ek ödeme - Van Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Report
DÖNER SERMAYE EK ÖDEME
HAKAN ARSLAN
Van İli Kamu Hastaneler Birliği Genel
Sekreterliği
Mali Hizmetler Uzmanı
Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi
Amaç
 Bu sistemin başlıca
amacı kamu
sektöründeki sağlık
personelinin çalışma
motivasyonunun
teşvik edilmesi ve
verimliliğini arttırmaktır.
Modelin Geliştirilme Süreci ve
Uygulama Aşaması
• Uygulama ilk olarak 2003’de başlatılmıştır.
• Bunu müteakip 2004 yılında Sağlık
Bakanlığına bağlı tüm sağlık kurum ve
kuruluşlarında yaygınlaştırılmıştır.
.
Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi
(PDEÖS) Nedir?
• Mevcut maaşlara ek olarak ilave ödemeler
yapılması
• Hastane gelirlerinden performansa dayalı
ödeme yapılması
• Sağlık personelinin performansına bağlı
olarak prim-ikramiye niteliğinde ödemeler
yapılması
Sağlık Personeline Ödemeler
• Her bir
personel sabit
bir maaş
almaktadır
+
• İlave olarak
kendi
performans
puanı ve buna
karşılık gelen
kurum
performans
puanıyla
tespit edilen
miktarda ek
ödeme
almaktadır
Maaş
Hastane
Gelirleri
Bireysel Performans
Sabit
Kurumsal Performans
Maaş + PDEÖ
Ek ödeme sistemi 3 farklı model
üzerine kurgulanmıştır
Birinci basamak PDEÖS
İkinci basamak PDEÖS
Üçüncü basamak PDEÖS
Bu sunuda ikinci basamak Performansa
Dayalı Ek Ödeme Sistemi anlatılacaktır.
Bireysel Performansın Ölçülmesi
• Her bir hizmet türü bir puanla
derecelendirilmiştir.
• Her bir klinik çalışanı kendi yaptığı
görevler (hizmet yükü) itibariyle
kendine ait bir puan toplamaktadır.
Sistemin ana unsurlarından
birisi hastanelerde yapılmakta
olan 5300 işlemin bağıl
değerlerinin belirlenerek
puanlandırılmasıdır.
Bu puanlamada hekimler
tarafından başından sonuna
kadar bire bir bulunarak
zihinsel ve bedensel mesleki
katkı ile bizzat sonuçlandırılan
işlemler puanlandırılmıştır.
(Örnek: muayene, ameliyat,
vb.).
Bunun dışında hekim
sorumluluğunda olsa da cihaz
ve yardımcı sağlık personeli
tarafından yapılan işlemler
puanlandırılmamıştır. (Örnek:
enjeksiyon, laboratuar
işlemleri, vb.).
Üretilen hizmet ve puanlar; SUT ‘ne
(Sağlık Uygulama Tebliği) göre
İnceleme Heyeti tarafından, mesleki etik
kuralları, mükerrerlik, hata ve uygunluk
açısından incelenir. Faturalar SGK’ ya
(Sosyal Güvenlik Kurumu) Puanlar da
ek ödeme hesaplamalarında kullanılmak
üzere hastane içindeki ilgili birime
yollanır.
BUT
2006
HASTANE 2006
KO DU
KO DU
510.121
520.010
520.020
520.030
520.031
520.032
520.033
530.020
530.100
530.140
530.150
530.581
550.130
550.131
604.660
604.910
607.980
610.130
619.910
619.920
619.921
619.930
801.690
804.190
901.500
İŞLEM ADI
Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez
yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için)
Konsültasyon ücretleri (her bir hekim için)
Acil poliklinik muayene ücreti
Normal poliklinik muayene ücretleri
Sevki yapılan muayene
İçapcı nöbetinde yapılan muayene
Psikiyatri Muayenesi (ilk 10 hasta için 30 puan sonraki
hastalar 21 puan)
Apse veya hematom drenajı, derin
Elektrokardiyogram
IM enjeksiyon
IV enjeksiyon
Ria takılması
Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve
girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte
Valvotomi, mitral kapak, kapalı
Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi + patch
plasti
Splenektomi, total
Appendektomi
Müdahaleli doğum
Normal doğum
Ebe eşliğinde yapılan doğum
Sezeryan
Akciğer grafisi (iki yön)
MR, beyin
Glukoz
PUANI
21
10
21
21
5
30
30
150
0
0
0
40
1.200
400
1.280
2.500
500
420
157
180
40
157
4
20
0
+ / - bonuslar
Birkaç tane ödüllendirici ya da cezalandırıcı unsur
bulunmaktadır ve bunlar personelin net performans
puanlamalarının düşmesine ya da artmasına neden olur.
