دریافت فایل ضمیمه - مرکز تحقیقات استراتژیک

Report
‫بخش اول‪ :‬خوشه و پروژه توسعه خوشه‬
‫دکتر جهانگیر سلیمی نمین ‪[email protected]‬‬
‫برای ا رائه به‪ :‬مرکز تحقیقات استراتژیک‬
‫مجمع تشخیص مصلحت نظام‬
‫دی ماه ‪1390‬‬
‫تعریف خوشه‬
‫کار اطالق‬
‫‪ ‬خوشه‌ی صنعتی به مجموعه‌ای ‌از واحدهای کسب ‌و ‌‬
‫در یک منطقه‌ی جغرافیایی ‌و با یک گرایش صنعتی‬
‫می‌شود که ‌‬
‫یکدیگر به تولید‬
‫‌‬
‫متمرکز شده ‌و با همکاری‌ ‌و تکمیل فعالیت‌های‬
‫‌‬
‫‌و عرضه‌ی کا ‌ل ‌و خدمات می‌پردازند ‌و ‌از چالش‌ها ‌و فرصت‌ها‌ی‬
‫مشترک برخوردارند‪.‬‬
‫خوشه چگونه تشکیل می شود‬
‫خود بخودی‬
‫فرآیند تشکیل خوشه‬
‫با برنامه ریزی‌‬
‫ذینفعان خوشه‬
‫‪ ‬فعالن اصلی خوشه‬
‫‪ ‬سایر فعالن‬
‫◦ ارتباطات پسین‬
‫◦ ارتباطات پیشین‬
‫◦ ارائه دهندگان خدمات توسعه ای (‪)BDSP‬‬
‫◦ مؤسسات و نهادهای مرتبط‬
‫نقاط قوت و ضعف خوشه‬
‫‪ ‬نقاط قوت ‪:‬‬
‫◦ استفاده از سرمایه های کوچک و هدایت‬
‫به سمت تولید‬
‫◦ انعطاف پذیر بودن ‪ SME‬ها‬
‫◦ تشکیل لیه های پایین زنجیره تامین واحد‬
‫های بزرگ‬
‫◦ ایجاد اشتغال‬
‫نقاط قوت و ضعف خوشه‬
‫‪ ‬نقاط ضعف‪:‬‬
‫ند‬
‫◦ نداشتن کلیه بخش های لزم برای تولید مان ِ‬
‫واحد مهندس ی‪ ،‬تحقیق و توسعه‪ ،‬بازرگانی‬
‫(بازاریابی و فروش) و ‪...‬‬
‫ضرورت اجرای پروژه توسعه خوشه‬
‫◦استمرار حیات ‪ SME‬ها‬
‫◦ایجاد توسعه پایدار‬
‫پروژه توسعه خوشه‬
‫‪ ‬مبانی پروژه توسعه خوشه‪:‬‬
‫◦ رقابت‬
‫◦ همکاری‌‬
‫متدولوژی یونیدو برای توسعه خوشه‬
‫الف – انتخاب عامل توسعه‬
‫ب – عقد قرارداد با عامل توسعه‬
‫ج – اجرای پروژه توسعه خوشه‬
‫مراحل مختلف اجرای پروژه توسعه‬
‫‪ ‬مطالعات شناختی‬
‫◦ مصاحبه با ذینفعان‬
‫◦ تحلیل بازار‬
‫◦ تحلیل کسب و کار‬
‫◦ تحلیل ‪SWOT‬‬
‫◦ تدوین چشم انداز‪ -‬ماموریت و استراتژی‌‬
‫◦ تدوین برنامه عمل در راستای استراتژی و برای رسیدن به چشم انداز‬
‫مراحل مختلف اجرای پروژه توسعه‬
‫‪ ‬پیاده سازی برنامه عملیاتی‬
‫‪ ‬بازنگری و نظارت‬
‫‪ ‬خروج عامل توسعه از خوشه‬
‫بخش دوم‪ :‬مروری بر چگونگی توسعه خوشه ها در‬
‫چند کشور‬
‫وضعیت اقتصادی و روند رشد کشور کره جنوبی‬
‫‪‬‬
‫در حال‬
‫کره جنوبی الگویی برای بسیاری‌ ‌از کشورهای ‌‬
‫ن دارای اقتصاد توسعه یافته‬
‫توسعه ‌است‪ .‬کره جنوبی اکنو ‌‬
‫هزار میلیارد دلری‌ است ‌و یکی ‌از اعضای ‪OECD‬‬
