Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Report
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Alper KURU
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
Sağlık Sigortası ve Faturalandırma Birimi
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 1
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ ÖNCESİ
• Bakanlığımız tarafından
bulunmaktaydı.
yayımlanan
birden
çok
fiyat
tarifesi
• Tarife öncesi ?
• Fiyat Tarifesi 2010/30 Genelge (mülga)
• Sağlık turizmi fiyat listesi
• Estetik fiyat listesi
• Adli Vakalara Ait Fiyat Tarifesi 2012/22 Genelge
• Yivli silah ruhsatı sağlık kurulu raporu paket fiyatı
• 506 sayılı Kanun kapsamındaki Vakıf mensuplarına
sunulan hizmetlerin fiyatlandırılması
• Özel sağlık sigortalılarının fiyatlandırılması
• Vb.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 1
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ
• Bakanlığımızca yapılan fiyat tarifesi uygulamasında birliğin sağlanması
amacıyla Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi hazırlanmıştır.
• 03/06/2014 tarihli 2014.5409.366 Sayılı Bakanlık Makam Onayı
• Tarife, Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık tesisleri ve üniversite
hastaneleri (vakıf üniversiteleri hariç) için bağlayıcıdır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 3
03/06/2014 tarihli 2014.5409.366 Sayılı MAKAM ONAYI
Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi
Ek-2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi
Ek-3. İşlem Puanına Dâhil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler
Ek-4. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları
Ek-6. Sağlık Turizmi Ülke İskonto Oranları
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 4
Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi
A) Estetik, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp ve diğer işlemler fiyat listesi
• Cilt Bakımı,
• Lazer Uygulamaları,
• Vücut Hatlarının Düzeltilmesi,
•Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları vb. alt başlıkları içermektedir.
B) Diş tedavileri fiyat listesi
C) Hizmet başı tedavi fiyat listesi
D) Paket fiyat listesi
E) Ambulans hizmetleri fiyat listesi
F) Adli tıp fiyat listesi
• başlıklarından oluşmaktadır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 2
Ek-2. Fizik Tedavi veKAMU
Rehabilitasyon
Listesi SATIŞ TARİFESİ
SAĞLIK Tanı
HİZMETLERİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ
EK-2
A GRUBU
C71
Beyin malign neoplazmı
Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign
D33
neoplazmı
G11
Herediter ataksi
G12.2
Motor nöron hastalığı
G20
Parkinson hastalığı
B GRUBU
B91
Poliomyelit sekeli
G54
Sinir kökü ve pleksus bozuklukları
G71.1
Miyotonik bozukluklar
G71.2
Konjenital miyopatiler
G91
Hidrosefali
C GRUBU
İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, periferik dolaşım
E10.5
komplikasyonuyla birlikte
G61
Enflamatuvar polinöropati
G62
Polinöropatiler, diğer
G83.0
Üst ekstremite diplejisi
G83.1
Alt ekstremite monoplejisi
D GRUBU
A-B-C Grubunda yer almayan tanı kodlarındaki fizik tedavi ve
rehabilitasyon uygulamaları
NOT: Listede; ICD-10 kodları üç karakter olarak yer alıyorsa, bu hastalık sınıflamasının dört karakterli alt kırılımlarını da
içermektedir. Ancak dört karakter olarak yer alıyor ise sadece o koda ait hastalık sınıflamasını içermektedir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 2
Ek-3. İşlem Puanına Dâhil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler
İŞLEM PUANINA DAHİL BASİT SIHHİ SARF MALZEMELER
TIBBİ MALZEME ADI
SIRA NO
EK-3
AÇIKLAMA
1
Bistüri ucu veya disposable bistüri
Cerrahi malzemeler
2
Çam ağacı tek, çift taraflı
Cerrahi malzemeler
3
Pernöz dren
Cerrahi malzemeler
44
Abeslang (dil baskısı)
Diğer malzeme
45
Rondel
Diğer malzeme
46
Vazelin (katı ve sıvı)
Diğer malzeme
47
Disposable EKG elektrodu
Diğer malzeme
48
EKG kâğıdı
Diğer malzeme
49
Endoskobik tetkiklerde kullanılan her türlü
kaydırıcı
Diğer malzeme
50
Beden derecesi
Diğer malzeme
51
Anne-bebek bileziği
Diğer malzeme
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 2
Ek-4. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam
Formu
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 17
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul
ve Esasları
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 2
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları
AMAÇ
• Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucuları ile üniversite hastaneleri
(vakıf üniversiteleri hariç) tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin
bedellerin belirlenmesidir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 2
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları
KAPSAM
• Tarife;
• Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan işlemler,
• Tedavi ücretleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen
kişileri
kapsamaktadır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 2
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları
DAYANAK
• Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi; 3359 sayılı “Sağlık Hizmetleri
Temel Kanunu”, 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşların
Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”
hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 5
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları
Tarifede;
• Sağlık Bakanlığı fiyatı
• Üniversiteler için belirlenmiş tavan fiyat
yer almaktadır.
