Презентация - Нов български университет

Report
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТАНДАРТИЗАЦИОННАТА
СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ
Ирен Дабижева, изпълнителен директор на БИС
15 януари, 2014
Нов български университет
СЪЩНОСТ НА СТАНДАРТИТЕ
Какво е стандарт?
Това е документ
• доброволен за приложение
• създаден от заинтересовани
• отразява консенсуса на заинтересованите
• одобрен от признат орган
• предназначен за обща и повтаряща се употреба
Нива на стандартизацията
 Международна стандартизация (ISO/IEC)
 Регионална стандартизация (CEN/CENELEC, ETSI)
 Национална стандартизация (БДС,DIN, BS, NF)
МЯСТОТО НА СТАНДАРТИТЕ
Задължително
прилагане
Норм.
актове
Органи на
държавната
власт
Норм.
актове
Стандарти
Доброволно
прилагане
Други
стандартизационни
Стандарти
продукти
Секторни, фирмени
спецификации
Признат
Публичен
орган за
достъп
стандартизация
Фирми,
Органи Частен
-зации достъп
УСЛОВИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТАНДАРТИ
 да има необходимост - широка подкрепа
 да са приложими - ясно разбираеми
 да са съгласувани - да няма дублиране на национални с
европейски и международни стандарти
 да са безпристрастни - да не дават предимство на отделни
интереси
 да са подходящи за удостоверяване на съответствието - да
съдържат ясни указания, например методи
КОГА СТАНДАРТИТЕ СТАВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
 При търговски взаимоотношения между производител и
изпълнител. Тези взаимоотношения са договорни и част от
договора е прилагането и спазването на стандартите. За тези две
страни стандартите стават задължителни
 Когато в законодателството има препращане към стандарти.
Това не ги прави по принцип задължителни, а само за целите на
изпълнението на съответния нормативен акт
 При обществените поръчки. Ако в заданието е записано
спазването на някои стандарти, за кандидата тези стандарти са
задължителни.
ПРИНЦИПИ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА
 консенсус – общото съгласие на всички заинтересовани да
работят по стандартите, отразяващи последните достижения на
техниката
 балансирано участие - широко участие на всички
заинтересовани;
 прозрачност - обществено обсъждане на всички стандарти;
 спазване на правилата за разработване и оформяне идентични на международно, европейско и национално ниво;
 предимство на международните споразумения - избягва се
дублиране в работата;
 съблюдаване на авторските права и правата за ползване
РАЗРАБОТВАНЕ НА ХАРМОНИЗИРАНИ СТАНДАРТИ
CEN, CENELEC или ETSI получават мандат
от Европейската комисия
Европейски стандарт се разработва от
CEN, CENELEC или ETSI чрез открит
прозрачен процес, изграден на базата
на консенсус между всички
заинтересовани страни
Европейската комисия и EFTA
публикуват стандарта в Официалния
вестник на Европейския съюз (OJEU)
като хармонизиран Европейски
стандарт към съответната Директива
КАКВО Е БИС?
 БИС е обществено – правна организация
 не е част от държавната администрация
 създадена е по реда на Закона за
националната стандартизация
 работи в полза на обществото и не
разпределя печалба
КАКВО Е УСТРОЙСТВОТО НА БИС?
БИС е членска организация
 към този момент БИС има 325 члена
 членовете на БИС са юридически лица, които сами
определят вида на своето членство, в колко технически
комитета да членуват и кого да определят за свой
представител
 плащат годишен членски внос, участват в дейностите
по стандартизация и ползват отстъпки при закупуване
на стандарти
КАКВО Е УСТРОЙСТВОТО НА БИС?
БИС е признатият национален орган за стандартизация в
България
 БИС е член на международните и европейски организации за
стандартизация
 ISO от 1955 г.
 IEC от 1958 г.
 CEN – афилиран член от 1991 г., пълноправен член от 2007 г.
 CENELEC – афилиран член от 1997 г., пълноправен член от
2007 г.
КАКВО ПРАВИ БИС?
 разработва, приема и одобрява или въвежда
българските стандарти и българските стандартизационни
документи
 разпространява български стандарти, проекти на
български и европейски стандарти и стандартизационни
документи
 организира курсове, семинари, конференции и други
форми за обучение и разширяване на кръга от участници в
дейността по националната стандартизация;
НОРМАТИВНА БАЗА
 Закона за националната стандартизация
 Устава на БИС
 Правила за работа по националната стандартизация
 Част 1: Общи положения
Част 2: Организация на дейността по стандартизация
Част 3: Структура, съдържание и оформяне на
българските стандарти
 Регламент на ЕС 1025/2012 за европейската
стандартизация
КАКВИ СА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БИС?
 сдружения на работодатели,
браншови камари, производители и
търговци;
 органи на държавната
администрация – министерства,
агенции и пр.
 научни организации, институти и
висши училища
 лица за оценяване на
съответствието, органи за контрол,
органи за сертификация, лаборатории
за изпитване и/или калибриране
 сдружения на застрахователи,
сдружения на потребителите,
професионални организации и съюзи
СТРУКТУРА НА БИС
 Общо събрание
състои се от представители на всички членове
 Управителен съвет
състои се от 15 члена, избрани от общото събрание (по 3 члена от
всяка група)
 Изпълнителен директор
избира се от управителния съвет и е с неговия мандат
 Контролен съвет
избира се от общото събрание
 Технически съвети
 Технически комитети
КАКВИ УСЛУГИ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ БИС?
 Информационният център на БИС ползва достъп до
актуални бази данни на международни, европейски и
чуждестранни организации по стандартизация
 Ние можем заедно да идентифицираме найподходящите стандарти за вашия бизнес. Има повече
от 33 000 български действащи стандарти, сред които да
бъде направен избор.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА БИС
 Разширяването и задълбочаването на
взаимодействието с университетите е една от основните
стратегически цели на БИС в периода 2013 – 2017 г.
 БИС осъзнава колко е важно стандартизацията и
стандартите да бъдат включени в учебните програми
 Нашето разбиране е, че ако студентите свикнат да
работят със стандарти, те ще ги прилагат след това в
работата си като специалисти и експерти
СЪТРУДНИЧЕСТВО С УНИВЕРСИТЕТИТЕ
 Открихме в ТУ София пилотен информационен център по
стандартизация, на база подписано споразумение между ТУ
и БИС
 обособен е кът в библиотеката с 8 работни станции, от
които има възможност за четене на пакети със стандарти.
Достъпът до работните станции е контролиран
 пакетите със стандарти се съставиха на база направени
проучвания в катедрите на университета
 софтуерът е гъвкав и позволява разширяване и
актуализиране на пакетите, както и включване на нови пакети
СЪТРУДНИЧЕСТВО С УНИВЕРСИТЕТИТЕ
Откриване на информационния център в ТУС на 30.09.2013 г.
СЪТРУДНИЧЕСТВО С УНИВЕРСИТЕТИТЕ
 Нашето намерение е сега, след като пилотният център по
стандартизация в ТУ София заработи, да разкрием подобни
центрове и в други университети
 За сега писмено искане за такъв център е постъпило от
Университета по библиотекознание и информационни
технологии
 Съгласно споразумението, задължение на университета е
да включи в учебните си планове и дисциплини
българските стандарти, както и да осигури спазването на
авторските права на БИС върху разпространението на
стандартите.
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
Ирен Дабижева – изпълнителен
директор на БИС
тел. 02 8174 504
E-mail: [email protected]

similar documents