‫چندین ‌‬
‫است ‌و توسط بانک جهانی جزء اقتصادهای با درآمد با ‌ل ‌و ‌از‬
‫دیدگاه نهادهای بین‌املللی به عنوان یکی ‌از اقتصادهای پیشرفته‬
‫طبقه‌بندی شده ‌است‪.‬‬
‫وضعیت اقتصادی و روند رشد کشور کره جنوبی‬
‫هر‬
‫در همین راستا‪ ،‬سئول‪ ،‬پایتخت این کشو ‌ر یکی ‌از ده ش ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫برجسته اقتصادی ‌و مالی جهان است‪ .‬کره جنوبی علی‬
‫رغم کمبود منابع طبیعی ‌و دارا بودن کمترین مساحت د ‌ر‬
‫میان کشورهای گروه ‪ G20‬به عنوان یکی ‌از اقتصادهای‬
‫نیرومند دنیا تلقی می‌شود‪.‬‬
‫مطالعات موردی(خوشه های کره جنوبی)‬
‫در مورد خوشههای بان ول‌‪-‬شیوا‪ ،‬خوشه قومی‪ ،‬خوشه‬
‫در بررس یهای انجام گرفته ‌‬
‫‌‬
‫یر قابل توجه میباشد‪:‬‬
‫دادوک‪ ،‬خوشه قطعات خودرو‌ کره‪ ،‬موارد ز ‌‬
‫‪‬‬
‫استقرار شرکتهای بیناملللی که به عنوان خدمات دهنده ‌و‬
‫‌‬
‫حمایت ‌از تاسیس ‌و‬
‫مشاور‌ شرکتهای محلی فعالیت می نمایند‪ .‬با توجه به این حمایتها‪ ،‬تعداد‬
‫اخیر رشد چشمگیری‌ داشته‬
‫در کره طی سال‌های ‌‬
‫شرکتهای تاسیس شده خارجی ‌‬
‫است‪.‬‬
‫حمایت های دولت از خوشه های کره‬
‫در زمینه‬
‫در حمایت ‌از خوشه‌ها اقدام به عقد قراردادهای همکاری‌ ‌‬
‫◦ دولت ‌‬
‫در حمایت ‌از ت ‌وسعه‬
‫تکنولوژی اطالعات ‌و تحلیل شرایط باز ‌ار کرده است که ‌‬
‫بسیار مفید واقع شده است‪.‬‬
‫‌‬
‫در کره‬
‫سرمایه‌گذاری‌ ‌‬
‫◦ حمایت مالی‬
‫در زمینه‌های شیمی ‌و‬
‫‌از تاسیس موسسات تحقیقاتی ‌‬
‫بیوتکنولوژی‪،‬‬
‫در حمایت ‌از توسعه تکنولوژی‌های نوین و‬
‫◦ تاسیس پارک‌های فناوری ‌‬
‫ارزش‌آفرینی خالقیت‌ها‪.‬‬
‫حمایت های دولت از خوشه های کره‬
‫ی دولت در زیرساخت‌های مربوط به پنج حوزه فناوری شامل‪ :‬تکنولو ‌ژی‬
‫◦ سرمایه‌گذار ‌‬
‫اطالعات‪ ،‬بیوتکنولوژی‪ ،‬تصویربرداری‪ ،‬شیمی ‌و مهندس ی مواد‬
‫در‬
‫◦ حمایت دولت از برنامه‌های آموزش ی‪ ،‬شبکه‌یابی‪ ،‬بازاریابی و ‪ ...‬برای شرکتهای م ‌وجود ‌‬
‫خوشه که با تخصیص بودجه‌های سالنه صورت می‌پذیرد‪.‬‬
‫متر مربع توسط دولت برای اعضای خوشه‬
‫ن ‌‬
‫◦ تخصیص زمین به مساحت ‪ 51‬میلیو ‌‬
‫در این مناطق‪ ،‬دولت سرمایهگذاران ‌و‬
‫مستقر ‌‬
‫‌‬
‫در راستای حمایت ‌از فعالیت شرکتهای‬
‫◦ ‌‬
‫مستقر را ک ‌ال معاف ‌از مالیات نموده است‪.‬‬
‫‌‬
‫شرکتهای‬
