6552 sayılı Kanunun Vergi ve Sigorta dışındaki hükümleri

Report
6552 sayılı Kanunun Vergi ve
Sigorta dışındaki hükümleri
Kabul Tarihi: 10/9/2014
Not: Yasa metinleri mümkün olduğunca kısaltılmış ve akılda
kalıcı bir dile çevrilmiştir. Bazı maddelerin çevrimi,
yazılmasından zor olduğu için aynen alınmıştır.
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
1
26.9.2014
6552 sayılı Yasa ile yapılan
değişiklikler
 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 4817
DEĞİŞİKLİKLER
SAYILI
YABANCILARIN
ÇALIŞMA
İZİNLERİ
HAKKINDA
KANUNDA
YAPILAN
 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
 GELİR VERGİSİ KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 4458 SAYILI GÜMRÜK VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİS KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
2
26.9.2014
 4458 SAYILI GÜMRÜK VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
  Kanunun 218 inci maddesine eklenen fıkralar ile;
 -Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilen 4458 sayılı
Gümrük Kanununun 218/A maddesi yeniden
düzenlenerek, işletme hakkı devredilen gümrük
kapılarının devir yöntemi, değer tespit komisyonunun
çalışma usul ve esasları ile üyeleri açıkça
tanımlanmıştır. (Madde: 113)
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
3
26.9.2014
 6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER







 Kanununun 26 ncı maddesine eklenen;
“(10) İşveren sendikaları, tüzüklerinde hüküm bulunmak ve şartları genel kurul kararıyla belirlenmek kaydıyla,
işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanılmak ve nakit mevcudunun yüzde yirmi beşini
aşmamak üzere karşılıksız yardıma dayalı dayanışma ve yardım fonu oluşturabilir.” şeklindeki fıkra ile işveren
sendikalarınca dayanışma ve yardım fonu oluşturabilme ve işçilerin sigorta primlerinin işveren payının bu
fondan karşılanması yönünde düzenleme yapılmıştır. (Madde: 19)
 Kanununun 41 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkralarında yer alan “yüzde üçünün” ibareleri “yüzde
birinin”; 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüzde üçünden” ibaresi “yüzde birinden”, dördüncü
fıkrasında yer alan “yüzde üçünü” ibaresi “yüzde birini” olarak değiştirilerek yapılan düzenleme ile
sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda toplu iş sözleşmesi yetkisine sahip olmak için en az yüzde 3 üyeye
sahip olma koşulu yüzde bir’e indirilmiştir. (Madde: 20)
 Kanununa eklenen;
“EK MADDE 1 – 41 inci maddenin birinci ve beşinci fıkraları ile 43 üncü maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında
yer alan kurulu bulunduğu işkolunda en az yüzde bir üye şartı, Ekonomik ve Sosyal Konseye üye
konfederasyonlara üye olmayan işçi sendikaları için yüzde üç olarak uygulanır.” şeklindeki ek madde ile
Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi işçi konfederasyonlarına üye olmayan işçi sendikaları için en az yüzde bir
üye şartının yüzde üç olarak uygulanması için düzenleme yapılmıştır. (Madde: 21)
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
4
26.9.2014
 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
  Kanunun 6 ncı maddesi değiştirilerek;
 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem
ikamet iznine sahip olanların veya Türkiye’de kesintisiz en az
sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni
çalışması olan yabancıların uzun dönem ikamet izninin sağladığı
haklardan yararlanması düzenlenmiştir.(Askerlik,Seçme
seçilme,Kamu görevine girme, Araç ithalat muafiyeti)
 Süresiz çalışma izni yabancının veya işvereninin veya işverenin
talebiyle ya da mevzuatta yer alan gerekçelerle iptal edilebilecek
ve çalışma izni verilen yabancıların Türkiye’ye girişleri, çıkışları
İçişleri Bakanlığınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
bildirilecektir. (Madde: 22)
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
5
26.9.2014
 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
  Kanunun 88 inci maddesinin birinci fıkrasına
eklenen;
 “h) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca süresiz
çalışma izni verilenler.” şeklindeki bent ile süresiz
çalışma izinlerinin harçtan muaf tutulması
sağlanmıştır. (Madde: 23)
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
6
26.9.2014
 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİS KANUNUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
  Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan;
 Tabi inci veya kültür incileri, elmaslar ile çeşitli
kıymetli taşlar (pırlanta) özel tüketim vergisi
kapsamından çıkarılmıştır. (Madde: 113)
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
7
26.9.2014
 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER





