แนวทางการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรค - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3

Report
1
แนวทางการพ ัฒนางานป้องก ันควบคุมโรค
ของกรมควบคุมโรค
เสนอต่อ
ร ัฐมนตรีวา
่ การกระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ.ร ัชตะ ร ัชตะนาวิน) และ
ั ์ ชุณหร ัศมิ)์
่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.สมศกดิ
ร ัฐมนตรีชว
พร้อมด้วยคณะ
ในโอกาสตรวจเยีย
่ มกรมควบคุมโรค
ว ันที่ 29 ก ันยายน 2557 เวลา 10.30 – 12.30 น.
ั้ 1 กรมควบคุมโรค
ณ ห้องประชุมประเมินจ ันทวิมล อาคาร 1 ชน
ั ัศน์กรมควบุคมโรค
วิสยท
ั้ าระด ับนานาชาติ ทีส
ั
ื่ ถือและไว้วางใจ
เป็นองค์กรชนน
่ งคมเช
อ
เพือ
่ ปกป้องประชาชนจากโรคและภ ัยสุขภาพ
ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563
ยุทธ
ศาสตร์
พ ัฒนา
ร่วมมือก ับ
เครือข่าย
ภาคีภายใน
และ
นานาชาติ
พ ัฒนาเป็น
ศูนย์กลางนโยบาย
มาตรการ
นว ัตกรรม ข้อมูล
อ้างอิง และ
มาตรฐานวิชาการ
ื่ สาร
สอ
สาธารณะ
ั ันธ์
ประชาสมพ
ทวถึ
่ ั ง ได้ผล
เตรียมพร้อม
ตอบโต้
สถานการณ์
ฉุกเฉิน ภ ัยพิบ ัติ
อย่างรวดเร็ว
การติดตามและประเมินผล
บริหารจ ัดการและพ ัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ค่านิยม
องค์การ
I
SMART
Integrity
Service
mind
Mastery/
Expertise
Achievemt
motivation
Relationship
Teamwork
2
กรมควบคุมโรค
กลุ่มคุม้ ครองจริยธรรม
ศูนย์พฒ
ั นากฎหมาย
สานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
สานักสือ่ สารความเสีย่ งและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สานักจัดการความรู้
สานักวัณโรค
กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
สานักงานเลขานุการกรม
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้ าที่
สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
ศูนย์อานวยการบริหารจัดการปญั หา
เอดส์แห่งชาติ
สานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
กองคลัง
กองแผนงาน
สานักงานคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
สานักโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่
สานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ศูนย์สารสนเทศ
สถาบันราชประชาสมาสัย
สานักโรคจากการประกอบอาชีพ
รวมทัง้ สิ้ น 6,024 อัตรา ประกอบด้วย
ข้าราชการ
3,170 อัตรา
ลูกจ้างประจา 1,971 อัตรา
พนักงานราชการ 883 อัตรา
สานักโรคไม่ติดต่อ
สานักระบาดวิ ทยา
สานักโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์
สถาบันบาราศนราดูร
สานักโรคติ ดต่อทัวไป
่
สคร. 1 - 12
สานักโรคติ ดต่อนาโดยแมลง
= สายการบังคับบัญชาขึน
้ ตรงต่ออธิ บดี
= หน่ วยงานตามโครงสร้าง
= หน่ วยงานที่ จด
ั ตัง้ ขึน้ เป็ นการภายใน
ข้อมูล : กองการเจ้าหน้ าที่ ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2557
3
ทิศทางการพ ัฒนางานป้องก ันควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค ปี 2558
ื่ มน
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
