Samoocena wydziałowa - raport 2012

Report
Samoocena wydziałowa
1
RAPORT
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNOARTYSTYCZNY W KALISZU
Rada ds. Jakości Kształcenia
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
Aktualne* kierunki / specjalności realizowane na wydziale
2
Wydział PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu
N** studentów
stacjonarnych
(I, II stopień)
I stopień
II stopień
1126
804
322
* realizowane w roku akademickim 2012/2013
dane dotyczące liczby studentów pochodzą z Działu Nauczania - październik 2012
**
Rada ds. Jakości Kształcenia
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
3
Lp.
Kierunki realizowane na
Wydziale PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu w
roku akademickim
2012/2013.
Dane na podstawie
informacji zawartych w
„Arkuszu oceny”
Rada ds. Jakości Kształcenia
STOPIEŃ
KIERUNEK
PROFIL KSZTAŁCENIA
1.
I stopień
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych
ogólnoakademicki
2.
I stopień
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej
ogólnoakademicki
3.
I stopień
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
ogólnoakademicki
4.
I stopień
Ochrona dóbr kultury
ogólnoakademicki
5.
I stopień
Pedagogika
ogólnoakademicki
6.
II stopień
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych
ogólnoakademicki
7.
II stopień
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej
ogólnoakademicki
8.
II stopień
Ochrona dóbr kultury
ogólnoakademicki
9.
II stopień
Pedagogika
ogólnoakademicki
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
Spis treści raportu
4
ZAGADNIENIE
SLAJDY
6- 28
I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA
1. Informacje o koncepcji programu kształcenia
6 - 11
2. Zgodność kierunkowych efektów kształcenia (EK) z obszarowymi EK (na podst. rozporządzenia ministra o KRK) dla
danego poziomu i profilu studiów oraz prawidłowość języka opisu EK
12-14
3. Zgodność efektów kształcenia w module z kierunkowymi efektami kształcenia
15-16
4. Prawidłowość oceny nakładu pracy studenta oraz dostępność opisów programu i modułów
17
5. Dostępność opisów programu kształcenia i modułów
18-19
6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia
20-24
7. Dobór metod kształcenia i oceniania do założonych i opisanych efektów kształcenia
25-28
II. FORMY OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE CAŁEJ JEDNOSTKI
29-30
1. Czy na Radzie Wydziału przedstawiane są coroczne sprawozdania z prac WZOJK
2. Czy w jednostce prowadzone są ankiety wśród studentów, słuchaczy studiów podyplomowych
3. Czy w jednostce prowadzony jest monitoring losów absolwentów?
Rada ds. Jakości Kształcenia
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA
5
Rada ds. Jakości Kształcenia
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA
1. Informacje o koncepcji programu kształcenia
1.1. Czy koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni i strategii jednostki?
6
Stopień
Profil kształcenia
TAK/NIE
ogólnoakademicki
Tak
ogólnoakademicki
Tak
I stopień
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo ogólnoakademicki
Tak
I stopień
Ochrona dóbr kultury
ogólnoakademicki
Tak
I stopień
Pedagogika
ogólnoakademicki
Tak
ogólnoakademicki
Tak
ogólnoakademicki
Tak
I stopień
I stopień
II stopień
II stopień
Kierunek
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej
II stopień
Ochrona dóbr kultury
ogólnoakademicki
Tak
II stopień
Pedagogika
ogólnoakademicki
Tak
Rada ds. Jakości Kształcenia
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA
1. Informacje o koncepcji programu kształcenia
1.2. Kto bierze/brał udział w tworzeniu programu kształcenia dla tego kierunku?
7
nauczyciele akademiccy
I stopień
I stopień
I stopień
I stopień
I stopień
II stopień
II stopień
II stopień
II stopień
Edukacja artystyczna w
zakresie sztuk
plastycznych
Edukacja artystyczna w
zakresie sztuki muzycznej
Informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo
Ochrona dóbr kultury
Pedagogika
Edukacja artystyczna w
zakresie sztuk
plastycznych
Edukacja artystyczna w
zakresie sztuki muzycznej
Ochrona dóbr kultury
Pedagogika
Rada ds. Jakości Kształcenia
Profil kształcenia
TAK/NIE
ogólnoakademicki
Tak
14
ogólnoakademicki
Tak
ogólnoakademicki
studenci
ile osób TAK/NIE ile osób
pracodawcy/
przedsiębiorcy
praktycy z danej inne osoby
dziedziny
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
Nie
Nie
Nie
Nie
7
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
16
Nie
Nie
Tak
Nie
ogólnoakademicki
ogólnoakademicki
Tak
Tak
17
48
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
ogólnoakademicki
Tak
11
Nie
Nie
Nie
Nie
ogólnoakademicki
Tak
7
Nie
Nie
Nie
Nie
ogólnoakademicki
ogólnoakademicki
Tak
Tak
11
48
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
2
2
Grudzień 2012
I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA
1. Informacje o koncepcji programu kształcenia
1.2. Kto bierze/brał udział w tworzeniu programu kształcenia dla tego kierunku?
8
Stopień
I stopień
I stopień
I stopień
I stopień
I stopień
Kierunek
Profil kształcenia
Edukacja
artystyczna w
ogólnoakademicki
zakresie sztuk
plastycznych
Edukacja
artystyczna w
ogólnoakademicki
zakresie sztuki
muzycznej
Informacja
naukowa i
ogólnoakademicki
bibliotekoznaw
stwo
jacy
pracodawcy/przedsiębiorcy?
jacy praktycy z danej dziedziny?
jakie inne osoby?
