จุดเน้น 5 ปี - ระบบ บริหาร งบประมาณ

Report
ทิศทางการดาเนินงานกรมควบคุมโรค
่ จ
จากอดีต สูป
ั จุบ ัน และอนาคต
(จุดเน้น 5 ปี , 10+3, 15 โครงการหลัก, ……..)
พรทิพย์ ศริ ภ
ิ านุมาศ
ผูอ
้ านวยการกองแผนงาน
การประชุมเชิงปฏิบ ัติการเรือ
่ ง “ทิศทางการดาเนินงานกรมควบคุมโรค
ั ัศน์กรมควบคุมโรคปี 2558”
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพือ
่ บรรลุวส
ิ ยท
ว ันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรมรอย ัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ ังหว ัดนครนายก
การข ับเคลือ
่ นการพ ัฒนางานป้องก ันควบคุมโรคของประเทศ
กรอบแนวคิดการจัดทจุดาจุเน้ดนเน้(Policy
น 5 ปีAgenda)
สู่ การปฏิรูปกรมควบคุมโรค
ประเด็นโรคและภ ัยสุขภาพ
โรค A
โรค B
โรค C
.........
M
&
E
ประเด็นการพ ัฒนาเชงิ ระบบ
Surveillance
KM/KT/STD/TA
HRD
ิ ธิภาพสง
่ ผลต่อการลดโรคและภ ัยสุขภาพ
มาตรการการดาเนินงานทีม
่ ป
ี ระสท
้ ทีด
พืน
่ าเนินการ (Setting) ทีเ่ ป็นเป้าหมาย
คุณล ักษณะอาเภอเข้มแข็ งควบคุมโรค A, B, C……..
ี่ ง
้ ทีเ่ สย
อาเภอทีเ่ ป็นพืน
้ ทีป
อาเภอทีเ่ ป็นพืน
่ กติ
อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยง่ ั ยืน
***อาเภอเข้มแข็งต้นแบบทีม
่ ค
ี วามเข้มแข็งของการจ ัดการป้องก ันควบคุมโรค
้ ทีต
้ ที)่
โดยสามารถลดโรคและภ ัยสุขภาพในพืน
่ นเองอย่างน้อย 10 โรค (ทงนโยบายและพื
ั้
น
มีจานวนไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 50 ในระยะ 5 ปี
2
จุดเน้น 5 ปี และกรอบการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติการ กรมควบคุมโรค
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557- 58
ั
NHL4 ผลสมฤทธิ
ร์ ะบบการพ ัฒนาคุณภาพต่อเนือ
่ งการป้องก ัน ควบคุมโรค
: “อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยงยื
่ ั น”
แผนงานป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
HL2โรคไม่ตด
ิ ต่อและปัจจ ัย
ี่ ง
เสย
ี่ งต่อการเกิด
HL201 ลดปัจจ ัยเสย
โรคหลอดเลือดและเบาหวาน
ี่ ง
HL202 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
การบริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ ต่อ
การบาดเจ็บ และโรคมะเร็ง
ี่ ง
HL203 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
การบริโภคยาสูบ ต่อการเกิดโรค
่ โรคถุงลมปอดอุดกน
สาค ัญ เชน
ั้
โรคมะเร็ง
HL204-205 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัย
ี่ งต่อการบาดเจ็บ ใน 3 เรือ
เสย
่ งหล ัก
