ES strukt*rfondu finan*u p*rdale p*c nosl*gumu piepras

Report
Finanšu ministrija
Par gatavošanos
Eiropas Savienības fondu 2014.- 2020. gada
plānošanas periodam
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas
Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisija
2013.gada 24.septembris
Saturs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Plānošanas pamats
Paveiktais ES fondu 2014-2020 sagatavošanā
Turpmākais kalendārs
Finansējuma sadalījums
2014.gada I pusgadā uzsākamās aktivitātes
Nozaru stratēģijas un ex-ante nosacījumi
ES fondu ieviešanas optimizēšana
2
Plānošanas pamats
Nozaru
stratēģijas
EK
vadlīnijas
NRP
ES 2020
NAP 2020
Partneri
EK
rekomendācijas
Baltā
gramata
Resursu
efektīva
Eiropa
Digitālā
programma
Eiropai
Ministrijas
Prezentēta vienota, skaidra, uz NAP 2020 balstīta Latvijas pozīcija EK
3
Paveiktais plānošanas dokumentu
izstrādē
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
• 3.jūnijā noslēgusies plānošanas dokumentu projektu pirmās publiskā apspriede, izstrādāts
projekts ex-ante izvērtējumam, tiek veikta saņemto komentāru un priekšlikumu izvērtēšana
sadarbībā ar nozaru ministrijām
• 4.Jūnijā MK apstiprināta koncepcija par ES fondu ieviešanu 2014.-2020.gadam
• 2.jūlijā informatīvais ziņojums par plānošanas dokumentu (PL, DP, DPP) izstrādes progresu
izskatīts MK
• 8. un 9.jūlijā plānošanas dokumentu projekti iesniegti EK starpdienestu komentēšanai
(kopā ar Ex-ante izvērtējuma, Stratēģiskā ietekmes uz vidi izvērtējuma projektiem un nozaru
stratēģiju, pamatnostādņu projektiem)
• 24.-30.jūlijs organizētas sešas tikšanās ar NVO, sociālajiem un sadarbības partneriem par
plānošanas dokumentu projektiem
• 1. augustā VSS tika pieteiktas plānošanas dokumentu 2.versijas
• 29.jūlija- 28.augustam noritēja plānošanas dokumentu otrā publiskā apspriede
• 29.augustā notika plānošanas dokumentu un stratēģiskā ietekmes uz vidi izvērtējuma
publiskās apspriedes sanāksme
4
Turpmākais process I
Attiecināmības
perioda sākums ar
DP iesniegšanu *
Regulu saskaņošana un apstiprināšana
Koncepcija par ES fondu
ieviešanu 2014.-2020.gada
plānošanas periodā
janvāris
februāris – jūlijs augusts – septembris
Atsevišķo SAM
ieviešanas uzsākšana
oktobris
decembris
* izdevumiem, kas būs saskaņoti no EK puses un iekļauti plānošanas dokumentos.
janvāris
5
Turpmākais process II
Izdevumu
attiecināmība
Projektu
pieņemšana
Maksājumu
veikšana
Likums
Pieņemta regula
Horizontālie MK
noteikumi
VKS akreditācija
Iesniegts DP
vai
2014.gada
1.janvāris
2014.
Janvāris
Aktivitāšu MK
noteikumi
Iekšējās procedūras
(VI, CFLA)
2014.
Jūlijs
2014.
