НАСОКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ МЕЖДУНАРОДЕН

Report
НАСОКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОЕКТИ
МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO 21500:2012
БДС ISO 21500:2012 Е ИДЕНТИЧЕН НА
АНГЛИЙСКАТА ВЕРСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ
СТАНДАРТ ISO 21500:2012
ОДОБРЕН ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА
17.09.2013
www.bds-bg.org
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СТАНДАРТА
 ЗА ВИСШИ МЕНИДЖЪРИ И СПОНСОРИ НА
ПРОЕКТИ;
 ЗА
РЪКОВОДИТЕЛИ
НА
ПРОЕКТИ,
ЕКИПИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И
ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПА НА ПРОЕКТИ;
 ЗА
ЛИЦА,
ОТГОВАРЯЩИ
ЗА
РАЗРАБОТВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИ ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИОННИ СТАНДАРТИ.
ОБЕКТ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ТОЗИ
ДАВА
МЕЖДУНАРОДЕН
НАСОКИ
И
СТАНДАРТ
ОРИЕНТИРИ
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И МОЖЕ ДА СЕ
ИЗПОЛЗВА ОТ ПУБЛИЧНИ, ЧАСТНИ ИЛИ
ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, А СЪЩО И
ЗА ВСЯКАКВИ ПРОЕКТИ НЕЗАВИСИМО ОТ
ТЯХНАТА
СЛОЖНОСТ,
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ.
РАЗМЕР
И
СЪЩНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА
ПРОЕКТИ (1)
СТРАТЕГИЯТА
ОПРЕДЕЛЯ
ОЦЕНЯВАТ
НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА
ВЪЗМОЖНОСТИ,
И
ТРЯБВА
КОИТО
ДА
СЕ
БЪДАТ
ДОКУМЕНТИРАНИ. ТЕ МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО
ЕДИН
ИЛИ
ПОВЕЧЕ
ПРОЕКТИ,
КОИТО
ОСИГУРЯВАТ РЕЗУЛТАТИ. ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ
МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ
НА ПОЛЗИ.
СЪЩНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА
ПРОЕКТИ (2)
УПРАВЛЕНИЕТО
ПРЕДСТАВЛЯВА
НА
ПРИЛАГАНЕ
ИНСТРУМЕНТИ,
ПРОЕКТИ
НА
МЕТОДИ,
ТЕХНИКИ
И
КОМПЕТЕНТНОСТИ КЪМ ДАДЕН ПРОЕКТ.
КРАЙНАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е ДА СЕ
ОСИГУРЯТ ИЗМЕРИМИ ПОЛЗИ, КОИТО ДА
СПОМОГНАТ
ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕТО
НА
ИЗБРАНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ.
КРАЙНИТЕ
ЦЕЛИ
НА
ПРОЕКТА
СЕ
ПОСТИГАТ СЛЕД РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛЗИТЕ.
ПРОЕКТ (1)
ПРОЕКТЪТ
НАБОР
ОТ
СЕ
ПРОЦЕСИ,
КООРДИНИРАНИ
ДЕЙНОСТИ,
КОИТО
ПОСТИГАНЕТО
ИЗИСКВА
И
ПРОЕКТА.
НА
И
КРАЙНИ
ЗА
ОТ
СЕ
ОТ
НА
ДАТИ,
ПОСТИГАНЕ
СВОЯ
ЦЕЛИТЕ
РЕАЛИЗИРАНЕ
РЕЗУЛТАТИ.
УНИКАЛЕН
КОНТРОЛИРАНИ
ИЗПЪЛНЯВАТ
НА
ОТ
СЪСТОЯЩИ
НАЧАЛНИ
СЕ
ЦЕЛИТЕ
СЪСТОИ
НА
СТРАНА
ПРОЕКТА
КОНКРЕТНИ
ПРОЕКТ (2)
ВЪПРЕКИ, ЧЕ МНОГО ОТ ПРОЕКТИТЕ МОГАТ
ДА БЪДАТ СХОДНИ, ВСЕКИ ПРОЕКТ Е УНИКАЛЕН.
РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ ПРОЕКТИТЕ МОГАТ ДА
СЕ ИЗРАЗЯВАТ В СЛЕДНОТО:
- РЕАЛИЗИРАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ;
- ВЛИЯНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ;
- ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ;
- ОГРАНИЧЕНИЯТА;
- НАЧИНА НА ОРИЕНТИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ КЪМ
ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ.
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (3)
УПРАВЛЕНИЕТО
ОСЪЩЕСТВЯВА
ПРОЦЕСИТЕ,
ПРОЕКТА,
НА
ПРОЕКТИ
ПОСРЕДСТВОМ
ИЗБРАНИ
ТРЯБВА
ДА
ЗА
СЕ
ПРОЦЕСИ.
ИЗПЪЛНЕНИЕ
БЪДАТ
ПРИВЕДЕНИ
НА
В
СИСТЕМАТИЗИРАН ВИД.
ПО
ВРЕМЕ
НА
ПРОЕКТА
ТРЯБВА
ДА
СЕ
ИЗВЪРШВА РЕДОВЕН ПРЕГЛЕД НА ТЕКУЩИТЕ
РЕЗУЛТАТИ,
ЗА
ДА
СЕ
ГАРАНТИРА,
ЧЕ
ОТГОВАРЯТ НА ИСКВАНИЯТА НА СПОНСОРА, НА
КЛИЕНТИТЕ
И
НА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.
ОСТАНАЛИТЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ
ПРОГРАМАТА ПРЕДСТАВЛЯВА ГРУПА ОТ
СВЪРЗАНИ ПРОЕКТИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ,
КОИТО
СА
СЪОБРАЗЕНИ
СЪС
СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ.
УПРАВЛЕНИЕТО
СЪСТОИ
В
ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ
НА
ПРОГРАМИ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
И
СЕ
НА
КООРДИНИРАНИ
ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.
УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФОЛИО НА ПРОЕКТИ
ПОРТФОЛИОТО
НА
ПРОЕКТИ
ОБИКНОВЕНО
ПРЕДСТАВЛЯВА НАБОР ОТ ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ И
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ГРУПИРАНИ ЗАЕДНО,
ЗА ДА СЕ УЛЕСНИ ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА
РАБОТАТА
С
ОГЛЕД
ПОСТИГАНЕ
НА
СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ.
УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОРТФОЛИОТО ОТ ПРОЕКТИ
ПРЕДСТАВЛЯВА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА
ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ ПОРТФОЛИА ОТ ПРОЕКТИ, КОЕТО
ВКЛЮЧВА
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ,
ПРИОРИТЕТИ,
КОНТРОЛИРАНЕ
РАЗРЕШАВАНЕ,
НА
ПРОЕКТИ
ОПРЕДЕЛЯНЕ
РЪКОВОДЕНЕ
ЗА
КОНКРЕТНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ.
ПОСТИГАНЕ
НА
И
НА
ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТА (1)
ПРОЕКТИТЕ ОБИКНОВЕНО СЕ ОРГАНИЗИРАТ ВЪВ
ФАЗИ,
КОИТО
СЕ
ОПРЕДЕЛЯТ
СПОРЕД
ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ. ТЕЗИ
ФАЗИ
ТРЯБВА
ДА
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
ИЗПОЛЗВАТ
С
СЛЕДВАТ
НАЧАЛО
РЕСУРСИ,
ЗА
И
ДА
ЛОГИЧЕСКА
КРАЙ
И
ДА
РЕАЛИЗИРАТ
РЕЗУЛТАТИ.
ФАЗИТЕ
НА
ПРОЕКТА,
ВЗЕТИ
ЗАЕДНО,
СА
ИЗВЕСТНИ КАТО ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТА.
ЗА ДА СЕ УПРАВЛЯВА ПРОЕКТЪТ ЕФЕКТИВНО ПО
ВРЕМЕ НА ЦЕЛИЯ МУ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ, ВЪВ ВСЯКА ОТ
ФАЗИТЕ
ТРЯБВА
ДА
СЕ
ИЗПЪЛНИ
ВЗАИМОСВЪРЗАНИ ДЕЙНОСТИ.
