do*al kaynakların kullanım *ek*ller* ve etk*ler

Report
DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIM
ŞEKİLLERİ VE ETKİLERİ
TOPRAK
• Tarımın başlamasıyla toprak sürüldü. Sonuç;
doğal ortamlar tarım arazisine dönüştürüldü,
oradaki doğal bitki örtüsü zarar gördü.
• Hayvanlar evcilleştirilirken bazı hayvan türlerinin
sayısı artarken bazılarınınki azaldı.
SU-BARAJLARIN YAPILMASI
• Bazı yerleşim alanları su altında kaldı, doğal
ortamlar da su altında kalınca doğal bitki ve
hayvan türleri yok oldu.
SU-AKARSU YATAKLARI
• -Aşırı kum çekilmesi.Sonuç; toprak veriminin
azalması
• -Atıkların bırakılması.Sonuç;suyun
kirlenmesi;canlıların,tarımın olumsuz etkilenmesi
• -Akarsu yataklarının değiştirilmesi ve yatakların
yerleşmeye-betonlaşmaya açılması.Sonuç;
taşkınlar, sel felaketleri
• -Yatak kenarlarının daraltılıp yanlarının betonlarla
yükseltilmesi.Sonuç; yıkıcı etkisinin artması
SU- GÖLLERİN KULLANILMASI
• Plansız olarak göl suları tüketilince;
-göl suları azaldı veya tamamen kurudu.
-göl ve etrafındaki canlı türleri yok oldu.
Örnek; orta Asya’daki Aral Gölü
Suyun yanlış-plansız kullanımı ve
çevresel etkileri
• Aşırı su kullanımı.sonuç; suyun
azalması.Örnek; Orta Asya’daki Aral Gölü
• Suyun kimyasal atıklarla kirletilmesi.sonuç;
canlı türlerinin yok olması
• Su yataklarının yerinin değiştirilmesi ve su
yataklarının yerleşime açılması. Sonuç; su
baskınları, yerleşim alanlarının su altında
kalması.Örnek; İzmir-Yamanlar sel felaketi
ORMANLARIN KULLANIMI
• Aşırı tüketilmesi,yerine yeni ağaçların
dikilmemesi. Sonuç; orman alanlarının
azalması, ormanda yaşayan canlı türlerinin yok
olması.
Doğal Kaynaklarının Kullanımını
Etkileyen Faktörler
• 1-Doğal kaynağının potansiyeli; kaynağın
rezervi çok ve tenör oranı(verimliliği) yüksek
olmalı
Doğal Kaynaklarının Kullanımını
Etkileyen Faktörler
• 2-Doğal kaynakların kullanımında uygulanan
yöntemler; gelişmiş ülkeler doğal kaynaklardan
modern araçlarla daha yoğun olarak
faydalanmaktadırlar.Örnek;
• -Su; barajlar ve kanallar
• -Madenler; ileri teknoloji ile rezarv ve tenörü
yüksek olan madenler yataklarından çıkartılır ve
işletilir.
• Geri kalmış ülkeler ellerindeki teknoloji yetersiz
olduğu için yüksek düzeyde doğal kaynaklardan
istifade edememektedirler.
• -
Doğal Kaynaklarının Kullanımını
Etkileyen Faktörler
• 3-İhtiyaçlar; İhtiyaçlar arttıkça doğal
kaynaklardan yararlanma oranı artar.
Geçmişten günümüze doğru ihtiyaçlar giderek
artmakta ve günümüz teknolojisi ile doğal
kaynaklardan daha fazla
yararlanılmaktadır.Örnek; ormanlardan kalem,
kağıt, mobilya, süs eşyaları ve yakacak madde
üretimi
Tuna Nehri’ni Tanıyalım
-Almanya topraklarından
doğar, Karadeniz’e dökülür.
-Batı, orta ve doğu
Avrupa’yı birbirine
bağlayan önemli bir su
yoludur.
-Volga nehrinden sonra
Avrupa’nın en uzun
nehridir.
-Nehir ve kanallar
üzerinde; gemiler, orta
büyüklükteki okyanus
gemileri ve gezinti
tekneleriyle yük ve yolcu
taşımacılığı yapılmaktadır.
Çukurova’yı Tanıyalım
-Türkiye’nin en büyük deltası
-Adana; seyhan ve ceyhan
nehirleri meydana getirir.
-Verimli tarım arazisidir, biyo
çeşitliliği yüksektir.
-Dört statüsü mevcuttur; 1Doğal sit alanı 2- Ramsar alanı
3- Yaban hayatı koruma
sahası 4- Tabiatı koruma alanı
Deltanın sorunları;
1- Kaçak yerleşime açılması
2- Kaçak olarak tarım
arazilerinin genişletilmesi
3- Barajlar nedeniyle akarsu
alüvyonlarının deltaya
ulaşamaması ve baraj gölleri
içinde birikmesi
Fırat Nehri ve Atatürk
Barajını Tanıyalım
-Fırat Nehri;Koları Doğu Anadolu
Bölgesi’ndeki Karasu ve Murat
Nehri olup, Keban barajında
birleşirler(Malatya-Elazığ-Tunceli)
-Nehir barajdan çıkar ve Fırat
adını alır.
-Güneydoğu Anadolu’dan geçer,
Suriye ve Irak topraklarından
geçerek Irak’ta Dicle Nehri ile
birleşip Basra Körfezi’ne dökülür.
-Nehir önemli su kaynağı olup
etrafında verimli alüvyal
topraklar
bulunur.(Mezopotamya’ya hayat
veren nehir)
-Nehir, ilkbahar yağışları ve kar
erimeleri sebebiyle taşkınlara
sebep olur.
Fırat Nehri ve Atatürk
Barajını Tanıyalım
Atatürk Barajı
-Fırat Nehri üzerine GAP
kapsamında kurulmuş
baraj.(Şanlıurfa)
Amaç; Sulama ve kullanma
suyu elde etmek, elektrik
üretmek ve taşkınları önlemek
Yarattığı çevresel etkiler;
-Yerleşim alanlarının su
altında kalması göçlerin
yaşanması
-Tarihi yerlerin su altında
kalması
-İklimin değişmesi
-Bazı bitki türlerinin yok
olması ve hayvan türlerinin
göç etmesi
Kıyı Kullanımı
-Kıyı şeritleri hangi amaçlarla
kullanılmaktadır?
Yanıt: balıkçılık, deniz ticareti ve
ulaşımı, turizm
-Kıyıları kullanmak amaçlı
kıyılarda neler yapılmaktadır?
Yanıt; limanlar, dalga kıranlar ve
çeşitli tesisler
Kıyı kullanımına örnekler,
-Hollanda’nın kıyıyı doldurarak
denizden yer kazanması(polder)
ve kıyı önüne setler kurması
-- İstanbul ve İzmir’de kıyının
doldurulması, yerleşime açılması
-Japonya’nın özellikle Kobe
şehrinde kıyıyı doldurarak
üzerine liman, hava alanı
yapması ve sanayi tesisleri
kurması

similar documents