Galimi inovacij*, verslo, turizmo sektori* ES strukt*rin*s paramos

Report
2014 – 2020 METŲ
EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ
INVESTICIJOS
VIEŠAS APTARIMAS NR.2
ŪKIO MINISTERIJA
Rita Armonienė
ES paramos koordinavimo
departamentas
1 dalis
• Gautų pastabų apibendrinimas (1, 3, 4, 5, 9
Veiksmų programos prioritetai):
 Pareiškėjai/partneriai;
 Sąvokos;
 Finansuotinos veiklos; tinkamos išlaidos;
 Paramos dydis, intensyvumas;
 Projekto dydis, trukmė; finansavimo forma; projektų atrankos
būdas;
 Stebėsenos rodikliai;
 Projektų atrankos kriterijai
• Ūkio ministerijos pozicija (atsižvelgta/iš dalies
atsižvelgta/neatsižvelgta)
• Ūkio ministerijos argumentai (ES reglamentai,
nacionalinės teisės aktai, programos, gairės)
2 dalis
• ES reglamentai, nacionaliniai teisės aktai
(derinami/priimti/pakeisti)
• Siūlomos naujos priemonės (atsižvelgus į
socialinių ir ekonominių partnerių pastabas ir
patvirtintus ES reglamentus bei nacionalinius
teisės aktus)
2014 m. gegužės 14 d. – rugpjūčio 31 d.
Teiktos pastabos dėl Ūkio ministerijos parengtų
2014–2020 m. ES paramos priemonių
VP3
39%
Daugiausia
pastabų verslo ir
MTTP priemonėms
Iš viso
387
pastabos
Daugiausia diskutuota apie:
1. Pareiškėjus ir partnerius (141 pastaba);
2. Remiamas veiklas ir tinkamas išlaidas
(76 pastabos);
3. Paramos dydį, intensyvumą (61
pastaba).
Daugiausia pastabas teikė:
1. Asociacijos (102 pastabos);
2. VšĮ (51 pastabos);
3. Forumai (43 pastabos);
4. AB ir UAB (28 pastaba);
5. Fiziniai asmenys (26 pastabos);
6. Konfederacijos (9 pastabos);
Kitos VP4
4% 4% VP5
5%
VP9
9%
VP1
39%
AR ATSIŽVELGTA Į PASTABAS?
125
137
81
26
Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir
inovacijos (MTEPI)
1,126 mlrd. Lt
1 Veiksmų programos prioritetas
1.1.1 ir 1.2.1 uždaviniai
(1)
PAREIŠKĖJAI
PARTNERIAI
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Būtų naudinga įtraukti naujus dalyvius (pareiškėjus) nevyriausybinius technologinius centrus, VšĮ, kurių steigėjai
yra valstybės institucijos ir privačios įmonės.
ŪM pozicija
Atsižvelgta
Technologinių centrų
infrastruktūra
ŪM argumentai
Pareiškėjus ir partnerius numatoma tikslinti, praplečiant jų ratą. Numatoma tikslinti ir
pačios priemonės koncepciją.
SIŪLYMAS, PASTABA
Įtraukti aukštojo mokslo ir studijų institucijas
(universitetus)
ŪM pozicija
Svarstoma
PRIEMONĖ
Technologinių centrų infrastruktūra
ŪM argumentai
Pareiškėjus ir partnerius numatoma tikslinti, praplečiant jų ratą. Tačiau turi būti
nustatytos aiškios takoskyros tarp ŪM ir ŠMM planuojamų viešosios MTEP
infrastruktūros priemonių, nes ES SF reglamentuose nurodytas privalomas reikalavimas
vykdyti dvigubo finansavimo prevenciją.
1.1.1 ir 1.2.1 uždaviniai
(2)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Reikia patikslinimo, nurodant MT parkų registro administratorių bei
kriterijus, kuriais vadovaujantis, MT parkai bus įtraukiami į registrą.
ŪM pozicija
Atsižvelgta
ŪM argumentai
Šiuo metu Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) registruoja MTP, ji yra
registro administratorius. Tačiau parkams nėra prievoles jame registruotis.Taip pat yra
registro aprašas, bet jame kriterijų nėra nustatyta. Apraše parašyta, kad pati MITA vertina
MTP registracijos paraiškas bei priima sprendimą dėl MTP registravimo registre.
Atkreiptinas dėmesys, kad numatoma tikslinti ir pačios priemonės koncepciją.
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma praplėsti pareiškėjus, įtraukiant viešuosius juridinius
asmenis (pagal priemonę „Intelektas LT“), klasterio
koordinatorius (pagal priemonę „Inopatentas LT“).
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
Technologinių centrų
infrastruktūra
Intelektas LT, Inopatentas LT
ŪM argumentai
Pagal priemonę „Intelektas LT“ pakoreguoti pareiškėjai, įtraukiant ir viešąsias įstaigas,
vykdančias MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas - dėl dvigubo finansavimo
prevencijos vykdymo ir takoskyrų su ŠMM priemonėmis užtikrinimo). Priemonės
„Intelektas LT“ ir „Intelektas LT+“ apjungtos, todėl pareiškėjų ir partnerių ratas –
suvienodintas. Pagal priemonę „Inopatentas LT“ numatyti pareiškėjai – privatūs ir viešieji
juridiniai asmenys (patenka ir klasterio koordinatorius).
1.1.1 ir 1.2.1 uždaviniai
(3)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Pagal priemonę yra išskirtos MTEP socialinių inovacijų srities įmonės,
būtų tikslinga nurodyti kokios konkrečiai bus remiamos socialinių
inovacijų įmonės (gal inovacijos pagal „Prioritetinių mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos
(sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programą“).
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
Intelektas LT
ŪM argumentai
1. Inovacijų srities įmonės nėra išskirtos, kalbama tik apie paramą "pareiškėjams,
vykdantiems MTEP veiklas socialinių inovacijų plėtojimui". Socialinės inovacijos yra
apibrėžtos Lietuvos inovacijų plėtros 2014-2020 m. programoje. Tokioms įmonėms
numatoma daryti atskirą kvietimą, nes tai susiję su specifiniais reikalavimais veikloms ir
specialiųjų kriterijų nustatymu.
2. Visi projektai turės įgyvendinti Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų
prioritetų įgyvendinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014
m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411, nurodytus prioritetus ir šių prioritetų veiksmų
planus.
1.1.1 ir 1.2.1 uždaviniai
(4)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Tikslinga išplėsti partnerių ratą, įtraukiant verslo asocijuotų struktūrų
technologinius centrus.
ŪM pozicija
Intelektas LT+
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Priemonės "Intelektas LT" ir "Intelektas LT+" bus sujungtos, taigi pareiškėjų ir partnerių
ratas bus vienodas.
Technologinių centrų finansavimas yra numatytas iš kitos priemonės, taip pat per
priemonę "Inoklaster LT+" yra galimybė sukurti bendrą atviros prieigos infrastruktūrą,
kuria nustatytomis sąlygomis naudosis klasterio nariai. Pažymime, kad ES SF yra
privaloma atskirti priemones, numatyti demarkacinius reikalavimus, taip pat vykdyti
dvigubo finansavimo prevenciją. Tai yra, negali būti net teorinių galimybių tam pačiam
projektui gauti lėšas 2 kartus iš skirtingų priemonių, programų ir pan.
1.1.1 ir 1.2.1 uždaviniai
(5)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma, kad priemonė galėtų būti skirta ir didelėms
įmonėms (dabar tik MVĮ).
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
Inosertifikavimas, Inoconnect LT
ŪM argumentai
Pagal viešam aptarimui pateiktą priemonės „Inosertifikavimas“ aprašymą, finansavimą
planuojama teikti pagal BBIR 28 straipsnį "Inovacijų pagalba MVĮ". Kadangi minėtas straipsnis
skirtas tik MVĮ, tai pagalbą teikiant pagal minėtą BBIR straipsnį, didelės įmonės nebūtų
tinkamas pareiškėjas. Tačiau didelėms įmonėms pagalbą tokioms veiklos galima būtų teikti
pagal de minimis reglamentą. Pagal priemonę „Inoconnect“ tinkamais pareiškėjais numatyti visi
privatūs juridiniai asmenys.
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma numatyti, kad priemonė vykdoma su partneriais.
ŪM pozicija
Inoklaster LT, InoKLASTER lt+
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Lietuvos klasterių plėtros koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014
m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 4-131, klasteris apibrėžiamas taip: "Klasteris – tai įmonių ir (arba)
mokslo ir studijų institucijų bei kitų subjektų santalka, funkcionuojanti partnerystės principu,
kurios nariai, veikdami tarpusavyje susijusiose įvairiose ekonominės veiklos ir iniciatyvų
srityse, siekia padidinti ekonominį veiklos efektyvumą". Iš esmės klasterio nariai ir yra
partneriai. Į klasterį nauji nariai įsitraukti gali bet kurioje projekto stadijoje. Tačiau atkreiptinas
dėmesys, kad vadovaujantis BBIR 27 straipsniu, pagalba inovacijų grupei teikiama tik šią grupę
eksploatuojančiam juridiniam asmeniui (klasterio koordinatoriui).
1.1.1 ir 1.2.1 uždaviniai
(6)
SIŪLYMAS, PASTABA
Siūloma numatyti, kad tinkamai pareiškėjai yra asociacijos, VIC, verslo
inkubatoriai. Taip pat numatyti galimybę projektus pagal priemonę
vykdyti kartu su partneriais (viešieji juridiniai asmenys, pvz., verslo
asociatyvinės struktūros, vienijančios žinioms imlių sektorių įmones,
mokslo ir technologijų parkai, inovacijų centrai, technologiniai
inkubatoriai ir kt.)
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
PRIEMONĖ
Inogeb LT
ŪM argumentai
Numatyta galimybė projektus pagal priemonę įgyvendinti su partneriais. Tačiau nei į
pareiškėjus, nei į partnerius neįtrauktos asociacijos, verslo inkubatoriai. Priemonė skirta
MVĮ kokybiškoms inovacinių paslaugų konsultacijoms. Nežiūrint į tai, kad asociacijos,
verslo inkubatoriai dažniausiai yra viešosios įstaigos, tačiau manome, kad nėra
pakankamai asociacijų ar verslo inkubatorių, teikiančių technologijų perdavimo,
intelektinės nuosavybės ar pan. paslaugas, nes jų paskirtis yra kita. Konkretūs reikalavimai
pareiškėjams bus nustatyti priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše, remiantis
Stebėsenos komiteto patvirtintais specialiaisiais ir prioritetiniais atrankos kriterijais bei ES
SF panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.
1.1.1 ir 1.2.1 uždaviniai
(7)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma numatyti tinkamus pareiškėjus asociacijas.
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
ŪM argumentai
Siūlome į pareiškėjus dar įtraukti viešąsias įstaigas - MTP, taip pat klasterių koordinatorius.
Tokiu būdu galėtume paskatinti klasterius, MTP įsitraukti į tarptautinius tinklus, projektus
bei aktyviau dalyvauti tarptautinėse programose (Eureka, Eurostars, H2020).
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma numatyti įgyvendinančiosiomis institucijomis mokslo ir
technologijų parkus (teiktų inovacinius čekius), Europos verslo ir
inovacijų tinklo (EVIT) koordinatorių.
ŪM pozicija
InoConnect LT
InoConnect LT,
Inovaciniai čekiai
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Priemonių įgyvendinančiomis institucijomis gali būti tik Atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528, nurodytos
įgyvendinančios institucijos. Nei mokslo technologijų parkai, nei EVIT koordinatorius
minėtose taisyklėse nėra numatytas kaip įgyvendinančioji institucija, todėl negali būti
priemonės įgyvendinančiąja institucija.
1.1.1 ir 1.2.1 uždaviniai
(8)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma numatyti partneriu numatyti ne tik pramoninio parko, bet ir LEZ SmartParkas LT
operatorių. Atitinkamai pakoreguoti visą priemonės aprašymą
(finansuotinas veiklas, tinkamas išlaidas).
ŪM pozicija
Atsižvelgta
ŪM argumentai
Priemonės aprašas pakoreguotas
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūlome įtraukti į tinkamų pareiškėjų sąrašą Valstybės ar savivaldybių
valdomas įmones.
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
SmartParkas LT
ŪM argumentai
Klausimas dėl pareiškėjų ir partnerių tikslinimo yra svarstytinas, atsižvelgiant į šiuo
metu rengiamo Investicijų įstatymo pakeitimus ir strateginio planavimo dokumentus.
1.1.1 ir 1.2.1 uždaviniai
(9)
SIŪLYMAS, PASTABA
Užsienio įmonių įžengimas į Lietuvos rinką įmanomas i ir per vietoje
veikiančias įmones, kurios investuotojams pradėjus veiklą taps verslo
partneriais. Turėdamos tokią finansavimo galimybę, vietos įmonės taps
savotiškais Lietuvos ambasadoriais, kviesdamos bendradarbiauti vietos
rinkoje esamus verslo partnerius. Todėl partneriais siūlytinos Lietuvoje
veikiančios įmonės, kurios projektu bendradarbiaus su užsienio
investuotojais. "
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
PRIEMONĖ
SmartInvest LT+
ŪM argumentai
Šia priemone siekiama pritraukti į Lietuvą kokybiškas užsienio investicijas MTEPI srityje
pagal sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse, siekiant ūkio transformacijos.
Tam tikrų veiklų atveju partneriai bus galimi/ arba privalomi, atsižvelgiant į BBIR
nuostatas.
1.1.1 ir 1.2.1 uždaviniai
(10)
FINANSUOTINOS
VEIKLOS
TINKAMOS IŠLAIDOS
SIŪLYMAS, PASTABA
Siūloma, kad tinkamos išlaidos galėtų būti papildytos medžiagų, reikalingų
projektui vykdyti, įsigijimo išlaidos.
ŪM pozicija
PRIEMONĖ
Inovaciniai
čekiai
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Priemonę numatoma įgyvendinti visuotinės dotacijos būdu, t. y. projekto vykdytojas
gautų įnovacinį čekį išlaidoms, susijusioms su MTEP paslaugų, išradimų patentų arba
teisių pagal licencijos sutartį įsigijimu, padengti, todėl neaišku, kam būtų naudojamos
siūlomos įtraukti į tinkamas išlaidas medžiagos. Priklausomai nuo priemonės remiamų
veiklų, numatoma nustatyti skirtingus fiksuotosios sumos čekius.
SIŪLYMAS, PASTABA
Kokia konkrečiai „pilotinė linija“ pagal 1 veiklą galėtų būtų finansuojama? Ar
būtų finansuojamas, pvz., bandomosios gamybos linijos diegimas įmonėje?
ŪM pozicija
Atsižvelgta
PRIEMONĖ
Intelektas
LT+
ŪM argumentai
Numatoma finansuoti pilotinių (bandomųjų) linijų kūrimą, kai to reikia taikomiesiems
moksliniams tyrimams ir visų pirma bendram technologiniam patvirtinimui taip, kaip tai
numatyta BBIR 2 straipsnio 85 ir 86 punktuose.
1.1.1 ir 1.2.1 uždaviniai
(12)
SIŪLYMAS, PASTABA
Siūlome praplėsti priemonę šiomis veiklomis: taikomieji moksliniai tyrimai
(intensyvumas - 80 proc.); eksperimentinės (technologinės) plėtros veiklos:
produkto prototipo sukūrimas, demonstravimas, bandomojo projekto kūrimas,
bandymas ir tvirtinimas realias naudojimo sąlygas atitinkančioje aplinkoje
(intensyvumas - 50 proc.); klasterio eksporto iniciatyvos (grupinis išvežimas į
parodas, muges, verslo misijas, užsienio partnerių priėmimas) (galutinis naudos
gavėjas - klasterio įmonės; intensyvumas - 100 proc.).
ŪM pozicija
PRIEMONĖ
Inoklaster
LT
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Pagal viešam aptarimui pateiktą priemonės aprašymą, finansavimas, kuris yra valstybės
pagalba, būtų teikiamas pagal BBIR 27 straipsnį. Šio straipsnio 8 dalyje yra išvardintos
tinkamos finansuoti veiklos pagalbos inovacijų grupėms išlaidos, kurios visos ir yra
"perkeltos" į viešam aptarimui pateiktos priemonės aprašymą. Siūlomos įtraukti išlaidos
nenurodytos minėtoje dalyje, todėl atitinkamai jos negali būti įtrauktos į tinkamas
priemonės išlaidas.
Taip pat BBIR 27 straipsnio 9 dalyje nurodytas didžiausias pagalbos intensyvumas yra 50
proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų per pagalbos teikimo laikotarpį. Pažymėtina, kad
tokia pagalba negali būti teikiama ilgiau kaip 10 metų..
1.1.1 ir 1.2.1 uždaviniai
(13)
SIŪLYMAS, PASTABA
Remiamos veiklos: (i) informavimas ir žinių perdavimas (ne ekonominė veikla
pagal MTEP paramos reglamentą); (ii) inovacijų konsultavimo paslaugos
(ekonominė veikla pagal MTEP paramos reglamentą ir GBER ); Siūloma remtis
patvirtintu GBER, kuriame tokio pobūdžio paslaugoms (inovacijų patariamosios
ir inovacijų paramos paslaugos) de minimis netaikomas, jos apibrėžiamos ir
apskaitomos atskirai (iki 100%), bet ne daugiau kaip 200000 Eur per trejus
metus vienai įmonei, kuriai suteiktos tokio pobūdžio paslaugos.