НАБОР
ОТ
ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТА (2)
УПРАВЛЕНИЕТО
ИНТЕГРИРАНЕ
НА
НА
ПРОЕКТИ
РАЗЛИЧНИТЕ
ВКЛЮЧВА
ФАЗИ
ОТ
ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТА.
ВСЯКА ФАЗА ОТ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ ТРЯБВА
ДА ВОДИ ДО КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА СЕ ОСНОВАВА
НА
ВРЕМЕННА
СТРУКТУРА,
КОЯТО
ВКЛЮЧВА
РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ В ПРОЕКТА, НИВА НА
ВЛАСТ И ГРАНИЦИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ
ОПРЕДЕЛЕНИ
И
СЪОБЩЕНИ
НА
ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА ПРОЕКТА.
ОРГАНИЗАЦИЯТА
ЗАВИСИ
ОТ
ПРОЕКТА
ПРАВНИ,
МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИ
СЪЩЕСТВУВАЩИ
НА
МОЖЕ
ДА
ТЪРГОВСКИ,
ИЛИ
ДОГОВОРЕНОСТИ
ДРУГИ
МЕЖДУ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ НА ПРОЕКТА.
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
ЗА
ДА
БЪДЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
УСПЕШЕН
СТРАНИ
ТРЯБВА
ПРОЕКТЪТ,
ДА
БЪДАТ
ОПИСАНИ ПОДРОБНО. РОЛИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ
НА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
ОПРЕДЕЛЯТ
И
СТРАНИ
СЪОБЩЯТ
В
ТРЯБВА
ДА
СЕ
СЪОВЕТСТВИЕ
С
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА. НАЙ-ОБЩО
ТЕ СА:
•
КЛИЕНТИ/КОНКУРЕНТИ;
• РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ;
• ГРУПИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ИНТЕРЕСИ;
• ОФИС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ;
• БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ;
• ДОСТАВЧИЦИ;
• ГРАЖДАНСКИ СТРУКТУРИ И ДР.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОЕКТА
РЕЗУЛТАТИТЕ
НА
ПРОЕКТА
ТРЯБВА
ДА
ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРОЕКТА И ДА
БЪДАТ ОБВЪРЗАНИ С ОПРЕДЕЛЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ
КАТО:
 ОБХВАТ;
 КАЧЕСТВО;
 ГРАФИК;
 РЕСУРСИ;
 РЕСУРСИ.
ОГРАНИЧЕНИЯТА ОБИКНОВЕНО СА СВЪРЗАНИ
ПОМЕЖДУ СИ ПО ТАКЪВ НАЧИН, ЧЕ ПРОМЯНАТА В
ЕДНО ОТ ТЯХ МОЖЕ ДА ЗАСЕГНЕ ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ
ОТ ОСТАНАЛИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
МЕЖДУНАРОДНИЯТ
21500:2012
ОПРЕДЕЛЯ
СТАНДАРТ
IS0
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИТЕ
ПРОЦЕСИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, КОИТО
ДА
СЕ
ПРИЛАГАТ
ПРЕЗ
ЦЕЛИЯ
ПРОЕКТ,
ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ФАЗИ ОТ НЕГО ИЛИ И ЗА ДВЕТЕ.
УПРАВЛЕНИЕТО
НА
ПРОЕКТИ
ИЗИСКВА
ЗНАЧИТЕЛНА КООРДИНАЦИЯ И ПОРАДИ ТОВА
НАЛАГА ВСЕКИ ПРОЦЕС ДА БЪДЕ СЪОТВЕТНО
СЪГЛАСУВАН И СВЪРЗАН С ДРУГИ ПРОЦЕСИ.
