Sektör 20 - Elazığ Kalkınma Kurultayı

Report
ELAZIĞ
ÇALIŞMA
MODELİ
Eylül 2014
Akış
Değerlendirme
Elazığ Kalkınma Çalıştayı 1.Gün Program Akışı.
PROGRAM AKIŞI
1
ELAZIĞ SUNUMU
2
SEKTÖR SUNUMLARI
BİTKİSEL ÜRETİM / HAYVANCILIK / SU ÜRÜNLERİ / TURİZM KÜLTÜR
/ YERALTI KAYNAKLARI / SANAYİ ve TEKNOLOJİ / TİCARET ve
FİNANS / ALTYAPI ULAŞTIRMA KENTLEŞME
3
SEKTÖREL ÖNCELİK BELİRLEME ÇALIŞTAYI
Akış
Değerlendirme
Adım 1. Alternatif sektörler; cazibe ve mevcut yetkinlikler
doğrultusunda değerlendirileceklerdir.
CAZİBE
REKABETÇİ
OLABİLME
DÜZEYİ
KATMA
DEĞER
SAĞLAMA
DÜZEYİ
DİĞER
SEKTÖRLERE
KATKI
SAĞLAMA
DÜZEYİ
İLİN
SOSYAL
GELİŞİMİNE
KATKI
DÜZEYİ
DEVAMLILIK
DÜZEYİ
ALTYAPI
DÜZEYİ
İNSAN
GÜCÜ
DÜZEYİ
%30
%20
%10
%30
%10
%30
%70
SEKTÖR
REKABETÇİ
OLABİLME
DÜZEYİ
KATMA
DEĞER
SAĞLAMA
DÜZEYİ
DİĞER
SEKTÖRLERE
KATKI
SAĞLAMA
DÜZEYİ
İLİN
SOSYAL
GELİŞİMİNE
KATKI
DÜZEYİ
DEVAMLILIK
DÜZEYİ
ALTYAPI
DÜZEYİ
İNSAN
GÜCÜ
DÜZEYİ
SEKTÖR 1
3
2
3
1
1
3
2
SEKTÖR 2
…
…
…
…
…
…
…
SEKTÖR ..
…
…
…
…
…
…
…
SEKTÖR
KRİTER
ÖNEM
SEKTÖR
DÜZEYLER
KAPASİTE
Adım 1. Kriter seviye açıklamaları.
SEVİYE
REKABETÇİ OLABİLME DÜZEYİ
1
• Konu ile ilgili kapasite ve unsurlar Türkiye ortalamasının altındadır
• Konu ile ilgili mevcut durumda oluşturulan değer, Türkiye ölçeğinde ihmal edilecek düzeydedir
• Söz konusu alanda Türkiye’de marka olmuş iller söz konusudur
2
• Konu ile ilgili kapasite ve unsurlar Türkiye ortalaması seviyesindedir
• Ancak mevcut durumda elde edilen değer, kapasite ile karşılaştırıldığında sınırlı kalmaktadır
• Mevcut kapasiteden verim elde etmek için gerekli altyapı / insan kaynağı / bilgi, vb.
Geliştirilmelidir
3
•
•
•
•
4
• Konu ile ilgili kapasite ve unsurlar önemli potansiyele sahiptir
• Sektörde Türkiye’nin en önde gelen illeri arasında yer alınmaktadır veya gerekli yatırımların
yapılması ile Türkiye’de en önde gelen iller arasında yer alınabilir
5
• Mevcut kapasite ve unsurlar Dünya ölçeğindedir
• Sektörün mevcut durumu, ilin geçmişi, söz konusu kapasiteyi verimli şekilde işletecek donanıma
sahiptir
• Sektörün il içinde gelişmesi için, diğer illerin sahip olamayacağı doğal avantajlar söz konusudur
Konu ile ilgili kapasite ve unsurlarda Türkiye’de önde gelinen konumda bulunulmaktadır
Mevcut kapasiteden yeterli verimlilik sınırlarında faydalanılmaktadır
İl, sektörde, Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer almaktadır
Verimlilik seviyesinde gelişim alanı vardır
Adım 1. Kriter seviye açıklamaları.