ŪM pozicija
Svarstoma
PRIEMONĖ
Inogeb LT
ŪM argumentai
Šiai priemonei pagalbą galutiniam naudos gavėjui numatoma teikti pagal BBIR 28
straipsnį. Šio straipsnio 4 dalyje nėra numatyta visais atvejais pagalbos intensyvumą
didinti iki 100 proc. Yra parašyta, kad "konkrečiu pagalbos inovacijų konsultacinėms
paslaugoms ir paramos paslaugoms atveju pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki
100 proc., jei bendra pagalbos suma inovacijų konsultacinėms paslaugoms ir paramos
paslaugoms neviršija 200 000 eurų 1 įmonei per trejų metų laikotarpį". Dėl šios BBIR
nuostatos išaiškinimo planuojama kreiptis į Europos Komisijos Konkurencingumo
generalinį direktoratą (DG COMP).
Visos sąvokos priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše bus perkeltos tiesiogiai iš
BBIR 2 straipsnio. Taip pat planuojama užklausti Europos Komisijos Regioninės ir miestų
politikos generalinio direktorato (DG REGIO) dėl siūlomos veiklos "informavimas ir žinių
perdavimas" atitikimo 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 1301/2013 3 straipsnio nuostatoms.
1.1.1 ir 1.2.1 uždaviniai
(14)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Pramoninių parkų operatoriams būtina įsikurti parko teritorijoje – priimant
Smartparinvestuotojus, parko administravimui, teritorijos priežiūrai ir pan.
kas LT
Siūloma formuluotė: Finansuotinos veiklos: Investicijos į kuriamo ir plėtojamo
pramoninio parko administracinius pastatus , inžinerinius tinklus ir susisiekimo
komunikacijas; tinkamos išlaidos: pramoninių parkų operatorių veiklai vykdyti
būtinus administracinius pastatus (skirtus įsikurti parko teritorijoje, priimant
investuotojus, parko administravimui, teritorijos priežiūrai ir pan.); taip pat,
turėtų būti numatyta galimybė tvarkant teritoriją nugriauti ir esamus
nereikalingus statinius, taip pat tinkami finansuoti turi būti projektavimo darbai
ir (ar) projekto ekspertizė, pastatytų statinių dokumentacijos parengimas,
pastatytų statinių kadastrinių matavimų atlikimas ir pan.
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Priemonė skirta potencialių investuotojų bendro naudojimo infrastruktūrai įrengti,
atsižvelgiant į sumanią specializaciją. Detalūs reikalavimai tinkamoms finansuoti
išlaidoms bus nustatyti priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše.
1.1.1 ir 1.2.1 uždaviniai
(15)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Galimybė dalyvauti mokslo ir studijų institucijoms
ŪM pozicija
Svarstoma
ŪM argumentai
Kokios konkrečiai finansinės priemonės bus įgyvendintos ir kokios bus įgyvendinimo
sąlygos, tiksliai bus aišku tik po finansinių priemonių išankstinio vertinimo (ex ante
vertinimas), už kurio atlikimą yra atsakinga Finansų ministerija ir kurį planuojama atlikti
iki 2014 m. pabaigos.
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma patikslinti formuluotę numatant, kad galėtų būti finansuojama
ir orlaivių riedėjimo takų statyba.
ŪM pozicija
Technostartas LT
SmartParkas LT
ŪM argumentai
Neatsižvelgta 1. Detalūs reikalavimai tinkamoms finansuoti išlaidoms bus nustatyti priemonės projektų
finansavimo sąlygų apraše, atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių nuostatas bei rekomendacijas 2014-2020 m. ES SF tinkamoms išlaidoms.
2. Pažymėtina, kad vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 1301/2013 3 straipsnio 3 dalies e) punktu, parama oro uostų
infrastruktūrai iš ERPF nėra teikiama.
(16)
1.1.1 ir 1.2.1 uždaviniai
PARAMOS DYDIS
INTENSYVUMAS
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Rekomenduojama didinti finansavimo intensyvumą.
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
Technologinių centrų infrastruktūra
ŪM argumentai
Pagal viešam aptarimui pateiktą priemonę finansavimą buvo numatoma skirti pagal
Bendrojo bendrosios išimties reglamento (BBIR) projekto 26 straipsnį, kurio 6 punkte
numatytas pagalbos intensyvumas – iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Tačiau priemonės
remiama veikla pagal jau patvirtintą reglamentą neatitinka "mokslinės infrastruktūros
sąvokos". Todėl šiuo metu yra analizuojama galimybė taikyti BBIR 14 arba 25 straipsnį.
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma didinti didžiausią finansavimo sumą.
Inovaciniai čekiai
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelg- Priemonę numatoma įgyvendinti visuotinės dotacijos būdu. Manome, kad fiksuotasis įkainis
iki 250 tūkst. Lt būtų per didelis pasirinktam priemonės įgyvendinimo būdui.
ta
(17)
1.1.1 ir 1.2.1 uždaviniai
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Rekomenduojama didinti finansavimo intensyvumą. Inovaciniai čekiai, Intelektas, Intelektas
LT+, Inoklaster LT
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelgta
Finansavimą numatoma teikti pagal BBIR. Šiame reglamente konkrečioms veikloms yra
numatytos finansavimo intensyvumo ribos ("lubos"), priemonėms ir jų veikloms
numatytas didžiausias finansavimo intensyvumas, kuris yra leidžiamas reglamente, todėl
didinti intensyvumą galimybės nėra.
SIŪLYMAS, PASTABA
Siūloma koreguoti priemonių biudžetą.
ŪM pozicija
Neatsižvelgta
PRIEMONĖ
Intelektas LT, Intelektas LT+, Inopatentas
LT, Inoklaster LT
ŪM argumentai
Priemonių biudžetai nustatyti remiantis istoriniais duomenimis. Kai kurie
siūlymai dėl priemonių biudžeto keitimo nepagrįsti jokiais argumentais.
(18)
1.1.1 ir 1.2.1 uždaviniai
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Didelėms įmonėms paramos dydis galimai nėra pakankamas, todėl
siūlytina didinti viršutinę ribą. Galimas didinimas išimtinai didelių
įmonių atžvilgiu.
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelgta
Inovaciniai čekiai
Pagal viešam aptarimui pateiktos priemonės aprašymą, finansavimą numatoma skirti
pagal BBIR. Priemonės aprašyme nurodyti maksimalūs finansavimo intensyvumai,
kuriuos leidžia reglamentas. Taip pat pagal priemonę yra numatyta finansavimo
intensyvumo padidinimo galimybė mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kaip tai yra
numatyta BBIR. Reglamente didelėms įmonėms finansavimo intensyvumo padidinimo
galimybė nėra numatyta.
SIŪLYMAS, PASTABA
Paramos dydis: mažiausias – 0,25 mln. Lt, didžiausias – 1,5 mln. Lt
Ar čia nurodytas paramos dydis 5 metų laikotarpiui, ar 5 metus kasmet?
ŪM pozicija
Neatsižvelgta
PRIEMONĖ
Inoklaster
LT
ŪM argumentai
Pagal patvirtinto BBIR 4 straipsnio 1 dalies k) punktą, pagalba inovacijų grupėms turi neviršyti
7,5 mln. EUR vienai grupei, o pagal 27 straipsnio 7 dalį - veiklos pagalba negali būti teikiama
ilgiau kaip 10 metų (BBIR projekte buvo numatytas 5 metų laikotarpis). Tai reiškia, kad visa
pagalba (sumuojami visi projektai, įskaitant ir finansuojamus pagal priemonę "Inoklaster LT+")
negali viršyti 7,5 mln. EUR ribos, o veiklos pagalba negali būti teikiama ilgiau kaip 10 metų
laikotarpį.
(19)
1.1.1 ir 1.2.1 uždaviniai
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūlome padidinti didžiausią leistiną pagalbos intensyvumą
pareiškėjui iki 100 proc.
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Iš dalies
atsižvelgta
SmartParkas LT
Viešam aptarimui pateiktos priemonės aprašyme nurodytas finansavimo intensyvumas 85 proc. Tačiau, atsižvelgiant į įsigaliojusį BBIR, valstybės pagalbą numatoma teikti
vadovaujantis šio reglamento 56 straipsniu, kurio 6 dalyje yra nustatyti reikalavimai dėl
maksimalaus leistino intensyvumo.
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma neriboti paramos dydžio vienam projektui. Investicinių projektų paieška - SmartInvest
nenutrūkstamas ilgalaikis procesas (paprastai praeina apie 3 m. nuo potencialaus LT
investuotojo užkabinimo iki įgyvendinto investicinio projekto). Todėl matytume
prasmę rengti ilgesnio laikotarpio (3-5 m. ) ir didesnės vertės projektus,
atsiskaitant už pasiektus tarpinius rezultatus.
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelgta
Priemonės biudžetas - 20 mln. Lt. Vadovaujantis ES SF teisės aktais, parama negali būti
skirta pareiškėjo einamajai veiklai finansuoti, ES SF lėšos investuojamos projektiniu
principu, t. y. fiksuojama pradinė situacija ir siekiamas rezultatas.
(20)
1.1.1 ir 1.2.1 uždaviniai
STEBĖSENOS
RODIKLIAI
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūlome įtraukti stebėsenos rezultato rodiklius: (i) gautos pajamos iš
ūkio subjektų, pasinaudojusių MTEP infrastruktūra (teikiamomis MTEP
ir inovacijų paramos paslaugomis) per 3 metus po projekto
įgyvendinimo.
ŪM pozicija
Atsižvelgta
ŪM argumentai
Rodiklius planuojama peržiūrėti ir pakoreguoti.
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Taip pat atkreipiame dėmesį, jog ši priemonė turi tiesiogiai skatini
MTEPI veiklų vykdymą, todėl stebėsenos rodikliuose turėtų būti
vertinamos ne vien išlaidos MTEP, bet ir MTEPI veikloms.
ŪM pozicija
Technologinių centrų
infrastruktūra
Intelektas LT +
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Stebėsenos rodikliais bus skaičiuojamas ir sukurtų tyrėjų darbo vietų skaičius, ir gaminių,
paslaugų ar procesų prototipų skaičius, t. y. ne vien MTEPI išlaidos. Tokio rodiklio kaip
MTEPI išlaidos nėra, Eurostat ir Statistikos departamentas jo neskaičiuoja.
(21)
1.1.1 ir 1.2.1 uždaviniai
STEBĖSENOS
RODIKLIAI
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūlome įtraukti stebėsenos rezultato rodiklį: pritrauktų užsienio
įmonių į MTEPI sritį pagal sumanios specializacijos kryptį santykis su
gautomis investicijomis projekto įgyvendinimo metu ir 1 metus po
projekto įgyvendinimo (proc.); taip pat siūlome įtraukti stebėsenos
rezultato rodiklius: (i) įmonių, gavusių investicijas, pateiktų į rinką
naujų produktų, skaičius per 3 metus po projekto įgyvendinimo (vnt.);
(ii) paramą gavusių įmonių MTEP išlaidų didėjimas per 3 metus po
projekto įgyvendinimo (Lt).
ŪM pozicija
Smartinvest LT
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Priemonė skirta užmegzti kontaktą su potencialiais investuotojais, o ne pritraukti
investuotojų investicijas (tai jau būtų kitos priemonės "SmartInvest LT+" tikslas).
Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumas
1,835 mlrd. Lt
3 Veiksmų programos prioritetas
3.1.1 uždavinys
(1)
PAREIŠKĖJAI
PARTNERIAI
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūlome atsižvelgti į menų inkubatorių išreikštą veiklos
plėtros poreikį ir sudaryti galimybes gauti paramą ne tik
naujai besikuriantiems, bet ir ilgiau nei 5 metus veiklą
vykdantiems inkubatoriams
ŪM pozicija
Inkubatoriai LT+
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Atsižvelgiant į Europos Komisijos pateiktas pastabas ir pasiūlymus pagal šią priemonę
planuojama finansuoti naujų arba besiplečiančių verslo inkubatorių infrastruktūros
kūrimą, siekiant sudaryti sąlygas teikti kokybiškas inkubavimo paslaugas naujai
įsisteigusiems ir ne ilgiau kaip penkerius metus veikiantiems SVV subjektams.
5-erių metų apribojimas taikomas tik SVV subjektams, kuriems bus teikiamos kokybiškos
inkubavimo paslaugos, įsikūrusiems inkubatoriuje.
Inkubatoriams, siekiantiems gauti paramą veiklos plėtrai, 5-ių metų apribojimas nebus
taikomas.
3.1.1 uždavinys
(2)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Įtraukti asocijuotas struktūras į galimų pareiškėjų/partnerių
sąrašą
ŪM pozicija
Inkubatoriai LT+, Verslo
konsultantas LT
ŪM argumentai
Neatsižvelgta 1. Vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 1301/2013 301/2013 3 straipsnio nuostatomis, ERDF lėšomis gali būti remiamos
toliau nurodytos veiklos, kad būtų prisidėta prie 5 straipsnyje išdėstytų investavimo
prioritetų:"<...pelningos investicijos, kuriomis padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo
vietas, teikiant tiesioginę pagalbą investicijoms į MVĮ,...<...>,paslaugas įmonėms,
....>".
2. Asocijuotos struktūros galėtų būti tinkamais pareiškėjais tik teikiant paslaugas
įmonėms. Tačiau, siekiant sumažinti administracinę naštą MVĮ ir užtikrinti MVĮ teikiamų
konsultacinių paslaugų aukštą kokybę ir vienodus standartus, šiuo metu VšĮ "Versli
Lietuva" dirba prie Nacionalinio konsultantų registro, kuriuo siekiama visose Lietuvos
savivaldybėse atkurti galimybę verslininkams esant poreikiui čekio pavidalu gauti aukštos
kokybės informavimo/konsultavimo paslaugas įvairiais verslo klausimais, sukūrimo.
3. Vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą,
taisyklėmis, patvirtintomis 2014 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu Nr. 528, asocijuotos struktūros nepriklauso Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemai, todėl negali skirstyti savo įmonėms narėms ES
struktūrinės paramos tiesiogiai.
3.1.1 uždavinys
(3)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūlomi pareiškėjai: verslo/menų inkubatoriai, kūrybinės
rezidencijos, viešosios įstaigos, kurių vienas iš dalininkų
valstybės ar savivaldybės įstaiga.
ŪM pozicija
Inkubatoriai LT+
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2007-2013 m. laikotarpiu inkubatoriams buvo skirtos
didelės lėšų sumos, kurios, pasak Europos Komisijos, turėjo ne tik skatinti jų kūrimąsi,
bet ir užtikrinti tolesnę jų plėtrą. Siekiant padidinti inkubatorių, gausiančių paramą,
veiklos efektyvumą ir galimybę teikti paslaugas bei išsilaikyti patiems, pasibaigus
paramos gavimo laikotarpiui (t. y. nedidinant finansinės naštos valstybei), praplėstas
pareiškėjų ratas su tikslu suteikti galimybę pretenduoti į paramą privatiems juridiniams
asmenims, kurie kartu su viešais juridiniais asmenimis taps tinkamais pareiškėjais pagal
šią priemonę ir turės galimybę įgyvendinti Viešos ir privačios partnerystės principu
(toliau ─ PPP principas) grįstą projektą. PPP principas užtikrins efektyvesnį lėšų
panaudojimą, sumažins finansinę naštą valstybei.
Taigi tinkami pareiškėjai ─ arba viešas juridinis asmuo, kuris eina kartu su privačiu
partneriu, arba privatus juridinis asmuo, kuris eina su partneriu, kuris yra viešas
juridinis asmuo.
3.1.1 uždavinys
(4)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma apriboti pareiškėjus (nuo 0 iki 3 metų); atskirti
jaunas įmones nuo kitų ir pan.
ŪM pozicija
Verslo konsultantas LT
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Manome, kad finansuotinos veiklų išskirstymas priemonės aprašyme yra teisingas ir
pakeitimų nesiūlome..
Verslo paslaugų krepšelis:
1) verslo čekis konsultacijoms apie verslo pradžią, pradedantiesiems iki 1 metų SVV
subjektams (juridiniams asmenims), ypatingą dėmesį skiriant SVV subjektams,
veikiantiems regionuose;
2) verslo čekis specializuotoms konsultacinėms paslaugoms, skirtas SVV subjektams
(juridiniams asmenims), veikiantiems nuo 1 metų iki 3 metų;
3) verslo čekis konsultacijoms (informacinių, konsultacinių ir ekspertinių: mokestiniais,
teisiniais, finansiniais, technologiniais, vadybiniais ir pan. klausimais) nuo 3 iki 5 metų
veikiantiems SVV subjektams (juridiniams asmenims).
Be to, Europos Komisijos teisės aktai numato, kad tinkamos gauti pagalbą verslo pradžiai
yra įmonės, veikiančios ne ilgiau kaip penkerius metus po jų registracijos. Reikalavimus
atitinkančių įmonių, kurioms netaikomas reikalavimas registruotis, atveju gali būti
laikoma, kad 5 m. laikotarpis prasideda nuo tada, kai įmonė arba pradeda savo
ekonominę veiklą arba už ekonominę veiklą privalo mokėti mokesčius.
3.1.1 uždavinys
(5)
SIŪLYMAS, PASTABA
Verslumas FI priemonėje yra nurodoma, jog pretenduoti gauti paramą galės smulkus ir
vidutinis verslas, o Verslumas LT – mažos ir vidutinės įmonės. Tokiu būdu asmenys,
besiverčiantys ūkine veikla pagal individualios veiklos pažymas negalėtų pretenduoti gauti
paramą pagal pastarąją priemonę. KKI sektoriuje pagal individualios veiklos pažymas
veikia didelė dalis verslo subjektų (architektūros, dizaino, audiovizualinių menų ir kt.
srityse). Siūlome šiose priemonėse suvienodinti sąvokas taikant platesnę (SVV) sąvoką
ir sudaryti galimybę priemonės teikiamomis galimybėmis pasinaudoti visuose
sektoriuose veikiantiems verslo subjektams, įskaitant besiverčiančius pagal
individualios veiklos pažymas.