Kanunun 371 inci temsile yetkili olanlar ile ilgili maddesine eklenen 7. bende göre;
“(7) Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu
üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir
yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre
hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç
yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil
veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere
verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.” şeklindeki fıkra ile
temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri ile şirkete istihdam ilişkisi ile bağlı olanlar, yetki ve
sorumluluklarının, yaptıkları pozisyonlara ilişkin görev tanımlarının Türk Ticaret Kanununun
367’nci maddesi uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirtmek şartıyla, ticaret siciline tescil
ve ilan edebilecektir. (Madde: 131)
Kanunun 629 uncu maddesine eklenen;
“(3) Müdürler tarafından şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer
tacir yardımcıları olarak atanması hususunda 367 nci madde ile 371 inci maddenin yedinci fıkrası kıyasen
limited şirketlere de uygulanır.” şeklindeki fıkra ile söz konusu ticari vekil veya tacir yardımcılarının
şirkete vereceği zarardan Yönetim Kurulu müteselsil sorumlu tutulmuştur. Bu düzenlemelerin
limited şirketler için de uygulanabilmesi düzenlenmiştir. (Madde: 132)
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
8
26.9.2014
 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER






Hükmen münfesih sayılan şirketler için;
Kanunun geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren iki yıl içinde” ibaresi ile birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “yürürlük tarihinden itibaren
iki yıl içinde” ibaresi “1/7/2015 tarihine kadar” olarak değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile münfesih
durumda bulunan ticaret şirketlerinin kolaylaştırılmış usulle tasfiyesine ve ticaret sicil kayıtlarının
silinmesine imkan tanıyan düzenlemenin 1/7/2015 tarihinde sona erecek olan süresi bir yıl daha
(1/7/2015 tarihine kadar) uzatılmıştır. (Madde: 133)
Sermaye artırımını yapmamış şirketler için;
Kanununa eklenen;
“GEÇİCİ MADDE 10 – 14/2/2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken
sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler hakkında asgari sermaye şartını bu
maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yapmaları hâlinde fesih işlemi uygulanmaz. Sermaye
artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinenlerin de bu süre içinde sermaye artırımı için
başvurmaları hâlinde kayıtları resen yeniden oluşturulur.” şeklindeki geçici madde ile sermaye
artırımlarını yapmamış olan şirketlerin asgari sermaye şartını bu kanunun yayımlandığı tarihten
itibaren üç ay içinde (10.12.2014) yapmaları halinde haklarında fesih işlemi uygulanmayacaktır.
(Madde: 134)
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
9
26.9.2014
657 sayılı Kanunun 4/c maddesine
eklenen fıkra
 Özelleştirme nedeniyle iş akitleri feshedilen işçilerden
bu kapsamda geçici personel olarak kamu kurumlarına
atananlar, her yıl çıkartılan kararnamelerle
çalıştırılıyorlardı. Mamafih getirilen hüküm geçici
personele kadro tahsisi anlamına gelmediğinden
fıkranın ilgili kanuna konması pratikte bir şey
değiştirmeyecek. Sadece,BKK'lerle gerçekleştirilen
çalıştırma kanuna dayanmış olacak. (Madde 66)
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
10
26.9.2014
657 sayılı Kanunun 57 nci maddesi
1.fıkrasında değişiklik
 Aday memur iken hangi disiplin cezalarının ilişik
kesilmesine neden olacağı konusunda net bir
tanımlama getirilmiş olunuyor. Böylelikle sadece
kademe ilerlemesinin durdurulması veya aylıktan
kesme cezası alan memurun görevine son
verilebilecek. Diğer disiplin cezaları bu sonuca yol
açmayacak. (Madde 67)
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
11
26.9.2014
657 sayılı Kanunun ek 33 üncü
maddesinde değişiklik
 Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, 112 acil
sağlık hizmetlerine ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine
ek olarak aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı
merkezlerine de nöbet ücreti getiriliyor. Tıpta ve diş
tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık
eğitimi yapmakta olanlara da 35 gösterge rakamının
maaş katsayısı ile çarpımı kadar saatlik nöbet ücreti
ödenecek. (Madde 69)
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
12
26.9.2014