SEVİYE
KATMA DEĞER SAĞLAMA DÜZEYİ
1
• Sektörel karlılık düşük seviyededir
• Sektörün boyutu diğer sektörler ile benzer seviyededir
• Elde edilen katma değerin il içinde kalma seviyesi düşüktür
2
• Ortalama düzeyde karlılığı olan bir sektördür
• Sektörel büyüklük ve karlılık birlikte düşünüldüğünde, ilin bütünsel anlamda ekonomik
büyüklüğüne / katma değerine katkı düzeyi sınırlıdır
• Oluşturulan katma değer, çoğunlukla sektörde faaliyet gösterenler bünyesinde sınırlı kalacaktır
• Elde edilen katma değerin yarıya yakını il bünyesinde kalmaktadır
3
• Sektörün etkinliğini artırması ile ilin mevcut ekonomik boyutunda üst seviyelere çıkılması söz
konusudur
• İlde kişi başı elde edilen gelir düzeyinde, sektör kaynaklı büyüme söz konusu olacaktır
• Elde edilen katma değerin önemli bir kısmı il içinde kalmaktadır
4
• Sektörel karlılık yüksek ve sektörel boyut büyüktür
• Oluşan yan sektörler, oluşturulan katma değere katkı sağlamakla birlikte, ana sektör tarafından
oluşturulan katma değer belirleyicidir
5
• Sektörün gelişmesi sonucu oluşacak ek sektörler ile elde edilen katma değer, ili Türkiye içinde üst
düzeylere çıkmaktadır
• Sektörün gelişmişlik düzeyi, sektörün il ile özdeşleşmesine ve diğer bölgelere göre daha yüksek
karlılık düzeyine sahip olmasına neden olmaktadır
• Sektörden elde edilen karın çok büyük kısmı il içinde kalmaktadır
Adım 1. Kriter seviye açıklamaları.
SEVİYE
DİĞER SEKTÖRLERE KATKI SAĞLAMA DÜZEYİ
1
• Kendi dışında kalan sektörler için ek fayda / alan sağlamamaktadır
• Gelişmesi halinde, bazı sektörlerin negatif etkilenmesi söz konusu olabilecektir
2
• Kendi değer zinciri içinde tedarikçi/müşteri konumunda sınırlı sayıda sektör için ek fayda
sağlamaktadır
3
• Kendi değer zinciri içindeki tedarikçi/müşteri konumunda çok sayıda sektör bulunmakta ve
bunlar için ek fayda sağlanmaktadır
• Kendi değer zinciri dışında kalan sektörler için ek pazar oluşturmaktadır
4
• Kendi değer zincirinin tamamına ek fayda sağlamaktadır
• Kendi değer zinciri dışında kalan sektörlerin birçoğuna ek fayda sağlamaktadır
• Sınırlı sayıda yeni sektörün oluşmasına sebep olmaktadır
5
• Etkinliğin artması halinde, ilde faaliyet gösteren tüm sektörlerin pozitif yönde etkilenmesi söz
konusudur
• Diğer sektörler için sağlanan fayda sadece il düzeyi ile sınırlı değil, bölgesel ölçektedir
• Çok sayıda yeni sektörün oluşmasına neden olmaktadır
Adım 1. Kriter seviye açıklamaları.
SEVİYE
İLİN SOSYAL GELİŞİMİNE KATKI DÜZEYİ
1
• İlin sosyal gelişimine pozitif yönde bir katkı sağlamamaktadır
• Söz konusu alana konsantrasyonun artması, ilin sosyal gelişmişliğine negatif yönde etki
yapabilecektir
2
• Sosyal gelişim söz konusu olacak ancak bu gelişim sadece söz konusu alan ile ilişkili vatandaşlar
bünyesinde olacaktır
• İlin bütünsel olarak sosyal gelişimine yönelik etki sınırlı düzeyde olacaktır.
