Statusrapport pas forløp OSU 22 september 14 pptx

Report
Pasientforløp ”hjem til hjem”
Overordnet samarbeidsutvalg
22. september 2014
Utvikle pasientforløp
”hjem til hjem”
Oppdrag og bestilling 2014 for Vestre Viken
- ”Det er etablert flere standardiserte forløp i henhold til
nasjonale retningslinjer. Vestre Viken skal i 2014 tilrettelegge for
helhetlige pasientforløp og utvikle behandlingslinjer for
sykdomsgruppene hjerneslag, prostatakreft, hoftebrudd, samt
for pasienter med skadelig bruk / avhengighet av alkohol. I
størst mulig grad oppfordres det til samarbeid med brukere og
samarbeidende kommuner. For kreftforløp ønskes det særskilt
oppmerksomhet på forløpstider.”(s 9)
- ”Det er etablert systemer ved somatiske avdelinger for å fange
opp pasienter med underliggende rusproblemer.”
- ”Samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og kommunene
skal eksplisitt omtale konkret samhandlingsarenaer og
samhandlingsrutiner innen TSB herunder samarbeidet i forhold
til utskrivningsklare pasienter. ”(s 10)
Overordnet samarbeidsutvalg (OSU):
– ”Det settes av midler i 2014 for å gjennomføre pasientforløpene for
hoftebrudd, skadelig bruk av alkohol samt for KOLS pasienter”
– ”Kr. 662 000 til gode pasientforløp, samarbeid sykehus, kommune
og brukere”
Midler fra Helsedirektoratet for pasientforløp innen
psykisk helse
– Prioritering av pasientgrupper med behov for omfattende
helsetjenester
– Innvilget tilskudd på kr. 750 000,-
Prioriterte pasientforløp ”hjem til hjem”
1. Hoftebrudd
–
Samhandlingsmidler via HSØ
2. Kols
–
Samhandlingsmidler via HSØ
3. Skadelig bruk / avhengighet av alkohol
–
Samhandlingsmidler via HSØ
4. Psykisk helse
–
Helsedirektoratet via KHS
Prinsipper for organisering av arbeidet med
pasientforløpene
-
Bygge på det vi har
Brukermedvirkning og brukerinvolvering
Samarbeid mellom kommunene og Vestre Viken
Standardisere der det er mulig
Pasientforløpene skal gjøres tilgjengelig på internett
http://old.ahus.no/eqs/pasientforlop/docs/doc_26950/index.html
Metode for pasientforløp ”hjem til hjem”
• Læringsnettverk
– Planlegger fire samlinger
– Alle deltakere inngår i læringsnettverket
• En prosjektleder for utarbeidelse pasientforløp
• Prosessteam med prosessleder på hvert sted som er med i
forløpsarbeidet
– Forbedringsveileder er tilgjengelig for teamet underveis i
prosessen
• Kunnskapsbasert praksis (KBP)
– Metodikken for KBP skal anvendes for å sikre at
forskningsresultater, profesjonell kunnskap, ferdigheter og erfaring
samt pasientenes forutsetninger og preferanser blir benyttet.
• Lokal testing / pilotering med mål om spredning i hele
Vestre Viken og 26 K
Hoftebrudd
Skadelig bruk/
avhengighet av alkohol
Det er laget BHL på hver klinikk. DS
arbeider med revisjon av sin BHL.
Det er et pågående
forbedringsprosjekt for
hoftebruddpasienter på BS.
Etablere system ved somatiske
avdelinger for å fange opp pasienter
med underliggende rusproblemer.
Deltakere fra PHR og somatikk.
Kols
Psykisk helse
Alle klinikkene har/har hatt
prosjekter / tiltak for
kols-pasienter.
Pasientforløp for pasienter med
behov for omfattende
helsetjenester.
Hva er et læringsnettverk?
Et læringsnettverk kan benyttes til ulike formål, blant annet til systematisk
forbedringsarbeid i helsetjenesten. Det handler om felles kompetanseutvikling på
tvers av profesjoner og organisasjoner. Selv om læringsnettverk kan anta ulike
former, har de ofte noen felles kjennetegn:
•
•
•
•
•
•
•
•
En eller flere personer, eventuelt et fagmiljø, har ansvar for å planlegge og
organisere læringsnettverket.
Nettverket består av tverrfaglig sammensatte forbedringsteam.
Hensikten er å forbedre et eller flere områder.
Deltakerne får innblikk i forskning, og lærer av andre som har gjennomført
forbedringer på området.
Deltakerne lærer om og bruker forbedringsmetoder og enkle verktøy i
arbeidet.
Teamene lager målbare mål for forbedringsområdet og samler data for å følge
med om målene blir nådd.
Teamene møtes på 3-4 samlinger over en bestemt tidsperiode for å dele
erfaringer og inspirere hverandre.
Mellom samlingene møtes deltakerne i teamene regelmessig og jobber med
spesifikke oppgaver.

similar documents