ŪM pozicija
PRIEMONĖ
Verslumas
FI;
Verslumas
LT
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Pagal 1303/2013 Reglamentą: Paramos gavėjas (beneficiary) – viešasis arba privatus
subjektas, o EŽŪKP reglamente ir EJRŽF reglamente – ir fizinis asmuo, atsakingas už
veiksmų inicijavimą arba inicijavimą ir įgyvendinimą; valstybės pagalbos schemų, kaip
apibrėžta šio straipsnio 13 punkte, atveju – subjektas, kuris gauna pagalbą; finansinių
priemonių pagal šio reglamento Antrosios dalies IV antraštinę dalį atveju – subjektas,
kuris įgyvendina finansinę priemonę arba, jei taikoma, fondų fondą. Galutinis naudos
gavėjas (final recipient) – juridinis arba fizinis asmuo, gaunantis finansavimą pagal
finansinę priemonę. Vadovaujantis reglamente 1303/2013 pateiktasis apibrėžimais,
Verslumas LT priemonės, kuri yra visuotinės dotacijos priemonė, o ne finansinė
priemonė, paramos gavėju negali būti fizinis asmuo. Šie apribojimai yra nustatyti
Europos Komisijos ir nurodyti Reglamente, kuris yra tiesioginio taikymo.
3.1.1 uždavinys
(6)
FINANSUOTINOS
VEIKLOS
TINKAMOS IŠLAIDOS
SIŪLYMAS, PASTABA
Siekiant užtikrinti aukštą inkubatorių teikiamų paslaugų lygį siūloma suteikti
galimybę gauti finansavimą inkubatorių valdymo kompetencijoms didinti.
ŪM pozicija
PRIEMONĖ
Inkubatoriai
LT+
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Pažymėtina, kad ši priemonė skirta tik investicijoms į inkubatorių pastatų statybą,
rekonstravimą ir įrengimą, siekiant sudaryti sąlygas teikti kokybiškas inkubavimo
paslaugas naujai įsisteigusiems ir ne ilgiau kaip penkerius metus veikiantiems SVV
subjektams. Pagal ją neplanuojamos jokios minkštos veiklos. Atkreiptinas dėmesys į tai,
kad 2007-2013 m. laikotarpiu inkubatoriams buvo skirtos didelės lėšų sumos, kurios,
pasak Europos Komisijos, turėjo ne tik skatinti jų kūrimąsi, bet ir užtikrinti galimybę teikti
paslaugas ir išsilaikyti patiems, pasibaigus paramos gavimo laikotarpiui (t. y. nedidinant
finansinės naštos valstybei).
Pažymėtina, kad MVĮ, įsikūrusios inkubatoriuje, galės gauti reikiamą informacinę,
konsultacinę metodinę ir kitą paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių, potencialių
rinkų paieškos, naujų technologijų diegimo, eksporto, potencialių rinkų paieškos,
efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo ir kitais verslo organizavimo
klausimais, gavusios verslo paslaugų krepšelį, finansuotiną pagal priemones "Verslo
konsultantas LT", "Ekspo konsultantas LT", "Eco konsultantas LT".
3.1.1 uždavinys
(7)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Jaunoms įmonėms (0-3 m.) siūloma į tinkamas veiklas įtraukti mentorystės
ir kitas paslaugas.
Verslo
konsultantas LT+
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Šiuo metu Nacionalinis konsultantų registras (tinklas), kuriuo siekiama visose Lietuvos
savivaldybėse atkurti galimybę verslininkams esant poreikiui čekio pavidalu gauti aukštos
kokybės informavimo/konsultavimo paslaugas įvairiais verslo klausimais, dar tik
kuriamas. Už Registro sukūrimą atsakinga VšĮ "Versli Lietuva". Pagrindinis tikslas užtikrinti MVĮ teikiamų konsultacinių paslaugų įvairiais verslo organizavimo klausimais
aukštą kokybę, įvairovę (atsižvelgiant į rinkos poreikius) ir vienodus standartus. Bus
išanalizuotas rinkos poreikis, nustatyti aiškūs kriterijai konsultantams ir pan.
Ūkio ministerijos nuomone, mentorystės paslauga pagal šią priemonę nebūtų tikslinga.
SIŪLYMAS, PASTABA
Siūlome sudaryti galimybę investuoti į inovatyvių gamybos technologinių linijų/
įrengimų įsigijimą ir diegimą, sudarant sąlygas naujų produktų, turinčių
teigiamą poveikį visuomenei, kūrimui.
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Atsižvelgta
Priemonėje Verslumas FI neplanuojama riboti investicijų srities.
PRIEMONĖ
Verslumas
FI
3.1.1 uždavinys
(8)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma remiamose veiklose atsisakyti apribojimo, kad palūkanų dalinis Verslumas LT
kompensavimas bus teikiamas tik toms „MVĮ, kurios yra gavę paramą pagal
Verslumas FI priemonę arba iš banko“. Minėtas apribojimas riboja šios priemonės
efektyvumą, nes atsisakoma ją panaudoti kaip investicinį paramos svertą, kai MVĮ
sugeba pasiskolinti lėšų nesinaudodamos paramos priemone Invest LT+ (FI). Be to
bankų išskyrimas iš kitų finansinių institucijų, oficialiai teikiančių paskolas, gali riboti
konkurenciją. Reiktų suteikti galimybę šios priemonės galimybėmis pasinaudoti
visoms MVĮ, kurios atitinka priemonės reikalavimus, bei imančioms paskolas iš bet
kurios kredito institucijos.
ŪM pozicija
Svarstoma
ŪM argumentai
Šiuo metu yra svarstoma galimybė daryti ne atskiras visuotinės dotacijos priemones dalinį palūkanų kompensavimą pagal skirtingus uždavinius, o vieną jungtinę priemonę,
kuri būtų kaip horizontali. Tokiu atveju dalinis palūkanų kompensavimas būtų galimas ir
toms MVĮ, kurios nėra gavusios paramą pagal kitas paskolines priemones. Tačiau dalinio
palūkanų kompensavimo procentas gali skirtis, siekiant labiau paskatinti tas MVĮ, kurios
yra paėmusios paskolas per kitas priemones.
3.1.1 uždavinys
(9)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma priemonę orientuoti į verslumo skatinimą.
Verslo
4-5 metų konsultacijas siūloma perkelti į priemonę EXPO KONSULTANTAS LT – konsultantas LT
eksporto skatinimui.
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelgta 1. Europos Komisijos teisės aktai numato, kad tinkamos gauti pagalbą verslo pradžiai yra
įmonės, veikiančios ne ilgiau kaip penkerius metus po jų registracijos. Reikalavimus
atitinkančių įmonių, kurioms netaikomas reikalavimas registruotis, atveju gali būti
laikoma, kad 5 m. laikotarpis prasideda nuo tada, kai įmonė arba pradeda savo
ekonominę veiklą arba už ekonominę veiklą privalo mokėti mokesčius.
Todėl atsižvelgiant į Europos Komisijos reikalavimus, numatoma teikti inkubavimo
paslaugas sukurtoje inkubatorių infrastruktūroje MVĮ ne ilgiau negu 5-ius metus.
2. Pažymėtina, kad šios priemonės tikslas – suteikti reikiamą informacinę, konsultacinę
metodinę ir kitą paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių, potencialių rinkų paieškos,
naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais ne ilgiau kaip 5 metus
veikiančioms MVĮ.
3. Priemonė "Ekspo konsultantas" skirta suteikti reikiamą informacinę, konsultacinę
metodinę ir kitą paramą tik eksporto, potencialių rinkų paieškos klausimais MVĮ,
ketinančioms pradėti eksportuoti prekes ir paslaugas arba jau eksportuojančioms MVĮ.
(10)
3.1.1 uždavinys
PARAMOS DYDIS
INTENSYVUMAS
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Intensyvumas: 1 metai – 100%, 2 metai – 75%, 3 metai – 50%
ŪM pozicija
Inkubatoriai LT +
ŪM argumentai
Neatsižvelg- Investicinė pagalba ir didžiausi galimi pagalbos intensyvumai nustatyti vadovaujantis
Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56 straipsnio nuostatomis. Pagalbos suma turi
ta
neviršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo. Veiklos pelnas iš
tinkamų finansuoti išlaidų atskaitomas ex ante, remiantis pagrįstomis prognozėmis arba
taikant lėšų susigrąžinimo mechanizmą.
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Intensyvumas: (SVV): 1 metai – 100%, 2 metai – 85%, 3 metai – 75%.
ŪM pozicija
Verslo konsultantas LT
ŪM argumentai
Neatsižvelg- Dėl riboto priemonės biudžeto bei siekiant paremti kuo daugiau, didesnis intensyvumas
numatytas būtent MVĮ iki 3 metų, nes joms labiausiai reikalinga parama įvairiais klausimais.
ta
MVĮ iki 3 metų numatoma teikti de minimis pagalbą. O virš 3-ių metų rinkoje veikiančioms
įmonėms, numatoma teikti pagalbą pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 18
straipsnį, kuriuo nustatytas didžiausias pagalbos intensyvumas negali viršyti 50 procentų
tinkamų išlaidų.
(11)
3.1.1 uždavinys
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma nustatyti ne mažesnį kaip 80 proc. projektų finansavimo intensyvumą,
atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis socialinį verslą vystančių SVV subjektų pajamų
skiriama viešiesiems interesams tenkinti.
ŪM pozicija
Svarstoma
ŪM argumentai
Kokios konkrečiai finansinės priemonės bus įgyvendintos per Verslumas FI priemonės ir
kokios bus priemonių įgyvendinimo sąlygos, tiksliai bus aišku tik po finansinių priemonių
išankstinio vertinimo (ex ante vertinimas), už kurio atlikimą yra atsakinga Finansų ministerija
ir kurį planuojama atlikti iki 2014 m. pabaigos.
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma numatytą 5 metų laikotarpį įmonėms, kurios galės gauti paramą pagal šią
priemonę, reikėtų didinti iki 7 metų termino, tiek kiek leidžia ES reglamentavimas.
ŪM pozicija
Svarstoma
Verslumas FI
Verslumas FI
ŪM argumentai
Šiuo metu yra svarstoma galimybė rizikos kapitalo priemonėms taikyti Bendrojo bendrosios
išimties reglamento 21 straipsnį, kuris numato, kad investicijos į įmones būtų galimos ir į tas
įmones, kurios rinkoje veikia ilgiau kaip 7 metus po pirmojo komercinio pardavimo, tačiau
tokiu atveju rizikos kapitalo fondai turėtų pritraukti 60 proc. privačių lėšų. Kokios konkrečiai
priemonės bus konstruojamos ir kokios bus finansinių priemonių įgyvendinimo sąlygos,
tiksliai bus aišku tik po finansinių priemonių išankstinio vertinimo (ex ante vertinimas), už
kurio atlikimą yra atsakinga Finansų ministerija ir kurį planuojama atlikti iki 2014 m.
pabaigos.
(12)
3.2.1 uždavinys
SĄVOKŲ
TIKSLINIMAS
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma patikslinti sąvokas: grupinis išvežimas, parodos, asocijuotos struktūros
ŪM pozicija
Atsižvelgta
Naujos galimybės LT
ŪM argumentai
Grupinis išvežimas - grupinis dalyvavimas;
Užsienyje vykstančios parodos - tarptautinės parodos/mugės (apibrėžta PFSA)
Asocijuotos struktūros - verslo asocijuotos struktūros
(13)
PAREIŠKĖJAI
PARTNERIAI
SIŪLYMAS, PASTABA
Siūloma koreguoti priemonės naudos gavėjų apibrėžimą, įtraukiant individualią
veiklą vykdančius asmenis, o galimų pareiškėjų apibrėžimą papildyti
asocijuotomis struktūromis, vienijančiomis juridinius ir (arba) fizinius subjektus.
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Atsižvelgta
Siūloma MVĮ keisti į SVV, t.y. sudaryti sąlygas priemone pasinaudoti ir SVV plėtros
įstatyme numatytiems SVV subjektams, t.y. fiziniams asmenims, vykdantiems individualią
veiklą su pažymą (pvz. amatininkams) dalyvauti parodose ir mugėse.
Iš dalies
atsižvelgta
Naujos
galimybės
LT
1. Vadovaujantis Reglamento Nr. 1303/2013 2 str. 10 punktu, tinkamu pareiškėju, subsidijų
atveju, gali būti tik privatus arba viešasis juridinis asmuo. 2. Grupinio dalyvavimo
parodoje/mugėje atveju galutiniu naudos gavėju gali būti SVV subjektas.
SIŪLYMAS, PASTABA
ŪM pozicija
PRIEMONĖ
PRIEMONĖ
Naujos
galimybės
LT
ŪM argumentai
1. Vadovaujantis Reglamento Nr. 1303/2013 2 str. 10 punktu, tinkamu pareiškėju, subsidijų
atveju, gali būti tik privatus arba viešasis juridinis asmuo. 2. Grupinio dalyvavimo
parodoje/mugėje/verslo misijoje atveju galutiniu naudos gavėju gali būti SVV subjektas. 3.
Pavienio dalyvavimo atveju tinkamu pareiškėju galės būti tik MVĮ.
(14)
3.2.1 uždavinys
SIŪLYMAS, PASTABA
Siūloma papildyti priemonės grupinio išvežimo atveju pareiškėjų ir partnerių sąrašą VĮ
„Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra“.
PRIEMONĖ
Naujos
galimybės LT
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelgta
Grupinio dalyvavimo parodoje/mugėje atveju galutiniu naudos gavėju gali būti SVV
subjektas, tačiau pažymėtina, kad šios veiklos atveju valstybės pagalba turės būti
skaičiuojama vadovaujantis EK reglamentu Nr. 1407/2013 dėl de minimis pagalbos. Šio
reglamento 1 str. nustato jo taikymo sritis bei apribojimus tam tikriems sektoriams, tarp
kurių yra ir apribojimai žemės ūkio sektoriui.
SIŪLYMAS, PASTABA
Siūloma į pareiškėjus būtinai įtraukti asocijuotas struktūras, nes tik per jas yra
efektyviausias dalyvavimas pasaulinės ir europinės narystės tinkluose.
ŪM pozicija
Atsižvelgta
PRIEMONĖ
Verslo
klasteris LT
ŪM argumentai
Tinkamų pareiškėjų sąrašas bus pakoreguotas, įtraukiant ir asocijuotas struktūras, kurios
tik koordinuotų projektą, t. y. teiktų įmonėms paslaugą. Atkreiptinas dėmesys, kad
klasterio nariais galės būti ne visi asocijuotos struktūros nariai, tačiau tik tie kurie turi
priskirtini prie MVĮ.
(15)
3.2.1 uždavinys
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma papildyti pareiškėjų sąrašą įrašant tinkamo pareiškėjo eilutėje: MVĮ (viena iš
klasterio įmonių) arba klasterio koordinatorius, asocijuota verslo organizacija.
ŪM pozicija
Atsižvelgta
Verslo
klasteris LT
ŪM argumentai
Tinkamų pareiškėjų sąrašas bus pakoreguotas, įtraukiant ir asocijuotas verslo struktūras,
kuriuos tik koordinuotų projektą, t. y. teiktų įmonėms paslaugą. Atkreiptinas dėmesys,
kad klasterio nariais galės būti ne visi asocijuotos struktūros nariai, tačiau tik tie, kurie
priskirtini prie MVĮ, nes 3 VP prioritetas skirtas tik MVĮ. Tinkamais pareiškėjais galės būti
MVĮ (viena iš klasterio įmonių), klasterio koordinatorius, asocijuota verslo struktūra.
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma į pareiškėjus įtraukti asocijuotas struktūras
Expo konsultantas LT
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelgta
1.Vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1301/2013 d 3 straipsnio nuostatomis, ERDF lėšomis gali
būti remiamos veiklos, kad būtų prisidėta prie 5 straipsnyje išdėstytų investavimo prioritetų:
<...teikiant tiesioginę pagalbą investicijoms į MVĮ , ...<...>, paslaugas įmonėms, ....>". Taigi,
asocijuotos struktūros galėtų būti tinkamais pareiškėjais tik teikiant paslaugas įmonėms.
Tačiau, siekdami sumažinti administracinę naštą MVĮ šiuo metu VšĮ "Versli Lietuva" dirba prie
Nacionalinio konsultantų registro sukūrimo, į kurį bus įtrauktos ir konsultacijos eksporto
klausimais. 3. Vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėmis,
asocijuotos struktūros nepriklauso ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemai,
todėl negali skirstyti savo įmonėms narėms ES struktūrinės paramos tiesiogiai.
(16)
3.2.1 uždavinys
SIŪLYMAS, PASTABA
Įtraukti į pareiškėjus asocijuotas struktūras.
PRIEMONĖ
Expo
sertifikatas LT
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelgta
1. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės pagalbos reglamentai neleidžia remti tiesioginiam
eksportui skirtų veiklų, o sertifikavimo veikla yra paskutinis etapas pasirengimo
eksportuoti veiklų grandinėje, ši priemonė nukreipta į įmonių, norinčių eksportuoti,
gaminių ir paslaugų sertifikavimo išlaidų dengimą , t. y. bus dengiamos tik tų sertifikatų
išlaidos, be kurių negali vykti eksportas į vieną ar kitą eksporto tikslinę rinką.
