ortak kullanım yönetmeliği - Üniversite Hastaneleri Birliği

Report
ORTAK KULLANIM
YÖNETMELİĞİ
Prof.Dr. İrfan ŞENCAN
Konu akışı
1. Ortak kullanım yönetmeliğinin hazırlık
süreci
2.Yönetmelik
3. Mevcut ortak kullanımlar
4. İhtilaf alanı olarak görülen noktalar
5. Geliştirmek için öneriler
Hazırlık Süreci




Uzlaşma öncesi teklif:
Araştırma fonu için kaynak ayrılamaz
hastanelerde bunun için ek bir ödeme yok,
bunun için ayrılacak tutar: 13.5 milyar x 0.05
= 675 milyon TL
675 milyon = SB’nın 2009, 2010 ve 2011 yılı
ilk altı ayda Genel Bütçeden aldığı makinedonanım yatırım bütçesi + Döner
sermayeden harcadığı bütçe+ HSSGM
kaynaklarından kullanılan miktar
YILLARA GÖRE TIBBİ CİHAZ,
MALZEME HARCAMA TUTARLARI(TL)
Yıllar
Genel Bütçe
90.957.263
Döner
Sermaye
15.173.622
2009
2010
2011
Toplam
106.130.885
165.768.757
12.205.000
177.973.757
75.336.647
20.911.382
96.248.029
332.062.667
48.290.004
380.352.671
Hazırlık Süreci

Uzlaşma süreci; önce, araştırma fonuna
ancak tıp fakültesi için kullanılmak üzere
kaynak aktarılabilir.

Son durum: Herhangi bir sınırlama
olmaksızın %2,5 araştırma fonuna
kaynak aktarılıyor.
Hazırlık Süreci-2
Uzlaşma öncesi teklif:
 Eğitim hastaneleri içinde üniversite tarafından
gelecek ikinci bir otorite kabul edilemez.
 Lisans eğitimi üniversite tarafından,uzmanlık
eğitimi SB eğitim hastanesi kapsamında verebilir.
Çünkü zaten SB eğitim hastanesinde uzmanlık
eğitimi verilebiliyor, ikili idare sistemi zorlaştırır.
 Sonrası: lisans eğitimi dışında uzmanlık
eğitimide tamamen üniversite tarafına
bırakılmıştır.

Hazırlık Süreci-3
Uzlaşma öncesi teklif:
 Lisans eğitimi için hastane döner
sermayesinden kaynak ayrılmaz, lisans
eğitimi ile hastane DS tamamen farklıdır.
 Sonrası: Lisans eğitimi sırasında ihtiyaç
duyulacak kaynaklar hastane DS den
ayrılabilir.

Hazırlık Süreci-4

Temel bilimler öğretim elemanlarının ek
ödemesi, hastane hizmetlerine
katılmadıkları için yapılabilir mi?

Sonrası; Bu konuda çözüm üretildi.
Hazırlık Süreci-5

Hastane Başhekimini kimin atayacağı:
Teklif: üniversiteye sorularak Sağlık Bakanı
atasın.
Sonuç: Bakan üniversite öğretim üyeleri
içinden görevlendirilen birini, yada SB
kadrosunda olan birini atar.
Yönetmelik

18 Şubat 2011 tarihli ve 27850 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.

“Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve
Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte
Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik”
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 –
c) Birlikte kullanım: Bakanlık sağlık kurum ve
kuruluşları ve/veya üniversiteye ait ilgili birimlerin
kaynaklarının, sağlık hizmet sunumu, eğitim ve
araştırma hizmetleri veya sair ortak gaye ve
menfaatlerin gerçekleştirilmesi için Bakanlık ve ilgili
üniversite arasında imzalanacak protokol
çerçevesinde birlikte kullanılmasını,
 d) İşbirliği: Bakanlık ve/veya üniversitelerin görev ve
hizmetlerinin yapılması, ortak gaye ve menfaatlerinin
gerçekleştirilmesi için tarafların eğitim, hizmet, teknik
gibi alanlarda birlikte hareket etmesini,
yardımlaşmasını ve çalışmasını,