nauczyciele bibliotekarze biorący udział w projekcie "Nowa
jakość praktyk pedagogicznych na WPA UAM"
Ochrona dóbr
ogólnoakademicki
kultury
Pedagogika
dr Robert Poklek, mgr Małgorzata Twardowska, mgr Magdalena
Chojnacka, dr Jan Michalski, mgr Magdalena Glinkowska, mgr
3 osoby: mgr Edyta WielochMilena Garcarek, mgr Renata Kobierska, dr Ryszard Hayn, mgr
Górska (praktyka logopedyczna),
Małgorzata Gałczyńska, dr Jacek Pomiankiewicz, mgr Krzysztof
ogólnoakademicki mgr Renata Kobierska (Dyrektor
Kościelski, dr Krzysztof Dziedzic, prof. dr hab Stefan Lelental,
DPS), mgr Aneta Franc
mgr Jerzy Jakubowski, mgr Jacek Wiśniewski, mgr Maria Dobosz,
(Archiwum Państwowe)
mgr Elżbieta Strzelczak, mgr Piotr Czarczyński, mgr Paulina
Gawrońska, dr Mirosław Kordowski
Rada ds. Jakości Kształcenia
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
ks. dr Michał
Styczyński
Grudzień 2012
I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA
1. Informacje o koncepcji programu kształcenia
1.2. Kto bierze/brał udział w tworzeniu programu kształcenia dla tego kierunku?
9
Stopień
Kierunek
Profil kształcenia
jacy
pracodawcy/przedsiębiorcy?
jacy praktycy z danej dziedziny?
jakie inne osoby?
mgr Magdalena Glinkowska, mgr Renata Kobierska, mgr
Małgorzata Gałczyńska, mgr Maria Dobosz, mgr Milena
Garcarek, mgr Małgorzata Twardowska,
ks. dr Michał
Styczyński
Edukacja
artystyczna w
II stopień
ogólnoakademicki
zakresie sztuk
plastycznych
Edukacja
artystyczna w
II stopień
ogólnoakademicki
zakresie sztuki
muzycznej
II stopień
Ochrona dóbr
ogólnoakademicki
kultury
II stopień Pedagogika
3 osoby: mgr Edyta WielochGórska (praktyka logopedyczna),
ogólnoakademicki mgr Renata Kobierska (Dyrektor
DPS), mgr Aneta Franc
(Archiwum Państwowe)
Rada ds. Jakości Kształcenia
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA
1. Informacje o koncepcji programu kształcenia
1.3. Zasady rekrutacji na poszczególne stopnie studiów
10
Stopień
Kierunek
Edukacja
artystyczna w
I stopień
zakresie sztuk
plastycznych
Profil
kształcenia
Zasady rekrutacji
ogólnoakademic
Rekrutacja odbywa się do wyczerpania limitu miejsc na podstawie listy rankingowej zawierającej ilość
ki
punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym oraz praktycznego sprawdzianu predyspozycji plastycznych
Pozytywny wynik sprawdzianu to uzyskanie nie mniej niż 100 punktów. Negatywny wynik sprawdzianu
eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Edukacja
Uwzględniane są wyniki egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz z jednego z następujących
artystyczna w
ogólnoakademic
I stopień
przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język v, uwzględniana jest lepsza ocena. Sposób
zakresie sztuki
ki
przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 21 Części ogólnej Uchwały.
muzycznej
Końcowym wynikiem uzyskanym przez kandydata jest suma punktów z obu form postępowania
kwalifikacyjnego. Kandydat może uzyskać maksymalnie 400 punktów.
Postępowanie kwalifikacyjne jest inne niż na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia
liczby miejsc
Informacja
TRYB I: Uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej z języka polskiego oraz
naukowa i
ogólnoakademic
I stopień
z jednego z następujących przedmiotów: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o
bibliotekoznawst ki
społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka.
wo
TRYB II: Uwzględniane są wyniki egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz z jednego następujących
przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, geografia, biologia, matematyka.
I stopień
Ochrona dóbr
kultury
ogólnoakademic
ki
Rada ds. Jakości Kształcenia
j.w.
Tryb I
Kandydaci przyjmowani będą na podstawie sumy wyników pisemnego egzaminu maturalnego
z: języka polskiego oraz jednego z wymienionych przedmiotów: biologia, geografia, historia,
Grudzień
2012
historia
muzyki,
historia sztuki,
o tańcu, wiedza o społeczeństwie, matematyka,
język
obcy
Badanie jakości
kształcenia
na UAMwiedza
2011/2012
nowożytny 1
I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA
1. Informacje o koncepcji programu kształcenia
1.3. Zasady rekrutacji na poszczególne stopnie studiów
11
Stopień
Kierunek
Profil
kształcenia
II stopień
Edukacja artystyczna w
ogólnoakademicki
zakresie sztuk plastycznych
II stopień
Edukacja artystyczna w
ogólnoakademicki
zakresie sztuki muzycznej
II stopień
Ochrona dóbr kultury
ogólnoakademicki
II stopień
Pedagogika
ogólnoakademicki
Rada ds. Jakości Kształcenia
Zasady rekrutacji
O przyjęciu na studia II stopnia decyduje ocena końcowa uzyskana na dyplomie i średnia ocen
z I stopnia studiów potwierdzona przez dziekanat. Przyjęcia nastepują do wyczerpania limitu
miejsc
Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku
uwzględniane są:
- sprawdzian praktyczny z przygotowania w zakresie przedmiotów artystycznych,
- ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia,
- średnia ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia.