• İstihdama sınırlı katkısı olacaktır.
3
• İlin bütünü ölçeğinde bazı alanlarda sosyal gelişim sağlanması söz konusu olacaktır
• Kamu tarafından yapılan aktiviteler/yatırımlar ile elde edilmek istenen gelişime destek verecek
ölçüde katkı sağlanacaktır
• İstihdama katkısı gelişim düzeyi doğrultusunda olacaktır.
4
• İlin, Türkiye ölçeğinde markalaşması söz konusu olacaktır
• Eğitim, sosyal ve kültürel hayat, spor, alanlarında, Türkiye ölçeğinde ön plana çıkılması için
gerekli ortam oluşacaktır
• Türkiye’de yapılan gelişmişlik endeksi araştırmalarında üst sıralara çıkılması için gerekli ortam
oluşacaktır
• Eğitim ile desteklenmesi halinde istihdama katkısı, yetişmiş eleman ihtiyacı oluşturma
potanisyeli olacaktır. Çalışanlar için tercih edilir konum sağlayacaktır.
5
• Alanın etkinliğinin artması ile il, olumlu biçimde global ölçekte gündeme gelecektir
• İl, Türkiye ve global ölçekte cazibe merkezi haline gelecektir.
• Yetişmiş eleman geliştirme potansiyeli ile global ölçekte aranan çalışan potansiyeli
oluşturacaktır.
Adım 1. Kriter seviye açıklamaları.
SEVİYE
DEVAMLILIK DÜZEYİ
1
• Sektörün doğal sebepler, teknolojik değişimler, vb. nedeni ile il bünyesinde ekonomik olarak
devam edebilmesinin önünde önemli riskler söz konusudur
• Risklerin gerçekleşme süresi kısa vadededir
2
• Sektörün doğal sebepler, teknolojik değişimler, vb. nedeni ile il bünyesinde ekonomik olarak
devam edebilmesinin önünde önemli riskler söz konusudur
• Risklerin gerçekleşme süresi orta ve uzun vadededir
3
• Söz konusu sektörün önünde sınırlı sayıda risk görülmekle birlikte, aksiyon alınması halinde
engellenebilir risklerdir
• Bununla birlikte sektörün hacim olarak büyümesi de beklenmemektedir, mevcut düzey
korunacaktır
4
• Söz konusu alanla ilgili teorik riskler olmakla birlikte, devamlılığı engelleyecek öngörülebilir
ekonomik bir risk yoktur
• Sektörün büyümesi geçmişe göre daha düşük düzeylerde olmakla birlikte devam edecektir
5
• Öngörülebilir gelecek içinde, söz konusu alanın doğal veya farklı sebeplerle devam etmesini
engelleyecek herhangi bir risk söz konusu değildir
• Söz konusu alana duyulan ihtiyaç katlanarak artacaktır
Adım 1. Kriter seviye açıklamaları.
SEVİYE
ALTYAPI DÜZEYİ
1
• Konuya ilişkin altyapı (teknolojik, üretim alanı, makine & ekipman) il içinde yoktur.
• Altyapıyı yeterli düzeye getirmek için gerekli yatırım çok büyük kaynak (maddi, zaman, bilgi)
gerektirmektedir
2
• Mevcut altyapı sektörün gelişmesi için yetersiz düzeyde ve eskimiş durumdadır.
3
• Mevcut altyapı sektörün devamı için yeterli gelişimi için yetersiz düzeydedir.
• Gelişim için planlı yatırım ihtiyacı vardır.
• Altyapı Yatırımlarının sektörün gelişimine katkısı orta vadede etkili olabilecektir.
4
• Altyapı yeterli ve gelişimi sağlayacak niteliktedir.