‫حمایت های دولت از خوشه های کره‬
‫◦ حمایت از تاسیس شرکت‌های خدمات دهنده کسب و کار‪،‬‬
‫◦ ایجاد و توسعه روابط علمی و تحقیقاتی دانشگاه های محلی با دانشگاه‌های‬
‫قدرتمند دنیا‪،‬‬
‫◦ ایجاد آزمایشگاه های تحقیقاتی و خدماتی در دانشگاه‌ها‪،‬‬
‫◦ تقبل بخش عمده‌ای از هزینه های آموزش ی که با همکاری کشورهای توسعه‬
‫یافته در زمینه‌های کارآفرینی و کسب و کار برای ‪ SME‬های خوشه برگزار‬
‫می‌شود‪.‬‬
‫حمایت های دولت از خوشه های کره‬
‫◦ استقرار مجتمع صنعتی کره در داخل خوشه ها که این نهاد مسئول برطرف کردن‬
‫مشکالت و حمایت از فعالیت اعضای خوشه می باشد‪.‬‬
‫◦ استقرار موسسات پزشکی مدرن و امکانات رفاهی متعددی برای کارکنان خوشه‬
‫◦ استقرار سایر موسسات تخصص ی و فناوری از قبیل ‪ :‬مرکز تجاری ‪ SME‬ها‪ ،‬مرکز‬
‫اندازه گیری دقیق‪ ،‬مرکز پشتیبانی فناوری‪ ،‬اتوماسیون های فرآیند ها و‪...‬‬
‫◦ برای انجام فعالیت های مربوط به فناوریهای صنایع خارجی و حق انحصاری و‪ ...‬دولت‬
‫اقدام به استقرار مرکز اطالعات فناوری صنعتی می نماید‪.‬‬
‫حمایت های دولت از خوشه های کره‬
‫◦ ایجاد بستر های لزم برای توسعه همکاری با کشور های توسعه‬
‫یافته‬
‫◦ ایجاد و توسعه اینترنت پرسرعت‬
‫◦ آموزش پرسنل مورد نیاز خوشه ها توسط نهاد دولتی‬
‫◦ ایجاد تفاهم نامه های متعدد تجاری با کشور های مختلف در‬
‫راستای تسهیل صادرات‬
‫وضعیت اقتصادی و روند رشد کشور هندوستان‬
‫‪ ‬اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است‪ .‬هند‬
‫بهرغم رکود اقتصادی جهانی با رشد اقتصادی متوسط‬
‫بالتر از ‪ ۸‬درصد طی چند سال گذشته به یک قدرت‬
‫‌‬
‫اقتصادی تبدیل شدهاست‪ .‬این میزان رشد نزدیک به رشد‬
‫اقتصادی کشور‌ همسایه آن چین است‪.‬‬
‫اقتصاد هند با داشتن تولید ناخالص داخلی )‪ (GDP‬در مقام چهارم‬
‫قرار دارد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫فقر ‌و تنگدستی را به یاد میآورد‪ ،‬اکنون‌ پیشرفتهای‬
‫اگر روزی‌ نام هند ‌‬
‫‌‬
‫اقتصادی ‌و رنسانس علمی این کشور‌ توجه همگان را به خود جلب کردهاست‪.‬‬
‫در این کشور‌ امری‌ عادی به‬
‫مدتهاست که سرمایه گذاری‌های عظیم خارجی ‌‬
‫در بازارهای جهان به شدت افزایش یافته‬
‫شمار میآید ‌و فروش کالهای هندی ‌‬
‫‌‬
‫است‪.‬‬
‫حمایت های دولت هندوستان از خوشه ها‬
‫‪‬‬
‫در فعالیتهای اقتصادی‬
‫تمرکز دولت ‌‬