2. Dėl tinkamų pareiškėjų papildymo asocijuotomis struktūromis, pažymime, kad
vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
1301/2013 3 straipsnio nuostatomis, ERDF lėšomis gali būti remiamos toliau nurodytos
veiklos, kad būtų prisidėta prie 5 straipsnyje išdėstytų investavimo prioritetų: "
<...pelningos investicijos, kuriomis padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo vietas,
teikiant tiesioginę pagalbą investicijoms į MVĮ , ...<...>, paslaugas įmonėms, ....>".
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą asocijuotos struktūros galėtų būti tinkamais pareiškėjais
tik teikiant paslaugas įmonėms. Tačiau pažymėtina, kad vadovaujantis Atsakomybės ir
funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėmis, patvirtintomis 2014 m.
birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 528, asocijuotos struktūros
nepriklauso Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemai, todėl
negali skirstyti savo įmonėms narėms ES struktūrinės paramos tiesiogiai.
3.2.1 uždavinys
FINANSUOTINOS
VEIKLOS
(17)
TINKAMOS IŠLAIDOS
SIŪLYMAS, PASTABA
Prašoma patikslinti kokios dalyvavimo parodose išlaidos būtų finansuojamos.
Ar bus tinkamos įmonių stažuotės?
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Iš dalies
atsižvelgta
PRIEMONĖ
Naujos
galimybės LT
Tinkamos išlaidos (1 veiklai) - veikla, susijusi su MVĮ ir jos produkcijos pristatymu užsienyje
vykstančiose tarptautinėse parodose/mugėse: 1) stendo nuomos, sukūrimo ir eksploatavimo
išlaidos įmonei pirmą kartą dalyvaujant bet kurioje konkrečioje mugėje ar parodoje; 2)
parodos ploto nuomos; dalyvio registracijos mokesčio; kelionės ir pragyvenimo šalyje, kurioje
vyksta paroda, išlaidos; 3) projekto vykdytojo vykdančiojo personalo darbo užmokesčio
išlaidos.
Tinkamos išlaidos (2 veiklai) -įmonių grupinės eksporto iniciatyvos (grupinis išvežimas į
parodas, muges, verslo misijas) (galutinis naudos gavėjas – MVĮ): 1) stendo nuomos, sukūrimo
ir eksploatavimo išlaidos įmonei pirmą kartą dalyvaujant bet kurioje konkrečioje mugėje ar
parodoje (MVĮ įmonių išlaidos); 2) parodos ploto nuomos; dalyvio registracijos mokesčio;
parodos, mugės, verslo misijos dalyvių kelionės ir pragyvenimo šalyje, kurioje vyksta paroda,
mugė, verslo misija, išlaidos (MVĮ įmonių išlaidos); 3) darbo užmokestis projektą
administruojantiems ir vykdantiems asmenims, ir projektą vykdančių asmenų komandiruočių
išlaidos (pareiškėjo išlaidos);4) viešinimo išlaidos (pareiškėjo išlaidos). Pažymėtina, kad šį
priemonė yra finansuojama ERPF lėšomis.
Atkreiptinas dėmesys, kad mokymai, stažuotės su tikslu gauti gerosios praktikos pavyzdžių
remiami iš Europos socialinio fondo.
3.2.1 uždavinys
(18)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma detalizuoti finansuotinų veiklų sąraše numatytą veiklą “Eksperto Verslo
samdymas”, konkrečiau nurodant, kokios išlaidos bus finansuojamos. Siūloma klasteris LT
finansuoti tokias klasterio brandą, tarptautinį konkurencingumą, rinkodarą bei
naujų produktų, paslaugų pristatymą gerinančias veiklas: bendrų integruotų
produktų, paslaugų kūrimas; sprendimų priėmimo, bendradarbiavimo tarp
klasterio narių ir kitų procesų tobulinimas; kokybės sistemų kūrimas; veiklos
stebėsenos sistemų kūrimas.
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
ŪM argumentai
Tinkamos išlaidos:
1) Narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose) mokestis;
2) Eksperto darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos;
3) Išlaidos tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių ir kitų
paslaugų pirkimu;
4) Rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti,
naujiems nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius), išlaidos.
Galutinis sprendimas dėl tinkamų išlaidų kategorijų bus priimtas kai bus patvirtintos
Projektų administravimio ir finansavimo taisyklės ir 2014-2020 m. ES SF tinkamų išlaidų
rekomendacijos.
3.2.1 uždavinys
(19)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma papildyti numatomų konsultacijų sąrašą skirtingo pobūdžio Expokonsultacijomis
konsultantas LT
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
ŪM argumentai
1. Šiuo metu Nacionalinį konsultantų registras (tinklas), į kurį bus įtrauktos ir konsultacijos
įvairiais eksporto klausimais, dar tik kuriamas. Už jo kūrimą yra atsakinga VšĮ "Versli
Lietuva". Pagrindinis tikslas ─ užtikrinti MVĮ teikiamų konsultacinių paslaugų eksporto
klausimais aukštą kokybę, įvairovę (atsižvelgiant į rinkos poreikius) ir vienodus standartus.
Bus išanalizuotas rinkos poreikis, nustatyti aiškūs kriterijai konsultantams ir pan.
2. Dėl tinkamų išlaidų, tai jos apims tik vieną išlaidą - paslaugos pirkimą, taikant fiksuotą
val. įkainį ar fiksuotą sumą. Tačiau iš fiksuotojo konsultacijos 1 val. įkainio ar fiksuotos
sumos vertinimo ataskaitos/tyrimo turės matytis iš kokių detalesnių išlaidų susideda
fiksuotasis įkainis.
3. Klausimą dėl gautos konsultacijos susiejimo su praktiniu veiksmu planuojama spręsti per
priemonės rodiklius.
(20)
3.2.1 uždavinys
PARAMOS DYDIS
INTENSYVUMAS
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Tiek 1-ai, tiek 2-ai veikloms didinti paramos intensyvumą Naujos galimybės LT
galutiniams naudos gavėjams. 2-ai veiklai siūloma intensyvumą
sulyginti iki 100 proc. visiems pareiškėjams.
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Intensyvumo dydžius riboja Bendrojo bendrosios išimties reglamento 19 straipsnio
"Pagalba MVĮ dalyvavimui mugėse" 3 punkto nuostatos ─ iki 50 proc. tinkamų finansuoti
išlaidų. Tuo atveju, kai pagalba bus teikiama vadovaujantis EK 1407/2013 de minimis
pagalbos reglamentu parama vienai įmonei negali viršyti 200 000 eurų per 3 finansinių
metų laikotarpį. Tačiau siekiant kuo mažiau iškraipyti rinką, manome, kad visais atvejais
intensyvumas MVĮ turėtų būti vienodas, t. y. 50 proc. 2 veiklos atveju ─ tik pareiškėjams
(įskaitant ir klasterių koordinatorius) galima dengti iki 100 proc. tinkamų išlaidų, skirtų
projekto administravimui.
Jeigu pareiškėju būtų klasterio koordinatorius, kuris paprastai būna VšĮ ir nevykdo ūkinės
komercinės veiklos, arba asocijuota verslo struktūra, tokio atveju tokiam pareiškėjui
intensyvumas galėtų siekti 100 proc. tinkamų išlaidų. Tačiau pažymėtina, kad tinkamos
išlaidos tokiems pareiškėjams gali būti tik: (i) darbo užmokestis projektą
administruojantiems ir vykdantiems asmenims, ir projektą vykdančių asmenų
komandiruočių išlaidos (pareiškėjo išlaidos); (ii) viešinimo išlaidos (pareiškėjo išlaidos).
(21)
3.2.1 uždavinys
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma didinti finansavimo intensyvumą iki 100 proc. visiems Verslo klasteris LT
pareiškėjams.
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
ŪM argumentai
Intensyvumo dydžius riboja Bendrojo bendrosios išimties reglamento 19 straipsnio
"Pagalba MVĮ dalyvavimui mugėse" 3 punkto nuostatos ─ iki 50 proc. tinkamų finansuoti
išlaidų. Tuo atveju, kai pagalba bus teikiama vadovaujantis EK 1407/2013 de minimis
pagalbos reglamentu parama vienai įmonei negali viršyti 200 000 eurų per 3 finansinių
metų laikotarpį. Tačiau siekiant kuo mažiau iškraipyti rinką, manome, kad visais atvejais
intensyvumas MVĮ turėtų būti vienodas, t. y. 50 proc. 2 veiklos atveju ─ tik pareiškėjams
(įskaitant ir klasterių koordinatorius) galima dengti iki 100 proc. tinkamų išlaidų, skirtų
projekto administravimui.
Jeigu pareiškėju būtų klasterio koordinatorius, kuris paprastai būna VšĮ ir nevykdo ūkinės
komercinės veiklos, arba asocijuota verslo struktūra, tokio atveju tokiam pareiškėjui
intensyvumas galėtų siekti 100 proc. tinkamų išlaidų. Tačiau pažymėtina, kad tinkamos
išlaidos tokiems pareiškėjams gali būti tik: (i) darbo užmokestis projektą
administruojantiems ir vykdantiems asmenims, ir projektą vykdančių asmenų
komandiruočių išlaidos (pareiškėjo išlaidos); (ii) viešinimo išlaidos (pareiškėjo išlaidos).
(22)
3.2.1 uždavinys
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma: 1-3 metai – 85%, 4-5 metai – 50%; Paramos dydis: iki Expo-konsultantas LT
5000 Lt.
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
ŪM argumentai
1. Šiuo metu Nacionalinis konsultantų registras (tinklas), į kurį bus įtrauktos ir konsultacijos
įvariais eksporto klausimais, dar kuriamas. Už jo kūrimą yra atsakinga VšĮ "Versli Lietuva".
Pagrindinis tikslas ─ užtikrinti MVĮ teikiamų konsultacinių paslaugų eksporto klausimais
aukštą kokybę, įvairovę (atsižvelgiant į rinkos poreikius) ir vienodus standartus. Bus
išanalizuotas rinkos poreikis, nustatyti aiškus kriterijai konsultantams ir pan.
2. Didžiausias galimas projekto paramos dydis priklausys nuo fiksuoto įkainio arba
fiksuotos sumos dydžio, kuris bus nustatytas iš istorinių duomenų arba tyrimo.
3. Paramos intensyvumas bus peržiūrėtas atsižvelgiantį į tai, kad šios konsultacijos turėtų
įmonėms pagelbėti atrasti naujas eksporto rinkas, pradėti eksportuoti arba išplėsti esamas
eksporto rinkas.
(23)
3.2.1 uždavinys
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Planuojama viršutinė paramos suma (iki 0,5 mln.), mūsų Expo Sertifikatas LT
nuomone, yra per didėlė. Minimų dydžių sertifikavimo kaštai
galimi tik labai specifiniuose ir nišiniuose sektoriuose, todėl
suteikiant tokiems sektoriams neproporcingai didelę paramos
sumą, gali būti diskriminuojami kiti ūkio sektoriai. Siūloma
mažinti maksimalią paramos sumą iki 0,2 mln Lt.
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
ŪM argumentai
Viršutinės paramos dydžio riba yra numatyta iki 0,5 mln. Lt, tačiau tai nereiškia, kad visų
sektorių įmonės turi siekti atitikti ją, žemutinė riba nėra nustatyta, todėl paramos dydis
galės būti ir mažesnis. Atkreiptinas dėmesys, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014–2015 metų veiksmų planą, kuriuo siekiama įvairinti Lietuvos eksportą ir
sumažinti Lietuvos įmonių nuostolius dėl Rusijos Federacijos Vyriausybės paskelbtų
sankcijų, vienas pagrindinių krizės įveikimo tikslų yra padėti verslo atstovams ieškoti naujų
verslo rinkų ir verslo partnerių. Sertifikavimo veikla yra būtinas etapas pasirengimo
eksportuoti veiklų grandinėje, ši priemonė nukreipta į įmonių, norinčių eksportuoti,
gaminių ir paslaugų sertifikavimo išlaidų dengimą , t. y. bus dengiamos tik tų sertifikatų
išlaidos, be kurių negali vykti eksportas į vieną ar kitą eksporto tikslinę rinką, tokiu būdu
logiškai užbaigiant valstybės paramą įmonei pasirengimo eksportuoti veiklų grandinėje.
Šiuo metu analizuojama iš asocijuotų struktūrų pateikta informacija apie siekiančioms
eksportuoti naujose rinkose įmonėms būtinus sertifikatus, jų rūšis bei kainas. Be to,
pažymėtina, kad kiekvieną kartą, teikiant paraišką LVPA, įmonė privalės pagrįsti prašomą
paramos sumą.
(24)
3.2.1 uždavinys
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Sumažinti priemonės biudžetą iki 80 mln. Lt, atitinkamai 20 mln. Lt Naujos galimybės LT
padidinant priemonės "Inoklaster LT" biudžetą.
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelg- Lyginant su kitomis panašaus dydžio ir išsivystymo lygio valstybėmis, Lietuvos vietinės kilmės
prekių eksporto apimtys yra mažos, o jų augimo tendencijos, nors šiuo metu ir teigiamos,
ta
nėra pakankamos ženkliam rezultatui pasiekti. Todėl būtina priemonė, kuri galėtų paskatinti
įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Be
to, šį priemonė bus finansuojama VP 3 prioriteto lėšomis, o priemonė "Inoklaster LT" VP 1
prioriteto lėšomis. Lėšų perskirstymas tarp skirtingų VP prioritetų ar uždavinių yra galimas tik
EK pritarus.
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Biudžetas: mažinti nuo 50 iki 20 mln. Lt. Siūlome mažinti priemonės Expo-konsultantas LT
finansavimą, remiantis besikuriančių ir eksportuojančių įmonių skaičiumi.
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Lietuvos vietinės kilmės prekių eksporto apimtys yra mažos, o jų augimo tendencijos, nors
šiuo metu ir teigiamos, nėra pakankamos ženkliam rezultatui pasiekti. Todėl būtina
priemonė, kurios tikslas ─ suteikti įmonėms, norinčioms pradėti eksportuoti arba praplėsti
turimas eksporto rinkas, reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą
eksporto, potencialių rinkų paieškos klausimais. Numatomas intensyvumas: 1. MVĮ iki 3
metų – iki 85 proc.; 2. MVĮ virš 3 metų – iki 50 proc. Taigi įmonės, pretenduojančios gauti
paramą pagal šią priemonę turės nemaža dalimi pačios prisidėti prie projekto savo lėšomis.
(25)
3.2.1 uždavinys
BENDROS PASTABOS
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Panaikinti priemonę Expo sertifikatas
ŪM pozicija
Expo Sertifikatas LT
ŪM argumentai
Neatsižvelg- Kiekviena ES valstybė laiko vienu iš svarbiausių savo šalies eksporte siekiamų pokyčių ─
vietinės kilmės prekių/paslaugų eksporto didėjimą nuo BVP. Pagal šį rodiklį Lietuva atsilieka
ta
nuo kitų ES-27 narių.
Atkreiptinas dėmesys, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014–2015 metų
veiksmų planą, kuriuo siekiama įvairinti Lietuvos eksportą ir sumažinti Lietuvos įmonių
nuostolius dėl Rusijos Federacijos Vyriausybės paskelbtų sankcijų, vienas pagrindinių krizės
įveikimo tikslų yra padėti verslo atstovams ieškoti naujų verslo rinkų ir verslo partnerių.
Sertifikavimo veikla yra būtinas etapas pasirengimo eksportuoti veiklų grandinėje, ši
priemonė nukreipta į įmonių, norinčių eksportuoti, gaminių ir paslaugų sertifikavimo išlaidų
dengimą , t. y. bus dengiamos tik tų sertifikatų išlaidos, be kurių negali vykti eksportas į vieną
ar kitą eksporto tikslinę rinką, tokiu būdu logiškai užbaigiant valstybės paramą įmonei
pasirengimo eksportuoti veiklų grandinėje.
Atsižvelgiant į tai, kad valstybės pagalbos reglamentai neleidžia remti tiesioginiam eksportui
skirtų veiklų, o sertifikavimo veikla yra paskutinis etapas pasirengimo eksportuoti veiklų
grandinėje, ši priemonė nukreipta į įmonių norinčių eksportuoti, gaminių ir paslaugų
sertifikavimo išlaidų dengimą, t. y. bus dengiamos tik tų sertifikatų išlaidos, be kurių negali
vykti eksportas į vieną ar kitą eksporto tikslinę rinką, tokiu būdu logiškai užbaigiant valstybės
paramą įmonei pasirengimo eksportuoti veiklų grandinėje.
(26)
3.2.1 uždavinys
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma nauja priemonė, kuri papildytų priemonę „Expo konsultantas LT“ ir suteiktų Nauja priemonė
galimybę MVĮ gauti reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą „Super Expo
eksporto, potencialių rinkų paieškos klausimais, fokusuojantis į Lietuvos eksporto konsultantas LT“
plėtros gairėse numatytas prioritetines ir perspektyvias rinkas (ne ES, ne kaimyninės
šalys), kuriose dėl atstumo ir specifikos yra aktualios kompleksinės konsultacijos,
susijusios su atstovybių kūrimu, teisiniu ir administraciniu reglamentavimu, bei
funkcionavimu. Atsižvelgiant į minėtą specifiką, minėtos kompleksinės konsultavimo
paslaugos yra brandžios, ko pasėkoje 5-8 tūkst. Lt. finansinė parama neturės
skatinamojo efekto: siūloma priemonė „Super Expo konsultantas LT“, suma – 20 mln.