Baştabip ve Hastane Yöneticilerinin ödüllendirme ya da
cezalandırma hususunda sınırlı da olsa inisiyatif
kullanma hakları bulunmaktadır.
Performans inceleme ve etik kurulu tarafından tespit
edilen bilerek yapılan performans puanını arttırmaya
yönelik, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösteren
tabipler 6 aya kadar ek ödeme vermeme cezası
verilebilir
PDEÖS nasıl çalışır?
Sistem Nasıl Çalışır?
Sağlık personelinin ne kadar ek ödeme alacağının
belirlenmesine etki eden faktörler:
– Hastane toplam tahakkuk gelirinin ilaç ve her türlü
tıbbi sarf malzeme için %45’ini, diğer gelirler (kira ve
bağışlar hariç) için ise %50’si oranında dağıtılabilir.
– Bu sınır hastanenin sunduğu hizmetlere bağlı olarak
tespit edilen ve 0-1 arasında değişen Kurumsal
Performans Katsayısı ile yeniden belirlenmektedir.
– Her bir sağlık çalışanı ve diğer personel için bireysel
düzeyde performans puanı hesaplanmaktadır.
Ek Ödeme Hesaplama
Hakediş= Net Performans Puanı X Dönem Ek Ödeme
Katsayısı
Net Performans Puanı=(Sağlık Tesisi Puan Ortalaması X
Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan
Gün Katsayısı)
+
(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)
Not: AÇGK kendi performansından ek ödeme alan tabip
ve uzman tabiplere uygulanmaz.
Dönem Ek Ödeme Katsayısı = Her ay için ayrı ayrı
belirlenir (Örneğin Ağustos 2013 dönemi için 0,069)
Ek Ödeme Hesaplama
Örnek; Ağustos ayında 26 gün aktif çalışması olan, %20 ek puanı, vergi limiti
%20 ve kadro derecesi 8/1 olan Bölge’de çalışan bir Hemşirenin hakediş
tutarını bulalım.
Hakediş = Net Performans Puanı X Dönem Ek Ödeme Katsayısı
ÖRNEK:
Sağ. Tes.Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif
Çalışılan Gün Katsayısı
1) 40.000
2) 40.000
x
x
0,40
0,20
x
0,84(26/31) = 13.440 Standart
x
0,84(26/31) = 6.720 Kişi ek puanı
Net Performans Puanı = 20.160
Hakediş = 20.160 X 0,069 = 1.391,04TL (Brüt) x BPKS(D ve E Hariç) –Brüt
Sabit (822,28)=568,76
Gelir Vergisi
= 568,76 x 20% =113,75
Damga Vergisi = 568,76 x 0,00759 =4,32
=568,76 -113,75 – 4,32 = 450,69(Net Hakediş)
% 80
• Sağlık tesislerinde, branşı ile ilgili olarak altyapı
ve cihaz eksikliklerinin giderilmesi sürecinde
yada görevlendirilmesine rağmen hasta
yetersizliği bulunan UZMAN TABİP’lere Hastane
Yöneticisinin kararı ve Genel Sekreterin onayı ile
Sağlık Tesisi ortalamasının %80’ine kadar puan
verilebilir.
• Diş Tabipleri, Uzman Diş Tabipler ve Pratisyen
Tabipler bu maddenin dışındadır.
• %80 alan personele döner sermaye komisyon
kararı ile %20 ek puan verilmesi verilmez.
% 80
• Sağlık Tesisine yeni atanan veya yeni
görevlendirilen tabipler(Tabip, Uzman
tabip, Diş tabibi ve Uzman Diş tabipler)’e
başlayış tarihinden itibaren 3 ay
süresince(Baştabip veya hastane
yöneticisi bu süreyi 6 aya uzatabilir) Sağlık
Tesisi puan ortalamasının %80’ine kadar
verilebilir.
• Bu tür puanlarda komisyon kararı ile %20
ek puan verilebilir.
Ek Puanlar
O dönem görev yapan muayene komisyonu üyeleri için
sağlık tesisi puan ortalamasının %5’i,
ihale-satın alma komisyonu üyelerine sağlık tesisi puan
ortalamasının %10’ u oranında ek puan verilir.
Örnek: 31 gün çeken Ağustos ayında 22 gün çalışan ve o
dönemde İhale komisyonunda görev alan bir personele,
ihale komisyonundaki görevinden dolayı verilecek ek
puan şöyle hesaplanır;
40.000 x %10 x 0,71(22/31) = 2.840 Puan
Ek Puanlar
O dönem yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği,
işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş
yapa bilme ve inisiyatif kullanabilme vb.