เพือ
่ สร้างความเชอ
่ ั ในประสท
การป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพของประเทศ
ิ ธิภาพและพัฒนาสูค
่ วามยั่งยืนด ้านควบคุมโรคของประเทศ
ยกระดับประสท
•
•
•
•
•
Surveillance system, EOC, SRRT
COE => BDI/Rajpracha Institute/Regional Disease Control Office
Vaccine Security
HRP/HRD/PMS
Global Health /ASEAN/ITC/IRC
ขับเคลือ
่ นงานป้ องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
•
•
•
•
Acute CD => DHF/EPI/HFM /Food poisoning
Chronic CD => TB/AIDS/Leprosy
NCD & Injury, incl. Alcohol & Tobacco
Env-Occ => Agriculture Sector
Multi-sectoral Collaboration
•
•
•
•
Health in all policies (HIAP)
One health => EID, Zoonosis
DHS/DC
Community
4
SRRT
( Public Health lab)
Regional Disease Control
Excellence Center
Environmental
Medicine
Agriculture/ Industry
Occupational Health
DC System
Infectious diseases
Vaccine Security
Point of entry /Border Health /Migrant
Special Setting/Pop
EOC
Surveillance
ิ ธิภาพและพ ัฒนาสูค
่ วามยง่ ั ยืน
ยกระด ับประสท
ด้านควบคุมโรคของประเทศ 2558-2562
ระบบ
ควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
ของประเทศ
Excellence Center
Infrastructure / Equipment + Lab / MIS
Manpower / HRD / ITC /R & D
5
24 เป้าหมายงานควบคุมป้องก ันโรค
ข้อมูล ณ 4 ก.ค และ 22 ส.ค. 2557
ี (ณ 22 ส.ค. 2557)
1. โรคติดต่อทีป
่ ้ องก ันได้ดว้ ยว ัคซน
-
Poliomyelitis
ื้ โอลิโอชนิดก่อโรค
- ปี พ.ศ. 2558 - ไม่มผ
ี ู ้ป่ วยจากโปลิโอจากเชอ
(รักษา Polio Free Status)
-
Measles
- ปี พ.ศ. 2558 - 3.5 ราย ต่อแสนประชากร (2,250 ราย)
-
Diphtheria
- ปี พ.ศ. 2558 - 0.015 ราย ต่อแสนประชากร (10 ราย)
-
Pertussis
- ปี พ.ศ. 2558 - 0.08 ราย ต่อแสนประชากร (50 ราย)
-
Tetanus neonatorum
ี
- ปี พ.ศ. 2558 - มีผู ้ป่ วยบาดทะยักในทารกแรกเกิดน ้อยกว่า 1 รายต่อพันการเกิดมีชพ
รายจังหวัด
-
JE
- ปี พ.ศ. 2558 - 0.15 ราย ต่อแสนประชากร (90 ราย)
-
Hepatitis B
- ปี พ.ศ. 2558 - เด็กตา่ กว่า 5 ปี เป็ นพาหะตับอักเสบไม่เกินร ้อยละ 0.25 (10,000 ราย)
2. โรคติดต่อสาค ัญอืน
่ ๆ
-
้
Filariasis (โรคเท ้าชาง)
- ปี พ.ศ. 2558 อัตราไมโครฟิ ลาเรียในเลือดในเด็กอายุ 6-7 ปี ในพืน
้ ทีแ
่ หล่งโรค
ไม่เกินร ้อยละ 1
-
Rabies (โรคพิษสุนัขบ ้า)
ี ชวี ต
- ปี 2563 กาจัด ต ้องไม่พบผู ้เสย
ิ ด ้วยโรคพิษสุนัขบ ้าภายในปี 2560
-
Leprosy (โรคเรือ
้ น)
- ปี 2563 ลดผู ้ป่ วยใหม่ให ้น ้อยกว่า 100 ราย
-
Malaria
- ปี 2561 ผู ้ป่ วยมาลาเลียไม่เกิน 12,957 ราย
6
24 เป้าหมายงานควบคุมป้องก ันโรค
-
AIDS
-
TB
-
โรคพยาธิใบไม ้ตับ
ข้อมูล ณ 4 ก.ค. 2557
ื้ และผู ้ใหญ่ตด
ื้ ใหม่
- ปี 2573 ยุตป
ิ ั ญหาเอดส ์ คือ ไม่มเี ด็กคลอดมาติดเชอ
ิ เชอ
ไม่เกินปี ละ 1,000 ราย
- ปี 2562 ลดผู ้ป่ วยให ้เหลือน ้อยกว่า 60,000 รายต่อปี
(ลดลงร ้อยละ 25 เมือ
่ เทียบกับการคาดการณ์ของ WHO ปี 2555)