• «Üniversite hastaneleri, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinde
yer alan Sağlık Bakanlığı fiyatı ile Üniversiteler için belirlenen tavan
fiyat arasında fiyat belirleyebilir.»
Afiliye Hastaneler ?
• Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve
Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı Ve İşbirliği Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik 9’uncu madde 1’inci fıkra:
• «Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri sundukları sağlık hizmetlerinin
ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsündedir.»
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 10
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları
• Ayaktan tedavide ve dâhili branşlardaki yatan hasta tedavilerinde;
Hizmet başı ödeme yöntemi,
• Girişimsel ve cerrahi işlemlerde;
Paket fiyat listesindeki fiyatlar
geçerli olacaktır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 6
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları
Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri
Hakkında Yönerge kapsamındaki yabancı hastalar:
• «Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucularında “Sağlık Bakanlığı
Fiyatının” 2 katına kadar, Üniversite Hastanelerinde ise “Sağlık Bakanlığı
Fiyatının” 3 katına kadar sağlık hizmet sunucularınca belirlenebilir.»
•
Sağlık hizmet sunucuları, bu yönerge kapsamındaki kişilere verilecek
sağlık hizmet bedelleri üzerinden EK-6’da yer alan ülke iskontolarını
uygulamak zorundadır.
•
Afiliye Hastaneler? Devlet Hastanesi 2 katı eğitim araştırma üniversite
hastanesi ise 3 katı kadar
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 7
Başkanlık Makamı’nın 09/10/2014 tarihli ve 5514.678 sayılı oluru.
Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri
Hakkında Yönerge kapsamındaki yabancı hastalar:
• Afiliye hastanelerde
• Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL ise Sağlık Bakanlığı Fiyatının 3
(üç) katına kadar belirlenecek tutar üzerinden faturalandırılacaktır.
• Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL dışında bir rol ise Sağlık Bakanlığı
fiyatının 2 (iki) katına kadar belirlenecek tutar üzerinden
faturalandırılacaktır.
• Diğer sağlık tesisleri
• Sağlık Bakanlığı Fiyatı’nın 2 (iki) katına kadar.
• Ancak iskonto oranlarının uygulanması sonrasında Sağlık Bakanlığı
Fiyatlarının altına düşmemeli.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 8
Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Örnek Tablo
Kodu
İşlem Adı
Sağlık
Turizmi
Sağlık
Bakanlığı
Fiyatı
(2 katı
üzerinden)
79
158
94,8
118,5
71,1
15.147
30.294
18.176,4
22.720,5
13.632,3
1.440
2.880
1.728
2.160
1.296
Sağlık
SUT Bakanlığı
Fiyatı Fiyatı
%40
İskonto
(2 katı)
1
SP601500
2
SP604650
3
SP609230
Nazal fraktür
onarımı
39,3
7.573,
Valvüloplasti,
aort kapağı, açık
29
Kolesistektomi
720
Sağlık
Turizmi %40 İskonto
Sağlık
(1,5 katı
Bakanlığı
üzerinden)
Fiyatı
(1,5 katı)
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 9
•
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi kapsamındaki kişilere, Afiliye
Hastanelerde sunulan hizmetlerin fiyatlandırılması:
•
Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL ise Sağlık Bakanlığı Fiyatı ile
Üniversite Tavan Fiyatı arasında belirlenecek tutar üzerinden
faturalandırılacaktır.
