ppt - Pad van Waarheid tot die lewe

Report
Die verhouding tussen Eenheid en
Waarheid
In antwoord (aanvulling) op ‘n onlangse lering wat
uitgestuur is oor ons as kinders van Vader wat almal
gesamentlik die tempel is en ‘n vraag wat iemand in
antwoord daarop bygevoeg het oor wie die “ons” dan is wat
saam die tempel vorm.
Ek stem grootliks saam met albei - die stelling en vraag,
maar glo ook daar is ‘n individuele lering waar die enkel
persoon as deel van die groep aangespreek word. Dit is
egter nie van belang in ons huidige gesprek nie. Ek wil
graag die volgende deurgee in afwagting op u respons oor
die vraag: “Wie is die ONS wat saam die tempel moet
vorm?
Daar is ‘n algemene lering en gedagtes wat rondgaan dat
ons vir almal moet lief wees en dat almal, selfs met verskille,
aanvaar moet word in “eenheid”.
Klink reg – miskien hang dit af van ons verstaan van God se
liefde.
Hierdie punt moet dalk eerder in persoonlike debat opgelos
word, maar ek hoop om deur ‘n voorbeeld of wat my
gedagtes hieroor aan u voor te hou.
Wat is die gevolge as ek maar net by alle verskille verbykyk
“in liefde”?
Mag ek dus ook wat verkeerd is in “liefde” aanvaar?
Mag ek oordeel of is dit nie “liefde” nie?
Ek mag nie oordeel nie, so ek noem die persoon wat geen
Godswaarde of gehoorsame lewe het nie “broer” en
“suster.”
?
Ek moet almal liefhê en hulle toelaat om saam met my te
aanbid en Yeshua se liggaam te herdenk.
?
Elke persoon is verantwoordelik vir sy eie lewe en dit het
niks met my te doen nie
?
Niemand is volmaak nie, jy mag nie oordeel nie; as dit so is,
wat dan van Sy duidelike opdragte.
?
Ons is te bang om te oordeel tussen reg en verkeerd want
ons is bang ons verloor mense en vriendskappe.
Die tempel wat met hierdie
stene gebou is, is
wankelbaar……
Watter god sal daarin woon?
Beheer alle leringe
Oordelend – orde – so naby
Emosionele ,
Wet sonder Yeshua
Ek doen om beloon te word
God is in alles – ek is god
Ek is in beheer
Almal is goed ,
Myself oorgee
Look-a-like gode
Die tempel wat met hierdie
stene gebou sal word kan
dalk mooi wees en selfs sterk
staan…..
Maar watter god sal daarin
woon?
2 Kor 6:16 Watter ooreenkoms het die
tempel van God met demone? Julle is die
tempel van die lewende God, net soos gesê
is: “Ek sal in hulle bly en Ek sal in hulle
leef en Ek sal hulle God wees en hulle sal
vir My ‘n volk wees.”
17 “As gevolg hiervan,” sê hwhy, “gaan
van tussen hulle uit, skei jou af van hulle,
raak nie die dinge wat onrein is, aan nie en
Ek sal julle ontvang
18 en Ek sal vir julle ‘n Vader wees en julle
sal vir My seuns en dogters wees,” sê
hwhy, wat almal vashou.
Hoor nie by Vader,
Onegtheid in rede en daad
Nie Woord alleen
Beskerm my belange
Myself laat geld
Sodat ek nie skade ly
Die tempel wat met hierdie
stene gebou sal word kan
dalk goed lyk van buite
af…..
Maar watter god sal daarin
woon?
2 Kor 6:16 Watter ooreenkoms het die
tempel van God met demone? Julle is die
tempel van die lewende God, net soos gesê
is: “Ek sal in hulle bly en Ek sal in hulle
leef en Ek sal hulle God wees en hulle sal
vir My ‘n volk wees.”
17 “As gevolg hiervan,” sê hwhy, “gaan
van tussen hulle uit, skei jou af van hulle,
raak nie die dinge wat onrein is, aan nie en
Ek sal julle ontvang
18 en Ek sal vir julle ‘n Vader wees en julle
sal vir My seuns en dogters wees,” sê
hwhy, wat almal vashou.
Baie plekke in die Skrif, wanneer
met Yisra’el gepraat word of met
die gelowiges en daar na hoerery
verwys word, is metafories om te
wys na die volk en mense se loop
na en aanvaarding van ander
gode en wêreldse gesindhede.
Daar is geen eenheid tussen Vader se Gees
en die gees van die wêreld nie. GEEN!!
Daar is nie eers raakpunte nie. Die een
hoort nie in dieselfde gesprek as die
ander nie.
Ons behou vriende buite die waarheid vir
een of ander goed-klinkende rede. Ons
sal kompromie aangaan ter wille van een
of ander on-Bybelse “goeie” rede.
Dit is niks anders as SELF nie en om
selfsugtige redes.
Is dit waarmee ons bou?
Die Woord sê in Gees en in Waarheid –
nie in vlees en in waarheid nie.
2 Kor 6:16 Watter ooreenkoms het die
tempel van God met demone? Julle is die
tempel van die lewende God, net soos gesê
is: “Ek sal in hulle bly en Ek sal in hulle
leef en Ek sal hulle God wees en hulle sal
vir My ‘n volk wees.”
17 “As gevolg hiervan,” sê hwhy, “gaan
van tussen hulle uit, skei jou af van hulle,
raak nie die dinge wat onrein is, aan nie
en Ek sal julle ontvang
18 en Ek sal vir julle ‘n Vader wees en julle
sal vir My seuns en dogters wees,” sê
hwhy, wat almal vashou.