Decembris
6
KP fondu (ESF, ERAF, KF) finansējums
sadalījumā pa prioritārajiem virzieniem
1. Pētniecības, tehnoloģiju attīstība un
inovācijas
7%
11%
5%
2. IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi
3. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja
8%
11%
4. Pāreja uz ekonomiku, kura rada mazas
oglekļa emisijas visās nozarēs
9%
12%
5. Vides aizsardzība un resursu izmantošanas
efektivitāte
6. Ilgtspējīga transporta sistēma
6%
7. Nodarbinātība, darbaspēka mobilitāte un
sociālā iekļaušana
8. Izglītība, prasmes un mūžizglītība
31%
9. Pilsētvide
7
Plānošanas periodu indikatīva finanšu
plūsma
8
Aktivitātes, kuru ieviešanu indikatīvi
plānots uzsākt 2014.gada 1.pusgadā
Izdevumu attiecināmības termiņš 2014.gada 1.janvāris un ne ātrāk par
DP „Izaugsme un nodarbinātība” iesniegšanu EK
• TEN-T ceļi - SM;
• Aktīvās darba tirgus politika jauniešu nodarbinātībai un Sākotnējās profesionālās
izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem sistēmas ietvaros - LM
Izdevumu attiecināmības termiņš DP „Izaugsme un nodarbinātība”
apstiprināšanas datums EK
• Cilvēkresursu attīstība zinātnē un Individuālie granti jaunajiem zinātniekiem IZM
• Publisko un dzīvojamo ēku energoefektivitāte - EM;
• Depozīta sistēma dzēriena iepakojumam - VARAM;
• Reģionālie ceļi - SM;
• Veselības aprūpes tīklu vadlīniju un kvalitātes kontroles sistēmas izstrāde - VM;
• Nacionālas nozīmes kultūras un sporta infrastruktūras attīstībā - KM.
9
Nozaru stratēģijas un ex-ante
nosacījumi I
•
Šobrīd nozaru ministrijas veic aktīvu darbu pie nozaru stratēģijām un
pamatnostādnēm 2014.-2020.gada plānošanas periodam.
•
Nozaru stratēģijas un pamatnostādnes kalpos kā plānošanas dokumentu
pavadošie un pamatojošie dokumenti, tajās tiks iekļauta detalizēta informācija
par plānotajiem veicamajiem pasākumiem nozaru attīstības veicināšanai un
noteikto mērķu sasniegšanai, t.sk. ar ES fondu ieguldījumu.
10
Nozaru stratēģijas un obligātie ex-ante
nosacījumi II
Viedās specializācijas stratēģija – IZM/EM (01.10.2013.)
Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam – IZM/EM (01.10.2013.)
Pētniecība un inovācijas (1 TM un 3 TM)
Informācijas sabiedrības un attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam – VARAM
(01.10.2013.)
IKT (2 TM)
Vides politikas pamatnostādnes 2013.–2020.gadam – VARAM (30.09.2013.)
Vide (5 TM un 6 TM)
Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam – SM (31.10.2013.)
Transports (7 TM)
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam – IZM (01.10.2013.)
Izglītība (10 TM)
Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020.gadam – LM (01.10.2013.)
Profesionālā sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam – LM (01.10.2013.)
Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam – VM (01.07.2014.)
Nodarbinātība, darbaspēka mobilitāte un sociālā iekļaušana (9 TM)
11
Nozaru stratēģijas un ex-ante
nosacījumi III
Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.–2019.gadam – VARAM (30.09.2013.)
Pilsētvide (3 TM, 6 TM un 7 TM)
Tūrisma stratēģija 2014.–2020.gadam – EM (01.10.2013.)
Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014.–2020.” – KM (01.10.2013.)
Uzņēmējdarbība (3 TM)
Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam – TM (01.10.2013.)
Ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto personu resocializācijas pamatnostādnes 2014.–
2020.gadam – TM (01.10.2013.)
Sociālā iekļaušana (9 TM)
Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības plānošanas dokuments 2014.–2020.gadam –
VK (01.07.2014.)
Kapacitātes celšana (11 TM)
Enerģētikas politikas pamatnostādnes laika periodam no 2014.–2020.gadam – EM
(30.06.2014.)
Enerģētika (4 TM)
12
ES fondu ieviešanas optimizēšana
• Plānošanas ietvars (tematiskā koncentrācija)
• 1 kopēja darbības programma
• Uz rezultātiem balstīta pieeja finansējuma piešķiršanā
• Aktīva partneru iesaiste un līdzdalība
• Mazāks skaits specifisko atbalsta mērķu
• Administratīvais slogs
• E – pārvaldes risinājumi
• Skaidrāks lomu sadalījums starp iestādēm
• Vienoti principi sadarbībai ar klientu
• Viena sadarbības iestāde - CFLA
• Tiesiskais ietvars
• Pamatā 2007. – 2013.g. perioda ietvars
• Mazāk MK noteikumu, skaidrāks regulējums, laicīgi izstrādātas vadlīnijas
13
Paldies par uzmanību!
Vairāk informācijas:
www.esfondi.lv
www.fm.gov.lv
14

similar documents