dagpenge_under_sygdom - AK

Report
Arbejdsløshedsdagpenge og
Arbejdsmarkedsydelse under de
første 14 dages sygdom
© Copyright AK-Samvirke – december 2014
www.ak-samvirke.dk
1
Loven
§ 62
Stk. 3. Uanset stk. 2 kan der udbetales dagpenge under de første 14
dages sygdom til et medlem, som er tilmeldt som arbejdssøgende hos
jobcenteret forud herfor, jf. § 57, stk. 4. Medlemmet skal melde sig
syg hos arbejdsløshedskassen på første sygedag. Udbetaling er
betinget af, at medlemmet ikke arbejder på nedsat tid og ville være
berettiget til dagpenge, hvis medlemmet ikke var sygt. I perioden med
sygdom skal medlemmet ikke være tilmeldt som arbejdssøgende hos
jobcenteret efter § 57, stk. 4, og medlemmet skal ikke være aktivt
arbejdssøgende eller stå til rådighed for arbejde eller en aktiv indsats
efter stk. 1. Ydelsen udbetales for hele dage.".
§ 57
Stk. 4. Udbetaling af dagpenge kan kun finde sted, hvis den ledige er
tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret. Tilmeldingen skal ske,
når ledigheden indtræder, jf. dog 62, stk. 3. Den ledige skal løbende
bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende og opretholde kontakten
med jobcenteret i hele ledighedsperioden.
© Copyright AK-Samvirke – december 2014
www.ak-samvirke.dk
2
Nye bekendtgørelser og vejledninger
•
•
•
•
•
•
•
•
Rådighed
Supplerende dagpenge
Vejledning
Beskæftigelseskrav
G-dage
Fleksibel efterløn
Finansieringsbidrag og Atp
Beskæftigelseskrav og beregning af
sygedagpenge
© Copyright AK-Samvirke – december 2014
www.ak-samvirke.dk
3
Rådighed
• Fritaget for kravet om at være tilmeldt som arbejdssøgende
• Tidligst modtage dagpenge under sygdom fra sygemelding i akassen
• Dog kan a-kasserne efter konkret vurdering udbetale fra første
sygedag
• Ikke pligt til at overtage arbejde, søge arbejde , deltage i
samtaler mv.
• Mulighed for dagpenge under sygdom uanset ophold i udlandet
Supplerende dagpenge
• Udbetaling af supplerende dagpenge under sygdom er
betinget af, at man ikke er i beskæftigelse.
© Copyright AK-Samvirke – december 2014
www.ak-samvirke.dk
4
Vejledning
• Informeres ved ledigheden
• Vejledes ved sygdom
Beskæftigelseskrav
• Perioder med dagpenge under sygdom indgår i opgørelsen af de
indtil 6 ugers dagpenge, der forbruger af dagpengeperioden og
referenceperioden.
• Bemærk at dagpenge under sygdom (ligesom sygedagpenge) kun
forbruger med de indtil 6 uger, hvis der er udbetales ydelser
mellem seneste beskæftigelse og sygdommen, jf. vejledningen til
§ 17:
Et medlem er ledigt, hvis pågældende umiddelbart forud for
sygdommen har modtaget ydelser, der forbruger af
ydelsesperioderne efter bekendtgørelsens § 17, stk. 1 og 2.
© Copyright AK-Samvirke – december 2014
www.ak-samvirke.dk
5
G-dage
• Bortfaldsgrund for arbejdsgiver, hvis der udbetales
dagpenge under sygdom
Fleksibel efterløn
• Dagpenge under sygdom skal ikke fradrages i opgørelsen af
timer til skattefri præmie i forhold til de op til 5772 timer
• Der forventes en ny vejledning omkring årsskiftet, som vil
indeholde en række præciseringer, herunder at man ikke
kan få udstedt efterlønsbevis/overgå til efterløn, hvis man
modtager dagpenge under sygdom.
© Copyright AK-Samvirke – december 2014
www.ak-samvirke.dk
6
Hvordan
Star udsender skrivelse til kommuner og a-kasser som
beskriver proceduren i forbindelse med dagpenge under
sygdom:
1. Kriterier for at en ledig er omfattet reglerne om
arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom
2. Sagsgang for ledige omfattet af reglerne om
arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom
3. Sagsgang for ledige som ikke er omfattet af reglerne om
arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom
4. Vejledning, fejludbetaling mv.
© Copyright AK-Samvirke – december 2014
www.ak-samvirke.dk
7
Hvordan – Kriterier for at være omfattet
• Tilmeldt som arbejdssøgende hos JC forud herfor (dvs. sygdommen).
• Ikke arbejde på nedsat tid
• Berettiget til dagpenge, hvis man ikke var syg
• Er retten til dagpenge endnu ikke indtrådt = Nej til dp under sygdom
=> 1 års medlemskab og 1924 timer (§ 53 stk 1 og 2)
=> karens for dimittender (§ 54)
=> karens efter selvstændig virksomhed (§ 63 stk, 2)
I stedet søges sygedagpenge fra kommunen. De skal fortsætte med
sygedagpenge fra kommunen uanset at de senere opnår dagpengeret.
