TÜRKÇE*DE SÖZCÜK VURGUSU

Report
ERHAN ÖZBEK
HAKAN ÇİFTÇİ
İBRAHİM HALİL CEYRAN
TURAN CÖMERT
Vurgu, sözcük ve sözdizimsel yapılarda öbek ve
tümce vurgusu olarak üç düzeyde incelenir.
Türkçede vurgu, birincil ve zayıf vurgu olmak üzere
iki vurgu düzeyinde gerçekleşir. Sözcük düzeyinde
kök sözcüklerin vurgu düzeneği ile bileşik sözcük
ve tamlama yapılarının vurgu düzeneği birbirinden
farklıdır. Kök sözcüklerde iki ayrı vurgu derecesi
bulunur. Bunlar seslemlerin diğerlerinden daha
kuvvetli, net ve yüksek tonda olan birincil vurgu
diğeri ise zayıf vurgudur. Örneğin, iki seslemi olan
kadar sözcüğünde ka- zayıf vurgu –dar da birincil
vurgudur.
Türkçede vurgu, sözcük düzeyinde
ses birimseldir. Aynı ses ve birimlerden
oluşan cins adları ile yer adları
birbirinden vurgu ile ayrılır ve anlam
farklılığına yol açar. Örneğin:
Cins adları
ağrı
bebek
ordu
Yer adları
Ağrı
Bebek
Ordu
Vurgunun, sözcükler arasında anlam farkına
yol açtığı başka bir durumda kök sözcükler
ile vurgusuz son ekler ile oluşturulmuş
sözcükler arasında görülür.
kök
gelin
kalın
kök+sonek
gelin
kalın
Sözcük Vurgusu
Türkçe son hecesi vurgulu olan bir dildir. Çok heceli
sözcüklerde birincil vurgu genellikle sözcüğün son
hecesindedir.
Son Seslem Vurgusu
A- Kök Sözcükler: Birincil vurgunun sözcüğün son
sesleminde bulunduğu kök sözcüklerdir.
1. Tek seslemli sözcükler:
ad: dil; göz; el
eylem: al; git; bas
niteleyici: tok; sarp
adıl: o; bu; şu
2. Çift Seslemli Sözcükler:
Ad: dolap; okul; akın; kolay
Niteleyici: uzun; kalın; kolay
Eylem: düşün; yürü; uyu;
konuş
3.Çok seslemli sözcükler:
Kaldırım; kalabalık; kerpeten;
cumhuriyet; Bulgaristan
B- Son ekli sözcükler: son ekler vurgulu son ekler ve vurgusuz
son ekler olarak ikiye ayrılır.
1. Vurgulu son ekler
a. Birincil vurgusu son sesleminde olan sözcüklere vurgulu bir
son ek eklendiğinde kökteki sözcüğün birincil vurgusu yitirilir
ve sözcüğün vurgusu son eke taşınır.
(-KI)
bas+-KI=baskı
tut+-KI=tutku
(-Ar) / (-DI)
geç+-Ar=geçer
gel+-Dı=geldi
(-(y)A) / (-DI)
okul+ -(y)A=okula
okul+ -DA=okulda
b. Birincil vurgusu son seslemde olmayan
sözcükler vurgulu ek aldığında birincil vurgu yer
değiştirmez, kökteki seslemde kalır. Bu
durumda son ekteki vurgu silinir. Örneğin:
{-DA}
Akşehir – Akşehir’de
Masa – masada
{-(y)A}
Akşehir – Akşehir’e
masa – masaya
Vurgusuz sonekler
{-In/-Inız}
{-mA}
{-ken}
gelin/geliniz
bakma( olumsuzluk eki)
otururken
Vurgusuz parçacıklar(clitics)
{-(y)lA}
eliyle
{mI}
gittiniz mi?
{dA}
anlıyorum da…
{-(y)mIş}
Ayşe’ymiş
{ki}
duydum ki
{ya}
gördüm ya
Ayrıca kimi yapım ekleri de vurgusuz
son eklerdir.
{-(A/I)cIk}
{-CA}
{-CAsInA}
{-en}
{-(y)In}
ufacık
kadınca
uçarcasına
tamamen
kışın
Vurgu almayan soneklerin çoğunun vurgu alan sesteşleri
vardır.