özellikler dikkate alınarak toplam personel
sayısının %5’ini ve aynı personel için yılda 6 ayı
geçmemek kaydıyla sağlık tesisi puan
ortalamasının %20’si oranında ek puan verilir.
Kesinti ise 1 yıl içinde 3 ayı geçmemek şartı ile
uygulanabilir. D.S komisyonunun 2/3 oy oranı
aranır.
Ek Puanlar
• İnceleme komisyonunda görev yapan
personele (görevlendirme süresince)
• Hastane yöneticisi veya başhekim
tarafından görevlendirilen Fiilen ek ödeme
hesaplaması yapan personele(ilgili
dönem)
• Sağlık Tesisi puan ortalamasının %20’si
oranında ek puan verilir.
Ek Puanlar
---İlgili dönem için ihale-satın alma, inceleme
heyeti ve muayene komisyon üyeliklerinden
verilecek puanlar %20’yi geçemez. Ancak; bu
üç bölümün dışında Yönetmeliği Ek-5 tabloda
sayılan diğer bölümlerde öngörülen ek puanlar
ilk üç bölüm için toplamda öngörülen %20 ek
puandan bağımsız olarak ayrı ayrı
verilebilecektir.
---Birden fazla ihaleye veya muayene
komisyonuna katılmak verilecek oranı arttırmaz.
BİLİMSEL ÇALIŞMA PUANLARI
• Bilimsel çalışma puanı hem tabip hem de
tabip dışı personele verilebilir.
• Belgelemenin yapıldığı dönemi takip eden
6 ay süresince verilir.
• Bilimsel puanların toplamı atıflar için 5.000
yayımlar için 10.000’i geçemez.
• Bir önceki yıl yapılan yayımlanmış/atıf
yapılmış çalışmalar için puan verilir. Yani
2012 yılı çalışmaları 2013 yılında ödenir.
BİLİMSEL ÇALIŞMA PUANLARI
• Aynı ek ödeme yılı içerisinde yapılan çalışmalar
ise bir sonraki yıl ödenir.
• Tıbbi Hizmetler Başkanı’nın çalışmayı
onaylaması gerekmektedir.
• Bir bilimsel çalışmanın değerlendirilerek ek puan
verilebilmesi için en geç içinde bulunulan ek
ödeme yılı 30 Haziran tarihine kadar
belgelenmesi gerekmektedir.
• Bu tarihten sonra personel tarafından sunulan
çalışmalara ek puan verilemez.
Ek Ödeme Tavan Belirleme
Aylık Tutar
Ek Gösterge Tutarı
Yan Ödeme Tutarı
Özel Hiz.Taz.Tutarı
68,65
70,91
18,40
367,42
525,38
Tavana Esas Matrah
= 525,38
Tavan Ek Ödeme Tutarı= 525,38 x 1,5 = 788,07 (Brüt)
Sağlık personeli, memur vs için1,5
Eczacı için
2,5
Prt.Tabip için 5
Uz.Dr. için
7 vss
EĞİTİM-SEMİNER-KURS
Bakanlıkça veya amirince hizmet içi eğitim
kurslarına katılması uygun görülen eğiticilere
eğitim süresince şu şekilde ek ödeme ödeme
yapılır;
1) Kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan
kendi kadro unvan katsayısı dikkate alınarak
ek ödeme yapılır,
Üç ayı geçmesi halinde ise;
1) Tabip ve diş tabipleri için 1,00 kadro unvan
katsayısı,
2) Uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı
esas alınarak ek ödeme yapılır.
EĞİTİM-SEMİNER-KURS
Geçici görevle döner sermayesi olmayan başka
kurumlara (Cezaevi, Valilik, Hava Meydanları, vss)
görevlendirilen hekimlere bir yılda toplam 3 ay ek
ödeme ve sabit ödeme yapılır.
Bu nedenle, takibin iyi yapılması ve 3 aydan fazla
DSSO (sabit ek ödeme) girişi yapılmaması
gerekmektedir.
EĞİTİM-SEMİNER-KURS
Bakanlık ve bağlı kuruluşları dışında Döner sermayesi
olmayan diğer kurumlara görevlendirilen hekimlere;
1) Kendi istekleriyle Döner sermayesi olmayan diğer
kurumlara görevlendirilen hekimlere ek ödeme ve
DSSÖ (sabit ek ödeme) verilmeyecektir. 209 sayılı
kanuna göre ödeme yapılır.
2) Re’sen görevlendirilen hekimlere ise bir mali yıl içinde
toplam 3 ay ek ödeme ve DSSÖ yapılacaktır.