ได้แก่ การบาดเจ็บจากอุบ ัติเหตุทาง
ถนน ความรุนแรงในครอบคร ัว
จมนา้ ตาย
ี และสงิ่ แวดล้อม
HL3โรคจากอาชพ
HL301-302 ว ัยทางานปลอดโรค
ปลอดภ ัย กายใจเป็นสุข (ใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาค
เกษตรกรรม)
HL4 โรคติดต่อ
HL401 ป้องก ันควบคุมโรค
ี่ ง
้ ทีเสย
ไข้เลือดออกเชงิ รุกในพืน
HL402 ป้องก ันควบคุมโรคว ัณโรค
้ ทีเ่ ป้าหมาย
เชงิ รุก ในพืน
HL403 ป้องก ันและแก้ไขปัญหา
์ ละโรคติดต่อทาง
เอดสแ
ั ันธ์ในประชากร
เพศสมพ
กลุม
่ เป้าหมายเฉพาะ
HL404-405 ป้องก ันควบคุม
โรคติดต่ออุบ ัติใหม่ อุบ ัติซา้ เน้น
ี่ ง
ประชากรกลุม
่ เสย
: ห ัด , มือ เท้า ปาก
HL1 การพ ัฒนาเชงิ ระบบ (Backbone)
HL101 กลไกการเฝ้าระว ัง ตอบสนองต่อโรคและภ ัยสุขภาพ ภาวะปกติและฉุกเฉิน
HL102 การจ ัดการความรู ้ การร ับรองมาตรฐาน และการประเมินเทคโนโลยี
HL103 การพ ัฒนาสมรรถนะกาล ังคนด้านการป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
3
DDC Policy 2014
จุดเน้น
5 ประเด็น
GOAL
งาน
สาเร็จ
มี
ความสุข
สร้างคน
สร้างระบบ
3ส
5I
1. ป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพประชาชน (13 KPI)
2. การพ ัฒนากลไกการเฝ้าระว ัง ตอบสนองต่อโรคและ
ภ ัยสุขภาพ
 เชงิ กว ้าง 5 ระบบ โดย สานั กระบาดวิทยา
 เชงิ ลึก โดยสานั ก/สถาบัน พิจารณาเสนอ ผ่าน ทีม
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ แล ้วจัดทารายละเอียด
3. การจ ัดการความรู ้ ร ับรองมาตรฐาน ประเมิน
เทคโนโลยี
 มาตรฐานการดาเนินงานป้ องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ
ของกรมฯ พร ้อมใช ้ ทันสถานการณ์
 สคร. ได ้รับการrพัฒนาศักยภาพ (Scaling up 12 แห่ง)
 อาเภอ Best Practice การดาเนินงานป้ องกันควบคุม
โรค ภัยสุขภาพ scaling up
4. การพ ัฒนาสมรรถนะกาล ังคนด้านป้องก ันควบคุมโรค
และภ ัยสุขภาพ สอดคล้องข้อ 1-3
 LDC, EDC, M&E ผู ้ร่วมทีมผู ้ตรวจฯ สาธารณสุข
นิเทศก์
5. การพ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการเพือ
่ สน ับสนุนการ
พ ัฒนาและบริการวิชาการ
ื้ จัดจ ้าง งบลงทุนลงนามสญ
ั ญา
 ร ้อยละรายการจัดซอ
ไตรมาส 1 (100)
 ร ้อยละเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมปี 2557 (ไม่น ้อย
กว่าร ้อยละ 95)
 ระดับความสาเร็จของร ้อยละเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนั กการบรรลุ
เป้ าหมายผลผลิตของกรม (ร ้อยละ 100)
DDC Policy 2014
13 KPI
ด้าน
ิ ธิผล
ประสท
GOAL
งาน
สาเร็จ
1.
2.
3.
4.
5.
มี
ความสุข
6.
7.
8.
9.
10.
สร้างคน
สร้างระบบ
11.
12.
13.