Postępowanie kwalifikacyjne jest inne niż na podstawie złożenia wymaganych dokumentów
do wypełnienia liczby miejsc
Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub
pokrewnego kierunku. Podczas rekrutacji uwzględniane są: ocena na dyplomie ukończenia
studiów pierwszego stopnia oraz średnia ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego
stopnia.
Warunki rekrutacji wyznacza paragraf 21 części ogólnej Uchwały Nr 239/2010/2011 Senatu
UAM z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie Warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów
stacjonarnych oraz niestacjonarnych roku akademickiego 2012/2013. Rekrutacja w roku
akademickim 2012/2013- kandydaci zostali przyjęci do wyczerpania limitu miejsc na
podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów I stopnia, średniej ocen uzyskanej w toku
studiów I stopnia.
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
2. Zgodność kierunkowych efektów kształcenia (EK) z obszarowymi EK (na podst. rozporządzenia ministra o
KRK) dla danego poziomu i profilu studiów oraz prawidłowość języka opisu EK
12
2.1. Czy opisywany kierunek jest jednoobszarowy czy wieloobszarowy?
Stopień
Kierunek
Profil kształcenia
Edukacja artystyczna w
I stopień
zakresie sztuk
ogólnoakademicki
plastycznych
Edukacja artystyczna w
I stopień
zakresie sztuki
ogólnoakademicki
muzycznej
Informacja naukowa i
I stopień
ogólnoakademicki
bibliotekoznawstwo
I stopień
Ochrona dóbr kultury ogólnoakademicki
I stopień
jednoobszarowy
wieloobszarowy
jednoobszarowy
jednoobszarowy
ogólnoakademicki
II stopień
Pedagogika
Edukacja artystyczna w
zakresie sztuk
plastycznych
Edukacja artystyczna w
zakresie sztuki
muzycznej
Ochrona dóbr kultury
ogólnoakademicki
jednoobszarowy
II stopień
Pedagogika
ogólnoakademicki
wieloobszarowy
II stopień
II stopień
Rada ds. Jakości Kształcenia
wieloobszarowy
ogólnoakademicki
jednoobszarowy
ogólnoakademicki
wieloobszarowy
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
2. Zgodność kierunkowych efektów kształcenia (EK) z obszarowymi EK (na podst. rozporządzenia ministra o
KRK) dla danego poziomu i profilu studiów oraz prawidłowość języka opisu EK
13
2.2-2.4 - Charakterystyka kierunków jednoobszarowych
Stopień
I stopień
I stopień
Kierunek
Profil kształcenia
Edukacja artystyczna w
ogólnoakademicki
zakresie sztuk plastycznych
Informacja naukowa i
ogólnoakademicki
bibliotekoznawstwo
I stopień
Ochrona dóbr kultury
II stopień
Edukacja artystyczna w
ogólnoakademicki
zakresie sztuk plastycznych
II stopień
Ochrona dóbr kultury
Rada ds. Jakości Kształcenia
ogólnoakademicki
ogólnoakademicki
Obszar, z którego pochodzą
EK
Czy w EK dla
opisywanego
kierunku
uwzględniono
wszystkie
obszarowe EK?
sztuka
Tak
Tak
nauki humanistyczne
Tak
Nie
nauki humanistyczne
Tak
Tak
sztuka
Tak
Tak
nauki humanistyczne
Tak
Tak
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Czy opisy EK
odzwierciedlają
Ilu obszarowych EK
różnicę w
nie uwzględniono ?
poziomach
studiów?
Grudzień 2012
2. Zgodność kierunkowych efektów kształcenia (EK) z obszarowymi EK (na podst. rozporządzenia ministra o
KRK) dla danego poziomu i profilu studiów oraz prawidłowość języka opisu EK
14
2.2-2.4 - Charakterystyka kierunków wieloobszarowych
Stopień Kierunek
Profil kształcenia
Nazwa obszaru, z
Nazwa obszaru, z
którego pochodzą liczba EK którego pochodzą
EK
EK
liczba EK
Czy opisy EK
Nazwa obszaru,
odzwierciedlaj
z którego liczba EK ą różnicę w
pochodzą EK
poziomach
studiów?
Edukacja
artystyczna w
I stopień
ogólnoakademicki
zakresie sztuki
muzycznej
nauki
humanistyczne
22
sztuka
27
Tak
I stopień Pedagogika
nauki
humanistyczne
45
nauki społeczne
45
Tak
nauki
humanistyczne
20
sztuka
22
Tak
nauki
humanistyczne
41
nauki społeczne
54
Tak
ogólnoakademicki
Edukacja
II
artystyczna w
ogólnoakademicki
stopień zakresie sztuki
muzycznej
II
Pedagogika
ogólnoakademicki
stopień
Rada ds. Jakości Kształcenia
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
3. Zgodność efektów kształcenia w module z kierunkowymi efektami kształcenia
15
Stopień
Kierunek
Edukacja artystyczna w
zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w
I stopień
zakresie sztuki muzycznej
Informacja naukowa i
I stopień
bibliotekoznawstwo
I stopień Ochrona dóbr kultury
I stopień
3.1. Czy z opisów EK dla
poszczególnych przedmiotów
(modułów) wynika, że
Profil kształcenia
zapewniają one efekty
kształcenia określone dla
danego kierunku i poziomu
studiów?
3.2. Czy istnieją EK dla
opisywanego kierunku nie
realizowane na żadnym z
przedmiotów (modułów)?