‫‌‬
‫اجرای قانون‌ عدم‬
‫‪‬‬
‫مراکز تولید ‌و آموزش ‌و ارایه تسهیالت بازاریابی برای اعضای خوشه‬
‫‌‬
‫استقر ‌ار‬
‫‪‬‬
‫اجرای دوره های کارآفرینی برای اعضای خوشه‬
‫‪‬‬
‫تدوین الزامات کیفی ‌و صادراتی برای صنایع مختلف‬
‫‪‬‬
‫اجرای معافیت های مالیاتی برای اعضای خوشه‬
‫‪‬‬
‫اعطای وام کم بهره به اعضای خوشه‬
‫‪‬‬
‫تاسیس نهادهای دولتی بمنظور‌ کنترل‌ کیفیت ‌و بازارایابی محصولت خوشه‬
‫‪‬‬
‫بر عقد قراردادهای بین املللی‬
‫بر صادرات ‌و نظارت ‌‬
‫تاسیس موسسه ای برای نظارت ‌‬
‫حمایت های دولت هندوستان از خوشه ها‬
‫‪ ‬کمک به برگزاری‌ تورهای ‌و بازدیدهای صنعتی‪،‬مطالعه باز ‌ار ‌و مشخص نمودن باز ‌ار هدف برای محصولت خوشه‬
‫‪ ‬تاسیس آزمایشگاه مشترک بمنظور‌ عرضه خدمات کنترلی ‌و اجرای برنامه های تحقیق ‌و توسعه‬
‫ی خارجی‬
‫‪ ‬اجرای سیاست های حمایتی ‌از سرمایه گذار ‌‬
‫‪ ‬دادن مجوز‌ سرمایه گذاری‌ ‪ %100‬خارجی‬
‫در هندوستان‬
‫دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی ‌‬
‫‌‬
‫‪ ‬دادن مجوز‌ تاسیس‬
‫ی و ‪...‬‬
‫ی با کشو ‌ر های بنگالدش‪ ،‬مالدیو‪ ،‬نپال‪ ،‬پاکستان‪ ،‬اندونزی‪ ،‬تایوان‪ ،‬مالز ‌‬
‫‪ ‬عقد تفاهم نامه تجار ‌‬
‫در سال ‪‌ 2001‬و کاهش تدریجی آن تا زیر ‪% 10‬‬
‫‪ ‬تصویب ‪ %35‬عوارض گمرکی برای واردات قطعات خودرو‌ ‌‬
‫وضعیت اقتصادی و روند رشد کشور ترکیه‬
‫در سه ماهه نخست سال ‪ ۲۰۱۱‬نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬
‫‪ ‬اقتصاد ترکیه ‌‬
‫فراتر رفت‪.‬‬
‫‪ ۱۱‬درصد رشد کرد ‌و ‌از پیش بینی‌ها ‌‬
‫صدر قدرت‌های جهان ‌و اقتصادهای نوظه ‌ور‌‬
‫در ‌‬
‫‪ ‬به گزارش ایسنا‪ ،‬این آمار‪ ،‬ترکیه را ‌‬
‫قرار می‌دهد‬
‫گروه «جی ‪‌ »۲۰‬‬
‫‪‌ ‬از بعد تجاری‪ ،‬آمارهای این کشور‌ نشان می دهد که واردات این کشور‌ طی سال های‬
‫برابر شده که بیشترین سهم واردات مربوط به کالهای واسطه ای‬
‫‪2000‬تا ‪‌ 7/3 ،2008‬‬
‫در واردات‬
‫با میانگین حدود ‪ 70‬درصد بوده است ‌و کالهای مصرفی کمترین سهم را ‌‬
‫این کشور‌ داشته اند‪.‬‬
‫میزان سرمایه گذاری خارجی در ترکیه‬
‫حمایت های دولت ترکیه از خوشه ها‬
‫‪ ‬تخصیص بودجه جهت افزایش دانش عمومی‬
‫ایجاد زیر ساختها و ظرفیتهای آموزش ی‬
‫‪ ‬حمایت از تحقیق و توسعه و آموزش‬
‫‪ ‬تخصیص بودجه جهت ارایه خدمات بهداشتی‬