- ปี 2564 ความชุกของโรคพยาธิใบไม ้ตับให ้เหลือไม่เกิน ร ้อยละ 5
3. โรคไม่ตด
ิ ต่อ
-
อุบต
ั เิ หตุจราจร
- ปี 2563 ควบคุม อัตราตายลดลง 50% จากปี 2554
-
NCD
- ปี 2563 ควบคุม อัตราการตายลดลง 25% จากปี 2553(4 โรค – เบาหวาน,
หลอดเลือดหัวใจ, มะเร็ง, ปอดเรือ
้ รัง)
ี่ ง
4. ควบคุมปัจจ ัยเสย
-
แอลกอฮอล์
-
ยาสูบ
-
ความดันโลหิตสูง
- ปี 2563 ความชุกของการบริโภคยาสูบของประชากรไทย อายุ 15 ปี ขน
ึ้ ไป
ลดลงเหลือร ้อยละ 16
- ปี 2563 ลดผู ้ป่ วยลง (ความชุก) ร ้อยละ 30 เทียบกับปี 2553
-
เบาหวาน
- ปี 2563 ผู ้ป่ วยเท่ากับปี 2553 (ไม่เพิม
่ ขึน
้ )
-
ความอ ้วน (Obesity)
- ปี 2563 ผู ้ป่ วยเท่ากับปี 2553 (ไม่เพิม
่ ขึน
้ )
-
การบริโภคเกลือ
- ปี 2563 การบริโภคเกลือลดลงร ้อยละ 30 เทียบกับปี 2553
-
การไม่ออกกาลังกาย
- ปี 2563 ลดลงร ้อยละ 10 เทียบกับปี 2553
- ปี 2568 ลดนักดืม
่ ลง 2.6 ล ้านคน (ให ้เหลือ 17.8 ล ้านคน)
5. Env-Occ
-
สารเคมีในเกษตรกร
7
ั รูพช
- ปี 2561 สารกาจัดศต
ื ในเกษตรกรทีเ่ กินมาตรฐาน ลดลงร ้อยละ 10 เทียบปี 2556
DDC Policy 2015
GOAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
งาน
สาเร็จ
มี
ความสุข
สร้างคน
สร้างระบบ
3ส
5I
8
15
โครงการ
สาค ัญ
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และพระราชดาริ
พ ัฒนาระบบเฝ้าระว ังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
้ ในโรงพยาบาล
ควบคุมโรคติดเขือ
ว ัยเด็ก : ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ว ัยเรียน : ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ
ว ัยรุน
่
: ข ับเคลือ
่ นงานด้านควบคุมเครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอล์และการบริโภคยาสูบ
7. ว ัยทางาน : ป้องก ันควบคุมโรคไม่ตด
ิ ต่อ
้ ร ังและอุบ ัติเหตุ
เรือ
ี่ งต่อโรคจากการ
8. ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
ี และสงิ่ แวดล้อม
ประกอบอาชพ
์ ละ
้ ร ัง : เอดสแ
9. ป้องก ันควบคุมโรคติดต่อเรือ
ว ัณโรค
ี น ควบคุมโรคใน
10.ระบบสุขภาพ อาเซย
ประชากรข้ามชาติ
11.สน ับสนุนการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคสว่ น (Multi-sectoral cooperation)
ี
12.ความมนคงด้
่ั
านว ัคซน
13.แผนและการพ ัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กรมควบคุมโรค (HRP/HRD/PMS)
14.ระบบบริหารจ ัดการบนหล ักธรรมาภิบาล
15.พ ัฒนาวิชาการและการวิจ ัย
กรอบงาน และงบดาเนินงาน (897.4439 ลบ) กรมควบคุมโรค ปี 2558
15 โครงการหลัก
สอดคล้องนโยบาย
ทิศทาง ตาม
5 หน้าที่
11 บทบาท NHA
KPI
กระทรวง
477.35 ลบ. (53.18%)
การจ ัดสรร
งบประมาณ
(3R)
ยุทธศาสตร์บร
ู ณาการ สธ
5 กลุม
่ วัย/ ระบบบริการ/ ระบบควบคุมโรค/สงิ่ แวดล ้อม
Better Service / ASEAN /โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
จุดเน้นกรมฯ
โรคและภ ัยตามจุดเน้น
420.0976 ลบ (46.81%)
้ ฐาน
ระบบเฝ้าระว ังพืน
และการบริหารจ ัดการ
*หมายเหตุ : ค่ายาและขัน
้ ตา่ 609.1711 ลบ
งานตาม function กรมฯ
ระบบเฝ้าระว ัง/R&D/HRD&HRM
* ข ้อมูล ณ 18 ก.ย. 57