3ส
5I
ร้อยละของเด็กทีม
่ พ
ี ัฒนาการสมว ัย (ไม่นอ
้ ยกว่า 85)
ความชุกของผูบ
้ ริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในปชก.อายุ
15 - 19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 13)
อ ัตราตายจากอุบ ัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 20 ต่อปชก.แสนคน)
อ ัตราตายจากโรคหลอดเลือดห ัวใจ (ไม่เกิน 23 ต่อปชก.แสนคน)
อ ัตราป่วยด้วยโรคห ัดในเด็กอายุตา่ กว่า 5 ปี (ไม่เกิน 20
ต่อปชก.เด็กอายุตา่ กว่า 5 ปี แสนคน)
เหตุการณ์ระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษลดลง ร้อยละ 50
จากค่าเฉลีย
่ ข้อมูล 5 ปี ย้อนหล ัง (ไม่เกิน 35 เหตุการณ์)
อ ัตราความสาเร็ จของการร ักษาว ัณโรค (มากกว่าหรือ
เท่าก ับ ร้อยละ 87)
ั ันธ์ลดลงจากปี ทีผ
อ ัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสมพ
่ า่ นมา
ื้ เอชไอวีรายใหม่)
(ร้อยละ 5) (เป็น proxy indicatorจานวนผูต
้ ด
ิ เชอ
ื้ ในโรงพยาบาลลดลง (ไม่เกินร้อยละ 8)
อ ัตราการติดเชอ
ี่ งและไม่
ร้อยละของเกษตรกรทีต
่ รวจพบว่ามีความเสย
ั พช
ปลอดภ ัยต่อพิษสารกาจ ัดศตรู
ื (ไม่เกินร้อยละ 32)
ระด ับความสาเร็ จของการข ับเคลือ
่ นการดาเนินงานพ ัฒนา
ศูนย์การบริการสุขภาพนานาชาติ(MEDICAL HUB)(5ขนตอน)
ั้
่ งทางเข้าออกระหว่างประเทศทีเ่ ป็น
ร้อยละของด่านชอ
เป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินทีก
่ าหนด (ร้อยละ 50)
ร้อยละของจ ังหว ัดชายแดนทีเ่ ป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทีก
่ าหนด (ร้อยละ 50)
บูรณำกำรงบประมำณ กสธ
5 กลุมวั
่ ย 4 ระบบ
ยุทธศาสตร์บรู ณาการ 4 ระบบ
1.ระบบ
ิ การ
บรระบบควบคุ
2.
ม
ยุทธศาสตร์บรู ณาการ 5 กลุม
่ วัย
กรมการแพทย์ควบคุมโรค 1.กลุ่มสตรีและเด็ก
2.กลุ่มปฐมวั
เด็กวัย
แพทย์
สุขภาพจิ
โรค
ยรุน่น
กงำน แผนไทย
3.
ระบบคุ้มครอง
3.กลุ่มเด็กวัเรี
ย
ต ปลัสำนั
ดกระทรว
ผู4.บ้ ระบบส
ริโภคิ่ งแวดล้อมและ กรม งสำธำรณสุข อย. 4.กลุ่มวัยทางาน
สุขภาพ
5.กลุ่มผูส
้ งู อายุและ
วิทย์ฯ
สบส. อนามัย
ผูพ้ ิ การ
6
่ จ
จากอดีต สูป
ั จุบ ัน และอนาคต
KPI
10+3
DDC Policy 2015
GOAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
งาน
สาเร็จ
มี
ความสุข
สร้างคน
สร้างระบบ
3ส
5I
8
15
โครงการ
สาค ัญ
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และพระราชดาริ
พ ัฒนาระบบเฝ้าระว ังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
้ ในโรงพยาบาล
ควบคุมโรคติดเขือ
ว ัยเด็ก : ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ว ัยเรียน : ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ
ว ัยรุน
่
: ข ับเคลือ
่ นงานด้านควบคุมเครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอล์และการบริโภคยาสูบ
7. ว ัยทางาน : ป้องก ันควบคุมโรคไม่ตด
ิ ต่อ
้ ร ังและอุบ ัติเหตุ
เรือ
ี่ งต่อโรคจากการ
8. ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
ี และสงิ่ แวดล้อม
ประกอบอาชพ
์ ละ
้ ร ัง : เอดสแ
9. ป้องก ันควบคุมโรคติดต่อเรือ
ว ัณโรค
ี น ควบคุมโรคใน