‫‪ ‬اختصاص محل دائمی بعنوان نمایشگاه و بازار محصولت خوشه ها‬
‫‪ ‬تشکیل دپارتمان های مهندس ی و ‪ ..‬در دانشگاه ها برای حمایت از فرآیند توسعه‬
‫خوشه‬
‫‪ ‬حمایت دولت از همکاری مراکز آموزش ی و تحقیقاتی با اعضای خوشه‬
‫‪ ‬مشارکت انجمن های خوشه ها در فرآیند های تعیین و تصویب قوانین‬
‫‪ ‬امکان سرمایه گذاری ‪ %100‬و خرید شرکتها توسط شرکت های خارجی‬
‫حمایت های دولت ترکیه از خوشه ها‬
‫‪ ‬حمایت از فرآیندهای بازاریابی شامل کمک‬
‫هزینه شرکت در نمایشگاه ها و ‪...‬‬
‫‪ ‬سیاست های تجاری آزاد‬
‫‪ ‬توافق نامه همکاری تجاری با کشورهای اروپایی‬
‫چالش های فرا روی توسعه خوشه ها در ایران‬
‫‪‬‬
‫بر‬
‫در مورد عوامل تاثیرگذ ‌ار ‌‬
‫در آذربایجان شرقی ‌‬
‫در یک پروژه تحقیقاتی که ‌‬
‫‌‬
‫روند مناسب توسعه خوشه ها صورت پدیرفته است‪ 27 ،‬مورد ‌از عوامل‬
‫کلیدی که موجب کند شدن فرآیندهای توسعه خوشه ها می شود ‌و یا باعث‬
‫عدم موفقیت نسبی این فرآیند ها می گردد عنوان گردیده است ‌و پس ‌از‬
‫در فرآیند ت ‌وسعه‪،‬‬
‫نظر سنجی این موارد‪‌ ،‬از عاملین توسعه ‌و نهادهای ذیربط ‌‬
‫‌‬
‫در فرآیند نامناسب رشد‬
‫تاثیر قابل توجهی را ‌‬
‫‪ 21‬مورد ‌از عوامل نام برده‪‌ ،‬‬
‫خوشه ها داشته اند‪.‬‬
‫ردیف‬
‫عوامل بازدارنده متعارف‬
‫نمره از یک ‪ 1‬تا‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫نبود مکان های جغرافیایی مناسب (دسترسی به راه های ارتباطی‬
‫و حمل و نقل و ‪ )...‬برای خوشهها‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫نبود ارتباطات مناسب خوشه ها با نهاد های دانشگاهی‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫نبود همکاری مابین خوشه ها و موسسات تحقیقاتی‬
‫‪9‬‬
‫عدم سرمایه گذاری اعضای خوشه ها در فعالیتهای تحقیق و‬
‫توسعه‬
‫نبود زیر ساختهای قانونی تسهیل گرا در جذب سرمایه گذاران‬
‫خارجی‬
‫‪9/25‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8/75‬‬
‫‪6‬‬
‫ثابت بودن نسبی نرخ برابری ارزهای خارجی‬
‫‪8/25‬‬
‫‪7‬‬
‫عوارض گمرکی و مالیاتی با درصد باال‬
‫‪6/5‬‬
‫‪8‬‬
‫نبود اقتصاد آزاد (‪)WTO‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫وجود بوروکراسی اداری شدید که فرآیند سرمایه گذاری و ‪ ...‬را بسیار طوالنی میکند‬
‫‪8/25‬‬
‫‪ 10‬وجود تحریم های متعدد بین المللی‬
‫‪7/5‬‬