Lt.:
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
ŪM argumentai
Šiuo metu Nacionalinis konsultantų registras (tinklas), į kurį bus įtrauktos ir konsultacijos
įvairiais eksporto klausimais, dar kuriamas. Už jo kūrimą yra atsakinga VšĮ "Versli Lietuva".
Pagrindinis tikslas ─ užtikrinti MVĮ teikiamų konsultacinių paslaugų eksporto klausimais
aukštą kokybę, įvairovę (atsižvelgiant į rinkos poreikius) ir vienodus standartus. Bus
išanalizuotas rinkos poreikis, nustatyti aiškūs kriterijai konsultantams ir pan. Svarstytinas
klausimas turėti tokio pobūdžio konsultacijas toje pačioje priemonėje, tik taikant kitokią
fiksuotą sumą ar įkainį.
(27)
3.3.1 ir 3.3.2 uždaviniai
PAREIŠKĖJAI
PARTNERIAI
SIŪLYMAS, PASTABA
Pareiškėjai tūrėtų būti tiek Lietuvos, tiek užsienio kapitalo privatūs juridiniai
asmenys (arba užsienio įmonių filialai Lietuvoje).
ŪM pozicija
Atsižvelgta
PRIEMONĖ
Regio
Invest LT+
ŪM argumentai
Apribojimai dėl įmonės kapitalo kilmės pareiškėjams nenumatomi. Atkreiptinas dėmesys,
kad tiek Lietuvos, tiek ir užsienio kapitalo įmonės (arba jų filialai), pretenduojančios į ES
struktūrinių fondų paramą, veiklą turės vykdyti Lietuvos teritorijoje arba ne Lietuvoje, kaip
yra nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 411 p. Pareiškėjo statusas
privalo būti MVĮ.
(28)
3.3.1 ir 3.3.2 uždaviniai
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Pareiškėjai: MVĮ, verslo asociacijos, viešosios įstaigos
Partneriai: MVĮ. Siūloma įtraukti verslo asociacijas ir viešąsias įstaigas
į pareiškėjus, nes jos paskatintų MVĮ kooperavimąsi pritraukiant ES
lėšas į regionus ir tuo palengvintų paraiškų administravimą ir
paskatintų ekonominę regionų plėtrą.
Regio Invest LT+; DPT
pramonei LT +; Everslas LT; Procesas
LT; Dizainas LT; Ecoinovacijos LT+; Ecoinovacijos LT
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelgta
1. Vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 1301/2013 3 straipsnio nuostatomis, ERDF lėšomis gali būti remiamos toliau
nurodytos veiklos, kad būtų prisidėta prie 5 straipsnyje išdėstytų investavimo prioritetų:
"<...pelningos investicijos, kuriomis padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo vietas,
teikiant tiesioginę pagalbą investicijoms į MVĮ , ...<...>, paslaugas įmonėms, ....>".
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą asocijuotos struktūros galėtų būti tinkamais pareiškėjais
tik teikiant paslaugas įmonėms.
2. Taip pat pažymėtina, kad vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp
institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų
veiksmų programą, taisyklėmis, patvirtintomis 2014 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 528, asocijuotos struktūros nepriklauso Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemai, todėl negali skirstyti savo įmonėms
narėms ES struktūrinės paramos tiesiogiai.
(29)
3.3.1 ir 3.3.2 uždaviniai
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma galimais pareiškėjais numatyti privačius juridinius asmenis,
registruotus Lietuvoje, o ne tik priskirtinus prie MVĮ. Taip pat leisti
dalyvauti informacinių technologijų įmonėms.
E-verslas LT
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelgta
Ši priemonė įgyvendina Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“, 3.3. investicinio prioriteto „MVĮ gebėjimų dalyvauti
ekonomikos augimo ir inovacijų diegimo procesuose rėmimas“, 3.3.1. konkretaus
uždavinio „Padidinti MVĮ produktyvumą“ tikslą ─ skatinti MVĮ įdiegti naujausius IRT
sprendimus, skirtus verslo procesų (klientų aptarnavimo, tiekimo grandinės valdymo,
įmonės išteklių valdymo ir pan.) optimizavimui, taip sudarant palankias sąlygas jų darbo
našumo augimui. Todėl pareiškėjai pagal šią priemonę gali būti tik MVĮ. Visos Veiksmų
programos 3 prioriteto priemonės yra skirtos tik mažoms, labai mažoms ir vidutinėms
įmonėms, veiklą vykdančioms Lietuvoje.
(30)
3.3.1 ir 3.3.2 uždaviniai
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma į galimų partnerių sąrašą įtraukti aukštojo mokslo ir studijų
institucijas (universitetus).
Eco - inovacijos LT +
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelgta
1. Vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1301/2013 3 straipsniu, ERPF lėšomis turi būti
remiamos tiesioginės investicijos MVĮ. Aukštosios mokyklos neatitinka MVĮ statuso
(Bendrojo bendrosios išimties reglamento I priedo 2 straipsnis).
2. Tinkamos finansuoti išlaidos, pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14
straipsnį, yra: a) investicinės išlaidos į materialųjį ir nematerialųjį turtą; b) numatytos
darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl pradine investicija sukurtų darbo vietų,
apskaičiuotų per dvejus metus arba c) a ir b punktuose nurodytų išlaidų derinys,
neviršijant a arba b punkte nurodytų išlaidų sumos, atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė.
Taigi reglamente nėra numatyta finansuoti kitų (pvz. universitetų veiklų), su tiesioginėmis
investicijomis MVĮ nesusijusių, išlaidų.
(31)
3.3.1 ir 3.3.2 uždaviniai
SIŪLYMAS, PASTABA
Labai svarbu, kad šia priemone galėtų pasinaudoti sveikatinimo ir konferencinio turizmo
centrai, siekiantys investuoti į naujų technologijų įsigijimą, esamų modernizavimą,
užtikrinant SPA ir konferencinio turizmo infrastruktūros gerinimą ir produktyvumą. Siūlome
papildyti teikėjų sąrašą asocijuotomis struktūromis, kai naudos gavėjai yra MVĮ.
PRIEMONĖ
Invest LT+
(FI)
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelgta
1. Pagal priemonę „Invest LT + (FI)" bus remiamas modernių technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus
gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus naujiems produktams gaminti ir paslaugoms teikti. Taigi, visos įmonės (tame
tarpe ir SPA bei komercinio turizmo), atitinkančios MVĮ statusą ir numatančios investicijas į naujų gamybos
technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių
tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą, modernių ir
efektyvių technologijų diegimą paslaugų sektoriuose, taip pat užtikrinti šių gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų
veikimą, galės kreiptis finansavimo pagal šią priemonę.
2. Invest LT +(FI) bus įgyvendinama kaip atskira finansinė priemonė arba steigiant fondų fondą (reglamento (ES) Nr.
1303/2013 2 straipsnio 27 punkte), kuris apimtų kelių finansinių priemonių įgyvendinimą. Finansinės paramos šiuo
atveju galės kreiptis tik pačios MVĮ. Asocijuotos struktūros negalės būti nei pareiškėjais, nei teikėjais.
3. Vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. nuostatomis, ERDF lėšomis
gali būti remiamos toliau nurodytos veiklos, kad būtų prisidėta prie 5 straipsnyje išdėstytų investavimo prioritetų:
tiesioginės investicijos į MVĮ, investicijos, susijusios su stambių įmonių ir MVĮ bendradarbiavimu (taikoma tik Veiksmų
programos 1 ir 4 prioritetams), investicijos į paslaugų infrastruktūrą energetikos, aplinkos, transporto ir IRT srityse,
investicijos į socialinę, sveikatos, mokslinių tyrimų, inovacijų, verslo ir švietimo infrastruktūrą, kapitalo investicijos į
įrangą ir nedidelius infrastruktūros objektus, paslaugas įmonėms, paramą mokslinių tyrimų ir inovacijų įstaigoms ir
investicijos į technologijas ir taikomuosius mokslinius tyrimus įmonėse, tinklų kūrimas. Atsižvelgiant į aukščiau
išdėstytą, asocijuotos struktūros galėtų būti tinkamais pareiškėjais tik teikiant paslaugas įmonėms.
4. Taip pat pažymėtina, kad vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–
2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėmis, patvirtintomis 2014 m.
birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 528, asocijuotos struktūros nepriklauso Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemai, todėl negali skirstyti savo įmonėms narėms ES struktūrinės
paramos tiesiogiai.
3.3.1 ir 3.3.2 uždaviniai
(32)
FINANSUOTINOS
VEIKLOS
TINKAMOS IŠLAIDOS
SIŪLYMAS, PASTABA
Naujos statybos išlaidos turi būti tinkamos pagal priemonę Regio invest LT+.
Priemonės aprašyme nurodoma, kad svarstoma dėl įmonių investicijų į
pastato statybą (ir) arba rekonstrukciją. Manome, kad tikrai tikslinga
finansuoti naujų pastatų statybą, nes būtent tai yra pagrindas imtis regionų
įmonėms didesnių projektų ir siekti ES investicijų.
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
PRIEMONĖ
Regio Invest LT
+
ŪM argumentai
1. Veiklų aprašymą numatoma tikslinti, atsižvelgiant į VP esančią veiklą "Modernių
technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos ir paslaugų teikimo
pajėgumus naujiems ir esamiems produktams gaminti ir paslaugoms teikti. Finansavimas
bus teikiamas skatinti įmonių investicijas į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir
įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių
tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms
modernizuoti, įrengimą, modernių ir efektyvių technologijų diegimą paslaugų sektoriuose,
taip pat užtikrinti šių gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų veikimą." 2. Tinkamos
išlaidos. Pagal šią priemonę yra numatoma finansuoti pastato statybą ir (arba)
rekonstrukciją. Dėl kapitalio remonto bus apsispręsta po to, kai FM patvirtins 2014-2020 m.
ES struktūrinių fondų tinkamų išlaidų rekomendacijas bei gavus atsakymą iš EK dėl
galimybės taikyti Bendrąjį bendrosios išimties reglamento 14 str. nuostatas tokioms
išlaidoms. 3. Visos sąvokos bus apibrėžtos Finansavimo sąlygų apraše. Technologijų
3.3.1 ir 3.3.2 uždaviniai
(33)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma šioje priemonėje eliminuoti tinkamas išlaidas - „įmonių investicijos į
pastato statybą (ir) arba rekonstrukciją“, o šioms investicijoms skatinti taikyti
finansinės inžinerijos priemones (Priemonės Invest LT + (FI) pagalba). Jei vis
dėl to būtų nuspręsta taikyti paramos formą „subsidiją“, tokiu atveju reikėtų
tinkamas išlaidas įmonių investicijas į pastato statybą (ir) arba rekonstrukciją
kompensuoti tik tuo atveju, jei projektas įgyvendinamas tokiuose regionuose,
kur akivaizdžiai egzistuoja gan ženklūs socialiniai ir ekonominiai skirtumai.
Regio Invest LT
+
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
ŪM argumentai
Priemonė yra skirta paskatinti MVĮ investicijas į inovatyvios gamybos ir (ar) inovatyvių
paslaugų verslo pradžią ir plėtrą, taip sudaryti sąlygas įmonių darbo našumo augimui ir
Lietuvos regionų spartesniam vystymuisi ir jų ekonominiam augimui.
Manome, kad pastato statybos ir (arba) rekonstrukcijos įtraukimas į tinkamų finansuoti
išlaidų sąrašą taptų didesne paskata įmonėms kurtis. Finansinių priemonių minėtoms
veiklos naudojimas, ŪM nuomone, sumažins šios priemonės patrauklumą regionuose.
3.3.1 ir 3.3.2 uždaviniai
(34)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūlome atsisakyti finansuoti investicijas darbo užmokesčiui sukurtų darbo
DPT pramonei
vietų, apskaičiuotų per 2 metus, nes DTP technologijos dažnu atveju yra tik
LT +
nedidelė gamybos procesų (tik papildo kitas technologijas) dalis. To pasėkoje,
dažnu atveju sunku pakankamai tiksliai identifikuoti, koks kiekis naujų darbo
vietų bus sukurtas dėl DTP įdiegimo, o koks kiekis dėl kitų technologijų
įdiegimo. Jau nekalbant apie tai, kad darbui prie DTP technologijų reikia
pakankamai daug ir nekvalifikuoto personalo. Viso to pasėkoje pasireikš didelė
piktnaudžiavimo rizika, mažinanti priemone siekiamą poveikį - paskatinti
visos tradicinės pramonės (o ne tik vienos kitos įmonės) transformaciją dėl
DTP diegimo gamybos procesuose.
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
ŪM argumentai
Pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnį tinkamos finansuoti išlaidos yra:
a) investicinės išlaidos į materialųjį ir nematerialųjį turtą; b) numatytos darbo užmokesčio
išlaidos, susidariusios dėl pradine investicija sukurtų darbo vietų, apskaičiuotų per dvejus
metus arba c) a ir b punktuose nurodytų išlaidų derinys, neviršijant a arba b punkte
nurodytų išlaidų sumos, atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė. Tinkamų išlaidų klausimą
numatoma pakartotinai aptarti, įvertinus egzistuojantį poreikį bei rinkos tendencijas. ŪM
nuomone, diegiant DPT, išaugs aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikis, o ne, kaip teigia
pastabos autorius, nekvalifikuoto personalo. Tai patvirtina ir ES komunikatas COM(2009)
512/3 („Preparing for our future: dveloping a common strategy for key enabling
technologies in the EU“, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-685_lt.htm).
(35)
3.3.1 ir 3.3.2 uždaviniai
PARAMOS DYDIS
SIŪLYMAS, PASTABA
Siūloma didinti paramos intensyvumą ir dydį.
ŪM pozicija
INTENSYVUMAS
PRIEMONĖ
Regio invest LT+; E-verslas; Eco-inovacijos Lt+;
DPT pramonei LT+
ŪM argumentai
Neatsižvelg- 1. Intensyvumas nustatytas vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14
straipsnio 12 punkto nuostatomis: pagalbos intensyvumas, išreikštas bendruoju subsidijos
ta
ekvivalentu, neviršija didžiausio pagalbos intensyvumo, nustatyto regioninės pagalbos
žemėlapyje, galiojančiame pagalbos suteikimo momentu atitinkamoje vietovėje. O
vadovaujantis 2014 m. birželio 25 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 571 „Dėl LIETUVOS
RESPUBLIKOS 2014−2020 METŲ REGIONINĖS PAGALBOS ŽEMĖLAPIO“, nustatyta, kad:
─ teikiant regioninę pagalbą, didžiausias pagalbos intensyvumas negali viršyti 25 procentų
bendrojo subsidijos ekvivalento;
─ teikiant regioninę pagalbą, šio nutarimo 1.1 papunktyje nurodytas didžiausias pagalbos
intensyvumas gali būti padidintas ne daugiau kaip 20 procentų mažoms ir labai mažoms
įmonėms ir ne daugiau kaip 10 procentų vidutinėms įmonėms;
─ mažos, labai mažos ir vidutinės įmonės negali pasinaudoti šio nutarimo 1.2 papunktyje
nurodytu padidintu pagalbos intensyvumu, jeigu investicija susijusi su dideliu investiciniu
projektu.
2. Dydžiui nustatyti bus naudojami 2007-2013 m. programavimo periodo panašių priemonių
istoriniai duomenys arba remiamasi naujausiomis rinkos tendencijomis.
(36)
3.3.1 ir 3.3.2 uždaviniai
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma aiškiai išskirti regionus, pvz., taikyti visoms įmonėms, Regio invest LT+; Eco-inovacijos
išskyrus Vilniaus m. ar pan.
Lt+; DPT pramonei LT+
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Regionai bus identifikuoti vadovaujantis aiškiais principais. Įmonės registracija viename ar
kitame mieste neapibrėžia įmonės veiklos teritorijos, projektas turėtų būti vykdomas
regione. ŪM nuomone, svarbu užtikrinti skaidrias konkurencines sąlygas visoms MVĮ.
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma numatyti kažkokią ribą, ar finansavimo krepšelius, kur Invest LT+ (FI)
atėjusi maža bendrovė (iki 50 darbuotojų) ar labai maža (iki 10
darbuotojų) galėtų modernizuotis, augti, didinti užsakymų
skaičių ir mėginti eksportuoti gaminius. ir tokios mažesnės
įmonės konkuruotų tarp savęs, o ne tarp didžiųjų projektų.
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelg- Priemonė "Invest LT + (FI)" bus įgyvendinama kaip finansinė priemonė, todėl kiekviena
įmonė, tame tarpe ir maža regione veikianti įmonė, turės vienodas sąlygas gauti paramą
ta
pagal šią priemonę. 2014-2020 metų periodu Ūkio ministerija planuoja ir daugiau priemonių
regionuose veikiančioms įmonėms, pvz., Regio Invest LT +. Taip pat bus skatinamas ir didelio
poveikio technologijų diegimas regionuose, numatant tiek darbuotojų darbo užmokestį, tiek
jų atvežimą ir pan.
(37)
3.3.1 ir 3.3.2 uždaviniai
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
2014-2020 m. priemonės finansavimo plane ES fondų lėšas Procesas LT
numatyti - nuo 200 mln. Lt iki 300 mln. Lt ir nuo 50 proc. iki
70 proc. finansavimo intensyvumą.
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Šiai priemonei Ūkio ministerija numato skirti 30 mln. Lt 2014─2020 m. programavimo
laikotarpiu. Vienam projektui yra numatoma skirti iki 200 000 Lt. Intensyvumas
numatomas iki 50%, vadovaujantis Bendruoju bendrosios išimties reglamentu (18 str.).
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma iš esmės tobulinti priemonę Dizainas LT.