9
ั
ี ในประเทศไทย
สญญานการกล
ับมาของโรคติดต่อทีป
่ ้ องก ันได้ดว้ ยว ัคซน
่ โรคคอตีบ โรคห ัด
เชน
100
80
60
40
ปัญหาทีต
่ อ
้ งรีบแก้ไข
ี ครอบคลุมไม่ทว่ ั ถึง โดยเฉพาะประชาชน
• ว ัคซน
ในถิน
่ ทุรก ันดาร
คอตีบ ชุมชนแออ ัดและชายแดนภาคใต้
ี่ งทีโ่ รคจะระบาด
กลุม
่ เสย
• โรคคอตีบเริม
่ กล ับมาระบาด
100
ห•ัด โรคห ัดย ังระบาดเป็นระยะ
80
60
่ นใหญ่พบในเด็กเล็ ก 0-7
สว
ปี (44%)
40
20
20
0
0
อ ัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
ี แสนคน
อ ัตราป่วยต่อเด็กเกิดมีชพ
ี (%)
ความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ทีม
่ า: สาน ักโรคติดต่อทว่ ั ไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
10
โครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2557-2558
ี
สารวจการได้ร ับว ัคซน
ี่ งและเร่งร ัด
ในกลุม
่ เสย
เพิม
่ ความครอบคลุม
ในกลุม
่ ทีม
่ ป
ี ญ
ั หา
ี ป้องก ันโรคห ัด
ให้ว ัคซน
ในเด็ก อายุ 2 ½ - 7 ปี
ี ป้องก ัน
รณรงค์ให้ว ัคซน
โรคคอตีบในผูใ้ หญ่
อายุ 20-50 ปี
ทว่ ั ประเทศ
ี โปลิโอ
รณรงค์ให้ว ัคซน
ในจ ังหว ัดชายแดน
ภาคใต้
11
พ ัฒนาระบบเฝ้าระว ัง ป้องก ันควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ตรวจจ ับเร็ ว ตอบโต้ท ัน ป้องก ันได้
ระบบเฝ้าระว ัง
บูรณาการระบบเฝ้ าระวัง
โรค (5 ระบบ 5 มิต)ิ
พัฒนาเจ ้าหน ้าทีท
่ ก
ุ ระดับ
สามารถจัดการระบบเฝ้ า
ระวังได ้
ั
ศกยภาพที
ม SRRT
มาตรฐานกฎอนาม ัย
ระหว่างประเทศ
ตรวจจ ับเร็ว
ตอบโต้ท ัน
ระบบควบคุมโรคและภ ัย
 SRRT สามารถดาเนินการเฝ้ าระวัง
ป้ องกันควบคุมโรคได ้ ครบวงจร
ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
มีระบบข ้อมูล Real time
พัฒนาศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารตอบโต ้ภาวะ
ฉุกเฉิน
พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัตก
ิ าร
้ ที่
ควบคุมโรคและภ ัยในพืน
และกลุม
่ เป้าหมายพิเศษ
่ งทางเข้าออก
ชอ
่ ง
ระบบเฝ้ าระวังชอ
ทางเข ้าออก
ระบบบริหารจัดการ
สมรรถนะ
สุขภาวะชายแดน
พัฒนาสุขภาวะชายแดนตาม
กรอบกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ
ประชากรต่างด้าว
พัฒนาระบบมูลประชากรต่างด ้าว
จัดให ้ประชากรต่างด ้าวเข ้าถึง
บริการป้ องกันควบคุมโรคขัน
้
พืน
้ ฐาน
12
การป้องกันควบคุมโรคในกลุมวั
่ ย
detect
เรียน - วัยรุน
่
response
prevent
ลดเหตุการณ์
ระบาด
โรคมือ เท ้า ปาก
ลดเหตุการณ์
ระบาด
อาหารเป็ นพิษ
ลดอัตราป่ วย/ตาย
ไข ้เลือดออก
13
ระดับประเทศ/เขต
M & E ปี 2558
ยุทธศาสตร์กลุม
่ วัยทางาน
ผลล ัพธ์ทางสุขภาพ
(ลดป่วย ลดตาย)
รายงานผูป
้ ่ วย และมรณบ ัตร
ี่ ง/ปัจจ ัยเสย
ี่ ง
พฤติกรรมเสย
BRFSS / IS
ระด ับเขตสุขภาพ
ติดตามผลลัพธ์
การดาเนินงาน
- NCD เหล ้า บุหรี่
- อุบต
ั เิ หตุ
- En-occ
คณะผู ้ประเมินภายนอก
(External Audit)
คณะทางาน M&E (12เขต)
(Internal Audit)
การประเมินแบบ
มีสว่ นร่วม
SIIIM
คลินก
ิ NCD คุณภาพ
กรมควบคุมโรค
-สถานบริการสธ. ประเมินตนเอง
-สคร. + จังหวัด ประเมินรับรอง
ตาบลจัดการสุขภาพ
กรม สบส.
