"Dziecko krzywdzone"

Report
Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień
MCPU
prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko z zespołem
Dziecko
krzywdzone
Rozwijają się nowe
obszary przemocy:
- narasta przemoc
emocjonalna (psychiczna);
- rośnie przemoc w
rodzinach dobrobytu;
- przemoc jest coraz
ostrzejsza;
- cyberprzemoc;
- cyberseks.
Dla dziecka kontakt z
przemocą, to
codzienność.
RÓŻNE OBLICZA PRZEMOCY 2010
• Agresja w przekazie politycznym
• Agresja w przekazie medialnym
• Agresja na drodze, chodniku, w sklepie
• Wzrost liczby instytucji totalnych
• Przemoc w pracy (ekonomiczna,
psychiczna)
Dziecko w wieku 7-10 lat doświadcza 4-5 krotnie więcej
aktów przemocy niż jego rodzice w tym samym wieku
Nowe przestrzenie przemocy
• agresja w cyberprzestrzeni
• cyberseks
Daliśmy społeczne przyzwolenie na pobyt
dziecka w przestrzeniach, do których nie
jest przygotowane emocjonalnie
PRZEMOC FIZYCZNA – nowe oblicza
Bicie, kopanie, potrząsanie, szarpanie, przypalanie,
oparzenia, rany cięte, kłute, wykręcanie kończyn,
rozmyślne głodzenie, krępowanie...
Film Klil Bill w porównaniu z grami Postal, Hitman, GTA,
to niewinna igraszka
Polskie mity na temat przemocy wobec dzieci
MIT 1
Sprawcami maltretowania
dzieci są osoby chore
psychicznie, dewianci
MIT 2
Przemoc dotyczy środowisk
patologicznych
Nowe przestrzenie przemocy
Przemoc rozwija się gdy:
- brakuje autorytetów
- zanika możliwość samorealizacji
- narastają dysproporcje
- umacniają się atawizmy
- wzmacnia się popędy
Diagnostyka
przemocy :
Dziecko
Rodzic
-------------------------Objawy
zachowania
„Wykorzystywanie seksualne dziecka to włączanie go w aktywność
seksualną, której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią
świadomej zgody i/lub na którą nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może
zgodzić się w ważny prawnie sposób i/lub która jest niezgodna z
normami prawnymi lub obyczajowymi danego społeczeństwa.
Teza 1: Masowym zjawiskiem jest seksualizacja życia
Teza 2: Coraz więcej dzieci wychowuje się, a rodziców
funkcjonuje w obszarze silnej seksualizacji
Charakterystyka sprawcy przestępstwa seksualnego
Cele
Przestępcy
zaspokojenie seksualne,
fiksacyjni
poczucie siły
i władzy
regresyjni
Charakterystyka ofiary
Każde dziecko może stać się ofiarą
Strategie sprawców
•
•
•
•
Gwałt;
„Urabianie” ofiary;
Manipulowanie dzieckiem;
Szantaż.
• Sekret
Wynik:
stan zamrożonej czujności
dziecka
Grooming
• Zaprzyjaźnianie się
• Tworzenie relacji
• Ocena ryzyka odkrycia
znajomości
• Ukazanie ofierze zasady
wzajemnej relacji
• Budowanie więzi intymnej
• Kierowanie wyobraźni
na realne spotkanie
• Kontakt w świecie
rzeczywistym
Specyfika rozmowy z małym dzieckiem
czynniki:
- różnice
- zakłócenia poznawcze
- język
- sposób rozmowy
- pytania
„Dlaczego?”.
• pytania otwarte
• pytania zamknięte
• pytania sugerujące
Budowanie dobrej relacji
Czynniki:
nastawienie
uwaga i koncentracja
partnerstwo
pierwszy kontakt
otoczenie
Otoczenie
Empatia i postawa wspierająca – słowa i gesty
Cierpliwość
Obiektywizm
Zadania osoby pomagającej:
1. Słuchamy, słuchamy, słuchamy…
2. Uszczegółowienie jego relacji
3. Zatroszczenie się o jego kondycję psychiczną i
udzielenie mu wsparcia.
Powiedz:
„Wierzę Ci”
„Nie jesteś winien temu, co się stało”
„Bardzo dobrze, że o tym opowiadasz”
„Inne dzieci też mają podobne problemy”
ZANIEDBYWANIE –
nowe zjawisko przemocowe
Niezaspokajanie biologicznych
i psychicznych potrzeb dziecka
Podstawowe objawy zaniedbania (1)
 Wzrost i waga poniżej normy
 Głód, odwodnienie
 Niestosowne do pory roku
ubranie
 Próchnica zębów
 Pasożyty, wszawica
 Brudne włosy, ubranie
Podstawowe objawy zaniedbania (2)
 Stałe zmęczenie, apatia
 Zasypianie w klasie
 Proszenie o jedzenie lub jego kradzież
 Wczesne przychodzenie i późne
wychodzenie ze szkoły
 Pseudo - dojrzałość
 Zachowania przestępcze i NS
 Używanie (eksperymenty i
nadużywanie) narkotyków i alkoholu
Co dziecko powinno usłyszeć od osoby pomagającej?
„Wierzę Ci”
„Nie jesteś winien temu, co się stało”
„Bardzo dobrze, że o tym opowiadasz”
„Inne dzieci też mają podobne
problemy”
„Możesz liczyć na pełną dyskrecję”
„Jestem tutaj po to aby Tobie pomóc”
Czego należy unikać w rozmowie z dzieckiem
krzywdzonym?
 Kłamstwa
 Okazywania silnych emocji
 Okazywania niechęci do rodziców
dziecka
 Pustych obietnic
Przeciwdziałanie
przemocy wobec
dzieci wymaga
odwagi i
zdecydowania

similar documents