PowerPoint-præsentation

Report
Et indspark i debatten
EVIDENSBASEREDE DIAGNOSER
I MISBRUGSINSTITUTIONERNE
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
1
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
2
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
3
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
4
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
5
Forudsigelse af tilbagefald
- Ustabile boligforhold (hvem man bor
sammen med)
- Forskellige stoffer (Stofmisbrug)
- Døgn: kvinder, etnisk og < 45 svært
- Ekskluderet af uddannele, job
(økonomi)
- Psykisk belastning (Psykisk)
- Social tilpasning (CD, ADHD, etc.)
- Afbrudt behandling, behandling
under 90 dage, manglende fokus på
det psykosociale
- Professionel udredning nødvendig for at
lave en ordentlig behandlingsplan
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
6
Valg af metode bør tage udgangspunkt i den nuværende livssituation og her vægter
betydningen af den psykosociale belastningsgrad lige så højt som misbruget…..
Beslutningerne bør være baseret på screening, udredning og monitorering af
behandlingsforløbet
Demografiske karakteristika:
- Alder
- Etnicitet
- Køn
Misbrugskarakteristika:
- Belastningsgraf af misbruget
- Art af misbrug
- Tilbagefald
Klientkarakteristika
- Psykiske lidelser
- Kognitiv tilstand
- Grad af selvindsigt
Social ressourcer
- Social støtte
- Psykosocial stabilitet
- Social inklusion
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
7
For-undersøgelse i 2 regioner
Det er fagpersonernes baggrund, der afgør, hvilken
indsats, der bliver tilbudt
3/75 tilbud havde en integreret indsats
Der var ikke nogen særlig bevidsthed omkring
mennesker med psykiske lidelsers særlige behov
eller udfordringer.
Metodepluralisme
- Udredning (ICD-10/ DSM-IV/BDI/ andet)
- Intervention (hvert sted sin metode)
Generelt var man overbevidste om, at der var effekt af
den indsats man lavede
Hvilken viden der var tilgængelig ved visitationen var
lidt tilfældig.
Misbrugsinstitutionerne ønskede udredningsværktøj
til psykiske
lidelser.
Lotte Sønderby
CSU, Trin Horsens
8
Visitation  tilbud
Samtale
Konfrontation
analyse
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
9
Hvordan skal vi kunne være sikre på at vi behandler det rigtige, hvis
vi ikke ved, hvad det er der er motoren i problemet.
Hvordan kan vi forvente andet end tilbagefald, hvis klienterne ikke
får behandling for det, der er motoren i problemet, hvis de ikke får
hjælp til dette – jf. Det at nogle klienter IKKE får det bedre af at tale
med os.
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
10
Stilles diagnoser udfra eminence
baserede principper?
Evidence: Meta-analyser
Eminence: Hvor stort det hvide hår er
Vehemce: Volumen
Eloquence: Elegance i fremtræden og formulering
Providence: Vorherre
Diffidence: Usikkerhed (Mig)
Nervousness: Frygten for en retssag
Confidence: ‘Svedtesten’
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
11
Diagnotiske udfordringer for
betegnelsen hjernedød
Det mindre målbare
Det mere målbare
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
12
Der er et stort venstresidigt infarkt. Skanning efter 1 mdr. Viser haemorrhagisk infarkt
og en højresidig homonym hemianopsi, samt højresidig hemiparese.
Der er ligeledes registreret længere latenstid. Udskrives fra Bræstrup Sygehus dec. Og
afventer plads til genoptræning i foråret – tager heroin i ventetiden.
Neuropsykolog ca. 8 mdr. efter overdosis:
Nedsat højresidigt synsfelt og ’affektion af fronto-temporalt hjerneområde, mest udtalt i det
temporale område’.
Indskrives til genoptræning.
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
13
højresidig homonym hemianopsi
Generel
Opmærksomhedsforstyrrelse
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
14
Det, der tænkes/
associeres i en
situation bliver
lige så sandt, som
det faktuelt skete
– Fordi:
Ske kan være
associationer til
gaffel, men har
aldrig været på
listen over ord
han skulle lære.
Sløjfe- Butterfly
og
Is-vandløb
Er det samme
TOMAL-II
Hukommelse for
objekter
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
15
SCREENING
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
16
Det psykiske indeks
Indenfor de sidste 30 dage, haft 14 dage med tydelig:
• Deprimereret
• Svær angst
• Svære koncentrationsvanskeligheder
• Hallucinationer
Indenfor de sidste 30 dage oplevet at….
• Miste kontrollen, svært aggressiv, voldelig
• Ordineret medicin af lægen for psykiske problemer
• Haft selvmordstanker
• Forsøgt selvmord
Hvor mange dage har du har oplevet nogle af disse vanskeligheder
indenfor de sidste 30 dg?