ŪM pozicija
Atsižvelgta
ŪM argumentai
Parengta nauja priemonės koncepcija
Dizainas LT
Pramonės įmonių energetinis
efektyvumas
86,989 mln. Lt
4 Veiksmų programos prioritetas
(1)
PAREIŠKĖJAI
PARTNERIAI
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Įtraukti apgyvendinimo paslaugas teikiančias įmones,
aukštojo mokslo institucijas (universitetus), dideles įmones
ne tik pramonės srityje, bet ir paslaugų teikimo srityje, ar
atsižvelgiant į suteikiamų paslaugų ir gamybos santykį
ŪM pozicija
Auditas LT; RES Pramonei LT;
Kogeneracija pramonei LT;
Pramonės įmonių energetinis
efektyvumas LT
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Šios įmonės negali būti įtrauktos į priemonės pareiškėjų sąrašą, kadangi jos nėra
pramonės įmonės. Neatitinka 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų
investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“, 4.2. investicinio prioriteto
„Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos vartojimo įmonėse
skatinimas“ 4.2.1. konkretaus uždavinio „Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą
pramonės įmonėse“ tikslų.
(2)
Auditas pramonei LT
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
ŪM argumentai
Bendrojo bendrosios išimties reglamento 49 str. 5d.
nuostatos neleidžia teikti pagalbą didelių įmonių energijos
vartojimo auditams, atliekamiems pagal Direktyvos
2012/27/ES 8 str.4 d., nebent energijos vartojimo auditas
atliekamas papildomai su pagal tą direktyvą privalomu
energijos vartojimu auditu.
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Įtraukti audiovizualinės pramonės ir kitų KKI, energijos
suvartojimui imlių sektorių įmones
ŪM pozicija
atsižvelgta
Pramonės įmonių energetinis
efektyvumas LT
ŪM argumentai
Jeigu KKI EVRK kodai sutaps su pramonės EVRK kodais nurodytais Priemonės
finansavimo sąlygų apraše, tokios įmonės bus tinkamais pareiškėjais pagal šią
priemonę.
(3)
FINANSUOTINOS
VEIKLOS
TINKAMOS IŠLAIDOS
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Seno pastato griovimo ir naujos statybos kaštai gali būti šios priemonės
veikla.
ŪM pozicija
Auditas
pramonei LT
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Šios išlaidos nėra tinkamos atsižvelgiant į Bendrojo bendrosios išimties reglamento 49 str. 2
d. nuostatas.
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Įtraukti ne tik paskolų palūkanų kompensavimą, bet ir įmonės savų
(neskolintų) investuotų lėšų į energiją taupančias technologijas ir
priemones, dalinį kompensavimą.
ŪM pozicija
Neatsižvelgta
Pramonės įmonių
energetinis efektyvumas
LT
ŪM argumentai
Priemonės tikslas-palengvinti pramonės įmonių, grąžinančių finansų įstaigoms paskolas ar
vykdančios finansinės nuomos (lizingo) sutarties nustatytus įsipareigojimus, finansinę
naštą. Subsidijų teikimas yra numatytas kitose VP 3 ir 4 prioriteto priemonėse.
(4)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Ar elektros energiją kaupiantys įrenginiai
(akumuliatoriai) yra tinkamos finansuoti išlaidos?
ŪM
pozicija
atsižvelgta
RES pramonei LT
ŪM argumentai
Tinkamos tuo atveju, jei atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 41 str. 6 d.
nuostatas.
Tinkamos finansuoti išlaidos yra papildomos investicinės išlaidos, būtinos atsinaujinančių
išteklių energijos gamybai skatinti. Jos nustatomos taip:
a) jeigu investicijų į atsinaujinančių išteklių energijos gamybą išlaidų dalį visose investicinėse
išlaidose galima lengvai nustatyti kaip atskirą investiciją, pavyzdžiui, kaip jau esamų įrenginių
papildomą dalį, ši su atsinaujinančių išteklių energija susijusių išlaidų dalis yra tinkamos
finansuoti išlaidos;
b) jeigu investicijų į atsinaujinančių išteklių energijos gamybą išlaidų dalį galima nustatyti
lyginant su panašiomis mažiau aplinkai naudingomis investicijomis, kurios, tikėtina, būtų
įvykdytos be pagalbos, ššis abiejų investicijų išlaidų skirtumas
nurodo su atsinaujinančiąja energija susijusias išlaidas ir sudaro tinkamas finansuoti išlaidas;
c) tam tikrų mažos galios įrenginių atveju, kai mažiau aplinkai naudingų investicijų negalima
nustatyti, kadangi nėra riboto dydžio įrenginių, bendros investicinės išlaidos siekiant užtikrinti
aukštesnį aplinkos apsaugos lygį yra tinkamos
finansuoti išlaidos.
Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su aukštesnio aplinkos apsaugos lygio užtikrinimu, nėra
tinkamos finansuoti.
(5)
PARAMOS DYDIS
INTENSYVUMAS
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Intensyvumas 50% siūlytinas didelėms įmonėms.
ŪM pozicija
Auditas pramonei LT
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 49 str. 3 d. pagalbos intensyvumas
neviršija 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Jei įmonė yra vidutinė jis gali būti padidintas
10 proc., jei įmonė yra labai maža arba maža gali būti padidintas 20 proc.
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Intensyvumą padidinti bent 20 proc., jei bendradarbiaujama su
aukštojo mokslo ir studijų institucijomis (universitetais).
ŪM pozicija
Neatsižvelgta
Pramonės įmonių
energetinis efektyvumas LT
ŪM argumentai
1. Priemonė nėra skirta pramonės įmonių partnerystes su mokslo ir studijų institucijų
skatinimui. 2. Priemonės tikslas - palengvinti pramonės įmonių, grąžinančių finansų
įstaigoms paskolas ar vykdančios finansinės nuomos (lizingo) sutarties nustatytus
įsipareigojimus, finansinę naštą.
(6)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Priemonei nurodytas paramos dydis „iki 250 tūkst. Lt“ galėtų būti taikytinas tik Auditas
labai didelėms įmonėms. Kadangi priemonės įgyvendinimo tinkamumas
pramonei LT
numatytas tik mažoms ir vidutinėms įmonėms, todėl siūlome paramos dydį
šiai priemonei sumažinti „iki 25 tūkst. Lt“. Pasiūlymai grindžiami duomenimis
apie energijos vartojimo audito atlikimo MVĮ kainą Italijoje ir Vokietijoje:
Italija: 1. paramos dydis – 5000-6000 Eurų (apytiksliai 17000 – 20000 Lt);
2. paramos intensyvumas iki 75 %; 3. audito atlikimo laikas nuo 2 savaičių iki 1 mėnesio.
Vokietija: 1. paramos dydis – iki 800 Eurų/ per dieną, bet finansavimas vyksta ne ilgiau
kaip 10 dienų (8000*3,4528*10 = apytiksliai 27000 Lt); 2. paramos intensyvumas iki
60%; 3. audito atlikimo laikas nuo 10 dienų iki 1 mėnesio.
ŪM
pozicija
ŪM argumentai
1. Paramos dydį planuojama dar patikslinti po Pramonės energetinio efektyvumo studijos
Dalinai
atsižvelgta atlikimo. Vadovaujantis valstybės pagalbos taisyklėmis, prioritetas bus teikiamas mažoms ir
vidutinėms įmonėms. Numatoma finansuoti didelių įmonių energetinius auditus, jeigu
energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su pagal Direktyvą 2012/27/ES privalomu
energijos vartojimo auditu.
2. Bendrojo bendrosios išimties reglamento 49 str. Paramos intensyvumas gali būti nuo 50
proc. iki 70 proc. priklausomai nuo įmonės dydžio.
3. Audito atlikimo laikas - bus patikslinta Projektų administravimo sąlygų apraše.
Kultūros ir gamtos paveldo objektų
rinkodara ir ženklinimas
120,951 mln. Lt
5 Veiksmų programos prioritetas
(1)
5.4.1 uždavinys
PAREIŠKĖJAI
PARTNERIAI
SIŪLYMAS, PASTABA
Siūloma įtraukti į pareiškėjus ir asocijuotas
struktūras. Naudos galutinis gavėjas būtų MVĮ.
ŪM pozicija
Atsižvelgta
PRIEMONĖ
Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir
produktų rinkodara bei turizmo
ženklinimo infrastruktūros plėtra
ŪM argumentai
Bus kuriama nauja konkursinė priemonė, kurioje pareiškėjais galės būtų asocijuotos
struktūros, bet priemonės veiklos bus orientuotos tik į viešųjų kultūros ir gamtos paveldo
objektų rinkodarą (ne privačių objektų).
(2)
5.4.1 uždavinys
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Projektus, kurie apima kelių savivaldybių teritorijas,
siūlytina įgyvendinti per regionų plėtros tarybas, ne
atskiras savivaldybes, o jei produktas apima daugiau nei
50 proc. šalies teritorijos - per Lietuvos savivaldybių
asociaciją.
Tokiu atveju tikėtinas glaudesnis bendradarbiavimas.
Privatiems partneriams atstovauti partneriais siūlytinos
asocijuotos turizmo verslo struktūros (asociacijos).
Nacionalinių turizmo maršrutų,
trasų ir produktų rinkodara bei
turizmo ženklinimo infrastruktūros
plėtra
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Pareiškėjais gali būti verslo ar savivaldybių asociacijos, tačiau regiono tarybos - ne, nes
jos nėra viešasis arba privatus subjektas pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnį.
Pagal Regioninės plėtros įstatymą, nacionalinė regioninės plėtros taryba yra konsultacinė
grupė, susidedanti iš ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, Lietuvos savivaldybių
asociacijos, socialinių ir ekonominių partnerių atstovų ir regionų plėtros tarybų
pirmininkų.
(3)
5.4.1 uždavinys
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Būtų tikslinga pareiškėjais numatyti ir miestų ar regionų
turizmo informacijos centrus, kadangi jie turi
daugiausiai sukaupę informacijos apie regionų, rajonų
ar miestų turistinius ir kultūrinius išteklius, kuriuos
lengvai gali panaudoti vykdant e-rinkodarą ir tam
naudojant informacines ir ryšių technologijas.
Nacionalinių turizmo maršrutų,
trasų ir produktų rinkodara bei
turizmo ženklinimo infrastruktūros
plėtra
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
ŪM argumentai
E-rinkodaros priemonėje pareiškėjais galės būti savivaldybės ir asocijuotos verslo
struktūros, partneriais - valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai
asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina valstybės ar
savivaldybės biudžetinė įstaiga.
(4)
5.4.1 uždavinys
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 metų programoje didelis
dėmesys skiriamas šalies prioritetinių turizmo regionų plėtrai,
tačiau priemonės
pirmosios veiklos galimu pareiškėju
numatytas tik Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio
ministerijos. Tuo tarpu savivaldybių administracijos, kaip
galimos pareiškėjos, nėra numatytos. siūlome papildyti
priemonės „Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų
rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra“ galimų
pareiškėjų sąrašą, į jį įtraukiant viešuosius juridinius asmenis,
kurių nors vienas dalyvis yra valstybė ar savivaldybė (1, 2, 3
veiklai). Tokiu atveju atsirastų galimybė projektus teikti
turizmo informacijos centrams, kurių steigėjais yra
savivaldybių tarybos ir kurie vykdo savivaldybių pavestas
funkcijas turizmo srityje. Taip pat siūlome pakoreguoti galimų
pareiškėjų sąrašą, kad
Savivaldybių, patenkančių į
prioritetinius turizmo plėtros regionus, administracijos galėtų
teikti projektus pirmajai, antrajai ir trečiajai veiklai.
Nacionalinių turizmo maršrutų,
trasų ir produktų rinkodara bei
turizmo ženklinimo infrastruktūros
plėtra
ŪM pozicija
Atsižvelgta
ŪM argumentai
Su pastaba sutinkame, išskyrus turizmo informacijos centrų ir savivaldybių administracijų,
kaip pareiškėjų, įtraukimą į priemonės 3 veiklos įgyvendinimą - planuojamas vienas
projektas, įgyvendinamas VTD, t. y. informacinių turizmo ženklų (didžiųjų informacinių
ženklų prie svarbiausių turizmo objektų) projektavimas, gamyba, įrengimas.
(5)
5.4.1 uždavinys
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Partneriais siūlytini privatūs juridiniai asmenys, teikiantys Savivaldybes jungiančių turizmo
turizmo paslaugas turizmo maršrutuose ir trasose. Tai itin trasų informacinės infrastruktūros
aktualu vandens turizmui, kadangi reikalingas ne tik ženklinimas plėtra
su nuoroda į sodybas, bet ir lieptai išlipimui, šiukšliadėžės,
tualetai ar stovyklavietės.
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelgta
Priemonės finansuotinos veiklos - ženklų (išskyrus didžiųjų informacinių ženklų prie
svarbiausių turizmo objektų), nuorodų, informacinių stendų ir kitos informacinės
infrastruktūros projektavimas, gamyba, įrengimas. Siūlytini partneriai - privatūs juridiniai
asmenys - negalėtų įgyvendinti veiklų, susijusių su tokios infrastruktūros kaip lieptai,
šiukšliadėžės, tualetai ar stovyklavietės, įrengimu. Partneriai galėtų būti nebent
asociacijos, informaciniai centrai, viešieji juridiniai asmenys, kurių nors vienas dalyvis yra
valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga.
(6)
5.4.1 uždavinys
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Taip pat siūlome numatyti, kad projektai, finansuojami pagal Savivaldybes jungiančių turizmo
priemonę „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo trasų informacinės infrastruktūros
maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ galėtų turėti plėtra
partnerius, kadangi kelias savivaldybes jungiančios turizmo
trasos ir maršrutai yra aktualūs visoms suinteresuotoms
savivaldybėms, kurių administracijos ar paskirti viešieji juridiniai
asmenys dalyvautų projekto įgyvendinime.
ŪM pozicija
Atsižvelgta
ŪM argumentai
Su pastaba sutinkame.
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Įtraukti į tinkamų pareiškėjų sąrašą: viešuosius juridinius asmenis – Savivaldybes jungiančių turizmo
valstybės įmones, kurių dalininkė yra valstybė, įgyvendinančias trasų informacinės
teisės aktais priskirtas viešojo administravimo funkcijas.
infrastruktūros plėtra
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelg- Tai regioninė priemonė, kurios projektų atrankos būdas - regionų projektų planavimas, o
pareiškėjai - savivaldybių biudžetinės įstaigos. Pagal Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo
ta
tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų
investicijų veiksmų programą, taisykles, regiono projektas yra skirtas savivaldybės
kompetencijai priskirtoms funkcijoms atlikti, todėl valstybės įmonės netinkamos būti
pareiškėjais. Taip pat priemonė yra įtraukta į 2014-2020 m. TVP "Regionų plėtra".
(7)
5.4.1 uždavinys
FINANSUOTINOS
VEIKLOS
TINKAMOS IŠLAIDOS
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
1 finansuotina veikla:
Jei turizmo maršrutai ir produktai bus rengiami prioritetiniams turizmo
plėtros regionams, tokiu atveju viešieji kultūros ir gamtos paveldo
objektai neturėtų būti skirstomi į viešuosius ir privačius, kadangi tokiu
atveju nepavyks užtikrinti turizmo produkto kompleksiškumo (pavyzdžiui,
nebus maitinimo paslaugų ir pan.). Planuojant produktus teritorine
dimensija turėtų būti skatinamas viešojo sektoriaus bendradarbiavimas
su verslu, kartu siekiant didinti maršruto žinomumą ir patrauklumą.
Nacionalinių
turizmo maršrutų,
trasų ir produktų
rinkodara bei
turizmo ženklinimo
infrastruktūros
plėtra
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelgta 2014-2020 m. veiksmų programos 5 prioriteto 5.4. investicinio prioriteto 5.4.1.
konkretus uždavinys, kurį įgyvendina ši priemonė, orientuotas tik į viešųjų
kultūros ir gamtos paveldo objektų žinomumo didinimą. Taip pat EK parengto
įgyvendinimo reglamento Nr. 215/2014 skiltyje "Aplinka" nurodyti veiksmų
kategorijų kodai, susiję su viešuoju turizmu, o ne su komerciniu (privačiu)
turizmu. Dėl šios priežasties komercinio turizmo 5 prioritete atsirasti negali.
(7)
5.4.1 uždavinys
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Savivaldybių administracijoms numatyta galimybė įgyvendinti erinkodaros projektus, skirtus žinomumui didinti. Manome, kad būtų
tikslinga ir efektyvu e-rinkodarą apjungti su kitomis rinkodaros
priemonėmis ir vykdyti kompleksinę rinkodarą tikslinėse rinkose,
neišskiriant tik e-rinkodaros.
ŪM pozicija
Nacionalinių turizmo
maršrutų, trasų ir
produktų rinkodara bei
turizmo ženklinimo
infrastruktūros plėtra
ŪM argumentai
Neatsižvelgta E-rinkodara gali būti laikoma bet kuri turizmo rinkodaros veikla, vykdoma
naudojant informacines ir ryšių technologijas (el. leidiniai, video, naujienlaiškiai,
interneto svetainės, socialiniai tinklai, reklaminės kampanijos internete, mobilios
aplikacijos ir pan.). Dėl plačių panaudojimo galimybių e-rinkodara leidžia vykdyti
kompleksines rinkodaros veiklas. Tyrimai rodo, kad apie 84 procentai turistų,
planuodami kelionę, naudojasi internetu ir „Google“ paieškos sistema. Šiuo metu
turizmo informacijos centrai e-rinkodarai neskiria pakankamai dėmesio, daugiau
orientuojamasi į tradicinius informacijos pateikimo būdus. Dėl minėtų priežasčių
turizmo galimybių populiarinimas, įgyvendinant e-rinkodaros veiklas, yra esminis
turizmo skatinimo prioritetas.