10.ระบบสุขภาพ อาเซย
ประชากรข้ามชาติ
11.สน ับสนุนการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคสว่ น (Multi-sectoral cooperation)
ี
12.ความมนคงด้
่ั
านว ัคซน
13.แผนและการพ ัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กรมควบคุมโรค (HRP/HRD/PMS)
14.ระบบบริหารจ ัดการบนหล ักธรรมาภิบาล
15.พ ัฒนาวิชาการและการวิจ ัย
SRRT
( Public Health lab)
Regional Disease Control
Excellence Center
Environmental
Medicine
Agriculture/ Industry
Occupational Health
DC System
Infectious diseases
Acute/Chronic
Vaccine Security
Point of entry /Border Health /Migrant
Special Setting/Pop
EOC
Surveillance
ิ ธิภาพและพ ัฒนาสูค
่ วามยง่ ั ยืน
ยกระด ับประสท
ด้านควบคุมโรคของประเทศ 2558-2562
ระบบ
ควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
ของประเทศ
Excellence Center
Infrastructure / Equipment + Lab / IT+MIS
Manpower / HRD / ITC /R & D
9
(ร่าง) ความสาเร็ จจากการดาเนินงาน (Key Performance Indicator) เพือ
่ บรรลุ
ั
ผลสมฤทธิ
จ
์ ด
ุ เน้นการพ ัฒนางานป้องก ันควบคุมโรค 15 โครงการหล ัก กรมควบคุมโรค
ปี 2558 ด้วย “3ส 5I” งานสาเร็ จ คนสุข สร้างคน สร้างระบบ
ั
ผลสมฤทธิ
จ
์ ด
ุ เน้นฯ 15 โครงการหล ัก
Key Performance
Indicator
สาน ัก/สบ.
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
1.1)ความครอบคลุม dT 1.2)ความครอบคลุม MR
1. จังหวัดเข ้มแข็งในการป้ องกันควบคุมโรค
2. ระบบเฝ้าระว ังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ
และภัยสุขภาพ
2.1) ร ้อยละ 50 ของอาเภอสามารถควบคุมโรค (ไข ้เลือดออก หัด คอตีบ)
- อาหารเป็ นพิษ ……..จังหวัด
2.2) ร ้อยละ 80 ของอาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็งฯ
- วัคซีน dT ครอบคลุมเป้ าหมาย
้ ในโรงพยาบาล
3. ควบคุมโรคติดเชือ
- คลินก
ิ NCD คุณภาพ
้ ในโรงพยาบาล
3.1) อัตราการติดเชือ
- ควบคุมโรคเอดส์ …….จังหวัด
4. ป้องก ันควบคุมโรคในว ัยเด็ก
2. จานวนเครือข่ายทีส
่ นับสนุนงานป้ องกัน
4.1) ศูนย์เด็กเล็ก (สังกัด อปท.)
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
5. ป้องก ันควบคุมโรคในว ัยเรียน
-โรงเรียนป้ องกันควบคุมโรคอาหารเป็ นพิษ
5.1) อัตราป่ วยไข ้เลือดออก 5.2) การระบาดด ้วยโรคอาหารเป็ นพิษ
3. จานวน/ความครบถ ้วนของผลิตภัณฑ์ท ี่
่ ง
6. ป้องก ันควบคุมโรคในว ัยรุน
่
ตอบมาตรการ/มาตรฐานในแต่ละกลุม
่ เสีย
6.1) ความชุกผู ้บริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
6.2) ร ้อยละผู ้สูบบุหรีใ่ นกลุม
่ วัยรุน
่
ตามบริบท
่ วชาญ (5 ด ้าน : National
7. ป้องก ันควบคุมโรคในว ัยทางาน
5. จานวนผู ้เชีย
7.1) อัตราตายจากอุบัตเิ หตุทางถนน 7.2) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
Lead, Model Development, Surveillance
8. โรคจากการประกอบอาชีพฯ
, Technology Transfer M&E, Problem
่ งฯ
8.1) ร ้อยละของเกษตรกรทีต
่ รวจพบว่ามีความเสีย
Solving, Evaluation )
้ ร ัง
9. ป้องก ันควบคุมโรคติดต่อเรือ
สคร.