‫‪ 11‬عدم انتخاب مناسب عاملین توسعه از لحاظ تخصص و سابقه اجرایی‬
‫‪6/5‬‬
‫‪ 12‬عدم حمایت های مناسب دولت در فرآیند بازاریابی‬
‫‪8‬‬
‫‪ 13‬نبود یک تهاد کارآمد وابسته به دولت جهت فراهم آوردن نیروهای متخصص کاری برای‬
‫خوشهها‬
‫‪ 14‬سواد تجاری ناکافی اعضای خوشه‬
‫‪6‬‬
‫‪ 15‬نبود اطالعات و آمار دقیق‬
‫‪8/5‬‬
‫‪9/25‬‬
‫‪8/5‬‬
‫‪8/5‬‬
‫‪ 16‬عدم همکاری با کشورهای توسعه یافته در فرآیند توسعه خوشه ها توسط نهادهای دولتی‬
‫‪ 17‬عدم تخصیص وام های بلند مدت با بهره کم برای اعضای خوشه در راستای توسعه‬
‫فناوری و ‪...‬‬
‫‪ 18‬عدم اختصاص مکان دائمی جهت عرضه و نمایش محصوالت خوشه ها‬
‫‪7/5‬‬
‫‪ 19‬نبود موسسات یا نهادهای ویژه جهت پیگیری مشکالت مربوط به اعضای خوشه‬
‫‪7/5‬‬
‫‪ 20‬نبود آزمایشگاه ها و مراکز تست برای محصوالت خوشه ها‬
‫‪8‬‬
‫‪21‬‬
‫عدم برگزاری دوره های کارافرینی و بازاریابی تخصصی(‪ 3-2‬ساله)‬
‫برای اعضای خوشه توسط وزارت علوم‬
‫‪4/25‬‬
‫‪22‬‬
‫وجود نظرات و رویکردهای متفاوت و متعدد نسبت به خوشه و‬
‫فرآیند توسعه خوشهای در میان مدیران ارشد نهاد های دولتی‬
‫‪9/25‬‬
‫‪23‬‬
‫عدم وجود یک اراده ملی در راستای حمایت از توسعه خوشه ها‬
‫‪8/75‬‬
‫‪24‬‬
‫فقدان ‪ BDS‬های توانمند در زمینه بازار‬
‫‪25‬‬
‫عدم حمایت قوانین کار از کارفرما‬
‫‪5/6‬‬
‫‪26‬‬
‫نبود زیر ساختهای قانونی جهت قیمت گذاری استاندارد‬
‫‪4/75‬‬
‫‪27‬‬
‫نبود فرهنک کار گروهی و جو اعتماد میان اعضای خوشه ها‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫پراکندگی مربوط به عوامل بازدارنده‬
‫‪ ‬نمرات بالتر‪ ،‬به معنی تاثیرگذاری بیشتر است‬
‫چالشهای فراروی توسعه خوشهها در ایران‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نبود اطالعات و آمار دقیق‬
‫بال بودن نرخ تورم و متعادل نبودن نرخ برابری ارز با تورم‬
‫عدم ثبات در قوانین گمرکی‬
‫وصول مالیات بر ارزش افزوده از تولید کننده به جای مصرف کننده‬
‫وجود تحریم های بین املللی توسط استکبار‬
‫هماهنگ نبودن برنامه های آموزش ی دبیرستان و آموزش عالی با نیازهای‬
‫صنعتی‬
‫وجود قاچاق کال‬
‫چالشهای فراروی توسعه خوشهها در ایران‬
‫‪ ‬قانون کار‬
‫‪ ‬بال بودن نرخ تسهیالت اعتباری برای سرمایه گذاری تولیدی‬
‫‪ ‬بال بودن نرخ ریسک سرمایه گذاری‌‬
‫‪ ‬اجرای هدفمند کردن یارانه ها به روش فعلی( مخصوصا پرداخت نقدی‬
