Sa*l*k Kabinlerinin Aç*lmas* ve **leyi*i

Report
Sağlık Kabinleri
GENELGE
1997-3
Mesleklerini serbest olarak icra etmek hak ve yetkisine
sahip ebe, hemşire ve sağlık memurları Genelgede
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sağlık kabini
açıp işletebilirler.
ORTAKLIK
Ebe, hemşire ve sağlık memurları tek başlarına veya
yalnızca söz konusu hak ve yetkiye sahip meslektaşları
ile ortaklık halinde, sağlık kabini açabilirler.
BAŞVURU
İl Sağlık Müdürlüğü’ne, sağlık kabininin bulunduğu
yerleşim yerindeki sağlık ocağı (İlçe Sağlık
Müdürlükleri) aracılığı ile yapılır.
BAŞVURU DOSYASINDA
BULUNMASI GEREKEN BELGELER
 Sağlık kabini açma hak ve yetkisine sahip kişinin





dilekçesi,
Noter onaylı diploma örneği
Noter onaylı nüfus kağıdı örneği,
4 adet vesikalık fotoğraf,
İkametgah belgesi,
İlçe Sağlık Müdürlüğünce onaylanmış kroki,
 Sağlık kabininde bulundurulacak tıbbi malzeme listesi
(Ek-4)
 Sağlık kabininde verilecek hizmetlerin listesi (Ek-5)
 Uygun olup olmadığına dair ön denetim raporu,
 Vergi levhası, Tıbbi atık sözleşmesi,Fotoğraf !
Sağlık kabini işletilmesinin uygun olduğu durumlarda
İl Sağlık Müdürlüğünce Sağlık Kabini İşletme
Uygunluk Belgesi düzenlenir.
Sağlık kabininin ortaklık halinde açılmak istenmesi
durumunda ayrıca, Sağlık Kabini Mesul Müdürlük
Belgesi düzenlenir.
Sağlık Kabininde mesleğini serbest olarak icra edecek
başvuru sahibine ve ortaklara ayrı ayrı olmak üzere
Çalışma Uygunluk Belgesi düzenlenir.
 Sağlık kabinlerinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından
onaylanmış denetim defteri ve protokol defterinin
bulundurulması zorunludur.
 Asgari fiyat tarifesi ve benzeri diğer düzenlemeler İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile belirlenir.
DENETİMLERİ VE KAPATILMASI
 Olağan
denetimler İl
Sağlık
Müdürlüğünce
yetkilendirilmiş İlçe Sağlık Müdürlüklerince yılda 3
kez yapılır. Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması
için uygun süre tanınır. Tanınan süre sonunda
eksikliklerin giderilmediğinin tespiti halinde, Sağlık
Kabini Valilik Onayı ile süreli veya süresiz olarak
kapatılır.
 İşyeri sahipleri tarafından Sağlık Kabininin faaliyetine
son verilmek istenmesi halinde, dilekçe ve belgeler ile
birlikte bildirimde bulunması zorunludur.
EK 4-SAĞLIK KABİNLERİNDE BULUNDURULABİLECEK
TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ
















Pansuman Malzemeleri
Cerrahi Aletler ve Malzemeler Pens, Penset vs.
Kuru hava sterilizatörü
Tromel
Küçük buzdolabı
Kapaklı küvet (çeşitli boyda)
İlaç dolabı
Pansuman masası veya arabası
Paravan
Sünnet için kullanılacak malzemeler
Tansiyon aleti
Steteskop
Ambu cihazı
Oksijen tüpü ve maskesi
Gebe steteskopu
Hemoglobinometre (yalnızca gebe izlem için)
EK-5
SAĞLIK KABİNLERİNDE SUNULABİLECEK HİZMETLER LİSTESİ












Her türlü pansuman ve küçük cerrahi müdahale
Her türlü enjeksiyon (İ.M. İ.V. Subkutan, İ. Dermal)
Serum takılması
Sünnet
Kulak lavajı
Acil yardım uygulamaları
Gebelik testi
Hemoglobin ölçümü (Gebe izlemde kullanılmak üzere)
Gebe izlem
Bebek ve çocuk izlem
Doğum (Evde müdahale)
Evde hasta bakım hizmetleri
EK-6 :SAĞLIK KABİNLERİNDE BULUNDURULABİLECEK
İLAÇLAR LİSTESİ
 Antiallerjik ilaçlar
 Kortizon türevi ilaçlar (Antiallerjik amaçla





kullanılmak üzere)
Adrenalin
Atropin
Analjezikler (Ağrı kesiciler)
Lokal anestezikler
Metherjin
İLÇELERE GÖRE SAĞLIK KABİNLERİ











OSMANGAZİ
YILDIRIM
İNEGÖL
NİLÜFER
MUDANYA
İZNİK
GEMLİK
GÜRSU
M.K.PAŞA
ORHANGAZİ
TOPLAM
14
10
6
4
1
1
1
1
1
1
40 ADET SAĞLIK KABİNİ

similar documents