Uygulama ve plânlama usul ve esasları
MADDE 5
– (1)
 a) ….. toplam il nüfusu 850.000’e kadar olan
illerde eğitim ve araştırma hizmetleri…yalnızca
birisi tarafından verilebilir. Bu illerde Bakanlık ve
üniversite tıp lisans eğitimi ve/veya tıpta uzmanlık
eğitimi için ortak kullanım ve işbirliğine gider. Bu
bent kapsamındaki illerde bulunan
üniversitelerin yeni sağlık uygulama ve
araştırma merkezi yatırım talepleri,
Bakanlığın uygun görüşü ile Devlet Plânlama
Teşkilatı tarafından birlikte kullanım
çerçevesinde değerlendirilir ve uygulama buna
göre yapılır.
MADDE 5

b) Bakanlıkça düzenlenmiş olan bölge
sağlık hizmeti plânlamasına göre o ilde
plânlanan kapasiteyi aşacak Bakanlık
eğitim ve araştırma hastanesi veya
üniversite sağlık uygulama ve
araştırma merkezi yatırım talepleri,
öncelikle birlikte kullanım çerçevesinde
değerlendirilir.
Uygulama;

c) Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için,
Bakanlık ve YÖK' ün uygun görüşü
alınarak, il valisi ve üniversite rektörü
arasında birlikte kullanım protokolü
akdedilir
Ne kadar işbirliği?

ç) İşbirliği ve birlikte kullanımda insan
gücü ve diğer tüm kaynakların kullanımı
vali ile rektör veya yetki verecekleri kişiler
tarafından, ihtiyaçlar ve iş yükü dikkate
alınarak ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde belirlenir.
Eğitim hizmetleri
MADDE 6 –

(1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde
tıpta uzmanlık ve lisans eğitimleri,
Bakanlık asistanları da dâhil olmak
üzere ilgili mevzuata göre tıp fakültesi
dekanının yetki ve sorumluluğundadır.
Sağlık tesislerinin işletilmesi
MADDE 7 –
(1) Birlikte kullanıma geçilen sağlık
tesisleri… Bakanlıkça atanan başhekim
tarafından yönetilir.
 (2) Sağlık tesisindeki her türlü sağlık ve
destek hizmeti, üniversite personelinin
sağlık hizmeti sunumu da dâhil olmak
üzere başhekimin sorumluluğundadır.

Klinik, laboratuvar ve eğitim sorumlularının
görev ve yetkileri
MADDE 8 –
 (1) Birlikte kullanımda….. sağlık hizmetleri
ve eğitim hizmetleri ayrı sorumlular
tarafından yürütülür. Klinik/laboratuvar
eğitim sorumlusu ilgili anabilim dalı
başkanıdır. … sağlık hizmeti sorumlusu
ise … başhekim tarafından
…görevlendirilir.
Eğitim hizmetleri sorumlusu aynı zamanda sağlık hizmetleri
sorumlusu olarak da görevlendirilebilir.
Mali hususlar
MADDE 9 –
(1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri
sundukları sağlık hizmetlerinin
ücretlendirilmesi bakımından üniversite
hastanesi statüsündedir.
Araştırma fonu desteği;

(3) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin
döner sermaye gelirlerinden; ilgili mevzuatı
gereğince Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu payı, Bakanlık
merkez payı ve üniversitenin bilimsel
araştırma projelerinin finansmanı için
öngörülen kesintiler ayrılır. Bakanlık
merkez ve bilimsel araştırma projeleri payları
matrahın yarısı üzerinden ayrı ayrı hesaplanır.
Yöneticiler için ek ödeme;

(5) Rektör, rektör yardımcıları ve
üniversite genel sekreterine, ilgili birimin
dekan ve dekan yardımcılarına 2547 sayılı
Kanunun 58 inci maddesi gereğince yönetici
payı olarak yapılacak ek ödeme,
dağıtılabilecek tutardan olmak kaydıyla
üniversite yönetim kurulu kararına dayalı
olarak birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin
döner sermaye hesabından yapılır.
Lisans eğitimine destek;

(6) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde
uygulamalı eğitimle ilgili giderler sağlık
tesisinin döner sermaye gelirlerinden
karşılanır
İşbirliğine ait usul ve esaslar
MADDE 10 –

(1) Bakanlık ve üniversiteler, birlikte
kullanım dışında döner sermayesi ve
kurumları ayrı ve bağımsız olmak suretiyle
işbirliği yapabilirler.
Personelin özlük işleri
MADDE 11 –

(1) Sağlık tesisinde görev yapan personelin
sicil, disiplin ve tüm özlük işlemleri
kadrosunun bulunduğu kurumun ilgili
mevzuatına göre yürütülür.
Yürütme
MADDE 13 –

