Türkçe Biçim Bilgisi

Report
Türkçe
Şekil Bilgisi
{
H. Can
Çankırı, 2014
Dilde bir anlam taşıyan, yapı ve ses açısından anlamlı
daha küçük birimlere ayrılamayan ögelere biçim veya
şekil denmektedir. Her iki terim de Batı dillerinde yaygın olan ve zaman zaman Türkçe kaynaklarda da
görülen morfem teriminin karşılığı olarak kullanılır.
Bu tanıma göre sadece kökten ibaret olan anlamlı
kelimeler, morfem olabileceği gibi köklere eklenerek
onların anlamını değiştiren veya metindeki diğer
sözcüklerle ilişkilerini gösteren ekler de birer
morfemdir. Dil bilimin sözcüklerin biçimini inceleyen
koluna şekil bilgisi (biçim bilgisi) denmektedir.
Şekil Bilgisi (Morfoloji), Şekil
(Biçim, Morfem)
Kök: Yapım eki almamış, anlamlı daha küçük
parçalara bölünemeyen kelimedir.
İsim ve fiil kökleri birbirinden ayrılır. İsim ve fiil
kökünün aynı şekilde göründüğü az sayıda sözcük
varsa da bunların eski Türkçede farklı şekilde
oldukları düşünülür. şiş-, şiş; göç-, göç gibi.
Gövde: Yapım eki ile türemiş sözcüktür.
Sözcük kök ve gövdeleri, tek başlarına anlamları
veya cümlede işlevleri olan ögelerdir.
Türkçede sözcük kök veya gövdelerinde, eklenme
sırasında genel olarak herhangi bir değişiklik
olmadığı görüşü yaygındır. Bunun ses olaylarından
bahsederken değindiğimiz istisnaları vardır. (bana,
ağacı, oğlu, kavşak…)
Kök, Gövde
Türkçe, yeni sözcük yapımını ve sözcükler arasındaki
ilişkileri büyük ölçüde kelime kök ve gövdelerine
eklerin getirilmesiyle sağlayan eklemeli dillerin tipik
örneklerinden biridir. Sonuna geldikleri kökün
anlamını ve biçimini çeşitli açılardan değiştiren eklere
yapım ekleri, kelimelerin kelime grubu veya cümle
içerisinde birbirleriyle olan ilişkilerini gösteren eklere
ise çekim ekleri denir. Çekim ekleri, kelimenin
anlamında ve şeklinde bir değişiklik yapmaz. Ancak
bazı çekim ekleri kalıplaşarak yapım eki özelliği
kazanır ve kalıcı adlar yapabilir. Yapım eklerinin
çekim eki durumuna gelmesi ise söz konusu değildir.
Ek
Türkçede ekler, kelimenin sadece sonuna gelir; yani son
ektirler. Kelimenin başına gelen ön ekler veya kelime
içerisine ilave edilen iç ekler yoktur. Her ne kadar sapsarı,
kapkara, yemyeşil gibi sıfatların pekiştirilmesinde görülen
ilk hece tekrarı, ön eklenmeye biraz benzese de bunlar
bağımsız bir morfem olmadıkları için ön ek olarak
değerlendirilemezler.
Bugün ek olarak kullanılan kimi ögeler, aslında
Türkçenin metinlerle izleyebildiğimiz ilk dönemlerinde
ek değillerdi. Bunlar daha sonraki dönemlerde, bir kısmı
yazılı belgelerle çok iyi bir şekilde takip edilebilen
süreçlerden geçerek ekleşmişlerdir. (-yor, -dır, i- …)
Ek
Eklerin neler olduğu bellidir; istendiği zaman yeni ekler
türetilemez. Ancak mevcut ekler zamanla kullanımdan
kalkabildiği gibi bağımsız ögelerin bağımlı hâle
gelmesi, başka dillerin etkisi, örnekseme veya başka
nedenlerle yeni ekler gelişebilmektedir.
Eklerle ilgili bir başka özellik de işlek olup
olmamalarıdır. Eğer bir ek sık kullanılıyor, gerektiğinde
yeni kelimelere getirilebiliyorsa işlek, bu özelliği yoksa
işlek değildir.
(çetleşmek, yoksul, -sal, -el,
-syon, -matik, -kolik  )
Yeni Ekler, Ek İşlekliği
Türkçede bir kelime köküne birden fazla ek gelebilir.
Ancak eklerin belli bir sırası vardır.
Kelimenin anlamını değiştiren yapım ekleri, sözcüğün
anlamında bir değişikliğe yol açmayan çekim eklerinden
önce gelir. İsim çekim eklerinde genellikle sıra, çoklukiyelik-hal-soru* şeklindedir.
Fiil çekiminde sıra, fiil-zaman-kişi-soru veya fiil-zaman-sorukişi şeklindedir.
Bazı ekler, bir öbeğin sonuna gelse de niteleme açısından
öbeğin tümünü etkileyebilir. “Sabah erken kalkar,
kahvaltısını yapar, okula gider-di.”
* Soru eki mi, soru edatı mı?
Eklerin Sırası
Var olan sözcüklere eklerin getirilmesi yoluyla
yeni sözcükler türetme, Türkçede en çok
kullanılan yeni sözcük elde etme yoludur. Türkçe
eklemeli bir dil olması nedeniyle buna çok da
uygundur.