3.3. Czy ma miejsce sytuacja,
że zbyt wiele przedmiotów
(modułów) prowadzi do
uzyskania tych samych
efektów kształcenia?
ogólnoakademicki
Tak
Nie
Nie
ogólnoakademicki
Tak
Nie
Nie
ogólnoakademicki
Tak
Nie
Nie
ogólnoakademicki
Tak
Nie
Nie
I stopień Pedagogika
Edukacja artystyczna w
II stopień
zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w
II stopień
zakresie sztuki muzycznej
II stopień Ochrona dóbr kultury
ogólnoakademicki
Tak
Nie
Nie
ogólnoakademicki
Tak
Nie
Nie
ogólnoakademicki
Tak
Nie
Nie
ogólnoakademicki
Tak
Nie
Nie
II stopień Pedagogika
ogólnoakademicki
Tak
Nie
Nie
Rada ds. Jakości Kształcenia
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
3. Zgodność efektów kształcenia w module z kierunkowymi efektami kształcenia – analiza macierzy
EK dla kierunku
16
Stopień Kierunek
Profil kształcenia Liczba
modułów
Liczba EK
Najczęściej powtarzający się EK
w programie
Liczba
powtórzeń
efektu
Edukacja artystyczna w
I stopień zakresie sztuk
ogólnoakademicki
plastycznych
Edukacja artystyczna w
I stopień
ogólnoakademicki
zakresie sztuki muzycznej
Informacja naukowa i
I stopień
ogólnoakademicki
bibliotekoznawstwo
27
60
K_W01, K_U01, K_U02, K_K01
27
51
37
K_W02, K_W05
31
52
61
K_W02
39
I stopień Ochrona dóbr kultury
29
26
Brak powtarzających się efektów
-
25
44
K_W01, K_W02, K_W03, K_0W5,
K_W06, K_W12, K_U01, K_U02,
K_U03, K_U04, K_K01, K_K03, K_K05,
K_K08
61
Edukacja artystyczna w
II stopień zakresie sztuk
ogólnoakademicki
plastycznych
Edukacja artystyczna w
II stopień
ogólnoakademicki
zakresie sztuki muzycznej
9
60
K_W01, K_W04, K_U19, K_K03
10
21
31
K_05
21
II stopień Ochrona dóbr kultury
27
25
Brak powtarzających się efektów.
-
I stopień Pedagogika
Rada ds. Jakości Kształcenia
ogólnoakademicki
ogólnoakademicki
ogólnoakademicki
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
4. Prawidłowość oceny nakładu pracy studenta oraz dostępność opisów programu i modułów
17
Stopień Kierunek
Edukacja artystyczna w
I stopień
zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w
I stopień
zakresie sztuki muzycznej
Informacja naukowa i
I stopień
bibliotekoznawstwo
I stopień Ochrona dóbr kultury
4.1. Czy studenci mają możliwość wypowiedzenia się w ankiecie na temat nakładu pracy
Profil kształcenia potrzebnego do uzyskania efektów kształcenia opisanych dla poszczególnych modułów?
ogólnoakademicki
ogólnoakademicki
ogólnoakademicki
Tak
Tak
Tak
ogólnoakademicki
Tak
I stopień Pedagogika
Edukacja artystyczna w
II stopień
zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w
II stopień
zakresie sztuki muzycznej
II stopień Ochrona dóbr kultury
ogólnoakademicki
Tak
ogólnoakademicki
Tak
II stopień Pedagogika
ogólnoakademicki
Tak
Rada ds. Jakości Kształcenia
ogólnoakademicki
ogólnoakademicki
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Tak
Tak
Grudzień 2012
5. Dostępność opisów programu kształcenia i modułów
5.1. Czy program kształcenia dla opisywanego kierunku jest ogólnie dostępny?
18
dostępne w innej formie?
jeśli w innej formie - w
jakiej?
ogólnoakademicki
Tak - dostępne w innej formie
w formie wydruku
ogólnoakademicki
Tak - dostępne w innej formie
w formie wydruku
ogólnoakademicki
Tak - dostępne w innej formie
w formie wydruków
ogólnoakademicki
Tak - dostępne w innej formie
ogólnoakademicki
Tak - dostępne w innej formie
wydruki
w formie wydruku
komputerowego
Stopień Kierunek
Edukacja artystyczna w
I stopień zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w
I stopień
zakresie sztuki muzycznej
Informacja naukowa i
I stopień
bibliotekoznawstwo
I stopień Ochrona dóbr kultury
Profil kształcenia
I stopień Pedagogika
Edukacja artystyczna w
ogólnoakademicki
zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w
II stopień
ogólnoakademicki
zakresie sztuki muzycznej
II stopień Ochrona dóbr kultury
ogólnoakademicki
II stopień
II stopień Pedagogika
Rada ds. Jakości Kształcenia
ogólnoakademicki
dostępne online?
Tak - dostępne w innej formie
w formie wydruku
Tak - dostępne w innej formie
w formie wydruków
Tak - dostępne w innej formie
wydruk
w formie wydruku
komputerowego
Tak - dostępne w innej formie
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
5. Dostępność opisów programu kształcenia i modułów
5.2. Czy opisy przedmiotów/modułów dla opisywanego kierunku są ogólnie dostępne?
19
dostępne w innej formie?
jeśli w innej formie - w
jakiej?
ogólnoakademicki
Tak - dostępne w innej formie
w formie wydruku
ogólnoakademicki
Tak - dostępne w innej formie
w formie wydruku
ogólnoakademicki
Tak - dostępne w innej formie
w formie wydruków
ogólnoakademicki
Tak - dostępne w innej formie
ogólnoakademicki
Tak - dostępne w innej formie
wydruki
w formie wydruku
komputerowego
Stopień Kierunek
Edukacja artystyczna w
I stopień
zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w
I stopień
zakresie sztuki muzycznej
Informacja naukowa i
I stopień
bibliotekoznawstwo
I stopień Ochrona dóbr kultury
Profil kształcenia
I stopień Pedagogika
Edukacja artystyczna w
ogólnoakademicki
zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w
II stopień
ogólnoakademicki
zakresie sztuki muzycznej
II stopień Ochrona dóbr kultury
ogólnoakademicki
II stopień
II stopień Pedagogika
Rada ds. Jakości Kształcenia
ogólnoakademicki
dostępne online?
