O udr*ate*nosti *tátneho dlhu

Report
O udržateľnosti štátneho dlhu
Vladimír Gazda
O udržateľnosti štátneho dlhu
• AKCAY, O.C. – ALPER, C. M. – OZMUCUR, S. (2001) Dudget
Deficit and Debt Sustainability. Working Paper, Bogazici
University. Ddostupné na
http://www.econ.boun.edu.tr/papers/pdf/wp-01-12.pdf
• DORNBUSCH, R. – FISCHER, S. (1990) Macroeconomics (5-th
Edition). McGraw Hill, New York, 828 s.
• GENORIO, H. (2005) General Government Debt Sustainability
in Slovenia. In:Prikazy in analize Series, Bank of Slovenia.
Dostupné na
http://www.bsi.si/en/publications.asp?MapaId=716
• UCTUM, M. – WICKENS, M. (1996) Debt and Deficit Ceilings
and Sustainability of Fiscal Policies: An Intertemporal
Analysis. Research Paper, Federal Reserve Bank of New
York. Dostupné na
http://ideas.repec.org/p/fip/fednrp/9615.html
O udržateľnosti štátneho dlhu
• Maastrichstské kritériá
• štátny dlh nesmie prekročiť 60% HDP danej
krajiny a deficit verejných financií nesmie
prekročiť 3% HDP.
O udržateľnosti štátneho dlhu
• st je podiel štátneho dlhu na hrubom
domácom produkte v období t
• 1+gt je miera hospodárskeho rastu (teda ak
hrubý domáci produkt za jedno obdobie
narastie o 3 percentá, potom gt=0,03)
• dt je podiel deficitu verejných financií na HDP
v danom období
O udržateľnosti štátneho dlhu
• Premenné označené veľkými písmenami budú
predstavovať absolútne veličiny.
• St je štátny dlh v čase t
• Dt je deficit verejných financií v období t
• HDPt je hrubý domáci produkt v období t.
O udržateľnosti štátneho dlhu
• Platí identita
resp.
St  St 1  Dt
st 1
st 
 dt
1  gt
kde
st  St / HDPt , st 1  St 1 / HDPt 1 ,
dt  Dt / HDPt a 1  gt  HDPt / HDPt 1
O udržateľnosti štátneho dlhu
• predpokladajme konštantnú úroveň
hospodárskeho rastu g a podielu deficitu
verejných financií na HDP d. Potom vývoj
štátneho dlhu vyjadríme ako postupnosť danú
rekurentne
st 1
st 
d
1  g 
O udržateľnosti štátneho dlhu
• Pri vyjadrení postupnosti pomocou 0-ého
člena dostaneme
1  1 / 1  g   1 
 s0
st  d
 
1  1 / 1  g   1  g 
t
t
resp.

st  d 1  1 / 1  g   1 / 1  g     1 / 1  g 
2
t 1

t
 1 
 s0
 
 1 g 
O udržateľnosti štátneho dlhu
• miera zadĺženia konverguje k rovnovážnej
úrovni (časový index ide do nekonečna)
d
s
1  1 / 1  g 
resp.
d
s  d
g
O udržateľnosti štátneho dlhu
Krajina
Infl.
Deficit (%)
Hosp. rast (%)
Česká republika
6,5
1,6
6,5
Skutočný/rovnovážny
dlh v %
28,7 / 26,21
Maďarsko
6,6
5,5
1,3
66 / 428,58
Rumunsko
7,9
2,5
6,0
13 / 32,77
Slovensko
3,7
2,2
10,4
29,4 / 23,35
Poľsko
4,3
2,0
6,5
45,2 / 32,77
2,2
5,6
40,8 / 41,49
Chorvátsko
Zdroj: Eurostat a vlastné výpočty – rok 2007 Infl. X.2008
O udržateľnosti štátneho dlhu
• nulový deficit, resp. nulový deficit pri plnej zamestnanosti,
nemusia byť správne
• tranzitívne pobaltské krajiny majú úroveň štátneho dlhu
okolo okolo 10 percent, dnes čelia vážnym ekonomickým
ťažkostiam spojenými s vysokou infláciou (Estónsko 10,9 %ô
Lotyšsko 11 percent, Litva 15,8 percenta).
• pokiaľ udržateľná úroveň štátneho dlhu je daná
schopnosťou vlády platiť svoje dlhy, nejestvuje dôvod na
vyrovnaný rozpočet.
• ak hodnoty deficitu a hospodárskeho rastu sú na úrovni
rovnovážneho štátneho dlhu, neexistujú fiškálne dôvody
pre nestabilitu a prudké zmeny rozpočtovej politiky.

similar documents