2014-2020 m. ES struktūrinės paramos administravimo naujovės

Report
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
administravimo naujovės
2013-12-06
1
Planuojami darbai ES lygiu
Reglamentų
priėmimas
Derybos Taryboje ir Parlamente
Reglamentai
Derybų
mandatas
Derybų mandatų
parengimas iki liepos
mėn.
Danija
PS ir VP patvirtinimas
Diskusijos su VN
PS ir VP neoficialus
Ir derybinių dokumentų pateikimas
derinimas
2012 m.
Pirmininkaujanti
valstybė
PS ir VP pateikimas
2013 m.
Kipras
Airija
Lietuva
2014 m.
Graikija
2
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
reglamentų naujovės
 STRATEGIŠKUMAS. Strateginis požiūris ir sąsajų su strategija
“Europa 2020” nustatymas (pvz., tematinių tikslų nustatymas);
 KONCENTRACIJA. Tematinė prioritetų koncentracija; ES lėšų
skirstymo apribojimai;
 REZULTATAI. Strateginis programavimas labiau orientuojamas į
rezultatus;
 LOKALIZAVIMAS. Integralesnis teritorinis požiūris (pvz.,
Integruotos Teritorinės Investicijos, Bendruomenių inicijuota
vietos plėtra)
 SĄLYGOS. Sąlygų (išankstinių, ex-post, makroekonominių)
nustatymas;
 SUPAPRASTINIMAS. (pvz., administracinės naštos mažinimas)
3
Partnerystės sutarties aprėptis
Strategija
„Europa 2020”
Nacionalinė pažangos strategija
“Lietuva 2030”
Nacionalinės pažangos programa (2014–2020 m.)
(ESF, ERPF, SF, EJRŽF, EŽŪFKP ir kitos ES finansinės priemonės bei nacionalinis finansavimas), nurodomos ilgalaikių valstybės prioritetų
įgyvendinimo kryptys, numatomas ES finansinės paramos panaudojimas ilgalaikiams valstybės prioritetams įgyvendinti
PARTNERYSTĖS STUARTIS
ES
struktūrinės
paramos
veiksmų
programa
ERPF, ESF, SF
Kaimo
plėtros
veiksmų
programa
EŽŪFKP
Žuvininkystės
veiksmų
programa
EJRŽF
ETBT
veiksmų
programos
ERPF
Nac.
Biudžeto
lėšos
TEN
projektai
Kitų ES
politikų
finansinėmis
priemonėmis
finansuojami
projektai
VP prioritetas
Institucijos
%
ŠMM, ŪM
10,1
IVPK prie SM
3,6
ŪM
7,9
AM, EM, ŪM
13,2
5. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos
AM, ŪM, VRM,
KM
12,6
6. Tvaraus transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas
SM, EM
18,6
7. Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas
SADM, VRM,
KM
10,2
8. Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu
SADM, SAM,
VRM
8,2
9. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas
ŠMM, ŪM
10,1
10. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas
VRM
2,3
11. Techninė parama (stebėsena ir vertinimas)
FM
0,4
12. Techninė parama (administravimas)
FM
2,8
1. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas
2. Informacinės visuomenės skatinimas
3. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas
4. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos
ir naudojimo skatinimas
Viso:
5
100
Apribojimai
• 2014–2020 m. ES sanglaudos politikos investicijos turi prisidėti prie
strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo ir turėti aiškų poveikį jos
tikslams, todėl numatomos finansuoti veiklos privalo prisidėti prie
reglamentuose nustatytų tematinių tikslų ir (arba) investavimo
prioritetų įgyvendinimo.
• Tematiniuose tiksluose ir investavimo prioritetuose nenumatytos
investicijos į sporto infrastruktūrą.
• Europos Komisijos tarnybų pozicijoje dėl 2014–2020 m. Lietuvos
Partnerystės sutarties ir programų rengimo pabrėžiama, kad sporto
infrastruktūra neturėtų būti finansuojama iš 2014–2020 m. ES
struktūrinės paramos arba griežtai svarstomas.
6
Galimybės
Turi būti tinkamai pagrindžiama, kaip su sportu susijusios veiklos
prisideda prie poveikio įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ tikslus
(užimtumo, socialinės įtraukties didinimas ir pan.)
SADM
SAM
ŠMM
VRM
priemonės
priemonės
priemonės
priemonės
Socialinė
įtrauktis ir
užimtumas
Gyventojų
sveikatinimas
ir prevencija
Švietimo
procesas
(neformalus
ugdymas)
Viešosios
infrastruktūros
pritaikymas bei
bendruomenių
inicijuojama
vietos plėtra
7
Partnerystės sutarties ir veiksmų programos
rengimo grafikas
2013 m. birželio 28 d. pirminis Partnerystės sutarties
projektas pateiktas EK neformaliam derinimui
2013 m. rugsėjo 2 d. pirminis 2014–2020 m. ES
struktūrinės paramos veiksmų programos projektas
pateiktas EK neformaliam derinimui
2013 m. spalio 8 d. oficialiai gautos EK pastabos priminiam
Partnerystės sutarties projektui
EK pastabų pirminiam 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
veiksmų programos projektui tikimasi gauti 2013 m. gruodžio
pradžioje.
Iki 2013 m. gruodžio mėnesio tikslinami ir tobulinami
Partnerystės sutarties ir 2014–2020 m. ES struktūrinės
paramos veiksmų programos projektai
2013 m. gruodžio mėnesį planuojamas reglamentų
patvirtinimas Europos Taryboje.
2013 m. gruodžio pabaigoje (po reglamentų patvirtinimo)
Partnerytės sutarties ir veiksmų programos projektai pateikiami
oficialiam derinimui EK
8
Dėkoju už dėmesį!
9

similar documents