้ HIVสามารถเข ้าถึง
9.1) ร ้อยละของ รพ. คุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค 9.2) จานวนผู ้ติดเชือ
1. ร ้อยละของอาเภอสามารถควบคุมโรค
ยาต ้านไวรัส
และภัยสุขภาพสาคัญของพืน
้ ที่
10. ระบบสุขภาพโลก อาเซียน ประชากรต่างด้าว
2. จานวนมาตรการป้ องกันควบคุมโรคและ
10.1) ร ้อยละของด่านช่องทางเข ้าออกระหว่างประเทศผ่านเกณฑ์การประเมิน
ภัยสุขภาพทีพ
่ ัฒนาสอดคล ้องกับบริบท 5
10.2) จานวนจังหวัดชายแดนผ่านเกณฑ์การประเมิน
เรือ
่ ง (ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2
่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
11. สน ับสนุนการมีสว
เรือ
่ ง ปั ญหาพืน
้ ที่ 3 เรือ
่ ง)
11.1) ร ้อยละของอาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็งฯ
3. จานวนเครือข่ายมีการพัฒนา สามารถ
12. ความมนคงทางว
่ั
ัคซีน
ดาเนินการในพืน
้ ที่
่ วชาญในแต่ละโรคและภัย
12.1) ระดับความสาเร็จของการขับเคลือ
่ นการดาเนินงานพัฒนาวัคซีน (รอยืนยัน)
4. จานวนผู ้เชีย
13. แผนและพ ัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สุขภาพทีเ่ ข ้าไปดาเนินการในพืน
้ ที่
กองบริหาร
13.1) ร ้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด
13.2) หลักสูตร LDC 13.3) หลักสูตร EDC
1. ร ้อยละของหน่วยงานทีส
่ ามารถดาเนินการ
13.4) หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู ้นิเทศ ติดตาม ประเมินผลฯ(NHA)” (รอยืนยัน)
ตามแนวทางทีก
่ าหนด
14. พ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการบนหล ักธรรมาภิบาล
ร ้อยละความพึงพอใจต่อแนวทางทีก
่ าหนด
่ วชาญในหน่วยงาน
14.1) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
2. จานวนผู ้เชีย
้ จัดจ ้าง ฯ
14.2) ร ้อยละของรายการจัดซือ
14.3) ร ้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณฯ
14.4) ระดับความสาเร็จของร ้อยละเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้ าหมายผลผลิตของกรมฯ
15. พ ัฒนาวิชาการและการวิจ ัย
15.1) จานวนองค์ความรู ้ทีไ่ ด ้มาตรฐานฯ
(ข ้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557)
กรอบคาร ับรองฯ
ของหน่วยงาน
มิตท
ิ ี่ 1 : มิตด
ิ า้ นประสิทธิผล
1.ร ้อยละเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ
เป้ าหมายการดาเนินการตามภารกิจกรม
ตัวชีว้ ัดยุทธศาสตร์กรมและตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน
1.1 ร ้อยละเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนักการ
ดาเนินงานตามภารกิจกรมฯ
*1.1.1 ร้อยละของอาเภอควบคุมโรค
เข้มแข็ง
1.2 ร ้อยละเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนักของการบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวชีว้ ัดยุทธศาสตร์ทก
ี่ าหนด
1.2.1 ร ้อยละของประชาชนกลุม
่ เป้ าหมาย
มีพฤติกรรมสุขภาพฯ
1.2.2 จานวนของหน่วยงานทีม
่ ก
ี ลไกการ
เตรียมความพร ้อมและการตอบโต ้ ฯ
