ยงในสถานศึกษา ในลักษณะของการระดมความ
ร่ วมมือจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้ แก่
นักเรี ยน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ตารวจ ฯลฯ เพื่อค้ นหา คัดกรอง ดูแล
ช่ วยเหลือให้ คาปรึกษาและแก้ ไขปั ญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนและยาเสพติด
ในนักเรียนในสถานศึกษา รวมถึง การจัดกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ ต่าง
20
- ปรับเปลีย
่ น
พฤติกรรม
- ให้คาปรึกษา
- จิตสังคมบาบัด
- ส่งตอ
่
สถานพยาบาล
ศูนย์กลางข้อมูล/
การป้องกัน
เฝ้าระวังและ
ห้อง
แก้ไขปัญหา
อุสาย
น
แหล่งให้
่
ตรวจ คาปรึกษา
ใจ
อุนใจใน
แนะนาเด็ก่
• นร.รร.
(ลูกเสื อต้านภัยฯ/นร.
ครอบครัว
แกนนา)
• ครู
+
• ผู้ปกครอง
ตารวจ
ประสาน
รร.
ปปส.เป็ น
หน่วย
หลักใน
การ
เคลือ
่ น
ให้เกิด
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
๑. คัดเลือกสถานศึกษา โดย ปปส.ภาค ร่ วมกับ ศพส.จ. หน่ วยงานต้ นสังกัด
๒. ชีแ้ จงทาความเข้ าใจ/วางแผนร่ วมกับสถานศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
๓. สถานศึกษาจัดหาพืน้ ที่/มุมพบปะ สาหรั บใช้ เป็ นศูนย์ ประสานงานโครงการ “ห้ องอุ่นใจ”
๔. สถานศึกษาจัดตัง้ ทีมงาน
- ทีมงานห้ องอุ่นใจในโรงเรียน : ผอ.โรงเรี ยน ครู แกนนา นร.แกนนา ผู้ปกครอง
ตร.ประสานโรงเรียน ฯลฯ
- ทีมสายตรวจอุ่นใจในโรงเรียน :ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นร./นศ.แกนนา/นร.ที่มีจติ อาสา
ผู้ปกครอง ตร.ประสานงานโรงเรียน ฯลฯ โดยมีคุณครูฝ่ายปกครองเป็ นที่ปรึ กษา
๕. สถานศึกษาจัดทาระบบข้ อมูล (พฤติกรรม นร.เสี่ยง/เสพ พืน้ ที่เสี่ยง ผลการดาเนินงานฯลฯ)
๖. จัดทาแผนกิจกรรม/โครงการและดาเนินการ
๗. สรุ ปและรายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์ มที่กาหนด
- อบรมลูกเสื อตาน
้
ภัยฯ/
ไตรมาสาใจกั
๒ บ
ไตรมาส ๓
-ท
าความเข
้
ภารกิจ
อบรมนั-กมิเรี.ย.)
ยน
(ม.ค.
มี
.
ค)
(เม.ย
โรงเรียน*
ห้องอุน
แกนนา*
่
ใจ -อบรมผู้กากับลูกเสื อ/- ดาเนินกิจกรรม
อบรมครูแกนนา*
ใน รร.**
-จัดตัง้ ห้องอุนใจ**
่
(สอดส่อง
-จัดตัง้ ทีมงานห้องอุน
พฤติกรรม/
่
ใจ**
สารวจพืน
้ ที่
-จัดตัง้ สายตรวจอุนใจ
เสี่ ยง/
่
ในโรงเรียน**
ให้คาปรึกษา
-จัดทาอุปกรณ*์
ดูแลช่วยเหลือ
ฯลฯ)
(สมุดบันทึกความดี/
ธงลูกเสื อตานภั
ยยาเสพ-รายงานผลอยาง
้
่
ติด/
ตอเนื
่ อง
่
ครือ
่ งหมายลูกเสื อฯ)
ไตรมาส ๔
-ดาเนิ
นกิจ-กรรม
(ก.ค
ก.ย.)
ตอเนื
่อง**
่
-รายงานผล**
-มอบโล ่ / เกียรติ
บัตร*
* ปปส.
ดาเนินการ
** โรงเรียน
แนวทางการดาเนินโครงการห้ องอุ่นใจนาร่ อง (ในสถานศึกษา)
แนวทางที่ 1 โรงเรียนขยาย
โอกาสและมัธยมศึ กษา
กิจกรรม :
1.ห้องอุนใจในโรงเรี
ยน
่
2.ลูกเสื อตานภั
ยยาเสพติด
้
แนวทางที่ 2 โรงเรียน
ประถมศึ กษา
กิจกรรม :
1. ห้องอุนใจในโรงเรี
ยน
่
2. นักเรียนแกนนา (เน้น ป.53.กิจกรรมลูกเสื อตานภั
ยยาเสพติด/ ป.6)
้
การปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีส
่ ายตรวจอุนใจใน
3. กิจกรรมนักเรียนแกนนา/การ
่
โรงเรียน
ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีส
่ ายตรวจอุนใจใน
่
โรงเรียน
งบประมาณ :
1.งบบริหารจัดการห้องอุนใจ
รร. งบประมาณ :
่
ละ 27,000 บาท
1. งบบริหารจัดการห้องอุนใจ
รร.
่
2.งบสนับสนุ นการทากิจกรรมลูกเสื อ ละ 27,000 บาท
ต้านภัยฯเชือ
่ มตอการท
างานรณรงค ์ 2.งบสนับสนุ นการทากิจกรรม
่
ป้องกัน สอดส่องเฝ้าระวังให้ขอมู
่ มตอการท
างาน
้ ล นร.แกนนาเชือ
่
แกห
กษา รร.ละ รณรงคป
่ ้องอุนใจในสถานศึ
่
์ ้ องกัน สอดส่องเฝ้าระวัง
25,00บาท
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
๑. ปั ญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบน รวมทัง้ ปั ญหายาเสพติดในนักเรี ยน
นักศึกษาลดลง
๒. สัมพันธภาพที่ดีระหว่ างหน่ วยภาคีในการปฏิบัตกิ ารร่ วมกัน
ได้ แก่ ปปส.ภาค สถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
25
จบการนาเสนอ
ระยะเวลาการดาเนินงาน

similar documents