ประเมิน 5 ระดับ คือ ระดับพืน
้ ฐาน
พัฒนา ดี ดีมาก และดีเยีย
่ ม 14
ระด ับ
จ ังหว ัด
ี่ งสารกาจัดศต
ั รูพช
การป้ องกันควบคุมปั จจัยเสย
ื ในเกษตรกร
สถานการณ์
Gap
มาตรการทีส
่ าค ัญ
้
1. คนไทยใชสารก
าจัด
ั รูพช
ศต
ื เฉลีย
่ คนละ 2.6
กก. ต่อปี และมีแนวโน ้ม
ทีเ่ พิม
่ ขึน
้
 ขาดการทางานร่วมกัน
ในการแก ้ไขปั ญหาการ
้
ั รูพช
ใชสารก
าจัดศต
ื ใน
ทุกระดับ
 สร ้างภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับทุกภาคสว่ น
 สง่ เสริมให ้ท ้องถิน
่ มีแก ้ไข
ั รูพช
ปั ญหาสารกาจัดศต
ื
2. เกษตรกรมากกว่าร ้อยละ  เกษตรกรขาดความรู ้
50 มีพฤติกรรมการใช ้
ความเข ้าใจ รวมทัง้
ั รูพช
สารกาจัดศต
ื ทีไ่ ม่
การปฏิบต
ั ใิ นการใช ้
ั รู
ปลอดภัย
สารกาจัดศต
ี่ ง
3. การคัดกรองความเสย
ั รูพช
สารกาจัดศต
ื ระดับ
ไม่ปลอดภัยในเกษตรกร
มีแนวโน ้มทีเ่ พิม
่ ขึน
้
ปี 40 = ร ้อยละ15.9
ปี 56 = ร ้อยละ 30.3
ี่ วชาญด ้าน
 สร ้าง อสม เชย
อาชวี อนามัย
ั รูพช
(สารกาจัดศต
ื )
 การปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม
 การตรวจคัดกรองความ  จัดบริการคลินก
ิ สุขภาพ
ี่ งยังไม่ครอบคลุม
เสย
เกษตรกรใน รพสต.
และเกษตรกรยังไม่ได ้
รับการดูแลทีม
่ ี
มาตรฐาน
15
กรอบแนวคิดหลักแผนงาน เพือ่ ยุติปัญหาเอดส์
ติ
ไ
ต จ
์
ฎิ ติ
Recruit
ัก
ห า ง รการ งกั
90% (551,250)
ของประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง
Test
รั การ ร ล
90% (551,250)
ง ร ากรกล ง ง
Treat
างา า
รั
82,194
85% (351,098)
66% ของผู้ติด
เชื้อฯ รายใหม่
อยู่ใน 33
จังหวัด
16
Retain
คง
ร
รการ
90% (496,125)
ของประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่ อยู่
กับเชื้อและไม่อยู่กบั เชื้อเอชไอวี
วัณโรค
สถานการณ์ GAP ภาพรวม
 จานวนผูป
้ ่ วยสูงเป็น 1 ใน Top 22 ของโลก
 อ ัตราตายระหว่างร ักษา 7% (ทุก 15 คน มี
ี ชวี ต
เสย
ิ 1 คน) และในกลุม
่ TB/HIV อ ัตรา
ี ชวี ต
ตาย 13-14% (ทุก 7 คน มีเสย
ิ 1 คน)
 คาดประมาณป่วยว ัณโรค 80,000 รายต่อปี
้ ทะเบียนร ักษา 60,000 รายต่อปี
ขึน
้
 AEC เพิม
่ โอกาสการระบาดของว ัณโรคสูงขึน
ผลล ัพธ์ ตามมาตรการสาค ัญ
 ผูป
้ ่ วยว ัณโรคทีต
่ รวจพบและร ักษาในปี 2558
้ เทียบก ับปี 2557 (ร้อยละ 3)
เพิม
่ ขึน
ั ตรว ัณโรค สคร.