‫یارانه به اقشار جامعه)‬
‫‪ ‬کمبود سرمایه گذاری وزارت آموزش و پرورش در تاسیس هنرستان ها‬
‫راهکارها و پیشنهادها‬
‫پرهیز ‌از چالش های بی هدف (عدم وجود‬
‫‪ ‬توسعه روابط تجاری‌ با جهان ‌و ‌‬
‫غیر قابل پیش‌بینی بودن ‌وضع‬
‫روابط بین املللی مناسب با کشو ‌ر ها ‌و ‌‬
‫در کشور‌ عزیزمان ایران یکی ‌از مهمترین دلیل ‌از دست دادن‬
‫سیاس ی و ‪‌ ...‬‬
‫بازارهای بین املللی برای تولید کنندگان داخل کشور‌ است‪).‬‬
‫آمار دقیق ‌و قابل‬
‫‪ ‬سرمایه گذاری‌ ‌و ایجاد زیرساختهای لزم برای تهیه ‌و ارایه ‌‬
‫در کشور‌‪.‬‬
‫اعتماد ‌‬
‫راهکارها و پیشنهادها‬
‫در کشور‌‬
‫در راستای حمایت ‌از توسعه خوشه‌ای ‌‬
‫‪ ‬اراده ملی ‌و همه جانبه ‌‬
‫توسط مسئولین نهادهای دولتی ‌و پشتیبان‬
‫در فرآیندهای تحقیق ‌و توسعه‬
‫‪ ‬سرمایه گذاری‌ اعضای خوشه ‌و دولت ‌‬
‫کار گروهی ‌و اعتماد با اجرای مستمر دوره‌های آموزش ی و‬
‫‪ ‬افزایش فرهنگ ‌‬
‫فعالیت‌های مشترک مابین اعضای خوشه‌ها‪.‬‬
‫در ایران‪.‬‬
‫‪ ‬تأسیس شورای عالی سیاستگذاری‌ توسعهی خوشهای ‌‬
‫راهکارها و پیشنهادها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تصویب و اجرای زیر ساختهای قانونی در راستای تسهیل جذب سرمایه گذاران‬
‫خارجی‬
‫ارتقای سواد تجاری اعضای خوشه با همکاری دانشگاه ها و نخبگان بازرگانی‬
‫کشور‬
‫تخصیص وام های بلند مدت با بهره کم جهت بروز رسانی فناوری ها و زیر‬
‫ساختهای تولید توسط دولت و بانکها‪ ( ...‬شایان ذکر است که اجرای این بند‬
‫بدون همکاری اعضای خوشه و بدون نظارت دقیق نهادهای دولتی جهت‬
‫جلوگیری از سوء استفاده و رانت خواری بسیاری ضروری می باشد)‪.‬‬
‫تشکیل تیم های تخصص ی( با تخصص های بازار‪ ،‬مدیریت‪ ،‬مالی‪ ،‬روابط بین‬
‫امللل و ‪ )...‬جهت پیگیری امور مربوط به توسعه خوشه ها‬
‫آموزش و حمایت از ‪ BDS‬های توانمند در زمینه بازار‬
‫راهکارها و پیشنهادها‬
‫‪ ‬اصالح مقررات گمرکی در جهت حمایت از تولید‬
‫‪ ‬تصویب قوانین تسهیل کننده در مبادلت بین‌املللی‬
‫‪ ‬مطالعه‌ی بازار و تعیین بازار هدف برای محصولت خوشه‬
‫‪ ‬تهیه‌ی طرح‌های توجیهی آماده و عرضه‌ی آن به سرمایه‌گذاران‬
‫‪ ‬فراهم کردن تسهیالت اعتباری کم‌بهره برای سرمایه‌گذاران در حوزه‌های تولید‬
‫و خدمات‬
‫‪ ‬عزم ملی برای مبارزه با قاچاق کال‬

similar documents