(8)
5.4.1 uždavinys
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Įtraukti į finansuojamas veiklas: turizmo maršrutų, turizmo trasų ir
prioritetinių turizmo produktų susijusių su tautiniu paveldu ir
tradiciniais amatais propagavimą, rinkodarą, įskaitant ir e-rinkodarą,
taip pat informacinės infrastruktūros projektavimą, gamybą ir
įrengimą.
ŪM pozicija
Nacionalinių turizmo
maršrutų, trasų ir
produktų rinkodara bei
turizmo ženklinimo
infrastruktūros plėtra
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Mūsų nuomone, kultūros paveldas apima tautinį paveldą ir tradicinius amatus, dėl to
atskirai išskirti nereikėtų. Tokia veikla, kaip informacinės infrastruktūros (didieji
informaciniai ženklai prie svarbiausių turizmo objektų) projektavimas, gamyba ir įrengimas,
yra įtraukta, tik ją vykdys VTD kartu su partneriais.
SIŪLYMAS, PASTABA
Prašome į finansuotinas veiklas įtraukti E-rinkodarą, skirtą objektų
lankomumui ir žinomumui didinti (rinkodara interneto svetainėse,
socialiniuose tinkluose, mobilios aplikacijos, reklama el. paštu ir
pan.).
ŪM pozicija
ŪM argumentai
PRIEMONĖ
Savivaldybes jungiančių
turizmo trasų
informacinės
infrastruktūros plėtra
Neatsižvelgta Galimi pareiškėjai pagal šias veiklas yra savivaldybių, patenkančių į prioritetinius turizmo
plėtros regionus, administracijos, todėl papildomai numatyti e-rinkodaros veiklas
priemonėje „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės
infrastruktūros plėtra“ yra netikslinga, veiklos dubliuotųsi.
(9)
5.4.1 uždavinys
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Įtraukti į finansuojamas veiklas: turizmo maršrutų, turizmo trasų ir
prioritetinių turizmo produktų susijusių su tautiniu paveldu ir
tradiciniais amatais propagavimą, rinkodarą, įskaitant ir e-rinkodarą,
taip pat informacinės infrastruktūros projektavimą, gamybą ir
įrengimą.
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
Savivaldybes jungiančių
turizmo trasų
informacinės
infrastruktūros plėtra
ŪM argumentai
Priemonė skirta projektuoti, gaminti ir įrengti ženklus (išskyrus didžiuosius informacinius
ženklus prie svarbiausių turizmo objektų), nuorodas, informacinius stendus ir kitas
informacines infrastruktūras. Šia priemone nebus finansuojamas kultūros paveldo
propagavimas ir rinkodara.
(10)
5.4.1 uždavinys
STEBĖSENOS
RODIKLIAI
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Abiejų Kultūros ir gamtos paveldo priemonių stebėsenos rodikliai
neatitinka šių priemonių tikslų. Deklaruojami priemonių tikslai atitinka
priemonių konkrečiojo uždavinio formuluotę – didinti kultūros ir
gamtos paveldo objektų lankomumą ir žinomumą. Tuo tarpu
stebėsenos rodikliuose skaičiuoti planuojama ne paveldo objektus,
kuriems sukuriamos nuorodos, o pačias nuorodas; ne paveldo objektų
lankytojus, o turistų skaičiaus padidėjimą turistiniuose maršrutuose.
Manome, kad atlikus nurodytas rodiklių korekcijas būtų tiksliau
įvertinamas priemonių poveikis. Pagal dabartines rodiklių formuluotes
nėra aišku ar bus vertinama kaip priemonės prisidės prie Veiksmų
programos atitinkamo uždavinio įgyvendinimo.
Savivaldybes
jungiančių turizmo
trasų informacinės
infrastruktūros plėtra;
Nacionalinių turizmo
maršrutų, trasų ir
produktų rinkodara
bei turizmo
ženklinimo
infrastruktūros plėtra
ŪM pozicija
Neatsižvelgta
ŪM argumentai
Yra pakeisti priemonės Veiksmų programos stebėsenos rodikliai. Kadangi priemonės tikslas – didinti
kultūros ir gamtos paveldo objektų lankumą ir žinomumą, tai ŪM darys per rinkodarą, todėl
skaičiuosime įgyvendintas turizmo rinkodaros priemones, taip pat skaičiuosime turistų kelionių skaičių,
kuris parodys įgyvendinamų rinkodaros priemonių naudą/efektyvumą ir kartu bus indikatorius
lankomumui. Neėmėm „lankytojo“ sąvokos, nes yra neužtikrintas lankytojų skaičiavimas – dauguma
kultūrinių objektų nėra mokami, todėl paskaičiuoti, kiek buvo lankytojų tiesiog neįmanoma, o „kelionių“
skaičius bus imamas iš apgyvendinimo įstaigų – oficialios statistikos.
Žmogiškųjų išteklių konkurencingumo
skatinimas
368,978 mln. Lt
9 Veiksmų programos prioritetas
9.4.3 uždavinys
(1)
PAREIŠKĖJAI
PARTNERIAI
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūlome papildyti pareiškėjų sąrašą asocijuotomis
struktūromis, kai naudos gavėjas - įmonės.
ŪM pozicija
Neatsižvelgta
Kompetencijų vaučeris
ŪM argumentai
1. Priemonė skirta paremti įmonių žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimą ir jų kompetencijos didinimą.
Pareiškėjais galės būti privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, prioritetą teikiant mažoms ir vidutinėms įmonėms.
Kompetencijų vaučeriai bus įgyvendinami visuotinės dotacijos būdu, teikiant subsidijas. Tuo siekiama padaryti paramą
įmonių darbuotojų mokymui nuolat prieinamą viso programavimo periodo metu ir tokia apimtimi, kurios reikia
įmonei. Atkreiptinas dėmesys, kad subsidijų teikimo atveju pareiškėju gali būti privatus arba viešasis juridinis asmuo. 2.
Pažymėtina, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau -SADM) užsakytame vertinime "Žmogiškųjų išteklių
plėtros ir socialinės sanglaudos sričių būklės analizė ir perspektyvų 2014-2020 m. parengimas" pateikiama išvada, kad
paskelbus pirmąjį kvietimą teikti paraiškas pagal SADM 2007-2013 m. priemonę "Žmogiškųjų išteklių tobulinimas
įmonėse", prioritetiniai balai buvo skiriami asocijuotoms struktūroms, siekiant sumažinti administracinę naštą ir
administracinius kaštus pareiškėjams (tai itin aktualu mažoms įmonėms). Vis dėlto paramos skyrimas asociacijoms
nepasiteisino, nes mažoms įmonėms, kurios pateikė paprastas nedidelio biudžeto paraiškas, buvo sudėtinga gauti
paramą pagal šią priemonę, nors šiose įmonėse buvo darbuotojų mokymų poreikis. Be to, asociacijų įgyvendinami
projektai dažnai yra „neproporcingai dideli ir sunkiai įgyvendinami“. 3. Numatoma, kad asocijuotos verslo struktūros
galės būti pareiškėjais kitose priemonėse, skirtose sektorinių kompetencijų ugdymui. 4. Taip pat pažymėtina, kad
vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėmis, patvirtintomis 2014 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 528, asocijuotos struktūros nepriklauso Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir
kontrolės sistemai, todėl negali skirstyti savo įmonėms narėms ES struktūrinės paramos tiesiogiai.
9.4.3 uždavinys
(2)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Pareiškėjai: SVV, Viešosios įstaigos, verslo asociacijos.
Siūlome išplėsti pareiškėjų ratą ir sudaryti vienodas
konkurencines sąlygas privačiam ir viešajam sektoriui kelti
darbuotojų kvalifikaciją.
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
Kompetencijų vaučeris
ŪM argumentai
1. Priemonė „kompetencijų vaučeris“ yra finansinės paramos forma įmonių žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos
tobulinimui ir jų kompetencijos didinimui. Kompetencijų vaučeriai bus įgyvendinami visuotinės dotacijos
būdu, teikiant subsidijas. Tuo siekiama padaryti paramą įmonių darbuotojų mokymui nuolat prieinamą viso
programavimo periodo metu ir tokia apimtimi, kurios reikia įmonei. Atkreiptinas dėmesys, kad subsidijų
teikimo atveju pareiškėju gali būti privatus arba viešasis juridinis asmuo.
2. Pasiūlymui dėl pareiškėjų rato išplėtimo dalinai pritarta. Svarstoma galimybė papildyti tinkamų pareiškėjų
sąrašą, įtraukiant valstybės ir savivaldybių valdomas įmones. Tačiau pažymėtina, kad prioritetas paramai
gauti bus teikiamas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad
pagalba mokymui bus teikiama vadovaujantis Bendrojo Bendrosios išimties reglamento 31 straipsnio
nuostatomis, kuriame numatyta, kad pagalbos mokymams intensyvumas negali viršyti 50 proc. tinkamų
finansuoti išlaidų. Intensyvumas gali būti padidintas 10 proc. punktų, jei pagalba teikiama vidutinėms
įmonėms ir 20 proc. punktų, jei pagalba teikiama labai mažoms ir mažoms įmonėms. Būtina turėti omeny,
kad prie likusios tinkamų išlaidų sumos pareiškėjas turės prisidėti privačiomis lėšomis.
3. Taip pat pažymėtina, kad vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėmis,
patvirtintomis 2014 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 528, asocijuotos
struktūros nepriklauso Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemai, todėl negali
skirstyti savo įmonėms narėms ES struktūrinės paramos tiesiogiai.
4. Numatoma, kad asocijuotos verslo struktūros galės būti pareiškėjais kitose priemonėse, skirtose sektorinių
kompetencijų ugdymui.
9.4.3 uždavinys
(3)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Pareiškėjai: išbraukti žodį „užsienio“. Lietuvoje neturėtų
veikti diskriminacinės sąlygos vietiniam verslui.
ŪM pozicija
Žmokiškieji ištekliai Invest LT +
ŪM argumentai
Neatsižvelgta Pažymėtina, kad turėti priemonę, skirtą tiesioginėms užsienio investicijoms pritraukti,
yra itin reikalinga. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje yra numatyta, kad viena
iš pagrindinių Vyriausybės 2012–2016 metų veiklos krypčių yra ekonomikos augimą
užtikrinantis naujų darbo vietų kūrimas. Siekdama šio tikslo Vyriausybė įsipareigoja
mobilizuoti visus šalyje turimus išteklius, panaudoti ES ir kitos tarptautinės paramos
lėšas, skatinti užsienio investicijas. Pritraukiant užsienio investicijas ir konkuruojant dėl
investicijų projektų su kitomis šalimis, ilgalaikio darbo rezultatai priklauso nuo šalies
gebėjimo pasiūlyti patrauklias sąlygas investicijoms vykdyti bei užtikrinti palankią
investicinę aplinką. Užsienio investuotojai, svarstydami investavimo galimybes, dažnai
atsižvelgia ir į šalyje teikiamas finansines paskatas, ypatingą dėmesį skirdami darbuotojų
mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo paskatoms. Finansines paskatas užsienio
investuotojams siūlo ir pagrindinės Lietuvos konkurentės tiesioginių užsienio investicijų
skatinimo srityje, t. y. Lenkija, Latvija, Estija, Čekija, Rumunija.
Šiuo tikslu ir buvo suplanuota priemonė "ŽI Invest LT+", kurios tikslas – suteikti naujas
įmones steigiantiems užsienio investuotojams galimybę finansuoti darbuotojų mokymą ir
kvalifikacijos kėlimą.
9.4.3 uždavinys
(4)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Prašoma užtikrinti galimybę dalyvauti šioje priemonėje
kūrybinių industrijų sektoriaus asocijuotoms struktūroms,
fizinių asmenų asociacijoms.
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
Pameistrystės ir sektorinių
kompetencijų ugdymas
ŪM argumentai
1. Siekiant efektyvesnio ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo, šiuo metu svarstoma galimybė
pakeisti priemonės "Pameistrystė ir sektorinių kompetencijų ugdymas" koncepciją, išskiriant šią
priemonę į kelias atskiras priemones. 2. Šiuo metu peržiūrima priemonės, skirtos paremti sektorinių
kompetencijų ugdymą, koncepcija ir svarstoma galimybė į priemonės tinkamų pareiškėjų sąrašą įtraukti
kūrybinių industrijų sektoriaus asocijuotas struktūras, taip pat fizinių asmenų asociacijas.
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Partneriai: SVV, verslo asociacijos, viešosios įstaigos.
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
Pameistrystės ir sektorinių
kompetencijų ugdymas
ŪM argumentai
1. Siekiant efektyvesnio ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo, šiuo metu svarstoma galimybė
pakeisti priemonės "Pameistrystė ir sektorinių kompetencijų ugdymas" koncepciją, išskiriant šią
priemonę į kelias atskiras priemones. 2. Pagal priemonę, skirtą pameistrystės rėmimui, tinkamais
pareiškėjais galės būti: visos įmonės, išskyrus užsienio kapitalo (100 proc.) įmones. Taip pat svarstoma
galimybė dalyvauti partneriams, kuriais galėtų būti mokymo įstaigos. 3. Numatoma, kad asocijuotos
verslo struktūros galės būti pareiškėjais kitose priemonėse, skirtose sektorinių kompetencijų ugdymui.
9.4.3 uždavinys
(5)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Pareiškėjai turėtų būti ir Lietuvos, ir užsienio kapitalo įmonės,
partneriai – formalaus ir/ar neformalaus profesinio ugdymo
paslaugas teikiančios mokymo įstaigos
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Iš dalies
atsižvelgta
1. Pažymėtina, kad užsienio kapitalo (100 proc.) įmonių rėmimui skirta priemonė "Žmogiškieji ištekliai
Invest LT+", kurios tikslas - suteikti naujas įmones steigiantiems ir jau vykdantiems veiklą užsienio
investuotojams galimybę finansuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. 2. Siekiant efektyvesnio ES
struktūrinės paramos lėšų panaudojimo, šiuo metu svarstoma galimybė pakeisti priemonės
"Pameistrystė ir sektorinių kompetencijų ugdymas" koncepciją, išskiriant šią priemonę į kelias atskiras
priemones. 3. Pagal priemonę, skirtą pameistrystės rėmimui, tinkamais pareiškėjais galės būti: visos
įmonės, išskyrus užsienio kapitalo įmones. Taip pat svarstoma galimybė dalyvauti partneriams, kuriais
galėtų būti mokymo įstaigos.
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūlome galimus pareiškėjus papildyti Asocijuotomis verslo
struktūromis.
ŪM pozicija
Neatsižvelgta
Pameistrystės ir
sektorinių kompetencijų
ugdymas
Inopraktika
ŪM argumentai
Pasiūlymas nepriimtinas, nes priemonė skirta paremti inovatyvių įmonių dalykines specialistų
praktikas ir stažuotes, o ne asociacijų vadybininkų ar administratorių keliones. Asocijuotos verslo
struktūros galės informuoti savo įmones apie priemonę.
(7)
9.4.3 uždavinys
FINANSUOTINOS
VEIKLOS
TINKAMOS IŠLAIDOS
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Uždavinyje Nr. 9.4.3 „Padidinti dirbančių žmogiškųjų išteklių
konkurencingumą“ priemonei „Kompetencijų vaučeris“ numatomą
biudžetą sumažinti iki 40 proc. („Vaučeriams“ skirti ne daugiau kaip 90
mln. litų), o SVV įmonių mokymams per nacionalines asocijuoto verslo
organizacijas skirti ne mažiau kaip 140 mln. litų.
ŪM pozicija
Svarstoma
Kompetencijų
vaučeris
ŪM argumentai
Šiuo metu svarstoma galimybė dalį priemonei "Žmogiškųjų išteklių stebėsenos
prognozavimas ir plėtros mechanizmai" skirtų lėšų perkelti priemonei, skirtai šakinių
asociacijų veiklai, susijusiai su žmogiškųjų išteklių mokymu, remti. Atsižvelgiant į VšĮ
„Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ ekspertų atliktą studiją "Pasiūlymai
dėl 2014-2020 m. numatomų žmogiškųjų išteklių konkurencingumo didinimo priemonių",
svarstoma lėšų perskirstymo galimybė tarp kitų priemonių.
(8)
9.4.3 uždavinys
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma papildyti finansuotinas veiklas darbuotojų komandiravimu į motinines Žmokiškieji
kompanijas kelti kvalifikacijos. Reikėtų finansuoti ne tik naujai įdarbintų, bet ir ištekliai
dirbančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos. Taip pat siūloma įtraukti Invest LT +
mokomų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų kompensavimą mokymo
laikotarpiu; numatyti galimybę vykdyti mokymus motininėje kompanijoje ar
pirkti mokymus iš motininės kompanijos; numatyti netiesioginių išlaidų dalį, kuri
būtų tinkama finansuoti.