{-ma} olumsuzluk eki olarak kullanıldığında vurgu
almaz.
söyleme
yazma
{-ma} türetim eki olarak kullanıldığında ise vurguludur.
Dokuma
kaplama
yazma
KURALDIŞI VURGULAMA
Kuraldışı vurgulama, sözcük vurgusunun son
seslemden başka bir seslemdebulunduğu durumlardır.
1. Soru Sözcükleri: çok seslemli soru sözcüklerinde
birincil vurgu ilk seslemdedir.
Nasıl? Nereye?
Niçin?
Hangi?
2. Zaman Belirteçleri: zaman belirteçlerinden olan
‘yarın’ ve ‘şimdi’ sözcüklerinin birincil vurgusu ilk
seslemdedir.
Yarın
Şimdi
3.Türetmeler:
a. İkilemeler: parçalı ikilemeyle türetilmiş niteleyicilerde,
birincil vurgu türetilmiş sözcüğün ilk seslemi olan önek
üzerindedir.
Ayrı – apayrı beyaz – bembeyaz
b. Türetilmiş belirteçler: Belirteç türetme eki {-en} vurgusuz
bir sonektir. Son seslemden bir önceki seslemi ünlü ile biten,
dolayısıyla açık seslem olan sözcüklerde {-en} son ekinin
eklenmesinden sonra vurgu bu son seslem üzerinde kalır.
tamam - tamamen
c. Küçültmeler: {-CIK} vurgusuz küçültme soneki ile türetilen
niteleyicilerde birincil vurgu sözcük kökünün ilk sesleminde
gerçekleşir.
Minik – minicik
Ufak – ufacık Küçük – küçücük
d. Yer adları: İki seslemden oluşan yer adlarında birincil vurgu
ilk seslemdedir. Yer adları vurgu düzeni ile cins adlardan ayrılır.
Yer adları
Mısır
Ordu
Ağrı
Bebek
Cins adlar
mısır
ordu
ağrı
bebek
4)Alıntı sözcükler:
a) Vurgu örüntüsünü değiştirmeyen sözcükler
yalos (Yunanca) – yalı
erosion(Fransızca) – erozyon
qurba:n(Arapça) – kurban
Bu örneklerin alındığı kaynak dilde son seslemleri vurgulu
olduğu için bizim dilimize de o şekliyle girmişlerdir.
b) Vurgu örüntüsünü değiştiren sözcükler
Kimi alıntı sözcüklerin kaynak dilde birincil vurgusu son seslemden
başka bir seslemde iken Türkçede son seslemde gerçekleşir.
Şükran (Arapça) – şükran
Muallim – muallim
Kimi alıntı sözcüklerin ise kaynak dilde birincil vurgusu son seslemde
iken Türkçede son seslemden bir öncekine kayar.
maillot (Fransızca) – mayo
argot – argo
buffet – büfe
TAMLAMALARDA VURGU
1.Ad Tamlamaları
a. Bileşik sözcük vurgusu: bileşik adlarda birincil vurgu ilk öğededir.
Denizaltı
Beyoğlu
herkes
b. Tamlama vurgusu: tamlamalarda birincil vurgu tamlamanın ilk
öğesindedir.
çocuk arabası
çay bardağı güneşli hava
c. Eksiz ad tamlaması: her iki öğenin de ek almadığı tamlamalarda da
birincil vurgu tamlamanın ilk öğesindedir.
Taş duvar
lastik duvar
2. Eylem tamlamaları
Et- yardımcı eylemi ile oluşturulan türetilmiş eylemler, bileşik
eylemler ve eylem tamlamaları olarak iki sınıf oluşturur. Bileşik
eylemler ve eylem tamlamaları birbirlerinden vurgu örüntüleri bakımından
farklı özellikler sergiler.
a. Bileşik eylemler
Bileşik eylemlerde birincil vurgu et- eyleminin üzerindedir:
gözetyönetb. Eylem tamlamaları
Eylem tamlamalarının da diğer tamlamalar gibi ilk öğeleri vurguludur.
göz etdikkat etyardım ettelefon et-

similar documents