Dr. Bodgál Ildikó: Európai normák és a munka törvénykönyve

Report
A JOGHARMONIZÁCIÓ
Az államok konszenzusa alapján elfogadott,
szerződéses és szokásjogi magatartási normák
összessége, amelyek a nemzetközi jogalanyok:
szuverén államok, nemzetközi szervezetek és
természetes személyek közötti kapcsolatok rendezését,
közös feladataik megoldását, valamint az ezekre
vonatkozó jogok, kötelezettségek és esetleges
szankciók megállapítását szolgálják.

Döntéshozatal és jogalkotás az
EU-ban

Uniós jogforrások

Irányelvek
Az irányelv olyan jogi aktus, mely konkrét célokat tűz a tagállamok
elé, a megvalósítás módjának kiválasztását azonban a tagállamokra
bízza.
Annak érdekében, hogy az irányelvben foglalt elveknek lakossági
szinten is érvényt szerezzenek, a nemzeti jogalkotóknak a tagállami
jogszabályokat az irányelv célkitűzéseihez kell igazítaniuk.
Az irányelvek csak végső határidőt állapítanak meg arra nézve,
meddig kell a bennük foglalt célkitűzéseket a nemzeti jogba
átültetni. Ez lehetővé teszi a sajátos nemzeti körülmények
figyelembevételét.
Az irányelv a nemzeti jogszabályok harmonizálására szolgál.
Elsősorban a közös piac kialakításában játszik fontos szerepet, de a
munka világára vonatkozó alapelvek is ezeken keresztül jutnak
érvényre.
„ Mt. 299. §
E törvény az Európai Unió alábbi jogi aktusainak való megfelelést szolgálja…”

a) a Tanács 91/383/EGK irányelve a határozott idejű vagy munkaerőkölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók
munkahelyi biztonságának és egészségének javítását elősegítő intézkedések
kiegészítéséről,

b) a Tanács 91/533/EGK irányelve a munkaadónak a munkavállalóval
szembeni, a szerződés vagy a munkaviszony feltételeiről való tájékoztatási
kötelezettségéről,

c) a Tanács 92/85/EGK irányelve a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató
munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását
ösztönző intézkedések bevezetéséről

d) a Tanács 94/33/EK irányelve a fiatal személyek munkahelyi
védelméről

e) a Tanács 2010/18/EU irányelve a szülői szabadságról kötött,
felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról

f) az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve a munkavállalók
szolgáltatások nyújtása keretében való kiküldetéséről

g) a Tanács 97/81/EK irányelve a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött
keretmegállapodásról

h) a Tanács 98/59/EK irányelve a csoportos létszámcsökkentésre
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

i) a Tanács 1999/70/EK irányelve a határozott ideig tartó
munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról

j) a Tanács 2001/23/EK irányelve a munkavállalók jogainak a
vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő
védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

k) az Európai Parlament és a Tanács 2002/14/EK irányelve az Európai
Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott
konzultáció általános keretének létrehozásáról

l) az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve a munkaidőszervezés egyes szempontjairól

m) az Európai Parlament és Tanács 2008/104/EK irányelve a munkaerőkölcsönzés egyes szabályairól.

n) az Európai Parlament és Tanács 2009/38/EK irányelve az Európai
Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és
vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük
folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról

Az első tervezettel összefüggő konzultációk

Az Európai Bizottság és a magyar kormány
szakértőinek párbeszéde

Kodifikáció, Megfeleltetés, Notifikáció
302/2010. (XII.23.) Korm. Rendelet az Európai Unió jogának való megfelelés
érdekében szükséges jogszabály-előkészítési folyamatok teljesítéséről

similar documents