Türkçede dört grup yapım ekinden söz edilebilir:
İsimden isim yapma ekleri,
İsimden fiil yapma ekleri,
Fiilden fiil yapma ekleri,
Fiilden isim yapma ekleri.
Türetme, Türemiş Kelime,
Yapım Ekleri
İsim tabanlarından yeni anlamlı başka isimler
türetmede kullanılan eklerdir. İşlek olarak
kullanılanlardan bazıları şunlardır:
-lık, -lı, -sız, -cı, -cık, -ca, -daş, -ncı, -ar, -sal, -tı.
Bunlardan başka, getirildiği isme değişik anlamlar
katan ve sınırlı sayıda örnekte rastlanan isimden isim
yapma ekleri de vardır. -aç, -ak, -an, -cıl, -cileyin ,-ç, gil, -ge –ka, -kan, -kek -man, -la, -lak, -layın, -msı, mtırak, -rak, -sak, -sı, -şın, -t –z.
İsimden İsim Yapma Ekleri
İsim kök ve gövdelerinden fiiller yapmak için
kullanılan bu eklerin işlek olanları şunlardır: -la-,
(Bu ekle yapılan fiillerden bazıları bugün bu
şekliyle kullanılmazlar. -n-, -ş-, -t- fiilden fiil
yapma ekleriyle genişletilmiş olarak yeni bir ek
görüntüsüyle ortaya çıkarlar.) -al-, -l- , -a-, -ar-, da-, -k-, -kır-, -msa-, -r-, -sa-.
İsimden Fiil Yapma Ekleri
Fiil kök ve gövdelerinden, yeni fiiller türetmek için
kullanılan, sayıca az fakat işlek eklerdir. -l-, -ma-, n-, -r-, -t-, -ş-, -dır-.
Bunlara göre az işlek olan, diğer fiilden fiil yapma
ekleri ise şunlardır:
-a-, -ala-, -ar-, -ı-, -k- -p- .
Fiilden Fiil Yapma Ekleri
Fiil kök ve gövdelerinden isimler yapmakta
kullanılan eklerdir. Bu eklerin sayıca çok ve işlek
olması, Türkçenin fiilden isim yapmaya elverişli
bir dil olduğunun da göstergesidir.
-gan, -gı, -gın, -ı, -ıcı, -ış, -k, -m, -ma, -mak, -tı.
Bunların dışında sınırlı sayıda örnekte rastlanan
ve diğerlerine göre daha az işlek olan fiilden isim
yapma ekleri aşağıda alfabetik düzende
sıralanmıştır:
-a, -ağan, -ak, -alak, -amak, -anak, -ca, -ç, -aç, -dı, ga, -gaç, -gıç, -maca, -maç, -man, -mık, -n, -t…
Fiilden İsim Yapma Ekleri
Sıfat-fiil (ortaç) ekleri;
-acak, -an, -ar, -ası, -dık, -maz, -mış, -r
Zarf-fiil (ulaç) ekleri;
-a, -alı, -arak, -dıkça, -ı, -ınca, -ıp, -ken, -madan
Sıfat-Fiil ve Zarf Fiil Ekleri
Tüm isim kök ve gövdelerine gelebilen isim çekim ekleri
şunlardır:
• Hal (durum) ekleri: Belirtme hali eki -(y)ı, yönelme hali
eki -(y)a, bulunma hali eki -da, ayrılma hali eki -dan
• Çoğul eki: -lar
• İlgi eki : -ki
• İyelik ekleri (zamirleri): -(ı)m, -(ı)n, (s)ı; -(ı)mız, -(ı)nız, ları
• Tamlama ekleri: -(ı)n (Bazı kaynaklarda ilgi hali olarak
geçer.)
• Ek fiil: idi, imiş, ise,-dır.
İsim Çekim Ekleri
Konuyla ilgili kaynakların bazılarında ismin beş halinden
söz edilir: Yalın hal, belirtme hali, yönelme hali, bulunma
hali ve ayrılma hali. Ancak bazı kaynaklar, ismin dokuz
halinden söz eder ve
Şunları da ilave eder:
• İlgi hali: İsmin başka bir isimle ilgili olduğunu,
kendisinden sonra gelen bir isme bağlı olduğunu gösterir.
–(n)ın,-(n)in, -(n)un, -(n)ün ekleri ile yapılır: ev+in, göz+ün...
• Vasıta hali: İsmin fiile araç olduğunu belirten haldir,
genellikle –ın eki ile yapılır: yaz+ın, kış+ın...
• Eşitlik hali: İsmin “benzerlik, eşitlik” belirten halidir. –a,
-ce, -ça, -çe ekleri ile yapılr: ben+ce, insan+ca, mert+çe...
• Yön gösterme hali: Kelime gruplarında ve cümlede fiilin
kendi önünde gerçekleştiğini göstermek için ismin girdiği
durumdur. Yapım eki durumuna girmiş yön ekleri –ra, -re;
-arı, -eri ekleri ile yapılır: son+ra, üz+re>üzere, dış+arı...
İsmin Halleri
Tüm fiil kök ve gövdelerine gelebilen fiil çekim ekleri
şunlardır:
• Kip ekleri
• Kişi ekleri
• Olumsuzluk eki: -ma
• Ek fiil: idi, imiş, ise,-dır
Fiil Çekim Ekleri

similar documents