Tak - dostępne w innej formie
w formie wydruku
Tak - dostępne w innej formie
w formie wydruków
Tak - dostępne w innej formie
wydruk
w formie wydruku
komputerowego
Tak - dostępne w innej formie
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia
6.1. Proszę opisać system sprawdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku odbycia praktyk/stażu
20
Stopień Kierunek
I stopień
Edukacja
artystyczna w
zakresie sztuk
plastycznych
Profil
kształcenia
ogólnoakademicki
Opis
Analiza dokumentacji praktyk, obserwacja oceniająca zajęć/ pracy, ocena scenariuszy zajęć/ projektów i ich realizacji, ocena i opinia opiekuna
praktyk ( z ramienia uczelni i odpowiedniej placówki edukacyjnej lub upowszechniającej kulturę)
Student realizuje 150 godzin praktyk pedagogicznych zgodnych ze standardami kształcenia nauczycieli w ramach projektu Nowa jakość
praktyk pedagogicznych na WPA UAM,
Edukacja
artystyczna w
zakresie sztuki
muzycznej
ogólnoakademicki
I stopień
Ochrona dóbr
kultury
ogólnoakademicki
Studenci podczas wyjazdu terenowego prezentują pewne problemy i konkretne obiekty zabytkowe, przedstawiając ich historię, styl i
specyfikę oraz przeprowadzają ankiety o charakterze etnologiczno-socjologicznym, co podlega ocenie będących na miejscu wykładowców.
I stopień
Pedagogika
ogólnoakademicki
Analiza dokumentów praktyk, obserwacja zajęć, ocena scenariuszy zajęć, ocena prezentacji i projektów multimedialnych, ocena ćwiczeń,
ocena prezentacji sposobów i postaci dokumentów (zdjęcia, nagrania audio, video), ocena samodzielnie wykonanych pomocy dydaktycznych.
Ocena kultury osobistej studenta- estetyka, etyka, komunikatywność wypowiedzi oraz kultura ubioru.
I stopień
I stopień
WND-POKL.03.03.02-00-072/10. Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się na podstawie analizy dokumentacji praktyk, opinii o praktyce
wydanej przez opiekuna praktyk, obserwacji zajęć, oceny scenariuszy zajęć i oceny lekcji prowadzonej przez studenta. Ponadto student
realizuje 30 godzin praktyk dyrygenckich w amatorskich chórach dziecięcych lub młodzieżowych. Weryfikacja efektów kształcenia następuje
poprzez: analizę dokumentów, opinię opiekuna i ocenę z publicznego koncertu.
W ramach kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo studenci odbywają 150 godzin praktyk. W zależności od wybranej specjalizacji
są to praktyki pedagogiczne (bibliotekarstwo szkolne) lub zawodowe (infobrokerstwo i animacja czytelnictwa). Weryfikacja efektów
kształcenia uzyskanych w bibliotece szkolnej w ramach praktyk pedagogicznych odbywa się na podstawie "Opinii o pracy Studenta podczas
praktyki pedagogicznej" wystawianej przez bibliotekarza w danej placówce po każdym z czterech etapów praktyk (każdy etap student
realizuje w innej szkole). Jest to karta oceny wypracowana w ramach projektu "Nowa jakość praktyk pedagogicznych na WPA UAM", która
Informacja
sprawdziła się w trakcie realizacji projektu. Bezpośredni kontakt opiekuna praktyk z ramienia uczelni oraz bibliotekarzy-opiekunów z
naukowa i
ogólnoakademicki ramienia instytucji oraz system hospitacji pozwala na dość rzetelne sprawdzenie osiąganych efektów, gdyż na każdym etapie praktyk
bibliotekoznawstw
studentowi powierza się inne zadania (a wiec także inne wynikające z nich efekty) do wykonania. Bibliotekarz wypełnia dokument poprzez
o
obserwację oraz ocenę umiejętnośćirealizacji wyznaczonych studentowi zadań praktycznych w pracy bibliotecznej, biorąc pod uwagę rożne
obszary: wiedzę merytoryczną i umiejętności metodyczne, kontakt z wychowankami oraz charakterystykę postaw studenckich. W ramach
praktyki zawodowej weryfikacja efektów odbywa się na podobnych zasadach, tyle tylko, że student realizuje ją w 2 miejscach: część w
bibliotece publicznej lub uczelnianej (120 godzin), część w innym ośrodku informacji (30 godzin), a arkusz oceny jest bardziej zadaniowy (co
pozwala na weryfikację efektów wynikających z poszczególnych zadań).
Rada ds. Jakości Kształcenia
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia
6.1. Proszę opisać system sprawdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku odbycia praktyk/stażu
21
Stopień Kierunek
Profil kształcenia
Opis
Edukacja artystyczna
II stopieńw zakresie sztuk
ogólnoakademicki Na studiach II stopnia nie są przewidziane praktyki i staż.
plastycznych
Edukacja artystyczna
Student realizuje 30 godzin praktyk pedagogicznych. Weryfikacja efektów kształcenia następuje na
II stopieńw zakresie sztuki
ogólnoakademicki
podstawie analizy dokumentów praktyk
muzycznej
Studenci podczas wyjazdu terenowego prezentują pewne problemy i konkretne obiekty zabytkowe,
II stopieńOchrona dóbr kultury ogólnoakademicki przedstawiając ich historię, styl i specyfikę oraz przeprowadzają ankiety o charakterze etnologicznosocjologicznym, co podlega ocenie będących na miejscu wykładowców.