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık
Bakanı yürütür.
ORTAK KULLANIM PROTOKOLÜ YAPILAN VE ORTAK KULLANILAN
HASTANELER
BAKANLIĞIMIZ HASTANESİ
ÜNİVERSİTE HASTANESİ
İMZALANDIĞI TARİH
Kırşehir Devlet Hastanesi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
08.07.2010
İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Marmara Üniversitesi
26.08.2010
İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi
25.05.2011
Ordu Boztepe Devlet Hastanesi
Ordu Üniversitesi
07.07.2010
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sakarya Üniversitesi
05.06.2009
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Rize Üniversitesi
01.02.2011
Ankara Atatürk ve Araştırma Hastanesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
10.03.2011
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
31.03.2011
Muğla Devlet Hastanesi
Muğla Üniversitesi
26.04.2011
Erzincan Mengücek Gazi Devlet Hastanesi
Erzincan Üniversitesi
11.05.2011
İhtilaf alanları;

….tıpta uzmanlık ve lisans eğitimleri,
Bakanlık asistanları da dâhil olmak
üzere ilgili mevzuata göre tıp fakültesi
dekanının yetki….

SB kadrolarındaki eğiticilerin
yetkilerinin elinden alındığı
gerekçesiyle itirazları var
İhtilaf alanları;

Bakanlıkça atanan başhekim
…tarafından yönetilir.

Üniversite tarafının itirazı söz konusu
İhtilaf alanları;

Sağlık tesisindeki her türlü sağlık ve destek
hizmeti, üniversite personelinin sağlık
hizmeti sunumu da dâhil olmak üzere
başhekimin yetkisi…

tüm iş ve işlemlerin eğitim hizmeti
kapsamında değerlendirilip sağlık hizmeti
ile ilgili kuralları üniversite kadrolarının
kabullenmek istememesi, (özellikle hasta
hakları konularında)
İhtilaf alanları;
sağlık hizmetleri ve eğitim hizmetleri
ayrı sorumlular tarafından yürütülür.
Klinik/laboratuvar eğitim sorumlusu ilgili
anabilim dalı başkanıdır. … sağlık
hizmeti sorumlusu ise … başhekim
tarafından …görevlendirilir.
 öğretim üyeleri için Anabilim dalı
başkanı dışında sorumluluk
duyacakları başkası kabullenilemez.

İhtilaf alanları;

Sağlık tesisinde görev yapan personelin
sicil, disiplin ve tüm özlük işlemleri
kadrosunun bulunduğu kurumun ilgili
mevzuatına göre yürütülür.

Protokollere konulan maddeler ile
aşılabilmektedir.
İhtilaf alanları;

Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı
yürütür.