375 sayılı KHK'ye eklenen ek 17 nci
madde
 Maddeye göre, İş yoğunluğu diğer mahkemelere
göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar
ile sözleşmeli personele ayda 50 ve her bir personel
için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî
yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma
saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla
çalışma ücreti ödenebilecek. (Madde 71)
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
13
26.9.2014
6245 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin g) bendinde değişiklik
 Harcıraha hak kazanmak için görevlendirilen yerin
memuriyet mahalli dışında olması gerekiyor. Böylece
büyükşehir sınırlarının genişlemesi ile buralarda
görevlendirilen memurlar için harcırah ödemelerinde
ortaya çıkan sorunların giderilmesi amaçlanıyor.
(Madde 89)
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
14
26.9.2014
2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesi
1.fıkrasında değişiklik
 Kamu kurumlarında yönetici kadrolarında çalışanlar ve kolluk
kuvvetlerinin kadrolarında çalışanlar için; açıktan, naklen veya
vekâleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle
ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında
verilen mahkeme kararlarının gereği 2 yıl içinde, kazanılmış hak aylık
derecesine uygun bir kadroya atanması suretiyle uygulanacak. Söz
konusu görev değişikliklerinin telafisi güç veya imkânsız zarar
doğurmayacağına hükmedilmiştir. Mahkeme kararlarının
uygulanmamasına dair durumlarda disiplin hükümleri saklı kalmak
kaydıyla ceza soruşturması veya kovuşturması yapılamayacaktır.
Memur hakları dahası insan hakları bakımından 6552 sayılı Kanundaki
en olumsuz hüküm olarak bu maddeyi işaretlemek mümkün. Bu
madde Danıştay'ı da büyük ölçüde fonksiyonsuz ve fiilen etkisiz
kılıyor. İdareyi idari yargı denetiminden çıkarmış oluyor. (Madde 89)
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
15
26.9.2014
6552 sayılı Yasanın 72 nci maddesiyle
 Milli Eğitim Bakanlığına 35 bini 2014 yılı sonuna kadar
kullanılmak üzere 40 bin öğretmen kadrosu, SGK,
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Maliye
Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Afyon Kocatepe
Üniversitesine ve Sakarya Üniversitesine de çeşitli
kadrolar ihdas ediliyor
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
16
26.9.2014
6552 sayılı Yasanın 84 üncü
maddesiyle
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanları
aleyhine başlatılacak rücu işlemlerinde sınırsız olan
uygulamayı, zamanaşımı süresi ödeme tarihinden
itibaren iki sene, zarara yol açan işlemin tarihinden
itibaren on yıl olarak belirleniyor.
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
17
26.9.2014
6552 sayılı Yasanın 85 inci ve 86 ncı
maddeleri ile
 5682 sayılı Pasaport Kanununda değişiklik yapılarak
Diyanet İşleri Başkanlığının yurtdışı teşkilatında görevli
din hizmetleri koordinatörlerine diplomatik pasaport
verilmesi, 1. dereceden emekli olan belediye
başkanlarına ise yeşil pasaport verilmesi öngörülüyor.
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
18
26.9.2014
6552 sayılı Yasanın 95 inci
maddesiyle
 öğretmenlerin hizmet sürelerine veya isteğe bağlı il içi veya il dışı
yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasların yönetmelikle
belirleneceği düzenleniyor. Bunun yanında aday öğretmenliğe
atanmak için daha önce “Bakanlıkça ve ÖSYM tarafından”
yapılan sınavın “Bakanlık ve/veya ÖSYM tarafından”
yapılabileceği düzenlenmiştir. Aday öğretmenlerin öğretmenliğe
atanmasında “yazılı ve sözlü şartı” “yazılı ve/veya sözlü” olarak
değiştirilmiştir. Herhalde yetkililer yazılı sınavda bizim
görmediğimiz bir sakınca görerek hem yazılı hem de sözlü sınav
yapılmasını ortadan kaldırıyor. Bunda yazılı sınavda çok yüksek
puan alıp da her nasılsa sözlü sınavda başarılı sayılmayan
başvurucuların sızlanma ve şikâyetlerine baştan engel konulmak
isteniyor.
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
19
26.9.2014
6552 sayılı Yasanın 102 ve 103 üncü
maddeleriyle
 Başbakanlıkta 380 adet Sektörel İzleme ve
Değerlendirme Raportörü kadrosu ihdas edilerek,
özlük haklarına ve bu kadrolara yapılacak atamalara
ilişkin düzenlemeler yapılmış bulunuyor. Ayrıca söz
konusu kadro sayısının yüzde 75’ini geçmeyecek
şekilde diğer kurumlardan, kişilerin muvafakati
aranmaksızın atama yapılabileceği düzenleniyor.
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
20
26.9.2014
6552 sayılı Yasanın 117 nci maddesiyle
 Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenen aile sağlığı
merkezlerinde, aile hekimlerine, aile sağlığı
elemanlarına, gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı
kuruluşları personeline çalışma saatleri dışında nöbet
görevi verilebilecek.
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
21
26.9.2014
6552 sayılı Yasanın 119 uncu
maddesiyle
 Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında Grup
Başkanı, Daire Başkanı veya taşra teşkilatında Vergi
Dairesi Başkanı kadrolarında toplam en az üç yıl görev
yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bu
kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Devlet Gelir
Uzmanı kadrosuna atanabilecek.
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
22
26.9.2014
6552 sayılı Yasanın geçici 1 inci
maddesiyle
 YÖK maddesi:
 1416 sayılı Kanun kapsamında mecburi hizmet karşılığı yurtdışına
gönderilenlerden, 2547 sayılı Kanun kapsamında lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla
yurt dışına gönderilenler ile 35 inci maddeye göre yurt içinde başka bir üniversiteye
lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla gönderilenlerden veya üniversitelerinde görev
yapanlardan, Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli
memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek,
bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere Kurumlarınca açılacak
seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere, Dış burslara dayanılarak
gönderilenlerden, eğitimleri esnasında veya mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa
etmeden görevden ayrılanlardan talep edilen alacakları, 11.09.2014 tarihi itibariyle
haklarında borç takibi yapılanlar veya yapılması gerekenlerin, kendilerine döviz olarak
yapılmış olan her türlü masrafa ilişkin borç tutarları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi
izleyen üç ay içinde borçlu oldukları idarelere başvurmaları hâlinde, imzaladıkları
yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate
alınmaksızın ve ilgililere ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın yeniden hesaplanacak
ve başvuru süresi içinde tahsilat işlemi durdurulacak.
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
23
26.9.2014
Belediyeler ile ilgili düzenlemeler
 Belediyelerin 2014 yılına ait olup 30 Nisan’dan önce (bu
tarih dâhil) tahakkuk eden
 vergi, ceza, gecikme faizi, gecikme zamları yapılandırma
kapsamına alınmıştır.
 1-Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi
 2-Belediyelerin su abonelerinden
 3-Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin
su ve atık su bedeli alacakları
 Ruhsatlardan kaynaklanan idari para cezaları/bildirgeler
(10.12.2014 tarihine kadar ödenmek kaydıyla)
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
24
26.9.2014
Belediyeler ile ilgili düzenlemeler
 İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar yapılandırılan borçlarını ikişer aylık
dönemler halinde azami 36 taksitte ödeyebileceklerdir.
 6360 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan mahallî idareler ve bunlara bağlı
kuruluşlar ile mahallî idare birliklerinin; büyükşehir belediyesine ve büyükşehir ilçe
belediyesine dönüşen belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının, birleşme/dönüşme/katılma
veya devir yoluyla;
 . İlçe belediyelerine,
 . Büyükşehir belediyelerine
 . Bağlı kuruluşlarına
 . Köye dönüşen belediyelerin il özel idaresine geçen ve kamu kuruluşları ile İller Bankası
Anonim Şirketi’ne olan kamu ve özel hukuka tabi borçları da yapılandırılmaktadır
 Belediyelerin öğrenci yurdu yapabilirler.
 Büyükşehir belediyeleri ve nüfüsü 10.000 i geçen belediyeler, İçişleri Bakanlığının onayı
ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz
tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya
da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
25
26.9.2014
ELEKTRİK BORÇLARI İLE İLGİLİ YAPILANDIRMA
 30 Nisan 2014 tarihi itibariyle ödenmemiş olan elektrik
tüketiminden kaynaklanan borçlar (özelleştirme devir
işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan) ile
tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden
kaynaklanan TEDAŞ’a olan borçlar da yapılandırma
kapsamına alınmıştır.
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
26
26.9.2014
SMMM VE YMM ODALARI VE
TÜRMOB
 SMMM ve YMM odalarına aidat borcu olan üyelerin ve Odaların TÜRMOB’a
olan borçları yeniden yapılandırılmaktadır.