In wie sal Hy kom woon?
Uit liefde uit in almal?
NEE - NOOIT!!
‘n Verwerplike gedagte!
In hom wat hom afsonder in
hwhy se Gees, hwhy se
Waarheid, hwhy se lewenswyses,
hwhy se gesindheid en in
Om ‘n tweede aspek uit te beeld wil ek
graag nog ‘n voorbeeld gebruik.
Hoeveel van die rein, skoon
Waarheid moet ek by die vuil
besoedelende en vernietigende
meng om dit skoon te maak?
Jammer – gaan nie werk nie!
Leuen en waarheid gaan nie saam nie.
Al wat gebeur is dat die skoon
water ook besoedel word.
Miskien doen ons dit
verkeerd?
Jammer – ook dit werk nie!
Leuen en waarheid gaan nie saam nie.
Al wat gebeur is dat die skoon
water ook besoedel word.
Jy kan nie ‘n bietjie leuen
toelaat nie.
Mense is doodgemaak deur die
sg. “Kerk” en mede
“gelowiges” vir so ‘n lewe en
leer. Net so word die leer van
waarheid dood gemaak deur
sleg te praat van hulle wat dit
leef en leer en deur hulle uit te
skuif tot ongewenst en oorsaak
van verdeeldheid ….. tot stilte.
Ek wil vandag verklaar dat ek
gewilliglik, maar hartseer,
verdeeldheid tussen
WAARHEID en die leuen sal
en wil bring.
En ek is bereid om dit alleen te doen OF
saam met elkeen wat die volle waarheid
liefhet.
Yeshua verklaar:
Luk 12:51 Dink julle dat Ek
gekom het om vrede in die
wêreld te bring? Nee, Ek sê vir
julle, eerder verdeeldheid,
Eenheid is net moontlik uit die
selfde Geesvervulde gedagtes wat
uit een bron werk:
1 Kor 1:10 Ek versoek julle egter, broers,
deur die Outoriteit en Karakter van ons
Meester, Yeshua, Die Gesalfde Een, om
almal uit een mond te praat en dat daar
nie verdeeldheid tussen julle sal wees
nie, maar dat julle volmaak sal word in
dieselfde gedagtes en in dieselfde
opinie,
Reeds in die Reformasie is gesê:
‘Peace if possible, TRUTH at
all cost’
Wat is Waarheid?
Pilatos het gevra Yog 18:38 en
elkeen vandag skyn sy eie
waarheid te verkondig.
Kom ons kyk na die Woord van
God se definisie van wat
Waarheid is.
Rom 3:4 - God is Waarheid
1 Yog 5:7 - die Gees is die Waarheid
Yog 17:17 - U boodskap is die
waarheid
2 Sh’ 7:28 - U boodskap is waarheid
Ps 19:10 - die oordele van hwhy is
waarheid
Ps 111:7 Die werke van Sy hande is
waarheid
Ps 119:142 - U wet is waarheid
Ps 119:151 - al U opdragte is
waarheid
Ps 119:160 - Die fondasie van U
boodskap is waarheid
Dan 4:37 - al Sy werke is waarheid
Yog 14:6 Yeshua antwoord hom: “Ek is
die Pad, die Waarheid en die Lewe;
niemand gaan na My Vader toe nie,
behalwe deur My.
Yog 14:17 - Hy is die Gees van die
Waarheid, wat die wêreld nie kan
ontvang nie omdat dit Hom nie
gesien het of Hom geken het nie,
maar julle ken Hom omdat Hy by
julle bly en in julle is.
Gen 41:38; Num 11:17-29; Rig 6:34
Sonder Yeshua as middelpunt en
voorbeeld is daar geen Waarheid nie.
Yog 15:26 - 17 Hy is die Gees van die
Waarheid, wat die wêreld nie kan
ontvang nie omdat dit Hom nie
gesien het of Hom geken het nie,
maar julle ken Hom omdat Hy by
julle bly en in julle is.
Gen 41:38; Num 11:17-29; Rig 6:34
Sonder die Gees is alles net
mensekennis.
Yog 16:23 - Ek het nog baie dinge om
vir julle te sê, maar julle kan dit nie
nou ontvang nie,
13 maar wanneer Hy, die Gees van
die Waarheid, gekom het, sal Hy
julle in die hele waarheid lei, want
Hy sal nie uit Homself praat nie,
maar alles wat Hy hoor, sal Hy sê en
die toekoms aan julle openbaar.
Iyov 32:8; 1 Tim 1:16
Yog 1:17 want die wet is via Moshe
gegee; die onverdiende guns en
die waarheid het via Yeshua, Die
Gesalfde Een, bestaan.
As elke byeenkoms en gesprek nie
by Yeshua as middelpunt uitkom
nie sal jou Torah leeg wees en jou
oordeel volmaak.
Met die aanvaarding van die ganse
Woord van Vader as Waarheid, is
die stap tot eenheid maklik.
Hy het reeds alles gesê wat nodig is
vir ons om volgens te leef.
Dit is die enigste Waarheid.
Eenheid sonder waarheid is vals.
Waarheid is in Yeshua en Sy
Boodskap alleen.
Slegs daar is ware eenheid.
Miskien is dit die tempel waarop
gekonsentreer moet word – DIT is
die tempel wat nou gebou moet
word.
Gerrie C Coetzee
[email protected]

similar documents