PowerPoint-presentation

Report
REVIDERING AV
INVESTERINGSPLANER
FÖR TRANSPORTINFRASTRUKTUR
RESURSNIVÅ – NATIONELL PLAN OCH
REGIONALA PLANER
 Ambitionshöjning om 105 miljarder jämfört med föregående
planeringsomgång
 Ekonomisk ram om 522 mdkr exklusive medfinansiering (f n ca 50
mdkr)
 281 mdkr till investeringar (54% av 522) och 241 till drift och
underhåll
 Drift och underhåll: 86 mdkr till järnväg och 155 mdkr till väg
 Ungefär oförändrad nivå för åtgärder i regionala planer – för vårt län
ca 6,25 mdkr
VISSA PRIORITERADE ÅTGÄRDER I
NATIONELL PLAN
 Utbyggnad av tunnelbana i Stockholm (till Nacka)
 Särskilda förhandlingsmän ska pröva förutsättningar för Österled och
ev samordning med tunnelbana
 Nya stambanor för snabbtåg, Ostlänken mellan Järna och Linköping
samt del av Göteborg-Borås (Mölnlycke-Bollebygd), 30+5 mdkr
 Åtgärder för gruvnäringens behov, 3,5 mdkr (avser norra Sverige,
särskild utredning pågår om investeringsbehov för transporter från
planerad gruvbrytning i Bergslagen)
FINANSIERING
 I huvudsak statliga anslag
 Alternativ finansiering – medfinansiering, brukaravgifter,
trängselskatt och bidrag från EU kan bli aktuella
 Förskottering fortsatt möjlig
 Riksdagen bör ha möjlighet att ta ställning till all alternativ
finansiering
 Lånefinansiering möjlig i vissa fall
REGIONAL PLAN
 REGIONALA VÄGÅTGÄRDER
 KOLLEKTIVTRAFIKINVESTERINGAR
 JÄRNVÄG OCH VÄG - SAMFINANSIERING NATIONELL PLAN
 CYKELVÄGAR
 BIDRAG TILL KOMMUNER FÖR TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER
 POTT FÖR ÖVRIGA ÅTGÄRDER
 MILJÖBEDÖMNING – RELEVANT UNDERLAG
 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING – REDOVISA EFFEKTER
INSPEL NATIONELL PLAN
 VÄSTRA STAMBANAN
 DUBBELSPÅR GÖTEBORG – BORÅS
 E20
 E45
 SLUSSARNA I TROLLHÄTTAN
TIDPLAN
 Nya investeringsplaner ska gälla för perioden 2014-2025
 Nationell plan – remiss i juni svar före 1 oktober, behandling i BHU,
RS och RF under september, yttrande till regeringen
 Regeringen fastställer i mars/april 2014
 Regional plan – remiss i juni (RS 4 juni), behandling i BHU i oktober,
RS och RF i november, redovisning till regeringen i december,
besked om slutlig resursram i mars/april 2014
 Regionfullmäktige fastställer i juni 2014?

similar documents