Üniversite yöneticileri yönünden sorun
olarak algılanmakta.
ORTAK KULLANIM HASTANELERİ
MEVZUATI VE EK ÖDEME DURUMU
18 Şubat 2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık
Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere
Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde
Ek Ödeme Yönetmeliği hükümleri esas alınır
Uygulama ve plânlama usul ve esasları
Birlikte kullanım ile işletilen sağlık tesisleri, hizmet
ve personel kadroları bakımından Bakanlık için eğitim ve
araştırma hastanesi, üniversite için ise sağlık uygulama ve
araştırma merkezi olarak kabul edilir.
Sağlık tesislerinin işletilmesi
Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Bakanlık
tarafından bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak
kaydıyla Bakanlığın tâbi olduğu mevzuat uyarınca
işletilir ve tesis, Bakanlıkça atanan başhekim
tarafından yönetilir.
Mali hususlar
Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında
üniversite personeli için 2547 sayılı Kanunun 58 inci
maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan
ek ödeme oranları, Bakanlık personeli için ise 209
sayılı Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen ek
ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları dikkate
alınır.
Birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye
gelirlerinden; ilgili mevzuatı gereğince Hazine payı,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı,
Bakanlık merkez payı ve üniversitenin bilimsel
araştırma projelerinin finansmanı için öngörülen
kesintiler ayrılır. Bakanlık merkez ve bilimsel
araştırma projeleri payları matrahın yarısı üzerinden
ayrı ayrı hesaplanır.
Yasal kesintilerden sonra kalan tutarın %50'sini
geçmemek üzere Ek Ödeme Yönetmeliği
hükümlerine göre görevli personele ek ödeme
yapılır.
Rektör, rektör yardımcıları ve üniversite genel
sekreterine, ilgili birimin dekan ve dekan
yardımcılarına 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi
gereğince yönetici payı olarak yapılacak ek ödeme,
dağıtılabilecek tutardan olmak kaydıyla üniversite
yönetim kurulu kararına dayalı olarak birlikte
kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye
hesabından yapılır
2547 sayılı kanunun 58 inci
maddesine göre Yönetici Payı
Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere gelir
getirici katkılarına bakılmaksızın, yönetici payı
olarak yapılacak ek ödemenin tutarı ek ödeme
matrahının, rektörler için yüzde 600’ünü, rektör
yardımcıları için yüzde 300’ünü, genel sekreterler
için yüzde 200’ünü geçemez.
YÖNETİCİ PAYI
Unvan
Tavan oran
%
Rektör
600
Rektör Yardımcısı
300
Genel Sekreter
200
Tavan Ek
Ödeme Tutarı
Ek Ödeme Yönetmeliğine göre puan üretme
imkânı bulunmayan (gelir getirici faaliyetlerde
bulunmayan) öğretim üyelerinin üçüncü
basamak sağlık kurumlarında kadro-unvan
katsayıları profesörler için 1.50, doçentler için
1.20 ve yardımcı doçentler için 1.00 olarak;
Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (oo) bendi çerçevesinde ek ödeme
dağıtılması durumunda ise söz konusu kadrounvan katsayıları profesörler için 1.60,
doçentler için 1.45 ve yardımcı doçentler için
1.30 olarak uygulanır.
KADRO UNVAN KATSAYILARI
GELİR GETİRİCİ FAALİYETTE BULUNMAYAN/PUAN ÜRETMEYEN
(Rize E. A. )
Kadro
Alabileceği Ortalama Net
Ünvanlar
Unvan
Ek Ödeme
Katsayısı
Profesör
1,6
4.175
Doçent
1,45
3.783
Yardımcı Doçent
1,3
3.392
Ek Ödeme Yönetmeliğine göre puan
üretme imkânı bulunan profesörler için
klinik şefi kadro-unvan katsayısı, doçentler
için ise klinik şef yardımcısı kadro-unvan
katsayısı kullanılır.
Hizmet alanları, kadrolar ve unvanlar
Katsayı
Baştabip
6,00
Baştabip yardımcısı
3,50
Klinik Şefi/Profesör
2,60
Klinik şef yardımcısı/ Doçent
2,20
Başasistan
1,85
Uzman tabip
1,85
Yan dal asistanı
1,85
Asistan
1,00
Tabip, diş tabipleri
1,00
Genetik, biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde
çalışan tıpta uzmanlık eğitimi almış olanlar
1,85
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde
çalışan uzman tabipler
1,85
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde
çalışan pratisyen tabipler
1,00
Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tabipler, uzman
tabipler ile yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil
üniteleri dışındaki tıbbi ve idarî ünitelerde çalışan uzman tabipler ve
tabipler
0,80
Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan uzman tabipler
(temel tıp bilimleri uzmanları)
0,80
2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre Tavan Ek Ödeme
Katsayıları ve Tavan Ek Ödeme Tutarları
Unvan
Tavan
oran %
Ek
ödeme
matrahı
Mesai içi
tavan ek
ödeme
tutarı TL
(Brüt)
Gelire katkısı olan öğretim üyesi (profesör 1/4)
800
1.980
15.844
7.922
Araştırma görevlisi
Gelire katkısı olmayan öğretim üyesi (profesör
1/4)
Araştırma görevlileri
Dekan (profesör 1/4)
Dekan Yardımcısı (profesör 1/4)
500
855
4.277
2.138
600
1.980
11.883
5.941
300
500
300
855
2.127
2.078
2.566
10.637
6.235
1.283
5.318
3.118
Uygulama Hastanesi Başhekimi (profesör 1/4)
500
1.980
9.902
4.951
300
1.980
5.941
2.971
250
200
200
150
900
750
600
600
2.250
1.500
1.200
900
1.125
750
600
450
Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı
(profesör 1/4)
Hastaneler başmüdürü ve eczacılar
Başhemşireler
Özellikli birimler
Diğer personel
Mesai Dışı
tavan ek
ödeme
tutarı TL
(Brüt)
Ek Ödeme Ortalamaları
2011 YILI İLK 3 AYLIK ÜNİVERSİTE - SAĞLIK BAKANLIĞI ORTAK HASTANELER ve 3. BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI NET EK
ÖDEME ORTALAMALARI
UNVAN
Ordu T.C. Sağlık
T.C. Saglik Bakanligi
Bakanlığı-Ordu
Rize Üniversitesi
Üniversitesi Eğitim Ve Saglik Uygulama ve
Araştırma Hastanesi
Arastirma Merkezi
T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya Üniversitesi
Sağlık Uygulama Ve
Araştırma Merkezi
Sağlık Bakanlığı
3.Basamak Sağlık
Kurumları
Ek Ödeme Ortalaması Ek Ödeme Ortalaması Ek Ödeme Ortalaması Ek Ödeme Ortalaması
Başhekim
7.732
7.101
11.502
9.213
Profesör
4.363
7.934
6.354
6.427
Doçent
4.974
4.676
8.531
5.245
Yardımcı Doçent
6.261
6.214
4.558
Uzman Tabip
6.508
4.523
4.962
4.194
Tabip
2.764
1.706
2.466
2.026
Asistan
1.502
2.233
1.642
Hastane Müdürü
2.170
2.234
2.240
1.915
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
813
809
852
768
SORUN ALGILANAN
KONULARLA İLGİLİ
ÖNERİLER;
Dayanak
MADDE 3 –
(1) En sorunlu maddelerden birisidir. Sayılan dayanaklar
Yönetmelikte tanımlanan maddeleri karşılamamaktadır. 2547
ve özellikle nüfus yönünden yapılan kısıtlamalar dayanaksız
kalmaktadır. Ayrıca YÖK performans yönetmeliğine de atıf
yapılmalıdır.
 MADDE 5 – (1) a) Nüfus kısıtlaması açısından da ciddi
sorunlar mevcuttur. Yönetmeliğin bu maddesinin iptal
edilmesi olasılığı çok kuvvetli olduğundan kaldırılabilir.
 Diğer r. olasılık nüfus sınırı 500.000 indirilir (bu durumda
etkilenen il sayısı 41’e iner) fakat aşağıda sıralanan başta
Başhekim atanması olmak üzere diğer maddelerde anlaşılması
durumunda kabul edilebili
 “Bu illerde Bakanlık ve üniversite tıp lisans eğitimi ve/veya
tıpta uzmanlık eğitimi için ortak kullanım ve işbirliğine
gidebilir”. Bu maddedeki “gider” yerine “gidebilir” olmalı