Analiza dokumentów praktyk, obserwacja zajęć, ocena scenariuszy zajęć, ocena prezentacji
projektów multimedialnych, ocena ćwiczeń, ocena prezentacji sposobów i postaci dokumentów
II stopieńPedagogika
ogólnoakademicki
(zdjęcia, nagrania audio, video), ocena samodzielnie wykonanych pomocy dydaktycznych. Ocena
kultury osobistej studenta-estetyka, etyka i komunikatywność wypowiedzi oraz kultura ubioru.
Rada ds. Jakości Kształcenia
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia
6.2. Proszę opisać system sprawdzania końcowych efektów kształcenia (proces dyplomowania)
22
Profil
StopieńKierunek kształcenia
Opis
Ukończenie studiów i nadanie tytułu licencjata następuje po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w programie
kształcenia, a w szczególności po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i złożeniu wszystkich egzaminów z wynikiem co najmniej
dostatecznym, złożeniu pisemnej pracy dyplomowej ocenionej pozytywnie przez promotora i recenzenta, pracy
Edukacja
dyplomowej artystycznej w postaci kolekcji prac plastycznych z wybranej pracowni artystycznej wraz z pisemnym
artystycz
opracowaniem analizowanego problemu artystycznego oraz złożeniu egzaminu dyplomowego licencjackiego złożonego z
na w
części teoretycznej i artystycznej. Wyniki obu części egzaminu są następnie sumowane i obliczane łącznie. Pisemna praca
I
ogólnoaka
zakresie
dyplomowa jest integralną częścią egzaminu dyplomowego licencjackiego. Jest sprawdzianem stopnia opanowania wiedzy,
stopień
demicki
sztuk
umiejętności, syntezy wiadomości i zastosowania ich do rozwiązywania konkretnych problemów w dziedzinie sztuk
plastyczn
plastycznych w kontekście historycznym i współczesnym. Praca artystyczna jest sprawdzianem stopnia opanowania
ych
warsztatu artystycznego oraz umiejętności stworzenia kreacji artystycznej z wybranej przez studenta dyscypliny sztuk
plastycznych
Edukacja
artystycz
na w
I
ogólnoaka
zakresie
stopień
demicki
sztuki
muzyczn
ej
Zgodnie z zasadami dyplomowania zapisanymi w Regulaminie Studiów UAM , w rozdziale IV, par. od 60 do 75 student jest
zobowiązany do przygotowania i złożenia pracy dyplomowej ocenianej przez kierującego praca oraz powołanego przez
dziekana recenzenta. Warunkiem do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: spełnienie wszystkich wymagań
wynikających z programu studiów oraz uzyskanie pozytywnych recenzji pracy dyplomowej. Zgodnie z Uchwałą 7/2012 rady
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM z dnia 17 lutego 2012 roku ostateczny wynik studiów określa suma uzyskana
przez dodanie: 3/5 średniej wszystkich uzyskanych ocen z egzaminów, 1/5 średniej ocen pracy dyplomowej, 1/10 końcowej
oceny egzaminu dyplomowego, 1/10 końcowej oceny egzaminu artystycznego.
Rada ds. Jakości Kształcenia
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia
6.2. Proszę opisać system sprawdzania końcowych efektów kształcenia (proces dyplomowania)
23
Profil
StopieńKierunek kształcenia
Opis
Ukończenie studiów i nadanie tytułu licencjata następuje po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w programie
Informac
kształcenia, a w szczególności po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i złożeniu wszystkich egzaminów z wynikiem co najmniej
ja
dostatecznym, złożeniu pracy dyplomowej ze studiowanej dziedziny ocenionej pozytywnie przez promotora i recenzenta
naukowa
oraz złożeniu egzaminu dyplomowego. Pisemna praca dyplomowa jest integralną częścią egzaminu dyplomowego
I
ogólnoaka
i
licencjackiego. W pracy dyplomowej powinna być wykorzystana wiedza zdobyta w toku kształcenia. Praca dyplomowa jest
stopień
demicki
bibliotek
sprawdzianem stopnia opanowania wiedzy, umiejętności, syntezy wiadomości i zastosowania ich do rozwiązywania
oznawst
konkretnych problemów w dziedzinie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Praca dyplomowa powinna być
wo
opracowaniem użytecznym, podejmującym rozwiązanie konkretnego problemu teoretycznego, praktycznego lub
metodologicznego.
Ochrona
I
ogólnoaka Studenci piszą recenzowaną pracę licencjacką lub magisterską/ w zależności od poziomu/ a następnie ja bronią przed
dóbr
stopień
demicki
odpowiednią komisją z promotorem, recenzentem i przewodniczącym.
kultury
Ukończenie studiów i nadanie tytułu licencjata następuje po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w programie
kształcenia, a w szczególności po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i złożeniu wszystkich egzaminów z wynikiem co najmniej
dostatecznym, złożeniu pracy dyplomowej ze studiowanej dziedziny ocenionej pozytywnie przez promotora i recenzenta
I
Pedagogi ogólnoaka oraz złożeniu egzaminu dyplomowego-licencjackiego. Pisemna praca dyplomowa jest integralna częścią egzaminu
stopień ka
demicki
dyplomowego-licencjackiego. W pracy dyplomowej powinna być wykorzystana wiedza, zdobyta w toku kształcenia. Praca
dyplomowa jest sprawdzeniem stopnia opanowania wiedzy, umiejętności, syntezy wiadomości i zastosowania ich do
konkretnych problemów w dziedzinie pedagogiki. Praca dyplomowa powinna być opracowaniem użytecznym,
podejmującym rozwiązanie konkretnego problemu teoretycznego, praktycznego, metodologicznego.