•
Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL dışında bir rol ise Sağlık Bakanlığı
Fiyatı ile faturalandırılacaktır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 14
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları
SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA
KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ – 1
• Trafik kazaları (seyahat sigortası var ise fark sigorta şirketine fatura
edilir),
• Savaş, afet, açlık vb. olağanüstü durumlarda, bu ülkelerin vatandaşları
alacakları sağlık hizmetleri veya bu ülkelerden STK’lar tarafından
tedavi amacıyla getirilerek tedavi bedeli ödenen yabancı hasta ve
yaralılar,
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 14
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları
SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA
KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ– 2
• Bakanlığımız, TİKA veya Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı tarafından uygun görülen STK’lar tarafından,
Balkanlardan ve Türk Cumhuriyetlerinden ülkemize tedavi amaçlı
getirilen hastalar,
• Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından
getirilen hastalar,
• Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında sağlık yardımı
alma hakkı olan ülke vatandaşları.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 15
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları
SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA
KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ – 3
• Ülkemize sağlık alanında Milletlerarası İkili İşbirliği Anlaşmaları
kapsamında tedavi için gelen kişiler,
• Mülteciler, sığınma başvurusu sahibi, vatansızlar ve insan ticareti
mağdurları,
• Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci ve 44 üncü maddesi kapsamında
bulunan kişiler (Çok Vatandaşlık, Mavi Kart),
• Türk soylu yabancılar,
SUT hükümlerine göre işlem tesis edilir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 16
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları
SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA
KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ – 4
• Ülkemizde oturma izni almış ve geçici TC kimlik numarası olan yabancı
uyruklu hastalar,
• Ülkemize eğitim, öğretim, kurs için gelen kişiler ve bunların eğitimleri
süresince bakmakla yükümlü oldukları yakınları,
(GSS’den yararlanamaması halinde), Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi
üzerinden ücretlendirme yapılır.
• İnsan ticareti mağduru olduğu tespit edilen ve sağlık hizmeti giderlerini
karşılayacak durumda olmayan yabancı uyruklulara sağlık hizmetleri,
resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından ücretsiz olarak verilir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 18
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları
SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ÜCRETLENDİRİLMESİ – 1
• Sosyal Güvenlik Kurumunca sevk belgesi düzenlenerek gönderilenlerin
giderleri, Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre Kuruma (SGK)
fatura edilir.
• Kurumun ödeme kapsamında bulunmayan ve/veya özel amaçla
kullanılacak durum belirtir rapor ücretleri ile bu durumların tespitine
yönelik düzenlenen rapor ücretleri kişilerden (istisna tutulan kişiler
hariç) talep edilir. Bu kişilerin katılım payı ödememesi bakımından,
MEDULA’dan provizyon alınmayacaktır.
• Sağlık raporları için belirlenen fiyatlar paket fiyat olup, kişilerden
ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 19
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları
SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ÜCRETLENDİRİLMESİ – 2
• Sağlık kurulu kararına itiraz edildiği takdirde; aynı sağlık kurumu veya
sevk edildiği sağlık kurumunca ilk müracaat gibi değerlendirilerek
ücretlendirilecektir.
• Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, engelliler, öğrenciler ve 2022
sayılı Kanun kapsamındaki kişiler 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı
Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 20
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları
SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ÜCRETLENDİRİLMESİ – 3
• Engelli sağlık kurulu raporu için başvuran kişilere “Engelli Sağlık Kurulu
Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu” (EK-4) nun
imzalatılarak bilgilendirilmesi, engelli çıkmayanlardan rapor ücretinin
tahsil edilmesi gerekmektedir.