ВИДОВЕ ПРОЦЕСИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОЕКТИ (1)
ПРОЦЕСЪТ
ПРЕДСТАВЛЯВА
СЪВКУПНОСТ
ОТ ВЗАИМОСВЪРЗАНИ ДЕЙНОСТИ. ПРОЦЕСИТЕ,
ИЗПОЛЗВАНИ В ПРОЕКТИТЕ, ОБИКНОВЕНО СЕ
КАТЕГОРИЗИРАТ В ТРИ ОСНОВНИ ТИПА:
• ПРОЦЕСИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ,
КОИТО СА СПЕЦИФИЧНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
НА ПРОЕКТИ И ОПРЕДЕЛЯТ НАЧИНА, ПО
КОЙТО
СЕ
УПРАВЛЯВАТ
ПРОЕКТА ДЕЙНОСТИ;
ИЗБРАНИТЕ
ЗА
ВИДОВЕ ПРОЦЕСИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОЕКТИ (2)
–
ПРОЦЕСИ ЗА ДОСТАВЯНЕ, КОИТО НЕ СА УНИКАЛНИ
ЗА
УПРАВЛЕНИЕТО
НА
ПРОЕКТИ,
ВОДЯТ
ДО
ИЗГОТВЯНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ПРОДУКТ,
УСЛУГА
ИЛИ
ЗАВИСИМОСТ
РЕЗУЛТАТ
ОТ
И
СЕ
РАЗЛИЧАВАТ
КОНКРЕТНИЯ
РЕЗУЛТАТ
В
НА
ПРОЕКТА;
– СПОМАГАТЕЛНИ ПРОЦЕСИ, КОИТО НЕ СА УНИКАЛНИ
ЗА
УПРАВЛЕНИЕТО
ПОДХОДЯЩА
И
НА
ПРОЕКТИ
ЦЕННА
И
ОСИГУРЯВАТ
ПОДКРЕПА
ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОДУКТИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ТАКИВА АСПЕКТИ КАТО
ЛОГИСТИКАТА,
ФИНАНСИТЕ,
БЕЗОПАСНОСТТА .
СЧЕТОВОДСТВОТО
И
ГРУПИ ПРОЦЕСИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО
НА ПРОЕКТИ
ПРОЦЕСИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ МОГАТ
ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ОТ ДВЕ РАЗЛИЧНИ ГЛЕДНИ
ТОЧКИ:
А) КАТО ГРУПИ ПРОЦЕСИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОЕКТИ;
Б) КАТО ТЕМАТИЧНИ ГРУПИ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА
ПРОЦЕСИТЕ ПО ТЕМИ.
ВСЯКА ГРУПА ПРОЦЕСИ СЕ СЪСТОИ ОТ ПРОЦЕСИ,
ПРИЛОЖИМИ ЗА ДАДЕНА ФАЗА НА ПРОЕКТА ИЛИ ЗА
ЦЕЛИЯ ПРОЕКТ. ГРУПИТЕ ПРОЦЕСИ НЕ ЗАВИСЯТ ОТ
СФЕРАТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОТ ОТРАСЪЛА.
А) ГРУПИ ПРОЦЕСИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОЕКТИ
• ИНИЦИИРАНЕ;
• ПЛАНИРАНЕ;
• ИЗПЪЛНЕНИЕ;
• КОНТРОЛИРАНЕ;
• ПРИКЛЮЧВАНЕ.
ТЕМАТИЧНИ ГРУПИ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА
ПРОЦЕСИТЕ ПО ТЕМИ
ВСЯКА ТЕМАТИЧНА ГРУПА СЕ СЪСТОИ ОТ
ПРОЦЕСИ,
ПРОЕКТА
ПРИЛОЖИМИ
ИЛИ
И
ЗА
ЗА
ВСЯКА
ВСЕКИ
ФАЗА
ПРОЕКТ.
НА
ТЕЗИ
ПРОЦЕСИ СА ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА
ТЯХНАТА ЦЕЛ, ОПИСАНИЕ И ОСНОВНИТЕ ИМ
ВХОДНИ И ИЗХОДНИ ЕЛЕМЕНТИ. ТЕМАТИЧНИТЕ
ГРУПИ
НЕ
ЗАВИСЯТ
ОТ
ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОТРАСЪЛА.
СФЕРАТА
НА
Б) ТЕМАТИЧНИ ГРУПИ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА
ПРОЦЕСИТЕ ПО ТЕМИ
• ИНТЕГРИРАНЕ;
• ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ;
• ОБХВАТ;
• РЕСУРСИ;
• ВРЕМЕ;
• РАЗХОДИ;
• РИСКОВЕ;
• КАЧЕСТВО;
• ДОСТАВКИ;
• КОМУНИКАЦИЯ.

similar documents