1.2.3 จานวนรายงานพยากรณ์โรคฯ
1.3 กลุม
่ ตัวชีว้ ัดทีห
่ น่วยงานเพิม
่ เติมตาม
บทบาทภารกิจหลักของหน่วยงาน
มิตท
ิ ี่ 2 : มิตด
ิ า้ นคุณภาพการให้บริการ
2. ร ้อยละของระดับความพึงพอใจและไม่พงึ
พอใจของผู ้รับบริการ
2.1 สัดส่วนของกลุม
่ ลูกค ้าหรือกลุม
่ ผู ้ใช ้
ผลิตภัณฑ์มค
ี วามพึงพอใจฯ
มิตท
ิ ี่ 3 : มิตด
ิ า้ นประสิทธิภาพของการ
ปฏิบ ัติราชการ
3. ร ้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณฯ
4. ระดับความสาเร็จของการติดตามการ
ดาเนินงานฯ
5. ระดับความสาเร็จของการนาข ้อมูลจาก
ระบบฐานข ้อมูลฯ
มิตท
ิ ี่ 4 : มิตด
ิ า้ นการพ ัฒนาองค์กร
6. ระดับความสาเร็จของหน่วยงานในการ
ดาเนินการบริหารจัดการภาครัฐฯ
7. ระดับความสาเร็จของการบริหารผลการ
ปฏิบัตงิ าน
8. ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู ้
9. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตาม
แนวทางการสร ้างความโปร่งใสกรมฯ
Q&A
11
ขอบคุณค่ะ
12
ั ัศน์กรมควบุคมโรค
วิสยท
ั้ าระด ับนานาชาติ ทีส
ั
ื่ ถือและไว้วางใจ
เป็นองค์กรชนน
่ งคมเช
อ
เพือ
่ ปกป้องประชาชนจากโรคและภ ัยสุขภาพ
ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563
ยุทธ
ศาสตร์
พ ัฒนา
ร่วมมือก ับ
เครือข่าย
ภาคีภายใน
และ
นานาชาติ
พ ัฒนาเป็น
ศูนย์กลางนโยบาย
มาตรการ
นว ัตกรรม ข้อมูล
อ้างอิง และ
มาตรฐานวิชาการ
ื่ สาร
สอ
สาธารณะ
ั ันธ์
ประชาสมพ
ทวถึ
่ ั ง ได้ผล
เตรียมพร้อม
ตอบโต้
สถานการณ์
ฉุกเฉิน ภ ัยพิบ ัติ
อย่างรวดเร็ว
การติดตามและประเมินผล
บริหารจ ัดการและพ ัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ค่านิยม
องค์การ
I
SMART
Integrity
Service
mind
Mastery/
Expertise
Achievemt
motivation
Relationship
Teamwork
13
ทิศทางการพ ัฒนางานป้องก ันควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค ปี 2558
ื่ มน
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
เพือ
่ สร้างความเชอ
่ ั ในประสท
การป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพของประเทศ
ิ ธิภาพและพัฒนาสูค
่ วามยั่งยืนด ้านควบคุมโรคของประเทศ
ยกระดับประสท
•
•
•
•
•
Surveillance system, EOC, SRRT
COE => BDI/Rajpracha Institute/Regional Disease Control Office
Vaccine Security
HRP/HRD/PMS
Global Health /ASEAN/ITC/IRC
ขับเคลือ
่ นงานป้ องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
•
•
•
•
Acute CD => DHF/EPI/HFM /Food poisoning
Chronic CD => TB/AIDS/Leprosy
NCD & Injury, incl. Alcohol & Tobacco
Env-Occ => Agriculture Sector
Multi-sectoral Collaboration
•
•
•
•
Health in all policies (HIAP)
One health => EID, Zoonosis
DHS/DC
Community
14
พ ัฒนาระบบเฝ้าระว ัง ป้องก ันควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ตรวจจ ับเร็ ว ตอบโต้ท ัน ป้องก ันได้
ระบบเฝ้าระว ัง
บูรณาการระบบเฝ้ าระวัง
โรค (5 ระบบ 5 มิต)ิ
พัฒนาเจ ้าหน ้าทีท
่ ก