Rada ds. Jakości Kształcenia
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia
6.2. Proszę opisać system sprawdzania końcowych efektów kształcenia (proces dyplomowania)
24
StopieńKierunek Profil kształcenia
Edukacja
artystyczna w
II stopień
ogólnoakademicki
zakresie sztuk
plastycznych
Edukacja
artystyczna w
II stopień zakresie
ogólnoakademicki
sztuki
muzycznej
II stopień
Ochrona dóbr
ogólnoakademicki
kultury
II stopień Pedagogika
ogólnoakademicki
Rada ds. Jakości Kształcenia
Opis
Ukończenie studiów i nadanie tytułu magistra sztuki następuje po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w programie
kształcenia, a w szczególności po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i złożeniu wszystkich egzaminów z wynikiem co najmniej
dostatecznym, złożeniu pracy dyplomowej magisterskiej ze studiowanej dziedziny ocenionej pozytywnie przez promotora i
recenzenta, magisterskiej kolekcji artystycznej w postaci zestawu prac plastycznych z wybranej pracowni artystycznej wraz z
teoretyczną dysertacją dotycząca opracowywanego problemu artystycznego oraz złożeniu egzaminu dyplomowego magisterskiego
złożonego z części teoretycznej i artystycznej. Wyniki obu części egzaminów są sumowane i obliczane łącznie. Pisemna praca
dyplomowa magisterska jest integralną częścią egzaminu magisterskiego teoretycznego. Jest sprawdzianem stopnia opanowania
wiedzy, umiejętności, syntezy wiadomości i samodzielnego podejmowania nowatorskich problemów badawczych w dziedzinie
sztuk plastycznych w kontekście historycznym i współczesnym. Praca artystyczna wraz z teoretyczną dysertacją jest integralną
częścią egzaminu magisterskiego artystycznego. Jest sprawdzianem umiejętności stworzenia samodzielnych form kreacji
artystycznej z wybranej przez studenta dyscypliny sztuk plastycznych oraz pogłębionej refleksji teoretycznej wskazującej na
znajomość szerokiego kontekstu podejmowanych przez siebie zagadnień artystycznych.
Zgodnie z zasadami dyplomowania zapisanymi w Regulaminie Studiów UAM , w rozdziale IV, par. od 60 do 75 student jest
zobowiązany do przygotowania i złożenia pracy dyplomowej ocenianej przez kierującego praca oraz powołanego przez dziekana
recenzenta. Warunkiem do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: spełnienie wszystkich wymagań wynikających z
programu studiów oraz uzyskanie pozytywnych recenzji pracy dyplomowej. Zgodnie z Uchwałą 7/2012 rady Wydziału
Pedagogiczno-Artystycznego UAM z dnia 17 lutego 2012 roku ostateczny wynik studiów określa suma uzyskana przez dodanie: 3/5
średniej wszystkich uzyskanych ocen z egzaminów, 1/5 średniej ocen pracy dyplomowej, 1/10 końcowej oceny egzaminu
dyplomowego, 1/10 końcowej oceny egzaminu artystycznego.
Studenci piszą recenzowaną pracę licencjacką lub magisterską /w zależności od poziomu/ a nastepnie ja bronią przed odowiednią
komisją z promotorem, recenzentem i przewodniczącym.
Ukończenie studiów i nadanie tytułu magistra następuje po spełnieniu wszystkich określonych wymagań w programie kształcenia, a
w szczególności po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i złożeniu wszystkich egzaminów z wynikiem co najmniej dostatecznym, złożeniu
pracy magisterskiej ze studiowanej dziedziny, ocenionej pozytywnie przez promotora i recenzenta oraz złożeniu egzaminu
magisterskiego. Pisemna praca magisterska jest integralną częścią egzaminu magisterskiego. W pracy magisterskiej powinna być
wykorzystana wiedza zdobyta w toku kształcenia. Praca magisterska jest sprawdzianem stopnia opanowania wiedzy, umiejętności,
syntezy wiadomości i zastosowania ich do rozwiązywania konkretnych problemów w dziedzinie pedagogiki. Praca magisterska
powinna być opracowaniem użytecznym podejmującym rozwiązanie konkretnego problemu teoretycznego, praktycznego lub
metodologicznego.
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
7. Czy metody kształcenia i metody oceniania są właściwie dobrane do założonych i opisanych efektów
kształcenia w module?
25
Stopień
I stopień
I stopień
I stopień
KIERUNEK
Edukacja artystyczna w
zakresie sztuk
plastycznych
Edukacja artystyczna w
zakresie sztuki
muzycznej
Informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo
Liczba
przykłado
wych
modułów
Łączna
liczba EK w
modułach
5
Czy metody kształcenia są dobrane
odpowiednio do założonych i
opisanych efektów uczenia się dla
określonego przedmiotu?
Tak
Nie
%
Tak
Nie
%
44
44
0
100%
44
0
100%
5
45
45
0
45
0
100%
5
39
39
0
39
0
30
0
52
0
I stopień
Ochrona dóbr kultury
4
30
30
0
I stopień
Pedagogika
5
52
52
0
Rada ds. Jakości Kształcenia
Czy metody oceny są dobrane
odpowiednio do założonych i
opisanych efektów uczenia się dla
określonego przedmiotu?