 Yapılan düzenleme ile ; Borçların asıllarının tamamını; bu Kanunun
yayımlandığı tarihi izleyen ay başından (01/10/2014) başlamak üzere birer
aylık dönemler hainde dokuz eşit taksitte ödemeleri durumunda bu
alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı silinecektir.
 Yapılandırılan oda borçlarına ayrıca Yİ-ÜFE Hesaplanmayacaktır.

 Alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya
tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilir.
 Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 11/09/2014 - 30/10/2014 Tarihleri
arsında odaya başvurmaları gerekmektedir.
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
27
26.9.2014
TİCARET VE SANAYİ ODALARI VE
TOBB
 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa
Tabi,oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve
borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi
takip eden üçüncü ayın ( 31/12/2014) sonuna kadar, kalanı üçer aylık
dönemler hâlinde sekiz eşit taksitte ödemeleri hâlinde, bu alacaklara
uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların ve borç
asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya
tamamen ödenmiş olması hâlinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
28
26.9.2014
ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI
VE TESK
 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları ; Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önce (11/09/2014) ödenmesi gerektiği hâlde ödenmemiş olan,
bu Kanun hükümlerine göre esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara
aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve
federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borçları asıllarının
ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi ferî alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci
taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın (
31/12/2014) sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde sekiz eşit
taksitte ödemeleri hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi ferî alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ise
ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
29
26.9.2014
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE, İŞLETMEDE BULUNMAYAN; KASA
MEVCUDU VE ORTAKLARDAN OLAN ALACAKLARIN DÜZELTİLMESİ
(KASA AFFI)
 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle şirketlerden ortakların
çektikleri paralar kasada kayıtlı ancak fiilen olmayan
paralarla ilgili düzeltme yapılabilecek (Söz konusu tutarların
31.12.2013 tarihli bilançoda yer alması zorunluluğu vardır).
Bunun için %3 oranında vergi ödenmesi yeterli olacak.
 Yasa dahilinde yer alan hüküm doğrultusunda ortaklar cari
hesabının kalıntısının hesaplanmasında öncelikle aktif (131
Hesap-Ortaklardan alacaklar) ve pasif (331 Hesap-Ortaklara
borçlar) hesaplar karşılaştırılarak net kalıntı esas alınacaktır.
 Dolayısıyla ((131+231)-(331+431)) şeklinde bir hesaplamanın
yapılması öngörülmektedir.
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
30
26.9.2014
Kasa Affı kurallar
 Sadece Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Kurumlar Vergisi
Mükelleflerini Kapsar.
 Bilanço esasına göre defter tutan GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ
KASA VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN AFFINDAN
YARARLANAMAZLAR
 Kurumlarca, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna
kadar (31/12/2014 beyan edilen ve üzerinde %3 oranında hesaplanan
vergi beyanname verme süresi içerisinde ödenir. (31/12/2014)
 Bu Kanun kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar
vergisinden mahsup edilmez, beyan edilen tutarlar ve ödenen
vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul
edilmez.
 Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri,
31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında gözüken
kasa fazlalıkları ve ortaklardan alacakları üzerinden beyanda
bulunup vergisini ödedikleri dönemde kayıtlarını düzelteceklerdir.
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
31
26.9.2014
Kasa affı uygulama
 Beyan edilen tutarlar (vergisi ile beraber) “689-Diğer
Olağan Dışı Gider ve Zararlar Hesabı”na atılmak ve
buradan da ilgili dönemin önce geçici vergi beyanına
sonra yıllık beyannamelerinde, “Kanunen Kabul
Edilmeyen gider” olarak matraha ilave edilerek
muhasebeleştirilecektir.
 Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde
bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar
tutarlarını düzeltmek için beyanda bulunan mükellefler,
beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi
hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme
süresi içinde ödeyeceklerdir.
 Söz konusu tutarların beyanı üzerine, defter kayıtlarının
düzeltilmesi gerekeceği tabiidir.
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
32
26.9.2014
Kasa Affı Muhasebe kaydı

