MADDE 5 – (1) planlama;
b) maddesinin aşağıdaki şekilde olması
önerilmektedir:
 “Bakanlıkça düzenlenmiş olan bölge sağlık hizmeti
plânlaması dikkate alınarak ve YÖK’ün uygun
görüşüyle o ilde plânlanan kapasiteyi aşacak Bakanlık
eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık
uygulama ve araştırma merkezi yatırım talepleri,
öncelikle birlikte kullanım veya işbirliği çerçevesinde
değerlendirilir. Her il için kapasiteler YÖK ve Sağlık
Bakanlığının ortaklaşa kuracağı merkezi komisyon
tarafından belirlenir.

MADDE 7 – (1) Başhekim
görevlendirmesi






Değiştirilmesinin şart olduğu en önemli maddedir. Üç
alternatif model önerilmektedir;
Başhekim Rektör tarafından Sağlık Bakanlığı görüşü alınarak
atanır.
Başhekim; Rektör tarafından önerilen Öğretim Üyeleri
arasından Sağlık Bakanlığı uygun görüşüyle atanır.
Başhekim; Rektörün uygun görüşüyle Tıp Fakültesi öğretim
Üyeleri arasından Sağlık Bakanlığı tarafından atanır.
Devamında aşağıdaki değişiklik önerilir;
Başhekim yardımcılarının yarısı Üniversitenin uygun görüşü ile
Sağlık Bakanlığı tarafından atanır. Bu kişiler atama nedeniyle
herhangi bir akademik hak elde edemezler ve bu yönetmeliğe
aykırı olmamak üzere Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmeliklerine
uygun olarak görev yaparlar.
MADDE 8 – (1)
Bu madde de en ciddi sorun yaratacak
maddeler arasındadır. Değişikik önerisi
aşağıdadır;
 “Birlikte kullanımdaki tesislerde, klinik ve
laboratuvarlarda sağlık hizmetleri ve eğitim
hizmetleri birlikte Anabilim dalı başkanı
tarafından yürütülür”

Mali hususlar
MADDE 9



(3) Bu maddede daha önce belirttiğimiz
Bakanlık Merkez payına ait çekincemiz geri
çekilmiştir. ÜEAM eski borçlarının ne olacağı
konusu burada da gündeme gelmektedir.
(6) Buraya eklenmesi ve çıkarılması önerilen
kısım aşağıdadır:
Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde
uygulamalı eğitimle ilgili giderler eğitim ve
araştırma için sağlık tesisinin döner sermaye
gelirlerinden karşılanır.
MADDE 13 – (1)

Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı
ve YÖK Başkanı yürütür.

similar documents