 พ ัฒนาห้องปฏิบ ัติการชนสู
ื้ และทดสอบความไวต่อยา
ด้านการเพาะเชอ
และการทดสอบทางอณู ชวี โมเลกุล (12 แห่ง)
 โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานคุณภาพการดูแล
ร ักษาว ัณโรค (H-QTBC)” (ร้อยละ 75)
ค้นหาเชงิ รุก
ี่ เป้าหมาย”
“กลุม
่ เสย
L
A
ค้นให้
พบ
ตาย
น้อยกว่า5
ขาดยา
เป็น0
พ ัฒนามาตรฐาน
ั ตรว ัณโรค”
“ห้องปฏิบ ัติการชนสู
พ ัฒนาคุณภาพ
“ระบบบริการดูแลร ักษาว ัณโรค”
จบด้วย
หาย
17
หล ักการและแนวคิด
้ ทีค
พืน
่ วบคุมโรคเข้มแข็งและยง่ ั ยืน
ประเทศควบคุมโรค
เข้มแข็ง
ความร่วมมือ
จากภาคี
ระบบงาน
ระบาดวิทยา
คุณล ักษณะทีส
่ ะท้อน
ความเข้มแข็งและยงยื
่ั น
มีแผน&ผลงาน
ควบคุมโรคที่
เป็นปัญหา
การระดม
ทร ัพยากรมา
ดาเนินการ
บทบาทกรมควบคุมโรค
จ ังหว ัดควบคุมโรค
เข้มแข็ง
อาเภอควบคุมโรค
เข้มแข็ง
ตาบลควบคุมโรค
เข้มแข็ง
ลดโรคและ
ภ ัยสุขภาพ
ี้ ั ญหา
ประสาน สนั บสนุน กระตุ ้น ชป
สร ้างแรงจูงใจ แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
18
Vaccine security
Procurement
Development
Current vaccines in EPI
program and vaccines
for control the outbreak
New vaccines/routine
vaccines in the
development pipeline
Ensure adequate
vaccine supply to the
immunization service
unit
WG
Effective vaccine
management among
stakeholders
M&E sys
Stockpiling
Ensure quality in
all the tract of
vaccine
management
Study and
select/prioritize
some vaccines
that is feasible to
be domestically
produced.
•
•
Promote
vaccine R&D
and
production
Strengthen
NRA
HIV vaccine
development
Long term
19
HRP/HRD
20
• ศูนย์ราคากลาง online
• ระบบควบคุมภายใน
• ระบบตรวจสอบภายใน
• เครือข่ายพ ัสดุ
• หล ักเกณฑ์การแต่งตงโยกย้
ั้
ายที่
โปร่งใส เป็นธรรม
• ระบบประเมินผูบ
้ ริหาร
ั ัดจ ัดให้ม ี
• ให้ทก
ุ หน่วยงานในสงก
่ เสริมค่านิยมหล ักของ
กิจกรรมสง
กรมควบคุมโรค และ 12 ค่านิยม
หล ักของคนไทย
21
ผลงานทีค
่ าดหวัง ในระยะ 3 เดือน
•
•
•
•
•
•
ี dT ปิ ด gap ภาคอิสาน
ให ้วัคซน
EOC ตอบสนองต่อการระบาดของ Ebola, MERS-CoV
Increase access to ARV treatment (any CD4)
รายงานการพยากรณ์โรคไข ้เลือดออก
ร่างพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. ....
แผนการลงทุนของกรมควบคุมโรค
22
ผลงานทีค
่ าดหวัง ในระยะ 1 ปี
พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.....
ระบบเฝ้ าระวังโรคทีส
่ าคัญ 5 ระบบ 5 มิต ิ
EOC for CD, Env. Occ
Bridge the gap dT & MR ทั่วประเทศตาม
เป้ าหมาย
ี่ งต่อพิษสารกาจัดศต
ั รูพช
• เกษตรกรเสย
ื ไม่เกิน
ร ้อยละ 30
•
•
•
•
23
สงิ่ ทีต
่ อ
้ งการสน ับสนุนเพิม
่ เติม
เพือ
่ ข ับเคลือ
่ นงานป้องก ันควบคุมโรค
ิ ธิภาพและพัฒนาสู่
1. แผนการลงทุนเพือ
่ ยกระดับประสท
ความยั่ ง ยืน ด ้านการควบคุ ม โรคของประเทศ พ.ศ.
2558-2562
2. กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการป้ องกันควบคุมโรค
3. การยุตป
ิ ั ญหาเอดส ์
4. การจัดการโรคไม่ตด
ิ ต่อเรือ
้ รังอย่างเป็ นระบบ
ี
5. ความมั่นคงด ้านวัคซน
24
25
อภิปราย แลกเปลีย
่ น และให้ขอ
้ เสนอแนะ
26

similar documents