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Grudzień 2012
7. Czy metody kształcenia i metody oceniania są właściwie dobrane do założonych i opisanych efektów
kształcenia w module?
26
Stopień
II stopień
II stopień
KIERUNEK
Edukacja artystyczna w
zakresie sztuk
plastycznych
Edukacja artystyczna w
zakresie sztuki
muzycznej
Liczba
przykłado
wych
modułów
Łączna
liczba EK w
modułach
5
Czy metody kształcenia są dobrane
odpowiednio do założonych i
opisanych efektów uczenia się dla
określonego przedmiotu?
Czy metody oceny są dobrane
odpowiednio do założonych i
opisanych efektów uczenia się dla
określonego przedmiotu?
Tak
Nie
%
Tak
Nie
%
40
40
0
100%
40
0
100%
5
38
38
0
100%
38
0
100%
II stopień
Ochrona dóbr kultury
5
34
34
0
100%
34
0
100%
II stopień
Pedagogika
5
38
38
0
100%
38
0
100%
Rada ds. Jakości Kształcenia
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
7. Czy metody kształcenia i metody oceniania są właściwie dobrane do założonych i opisanych efektów
kształcenia w module? I stopień studiów - PRZYKŁADY
27
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
STOPIEŃ
KIERUNEK
Edukacja
artystyczna w
I stopień
zakresie sztuk
plastycznych
Edukacja
artystyczna w
I stopień
zakresie sztuki
muzycznej
Informacja
naukowa i
I stopień
bibliotekoznawstw
o
Ochrona dóbr
I stopień
kultury
I stopień Pedagogika
Rada ds. Jakości Kształcenia
EFEKT KSZTAŁCENIA
Wymienia zasady stosowania światła i cienia
METODA
KSZTAŁCENIA
Czy metoda
METODA SPRAWDZANIA
jest
OSIĄGNIĘCIA EFEKTU
właściwa?
KSZTAŁCENIA
(tak/nie)
ćwiczenia w pracowni Tak
F- korekty podczas ćwiczeń w
pracowni
Posiada umiejętność rozwoju indywidualnych ćwiczeń Ćwiczenia, test
przydatnych do kreowania i realizacji własnych
praktyczny
koncepcji artystycznych
Tak
Obserwacja, egzamin
Czy metoda
jest
właściwa?
(tak/nie)
Tak
Tak
Posiada wiedzę o człowieku jako twórcy i odbiorcy
komunikacji społecznej
Dyskusja, pogadanka, Tak
prezentacja
multimedialna
F - pisanie esejów, aktywność na Tak
zajęciach, P -kolokwia, zaliczenie
pisemne
potrafi zastosować podstawowe założenia
antropologii kulturowej w odniesieniu do kultury
współczesnej
TEA_08 stosuje ćwiczenia terapeutyczne w krótkich
etiudach i miniaturach dramatycznych zgodnie z
zasadami stymulacji podstawowej osób ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Wykład
P- egzamin
Tak
P- sprawdzenie praktycznych
umiejętności
Tak
Tak
Ćwiczenia praktyczne Tak
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
7. Czy metody kształcenia i metody oceniania są właściwie dobrane do założonych i opisanych efektów
kształcenia w module? II stopień studiów - PRZYKŁADY
28
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
STOPIEŃ
II
stopie
ń
II
stopie
ń
II
stopie
ń
II
stopie
ń
KIERUNEK
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk
plastycznych
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki
muzycznej
EFEKT KSZTAŁCENIA
Współtworzy i uczestniczy w prezentacjach, wystawach
grafiki warsztatowej, happeningach i akcjach artystycznych
zbiorowych i indywidualnych.
Posiada umiejętność świadomego kształcenia brzmienia
choru w technice bel canto, śpiewu białego i śpiewu
estradowego.
METODA
KSZTAŁCENIA
Czy metoda
jest
właściwa?
(tak/nie)
Ćwiczenia,
Tak
dyskusja, korekty,
indywidualna praca
ze studentem
Ćwiczenia
Tak
METODA SPRAWDZANIA
OSIĄGNIĘCIA EFEKTU
KSZTAŁCENIA
F – formujący – obecność na
zajęciach, przygotowanie prac
plastycznych
Czy
metoda
jest
właściwa?
(tak/nie)
Tak
P – zaliczenie ustne F –
obserwacja pracy studenta
zespołem
Tak
Doskonali umiejętność krytycznej analizy tekstu naukowego Wykład i dyskusja Tak
P-test i egzamin F-dyskusja
Tak
Dysponuje wiedzą z zakresu zasad i norm postępowania
etycznego w poradnictwie
F- zastosować odpowiednie
narzędzie poprawy działań, Pwydanie świadectwa promocji
Tak
Ochrona dóbr kultury
Pedagogika
Rada ds. Jakości Kształcenia
Studium
przypadków,
rozwiązywanie
problemów
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Tak
Grudzień 2012
II. FORMY OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
NA POZIOMIE CAŁEJ JEDNOSTKI
29
Rada ds. Jakości Kształcenia
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012
II. FORMY OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE
CAŁEJ JEDNOSTKI
30
1. Czy na Radzie Wydziału przedstawiane są coroczne sprawozdania z prac WZOJK?
TAK
2. Czy w jednostce prowadzone są ankiety wśród studentów,
słuchaczy studiów podyplomowych ?
TAK
3. Czy w jednostce prowadzony jest monitoring losów absolwentów?
TAK
Rada ds. Jakości Kształcenia
Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012
Grudzień 2012

similar documents