3) Re’sen görevlendirme 3 ayı geçtiği taktirde geri kalan
süreler için DSSÖ yapılmayacak, fakat 375 s. KHK
uyarınca asgari (taban) ek ödeme yapılacaktır.
EK ÖDEME
• Aile hekimliğine geçen tabip ve tabip dışı
personele aile hekimliğinde kaldıkları süre
boyunca ek ödeme ve sabit ek ödeme
ödenmez. (Ücretsiz izne ayrılan ya da istifa
edenler için de aynı durum geçerlidir)
• Ücretsiz izin, askerlik gibi durumlarda bu süreler
için 375 s KHK’ya göre ek ödeme yapılmaz.
Kurumsal Performans için Gösterge Kategorileri
Muayeneye Erişim
Hizmet Kalite Standartları
Hasta Memnuniyeti
Kurumsal Verimlilik ve
Kurum Hedefleri
N1 + N2 + N3 + N4
Kurumsal
Performans
0-1
∑: N1 -N4 / 4
Hastane Gelirlerinin Dağıtılması
Hastane Gelirleri
41 %
Standart
Hastane
harcamalarına
Ayrılan Miktar
0 – 39 %
PDEÖS Bütçesi
20 % Vergiler
Sağlık personeline döner sermayeden yapılacak olan ek ödemelerin miktarlarının
toplamı, toplam hastane döner sermaye gelirinin azami %39’ı ile sınırlandırılmıştır.
Dr 1
Dr 2
Dr 3
Dr 4
Dr 5
• Bireysel puanlar ve
• Hastane ortalaması
Her dönem hekimlerin
yapmış oldukları bütün
işlemlerin puanları
toplanarak kendi bireysel
performansları tespit
edilmektedir.
Hastanede çalışan tüm
hekimlerin performans
puanlarının toplamı, bu
hekimlerin aylık çalışma
günlerinin toplamına
bölünmesi ile o dönem
sağlık tesisi hizmet puan
ortalaması tespit
edilmektedir.
10
10
300
10
300
300
10
300
13.000 + 15.000 + 5.000 + 17.000 + 7.000
Σx1...xn /n
57.000 /5
11.400
Medikal
prosedür
yapmayan sağlık
personeli için
hastane hizmet
puan ortalaması
esas
alınmaktadır.
(ortalama miktarı
11.400 olarak
alınmıştır)
11.400
X 2.5 =28.500
11.400
X 0.5 =5700
HEMŞİRE
11.400
X 0.4=5600
İDARİ PERSONEL
11.400
X 0.25=2850
DESTEK
11.400
X 0.25 =2850
BİYOKİMYA
UZMANI
ANESTEZİ
TEKNİSYENİ
PERSONEL
DİĞER
Kontrol Noktaları
Hastane
Geliri
Hizmet
Sunumu
Hastane Geliri
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Faturalama/
Kayıt altına
alma
İnceleme
Heyeti
MEDULA
PDEÖ Bütçesi
Elektronik ve
Elle kontrol
Faturalama / Kayıt altına alma işlemi iki kontrol noktasına sahiptir.
Ek ödeme tavan katsayıları
Katsayı
Klinik Şefleri Profesör, Doçentler ve Klinik Şef Yardımcıları
8
Uzman doktorlar, uzman diş hekimleri
7
Pratisyen hekimler ve diş hekimleri
5
Eczacılar
Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz,
ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi, acil servis-poliklinik ve ruh
sağlığı ve hastalıkları hastanelerinin psikiyatri servisleri gibi özelikli
hizmetlerde çalışan personel ile başhemşireler
2,5
2
Diğer personel
1,5
PERFORMANS GÖRE ÖDEME SİSTEMİ
“Ülkemizdeki sağlık reformlarından
birisi olarak algılanıyor.”
“Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın bir
parçası .
Bugün etkilerini değerlendirdiğimizde
programın önemli bir inovasyonu
olduğunu görüyoruz.
PERFORMANS GÖRE ÖDEME SİSTEMİ
Başlangıçta Sağlık Bakanlığının stratejik
amaçlarına yönelik kullandığı bir araç
Performans sistemi, kapsamı, uygulanışı, mali
boyutu, sonuçları ve özgün modellemesi itibariyle
değerlendirildiğinde sadece bir araç olmaktan öte
sistemin önemli bir müstakil parçası haline
gelmiştir.
Bugün geldiğimiz noktada belki de daha iddialı bir
ifade ile; sağlık sistemini daha iyiye doğru
sürükleyen, motive eden ve sistemin sorunların
çözümünde güvenilir bir güç haline gelmiştir.
TEŞEKKÜRLER

similar documents