• Ancak engellilik oranı %1 dahi olsa engelli kabul edilecek ve ücret
talep edilmeyecektir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 21
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları
SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ÜCRETLENDİRİLMESİ – 4
• Adli makamlarca gönderilen vasi tayini ve kazai rüşt davasından dolayı
rapor istenen kişilerin ücretleri;
• Gönderen kurumca ödeneceği belirtilmiş ise ilgili kurumdan,
belirtilmemiş ise kişilerden talep edilmesi gerekmektedir.
• Bakanlığımız Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi üzerinden
fiyatlandırılması gerekmektedir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 11
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları
PAKET FİYAT LİSTESİ (1):
• Paket Fiyat Listesinde yer alan işlemler için 15 gün belirlenmiş olup,
belirlenen sürenin aşımı halinde, her gün için günlük yatak, refakat,
ilaç ve tıbbi malzeme ücretleri ayrıca fatura edilir.
• Paket Fiyat Listesi işlem ücretlerine;
1. Operasyon ve girişimler,
2. Anestezi ilaçları,
3. İlaç (kan ürünleri ve kemoterapi ilaçları hariç),
4. Laboratuar
5. Anestezi bedeli ( Spinal ve epidural anesteziler dahil değildir.),
6. Paket Fiyat Listesinde belirtilen yatış süresi içerisindeki yatak ve
refakatçi giderleri,
dahildir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 12
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları
PAKET FİYAT LİSTESİ (2):
•
Paket fiyat listesindeki;
robotik cerrahi yöntemi ile yapılan
ameliyatlar, paket fiyat listesindeki ücretlere %50 ilave edilerek
faturalandırılır.
•
Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin, robotik rehabilitasyon
sistemi ile yapılması durumunda paket fiyat listesindeki ücretlere %50
ilave edilerek faturalandırılır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 13
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları
TIBBİ MALZEME VE İLAÇLARIN TEMİN VE ÖDEME ESASLARI
•
Hizmet sunucuları tarafından temin edilen tıbbi malzeme ile ilaçların
bedelleri alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri, hazine kesintisi,
SHÇEK kesintisi ve KDV tutarı kadar bedel ilave edilerek fatura edilir.
• Fiyatlara basit sıhhi sarf malzemeleri (EK-3) dâhil olup, ayrıca fatura
edilmeyecektir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 17
Ek-6. Sağlık Turizmi Ülke İskonto Oranları
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 17
Ek-6. Sağlık Turizmi Ülke İskonto Oranları
• A Grubu Ülkelere
(Afganistan, Bangladeş, Çad, Endonezya, Filistin, Gana, Hindistan,
Kenya, Moritanya, Nijerya, Pakistan, Somali, Sudan, Yemen-Benin) % 40 indirim,
• B Grubu Ülkelere
(Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin,
Ermenistan, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, K.K.T.C, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova,
Makedonya, Malezya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan,
Suriye, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Yunanistan) % 20 indirim,
• C Grubu Ülkelere (Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Fas, Letonya, Libya, Litvanya, Lübnan, Malta,
Polonya, Slovenya, Tunus, Ürdün) % 10 indirim
uygulanacaktır.
• A,B,C grubu ülkeler için belirlenmiş olan iskonto oranları, Kemik iliği ve
organ nakillerine ait işlemler, Paket Fiyata Dâhil Olmayan Tıbbi
Malzemeler ve ilaçlar ile kara ve hava ambulans hizmetleri için
uygulanmayacaktır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 22
USUL VE ESAS
• Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esaslarında düzenleme
bulunmayan durumlarda ve tarifede yer alan işlemlerin açıklamasında
yer almayan hususlarda; usul ve esas yönünden SUT çerçevesinde
işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015
TEŞEKKÜRLER…
İletişim
0-312-705 13 95
[email protected]
[email protected]
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
03.03.2015

similar documents