• Hvis man afvikler effektiv karantæne, overskydende timer mv. er man
omfattet af reglerne om arbejdsløshedsdagpenge under de første 14
dages sygdom
© Copyright AK-Samvirke – december 2014
www.ak-samvirke.dk
8
Hvordan – Kriterier for at være omfattet
• Man må ikke være i et beskæftigelsesforhold på 1. sygedag
Ex1.
Ma Ti On To Fr
Ma Ti On To Fr
A A L L S
S S S A A = Dp under sygdom uanset suppl. dp.
Ex2.
Ma Ti On To Fr
A A A A A
Ma Ti On To Fr
L/S S S S S = Afgørende om tilmeldt som L før S
• Løntilskud, praktik eller jobrotation = Beskæftigelsesforhold
i modsætning til virksomhedspraktik eller nyttejob.
o
o
o
o
Ikke i beskæftigelsesforhold på fast nedsat tid
Ikke i beskæftigelsesforhold med varierende timetal
Ikke i beskæftigelsesforhold med arbejde i turnus eller efter vagtplan
Ikke i beskæftigelsesforhold som dag til dag ansat (løs vikar), hvor
ansættelsen ophører ved arbejdstids ophør
© Copyright AK-Samvirke – december 2014
www.ak-samvirke.dk
9
Hvordan – Sagsgang
omfattet af reglerne om a-dp de første 14 dages sygdom
•
Sygemelding til a-kassen, fx via ”Min side” eller direkte
Medlemmet skal oplyse om pågældende er helt eller delvis ledig
•
Et medlem der sygemelder sig en onsdag i uge 1 har ret til dp under sygdom til
og med tirsdag i uge 3. Udbetales for hele dage.
Der skal påføres ”S” på dagpengekortet.
Raskmelding sker på Jobnet.
•
Udbetaling og fradrag som alm. dagpenge.
Regnskabsinformation nr. 6/2014 – dog ikke medgå i opgørelsen til kommunal
medfinansiering
•
Ved sygdom udover 14 dage skal A-kassen skal stoppe udbetaling og anmelde
sygdom til kommunen via Nemrefusion senest 3 uger efter sygemelding til akassen. Kommunen sender underretningsbrev og ansøgningsskema, så
medlem kan ansøge senest 8 dage efter afsendelse af underretningsbrev. Er
der ikke afsendt underretningsbrev fra Nemrefusion skal medlemmet senest 3
uger efter at ret til 14 dages dagpenge under sygdom er ophørt, søge
kommunen på særskilt skema, som udleveres af kommunen.
© Copyright AK-Samvirke – december 2014
www.ak-samvirke.dk
10
Hvordan – Sagsgang
ikke omfattet af reglerne om a-dp de første 14 dages sygdom
• Ledige der er i beskæftigelse kan have ret til sygedagpenge fra enten
arbejdsgiveren eller kommunen. Disse sager samles derfor hos
kommunerne. Tilsvarende gælder dimittender mv., der endnu ikke har
dp-ret.
• Sygemelding til a-kassen, fx via ”Min side” eller direkte. Medlemmet
skal oplyse om pågældende er helt eller delvis ledig. DFDG.
• A-kassen skal anmelde sygdom til kommunen via Nemrefusion senest
1 uge efter sygemelding til a-kassen.
• Kommunen sender underretningsbrev og ansøgningsskema, så
medlem kan ansøge senest 8 dage efter afsendelse af
underretningsbrevet. Er der ikke afsendt underretningsbrev fra
Nemrefusion skal medlemmet senest 3 uger efter første fraværsdag,
søge kommunen på særskilt skema, som udleveres af kommunen.
Der skal påføres ”S” på dagpengekortet.
Raskmelding sker på Jobnet.
© Copyright AK-Samvirke – december 2014
www.ak-samvirke.dk
11
Hvordan – Vejledning, fejludbetaling mv.
Når et medlem bliver ledigt, skal a-kassen vejlede om pligt til at anmelde
sygdom og om reglerne for anmodning om sygedagpenge mv. Dvs
informere om:
• Anmeldesygefravær på første sygedag til a-kassen, fx via ”Min side” på
Jobnet, til a-kassen eller til JC
• Tidligst kan få dagpenge under sygdom fra det tidspunkt man har
meldt sig syg til a-kssen
• Hvordan og indenfor hvilke frister, man skal anmode om sygedagpenge
fra kommunen
• At det kan få konsekvenser for retten ril sygedagpenge, hvis fristen for
anmeldelse af sygefravær til a-kassen eller frist for anmodning
frakommunen ikke overholdes
Graviditetsbetinget sygdom: Administreres af UDK. Er typisk ikke afklaret
når a-kassen udbetaler dagpenge under sygdom
Ved fejlagtige udbetalinger, skal sagerne ”rettes op”.
© Copyright AK-Samvirke – december 2014
www.ak-samvirke.dk
12

similar documents