• Orta ölçekli yatırımlar gelişime ivme kazandıracaktır.
• Yatırımların sonuca etkisi kısa vadede gerçekleşebilecektir.
5
• Altyapı ileri düzeydedir.
• Gelişim için küçük ölçekli yatırımlar önemli olumlu sonuçları ortaya koyabilecektir.
Adım 1. Kriter seviye açıklamaları.
SEVİYE
İNSAN GÜCÜ DÜZEYİ
1
• Konu ile ilgili insan gücü il içinde mevcut değildir
• İş gücünü ile çekmek için ek çaba gösterme ihtiyacı vardır
2
• Konu ile ilgili insan gücü il bünyesinde bulunmakla birlikte, iş gücünün nitelikleri yeterli düzeyde
değildir
• Eğitim ve destekler ile işgücünün niteliklerinin geliştirilmesi ihtiyacı söz konusudur
3
• Konuyu gerçekleştirecek nitelikte ve sayıda iş gücü il bünyesinde bulunmaktadır
• Söz konusu iş gücünün nitelikleri, işi yeterli düzeyde yerine getirecek seviyededir
4
• Konu için gerekli işgücü, mevcut işin ihtiyaçlarının üzerinde yetkinliğe sahip düzeyde hazırdır
• Bu sayede iş yapma şekillerinde, mevcut iş gücü ile verimlilik artışı sağlamak söz konusu
olacaktır
5
•
•
•
•
Gerekli insan gücü fazlası ile mevcuttur
Söz konusu alanda il dışına işgücü göçü olmaktadır
Söz konusu alanda spesifik olarak eğitim veren, eğitim kurumları il içinde mevcuttur
Eğitim kurumlarında alınan eğitimin sonrasında, il içinde yoğun olarak uygulama alanı
bulunmaktadır
Adım 2. Seçilmiş sektörlerin gelecek hedefleri (vizyon) (2023 ve
2050 için) tanımlanacaktır.
SEKTÖR
1
2
3
2023
2050
Adım 3. Grup çalışmaları birlikte değerlendirilerek, ortak tercihler
tanımlanacaktır.
Altyapı
H
H
H
T
T
Cazibe
T
B
B
H
T
•
•
B:Bitkisel üretim, H:Hayvancılık, T:Turizm, ..
Renkler çalışma gruplarını temsil etmektedir.
B
B
Soru 1. Elazığ’ın geleceği için odaklanması gereken ana sektör
hangisidir. (mensubu olduğunuz sektör dışında bir sektör seçiniz)
KATILIMCI
1
2
3
4
5
6
7
8
..
..
..
..
…
TEMSİL ETTİĞİ
(İLİŞKİLİ OLDUĞU) SEKTÖR
BİREYSEL SEKTÖR TERCİHİ
(KENDİ SEKTÖRÜ DIŞINDA)
Soru 2. Mevcut kaynağınızı alternatif sektörler arasında hangi
şekilde dağıtırsınız? (100 birim kaynağın 5 sektöre dağıtılması)
ÖRNEK
SEKTÖR
Kaynak Aktarımı
SEKTÖR
Kaynak Aktarımı
Sektör 1
Sektör 1
Sektör 2
Sektör 2
Sektör 3
Sektör 3
Sektör 4
Sektör 4
Sektör 5
Sektör 5
Sektör 6
Sektör 6
5
Sektör 7
Sektör 7
5
Sektör 8
Sektör 8
10
Sektör 9
Sektör 9
…
…
Sektör 20
Sektör 20
40
40
Soru 3. Elazığ’da gelişecek hangi sektör, bölgesel sinerjinin
oluşmasına katkı sağlar?
SEKTÖR
Sektör 1
Sektör 2
Sektör 3
Sektör 4
Sektör 5
Sektör 6
Sektör 7
Sektör 8
Sektör 9
…
Sektör 20
Seçim

similar documents