Hvor bekymret eller besværet har du været
- 0= ikke/ 1=ubetydeligt/ 2=moderat bekymret/ 3= betydeligt bekymret/ 4= meget bekymret
Hvor vigtigt er det for dig at få behandling
- 0= ikke/ 1=ikke særlig vigtigt/ 2= noget vigtigt/ 3= særdeles vigtigt/ 4= meget vigtigt
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
17
100 tilfældigt udvalgte 18 – 32 årige %
Mænd
Kvinder
Gennemsnit
73
67
60
50
60
50
48
50
36
35
30
28
15
38
33
24
15
10
14
36
33
29
23
16
3 4 3.2
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
18
Offentlig
90
84
71
50
40
87
65
53
Privat
70
69
65
35
35
55
53
30
15
Offentlig
3
2
0.5
0.8
2
1
1
15
Privat
3
2.7
3
2
1
1
1
1
1.1
Lotte behandling
Sønderby CSU,afTrin
Horsens
Lægelig
stofmisbrugere
i kommunerne, 2013
1
1
19
Testning
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
20
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
21
Differentialdiagnostik mellem
• Misbrug og afhængigheds symptomer og…..
• Personlighedsforstyrrelse/ forstyrrende
personligheder
• Dårlige liv, store sociale problemer
– De kroniske og dem, der er mere fluktuerende
• Indlært hjælpeløshed/ dårlige strategier
• Psykiatriske vanskeligheder
– Voksne og børnelidelser
•
•
•
•
Psykisk smerte (symptomlidelserne)
Malingering
Hjerneskader
Det, der handler om mig
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
22
Epilog
• Diagnoserne er der måske og måske ikke – men det
er måden de er der på, der har betydning for
funktionsniveauet og for at vi kan forstå dem som
meningsfulde mennesker.
for at de kan forstå sig selv og for at vi indtil videre
kan tilvejebringe dem en målrettet indsats i den
sociale misbrugsbehandling.
• Effekten af vores indsats vil være, at borgerne bliver
mere og mere i stand til at samarbejde mere
misbrugsbehandlerne om indsatsen.
Dette er en specialistopgave – som kun psykologer kan
lave (min påstand) Selvom misbrugsfeltet måske er
lavstatus kan dette blive en højstatus opgave
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
23
Det er en fryd at gemme
sig, men en katastrofe ikke
at blive fundet
Winnicott.
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
24
(1) Lise Skov-Ettrup et al (2013) Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne. KABS Viden &
Statens institut for Folkesundhed.
(2) Sønderby, Merinder, Aakerholt (2008) Kortlægning af tilbud til mennesker med en dobbeltdiagnose
i Norden 2006. NOPUS undersøgelsen.
(3) Edle Ravndal, Per Vaglum (1998) ”Psychopathology, Treatment completion and five years outcome”.
Journal of Substance abuse treatment vol 15, no. 2. 135-42
(4) Lotte Sønderby (2011) ”Dobbeltdiagnose – dobbeltbelastet”Stof 17
(5) Danske Regioner (2012) To diagnoser, et menneske.
(6) Ugebrevet Mandag Morgen (2010) Massiv forebyggelse kan udløse gevinst på milliarder (15.11.)
(7) Doug Sellmann (2009) ”the 10 most important things known about addiction”. Addiction vol 105 (6
– 13)
(8) Lezak, Howieson, Loring (2012) Neuropsychological Assesment. Fifth edition. Oxford.
(9) M.U.Pedersen, M Hesse (2012) Effekten af den sociale stofmisbrugsbehandling. CRF for
Socialstyrelsen.
(10)Morten Hesse (2002) Metaanalyser som grundlag for evidensbaseret misbrugsbehandling – en
diskussion af fem metaanalyser af behandlingseffekter.
(11) D. Isaacs, D. Fitzgerald ”Seven alternatives to evidens based medicine. BMJ vol 319 1999 (18-25
dec)
(12)S. Stahl (2002) Antipsychotic polypharmacy: evidence based or eminence based? Acta Psychiatric
Scand. Vol 106 (321 – 322)
(13)Hvad sker der nu?. Forundersøgelse af indsatsen over for mennesker med en dobbeltdiagnose. SUS
2009
(14) Per Håkan Brøndbo (2013) Evidensbaserte diagnoser forudsetningen for evidensbast behandling.
Tidsskrift for norsk psykologforening vol 50 (559 – 562)
(15)Walker, Cole, Logan, Corrigan. Screening for substance abuse treatment client for traumatic brain
injury: Prevalence and characteristics. Journal for Head trauma Rehabilitation vol 22 no. 6 (360 –
367)
(16) Birgitte Thylstrup (2013) God social misbrugsbehandling. Hvad virker og hvad kan der gøres. CRF.
Lotte Sønderby CSU, Trin Horsens
25

similar documents