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
ŪM argumentai
Pažymėtina, kad pagalba mokymui pagal priemonę "ŽI Invest LT+" teikiama vadovaujantis Bendrojo
bendrosios išimties reglamento 31 straipsnio nuostatomis. Šis straipsnio 3 d. nustato, kad tinkamos
finansuoti išlaidos:
a) išlaidos mokytojams už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme; b) tiesiogiai su projektu
susijusios mokytojų ir mokomų asmenų veiklos išlaidos, pavyzdžiui, kelionės išlaidos, išlaidos tiesiogiai
su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, įrankių ir įrenginių nusidėvėjimo, kiek jie nusidėvėjo
naudojami vien mokymo projektui, išlaidos. Apgyvendinimo išlaidos neįtraukiamos, išskyrus būtinas
mokytojų, kurie yra neįgalūs, apgyvendinimo išlaidas; c) su mokymo projektu susijusios konsultacinių
paslaugų išlaidos; d) išlaidos apmokomiems asmenims ir bendrosios netiesioginės išlaidos
(administracinės išlaidos, išlaidos nuomai, pridėtinės išlaidos), už valandas, kurias mokomi asmenys
dalyvauja mokyme. Taip pat šiuo metu svarstoma galimybė finansuoti mokymus motininėje
kompanijoje.Galutinės tinkamų išlaidų formuluotės bus nustatytos, kai bus patvirtintos Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklės ir Projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės.
(9)
9.4.3 uždavinys
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma finansuotinas veiklas apibrėžti sekančiai: 1-a veikla: veikla, skirta skatinti
pameistrystę įmonės lygiu; 2-a veikla: veikla, skirta skatinti pameistrystę sektoriniu lygiu.
Siūloma finansuoti pameistriais dirbančių asmenų darbo užmokestį abiejų finansuotinų
veiklų atveju: tokiu būdu būtų užtikrinta veikiančių įmonių motyvacija įdarbinti ką tik
baigusius asmenis ir skirti jiems papildomą dėmesį. Siūloma finansuoti individualių
karjeros planų pameistriams sudarymo išlaidas, pameistriais tapusių asmenų kvalifikacijos
tobulinimą bei investuoti į dirbančių su pameistriais asmenų andragogines kompetencijas,
būtinas perteikti patirtį. Tinkamos išlaidos - ne tik mokymo priemonių (trumpalaikio turto)
įsigijimas, bet ir darbo priemonių pameistriams įsigijimas.
Pameistrystės ir
sektorinių
kompetenci
jų ugdymas
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
ŪM argumentai
Numatoma pakeisti priemonės koncepciją, išskiriant šią priemonę į kelias atskiras priemones. 2. Pagal
priemonę, skirtą pameistrystės rėmimui tinkamais pareiškėjais galės būti: Lietuvos kapitalo įmonės. Taip
pat svarstoma galimybė dalyvauti partneriams, kuriais galėtų būti mokymo įstaigos. 3. Numatoma, kad
asocijuotos verslo struktūros galės būti pareiškėjais kitose priemonėse, skirtose sektorinių
kompetencijų ugdymui. 2. Pažymėtina, kad pagalba mokymui pagal priemonę, skirtą pameistrystė ir
sektorinių kompetencijų ugdymui, teikiama vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 31
straipsnio nuostatomis. Šis straipsnio 3 d. nustato, kad tinkamos finansuoti išlaidos:
a) išlaidos mokytojams už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme; b) tiesiogiai su projektu
susijusios mokytojų ir mokomų asmenų veiklos išlaidos, pavyzdžiui, kelionės išlaidos, išlaidos tiesiogiai
su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, įrankių ir įrenginių nusidėvėjimo, kiek jie nusidėvėjo
naudojami vien mokymo projektui, išlaidos. Apgyvendinimo išlaidos neįtraukiamos, išskyrus būtinas
mokytojų, kurie yra neįgalūs, apgyvendinimo išlaidas; c) su mokymo projektu susijusios konsultacinių
paslaugų išlaidos; d) išlaidos apmokomiems asmenims ir bendrosios netiesioginės išlaidos
(administracinės išlaidos, išlaidos nuomai, pridėtinės išlaidos), už valandas, kurias mokomi asmenys
dalyvauja mokyme.
(10)
9.4.3 uždavinys
PARAMOS DYDIS
INTENSYVUMAS
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Siūloma padidinti maksimalų paramos dydį iki 6,9 mln. Lt ribos,
nes pagal GBER galimas dydis iki 2 mln. EUR projektui.
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Žmokiškieji ištekliai Invest
LT +
Neatsižvelgta Neplanuojama padidinti šios priemonės paramos dydžio, nes paramos dydžiai nustatyti
remiantis 2007-2013 metų programavimo laikotarpio istoriniais duomenimis. Pagal
priemonę numatyti paramos dydžiai: projektui iki 2 mln. Lt.; vienam darbuotojui iki 15.000
Lt.
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Intensyvumas: 10% - MVĮ, 20% - MVĮ per D.U., 70% - ES
Žmokiškieji ištekliai Invest LT +
ŪM pozicija
ŪM argumentai
Neatsižvelgta
Pagalba mokymui pagal priemonę teikiama vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties
reglamento 31 straipsnio nuostatomis. Šio straipsnio 4 d. nustato, kad pagalbos
intensyvumas negali viršyti 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų. Intensyvumas gali būti
padidintas 10 proc. punktų, jei pagalba teikiama vidutinėms įmonėms ir 20 proc. punktų,
jei pagalba teikiama labai mažoms ir mažoms įmonėms.
9.4.3 uždavinys
(11)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
1-ai veiklai paramos dydį siūlytina padidinti iki 50.000 Lt ir skaičiuoti vienai
įmonei 1 pameistriui. 2-ai veiklai paramos dydį siūlytina padidinti iki 1000.000 Lt,
paliekant skaičiavimą 50.000 Lt vienam pameistriui (įskaitant apmokymus ir DU)
ir ne mažesnį nei 15 proc. - pridėtinių išlaidų sektoriniams mokymo centrams
ir/arasoc1-ai veiklai paramos dydį siūlytina padidinti iki 50.000 Lt ir skaičiuoti
vienai įmonei 1 pameistriui. 2-ai veiklai paramos dydį siūlytina padidinti iki
1000.000 Lt, paliekant skaičiavimą 50.000 Lt vienam pameistriui (įskaitant
apmokymus ir DU) ir ne mažesnį nei 15 proc. - pridėtinių išlaidų sektoriniams
mokymo centrams ir/asocijuotoms verslo struktūroms.
Pameistryst
ės ir
sektorinių
kompetencij
ų ugdymas
ŪM pozicija
Svarstoma
ŪM argumentai
1. Fiksuotųjų įkainių arba fiksuotųjų sumų dydis bus nustatytas iš 2007-2013 metų
programavimo laikotarpio istorinių duomenų arba VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir
ekonominiai projektai“ ekspertų atliktos studijos "Pasiūlymai dėl 2014-2020 m. numatomų
žmogiškųjų išteklių konkurencingumo didinimo priemonių".
2. Pažymėtina, kad už mokymo centrų paramą ES struktūrinės paramos lėšomis atsakinga
Švietimo ir mokslo ministerija. Ūkio ministerija atsakinga už įmonių darbuotojų
kompetetingumo didinimą. Todėl mokymo centrai negali būti tinkamais pareiškėjais pagal
Ūkio ministerijos administruojamas priemones.
9.4.3 uždavinys
(12)
SIŪLYMAS, PASTABA
PRIEMONĖ
Prašome patikslinti intensyvumo dydžius – kiek Pameistrystės ir sektorinių
skiriama įmonėms ir kiek Asocijuotoms struktūroms.
kompetencijų ugdymas
ŪM pozicija
Atsižvelgta
ŪM argumentai
Pažymėtina, kad pagalba mokymui pagal priemonę, skirtą pameistrystės rėmimui, teikiama
vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 31 straipsnio nuostatomis. Šio
straipsnio 4 d. nustato, kad pagalbos intensyvumas negali viršyti 50 procentų tinkamų
finansuoti išlaidų. Intensyvumas gali būti padidintas 10 proc. punktų, jei pagalba teikiama
vidutinėms įmonėms ir 20 proc. punktų, jei pagalba teikiama labai mažoms ir mažoms
įmonėms. Jei pareiškėjas yra asocijuota verslo struktūra, taip pat galima dengti iki 100
proc. tinkamų išlaidų, skirtų projekto administravimui.
SIŪLYMAS, PASTABA
Prašome padidinti paramos dydį.
ŪM pozicija
Iš dalies
atsižvelgta
PRIEMONĖ
Inopraktika
ŪM argumentai
1. Pasiūlymo nuostatoms dėl paramos dydžio padidinimo iš esmės pritarta. Šiuo metu
svarstoma galimybė padidinti paramos dydį iki 10.000 Lt..
2. Šiuo metu svarstomos nuostatos dėl galimo dalyvių skaičiaus.
3. Galutinės sąlygos dėl paramos pagal šią priemonę teikimo bus nustatytos patvirtintame
projektų finansavimo sąlygų apraše.
2 dalis
ES reglamentai, nacionaliniai teisės
aktai (derinami/priimti/pakeisti)
TEISĖS AKTAI (ES)
ES fondų reglamentai:
- 2013-12-17 Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (bendrųjų nuostatų
reglamentas);
- 2013-12-17 Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 (Europos regioninės
plėtros fondo);
- 2013-12-17 Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 (Europos socialinio
fondo).
Valstybės pagalbos:
- 2014-06-17 Komisijos reglamentas (ES) Nr.
651/2014 (Bendrasis bendrosios išimties
reglamentas);
- 2013-12-18 Komisijos reglamentas (ES) Nr.
1407/2013 (de minimis pagalbos reglamentas).
Lietuvos Respublikos Partnerystės sutartis
(patvirtinta Europos Komisijos 2014-06-20 )
2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programa
(patvirtinta Europos Komisijos 2014-09-08 )
TEISĖS AKTAI (LT)
ES fondų administravimo:
- Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp
institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų
Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų
veiksmų programą, taisyklės (patvirtintos);
- 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių
fondų veiksmų programos administravimo
taisyklės (derinamos, rengia FM);
- Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklės (derinamos, rengia FM).
- Finansinių priemonių taisyklės (derinamos,
rengia FM
Veiksmų programos priedas (parengs FM)
Priemonių įgyvendinimo planas
(parengs ŪM)
Projektų finansavimo sąlygų aprašas
(parengs ŪM)
Siūlomos naujos priemonės
• Intelektas LT (apjungtos dvi priemonės) (1 VP)
• Dizainas LT (Nauja koncepcija) (3 VP)
• Prioritetinių turizmo plėtros regionų erinkodara (nauja konkursinė priemonė) (5 VP)
• Mokymai LT (nauja specialių mokymų
įmonėms priemonė) (9 VP)
Intelektas LT
•
Pareiškėjai – privatūs juridiniai asmenys ir viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas
(išskyrus mokslo ir studijų institucijas) (numatomi atskiri kvietimai pareiškėjams, su ne
mažesne kaip 2 m. MTEP patirtimi; pareiškėjams, veikiantiems iki 2 m., turintiems iki 50
darbuotojų; pareiškėjams, vykdantiems MTEP veiklas socialinių inovacijų plėtojimui
(„minkštoms“ veikloms“); pareiškėjams, vykdantiems EUREKA projektus).
•
Partneris – privatūs juridiniai asmenys arba mokslinių tyrimų ir žinių sklaidos organizacija.
• Finansuotinos veiklos:
1. Taikomieji moksliniai tyrimai (BBIR);
2. Eksperimentinės (technologinės) plėtros veiklos: produkto prototipo sukūrimas,
demonstravimas, bandomojo projekto kūrimas, bandymas ir tvirtinimas realias naudojimo
sąlygas atitinkančioje aplinkoje (BBIR).;
3. Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama ar plečiama esamos įmonės MTEPI
infrastruktūra (įskaitant pilotinę liniją) (BBIR);
4. Laboratorijų akreditacija įmonėse (de minimis).
• Tinkamos išlaidos :
Intelektas LT
1. Išlaidos personalui;
2. Išlaidos priemonėms ir įrenginiams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami
projektui. Jei šios priemonės ir įrenginiai nenaudojami visą projekto trukmę, tik tos nusidėvėjimo
išlaidos, kurios atitinka projekto trukmę ir yra apskaičiuotos pagal visuotinai priimtus apskaitos
principus, laikomos tinkamomis finansuoti;
3. Išlaidos pastatams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui. Tik tos su
pastatais susijusios nusidėvėjimo išlaidos, kurios atitinka projekto trukmę ir yra apskaičiuotos
pagal visuotinai priimtus apskaitos principus, laikomos tinkamomis finansuoti;
4. Išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems
arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, taip pat
konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien projektui, išlaidos;
5. Papildomos pridėtinės išlaidos ir kitos veiklos išlaidos, įskaitant išlaidas medžiagoms,
reikmenims ir panašiems produktams, tiesiogiai susidariusios vykdant projektą. Patikslinta pagal
BBIR
• Paramos dydis:
1, 2 veiklai: mažiausias – 0,25 mln. Lt; didžiausias – 4 mln. Lt;
• 3 veiklai: mažiausias – 0,5 mln. Lt; didžiausias – 10 mln. Lt.
• 4 veiklai: mažiausias – 0,25 mln. Lt, didžiausias – 0,69 mln. Lt
Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas – iki 80 proc.:
50 proc. pramoniniams tyrimams; 25 proc. bandomajai taikomajai veiklai. Intensyvumas 10 proc.
padidinamas vidutinėms įmonėms, 20 proc. mažoms įmonėms, 15 proc. už veiksmingą
bendradarbiavimą BBIR nustatytomis sąlygomis.
• Projektų atrankos būdas: Projektų konkursas (svarstoma konkurso dviem etapais taikymo
galimybė)
•
•
•
•
•
•
Pareiškėjai –MVĮ. Partneriai: nėra.
DIZAINAS LT
Finansuotinos veiklos:
– Gaminių/produktų dizaino kūrimas.
Tinkamos išlaidos:
– Gaminio/produkto dizaino kūrimas
– Grafinio dizaino kūrimas
Dizainas – viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos
specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagos.
Gaminys – pramoniniu būdu arba rankomis pagamintas daiktas, įskaitant sudėtiniam
gaminiui sukonstruoti skirtas sudedamąsias dalis, pakuotę, apipavidalinimą, grafinius
simbolius ir spaustuvės šriftus, išskyrus kompiuterių programas.
Paramos dydis: iki 35 000 Lt
– Nesudėtingiems gaminiams/produktams –iki 10 000 Lt.
– Vidutinio sudėtingumo gaminiams/produktams – iki 20 000 Lt.
– Sudėtingiems gaminiams/produktams – iki 35 000 Lt.
Intensyvumas:
– Nesudėtingiems gaminiams/produktams – iki 50%
– Vidutinio sudėtingumo gaminiams/produktams – iki 70%
– Sudėtingiems gaminiams/produktams –iki 85%
Projektų atrankos būdas: Projektų konkursas
KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDO APSAUGA, PROPAGAVIMAS IR VYSTYMAS
Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara
(70,95 mln. Lt)
Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų
rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros
plėtra
(30 mln. Lt)
Veikla: e-rinkodara, skirta viešųjų kultūros ir gamtos
paveldo objektų lankomumui ir žinomumui didinti
(rinkodara internete, rinkodara naudojant mobiliąsias
technologijas, reklama el. paštu, reklama televizijoje
ir pan.).
Pagal šią veiklą planuojami tik į prioritetinius turizmo
plėtros regionus patenkančių savivaldybių projektai.
Veikla:
1. Turizmo maršrutų, turizmo trasų ir prioritetinių
turizmo produktų, apimančių viešuosius kultūros ir
gamtos paveldo objektus, propagavimas ir
rinkodara.
2. Informacinių turizmo ženklų projektavimas,
gamyba, įrengimas.
Intensyvumas: iki 85 proc.;
Paramos dydis:
mažiausias – 0,1 mln. Lt;
didžiausias – 1 mln. Lt.
Pareiškėjai:
1. Savivaldybių, patenkančių į prioritetinius turizmo
plėtros regionus, administracijos.
2. Asocijuotos verslo struktūros, Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmai.
Partneriai: valstybės ir savivaldybių biudžetinės
įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko
(dalininko) teises ir pareigas įgyvendina valstybės ar
savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Intensyvumas: iki 100 proc.;
Paramos dydis:
mažiausias – 0,1 mln. Lt;
didžiausias – 5 mln. Lt (rinkodara);
10 mln. Lt (ženklinimas).
Pareiškėjai:
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio
ministerijos.
Partneriai: valstybės ir savivaldybių biudžetinės
įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko
(dalininko) teises ir pareigas įgyvendina valstybės ar
savivaldybės biudžetinė įstaiga.
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KONKURENCINGUMAS
PAMEISTRYSTĖ
(38 mln. Lt)
MOKYMAI LT
(30 mln. Lt)
Veikla: mokymai, vykstantys pameistrystės būdu,
prioritetą teikiant labai mažoms, mažoms ir
vidutinėms įmonėms .
Prioritetas – regioninės dimensijos užtikrinimas.
Veikla: specialiųjų mokymų įmonėms teikimas.
Intensyvumas: iki 50 %;
+ 10 proc. vidutinėms įmonėms;
+ 20 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms.
Intensyvumas:
pareiškėjui – iki 100 proc. (projekto
administravimo išlaidoms);
galutiniam naudos gavėjui – įmonei – iki 50
proc.
+ 10 proc. vidutinėms įmonėms;
+ 20 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms.
Paramos dydis: iki 20 tūkst. Lt vienam
darbuotojui.
Paramos dydis: iki 2 mln. Lt (projektui).
Pareiškėjai: juridiniai privatūs ir viešieji asmenys.
Partneriai: mokymo įstaigos.
Pareiškėjai:
• Asocijuotos verslo struktūros;
• Pramonės, prekybos ir amatų rūmai;
• Klasterio koordinatorius.
(Galutiniai naudos gavėjai – įmonės).
Be partnerių.
AČIŪ UŽ DĖMESĮ

similar documents