-Kasa Hesabının ve ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesi
Beyannamenin verildiği tarih ___________________________
689 -DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
(6552 sayılı Kanunun 74. Maddesi)
(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
100 KASA
131/231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
___________________________ / ________________________________
- Hesaplanan Verginin tahakkuku:
___________________________/ _________________________
689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
(6552 sayılı Kanunun 74.Maddesi)
(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
___________________________ / ______________________________
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
33
26.9.2014
Kasa Affı Örnek Olay
 Örnek : (X) Anonim Şirketinin, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa
hesabında 500.000 TL görünmekte olup, dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan
tarihi olan 31/12/2014 (Beyan daha önceki bir tarih de yapılırsa o tarihteki kasa mevcudu
) tarihi itibarıyla kasa mevcudu 300.000 TL’dir.
 Anılan mükellef, her ne kadar, 31/12/2013 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih
itibarıyla var olan kasa mevcudu 500.000 TL olsa da, beyan tarihi itibarıyla kasa
mevcudu 300.000 TL olduğundan, fiilen kasada bulunmayan kısım esas alınmak
suretiyle en fazla bu tutar (300.000 TL) kadar beyanda bulunabilecektir.
 Bu tutarın 250.000 TL’lik kısmının kasada fiilen bulunmadığı varsayıldığında beyan
edilecek tutar ve üzerinden hesaplanacak vergi aşağıdaki gibi olacaktır.

 Beyan tutarı: 250.000 TL
 Beyan tarihi : 25/12/2014
 Son Ödeme Tarihi : 31/12/2014
 Hesaplanan vergi: (250.000 x %3=) 7.500 TL
 ve beyanla ilgili muhasebe kayıtları da aşağıdaki şekilde olacaktır.
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
34
26.9.2014
Kasa Affı Örnek Olay muhasebe Kaydı
 - Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudunun,
kasa hesabından düşülmesi:
 ___________________________ 25/12/2014 __________________________

 689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 250.000 TL
 (6552 sayılı Kanunun 74. Maddesi)
 (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
 100 -KASA 250.000 TL
 ___________________________ / _________________________

 ___________________________ 25/12/2014 _________________________

 689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 7.500 TL
 (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
 360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 7.500 TL
 ___________________________ / ________________________________
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
35
26.9.2014
Kanunla ilgili hissi Yorum 
 Bu tür «TORBA tanımlı» kanunların sonuncusu olması
dileğimdir.
 Bu kadar karmaşık kanun maddesi, devleti ve
vatandaşı yorar.
 Devlet kanun yoluyla da olsa, vatandaşı ile aynı dili
konuşmalıdır. Kanunların dili sade olmalıdır.
 Bu kadar madde için şu söylenebilir; Devletin nede çok
bekleyen işi varmış.
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
36
26.9.2014
Teşekkürler
 Soru ve önerileriniz için
[email protected]
Salih Ünal CPA/I.AUDITOR
37
26.9.2014

similar documents