ุ ระดับ
สามารถจัดการระบบเฝ้ า
ระวังได ้
ั
ศกยภาพที
ม SRRT
มาตรฐานกฎอนาม ัย
ระหว่างประเทศ
ตรวจจ ับเร็ว
ตอบโต้ท ัน
ระบบควบคุมโรคและภ ัย
 SRRT สามารถดาเนินการเฝ้ าระวัง
ป้ องกันควบคุมโรคได ้ ครบวงจร
ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
มีระบบข ้อมูล Real time
พัฒนาศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารตอบโต ้ภาวะ
ฉุกเฉิน
พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัตก
ิ าร
้ ที่
ควบคุมโรคและภ ัยในพืน
และกลุม
่ เป้าหมายพิเศษ
่ งทางเข้าออก
ชอ
่ ง
ระบบเฝ้ าระวังชอ
ทางเข ้าออก
ระบบบริหารจัดการ
สมรรถนะ
สุขภาวะชายแดน
พัฒนาสุขภาวะชายแดนตาม
กรอบกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ
ประชากรต่างด้าว
พัฒนาระบบมูลประชากรต่าง
ด ้าว
จัดให ้ประชากรต่างด ้าวเข ้าถึง
บริการป้ องกันควบคุมโรคขัน
้
พืน
้ ฐาน
15
กรอบงาน ปี 2559 กรมควบคุมโรค
KPI ………..
สอดคล้องนโยบาย
ทิศทาง ตาม
5 หน้าที่
11 บทบาท NHA
KPI
กระทรวง
ยุทธศาสตร์บร
ู ณาการ สธ
5 กลุม
่ วัย/ ระบบบริการ/ ระบบควบคุมโรค/สงิ่ แวดล ้อม
Better Service / ASEAN /โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
การจ ัดสรร
งบประมาณ
(3R)
จุดเน้นกรมฯ
้ ฐาน
ระบบเฝ้าระว ังพืน
และการบริหารจ ัดการ
โรคและภ ัยตามจุดเน้น
งานตาม function กรมฯ
ระบบเฝ้าระว ัง/R&D/HRD&HRM
16
ทิศทางการดาเนินงาน กรมควบคุมโรค
ปี 57
ตัวชวี้ ด
ั การดาเนินงาน 10 + 3
ปี 58
โครงการสาคัญ 15 ประเด็น
ปี 59
โครงการสาคัญ 15 ประเด็น +
นโยบายสาคัญ
DDC Policy 2015
15
โครงการ
สาค ัญ
GOAL
สร้างคน
สร้างระบบ
3ส
5I
Immediate
International
standard
Intervention
Innovation
มี
ความสุข
Information
งาน
สาเร็จ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และพระราชดาริ
พ ัฒนาระบบเฝ้าระว ังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
้ ในโรงพยาบาล
ควบคุมโรคติดเขือ
ว ัยเด็ก : ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ว ัยเรียน : ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ
ว ัยรุน
่
: ข ับเคลือ
่ นงานด้านควบคุมเครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอล์และการบริโภคยาสูบ
7. ว ัยทางาน : ป้องก ันควบคุมโรคไม่ตด
ิ ต่อ
้ ร ังและอุบ ัติเหตุ
เรือ
ี่ งต่อโรคจากการ
8. ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
ี และสงิ่ แวดล้อม
ประกอบอาชพ
้ ร ัง :
9. ป้องก ันควบคุมโรคติดต่อเรือ
์ ละว ัณโรค
เอดสแ
ี น ควบคุมโรคใน
10.ระบบสุขภาพ อาเซย
ประชากรข้ามชาติ
11.สน ับสนุนการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคสว่ น (Multi-sectoral cooperation)
ี
12.ความมนคงด้
่ั
านว ัคซน
13.แผนและการพ ัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กรมควบคุมโรค (HRP/HRD/PMS)
14.ระบบบริหารจ ัดการบนหล ักธรรมาภิบาล
15.พ ัฒนาวิชาการและการวิจ ัย
18

similar documents