Działania w zakresie poprawy brd na sieci dróg powiatowych

Report
Działania w zakresie
poprawy brd na sieci
dróg powiatowych
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Strzyżów, 6.III.2012 r.
Krzysztof Piękoś
UKŁAD KOMUNIKACYJNY POWIATU
-stanowią:
-odc. DK Nr 9 Radom–Rzeszów–Barwinek /25,479 km
-6 odc. DW: / 62,446 km
•Nr 884 Domaradz-Dynów
•Nr 986 Tuszyma–Ropczyce-Wiśniowa
•Nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce
•Nr 989 Strzyżów–Lutcza
•Nr 990 Twierdza-Krosno
•Nr 991 Lutcza-Krosno
-36 odc. DP / 202, 1 km
- Linia kolejowa nr 106 Rzeszów – Jasło
Długość dróg powiatowych w odniesieniu do długości
dróg wyższych kategorii [km]
DK
202,116 (69,7%)
DW
DP
25,479
(8,8%)
62,446
(21,5%)
Ustawa o drogach publicznych nakłada obowiązki
w odniesieniu do brd są to:
Art. 20. Do zarządcy drogi należy w szczególności:
• 4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów
inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych
z drogą, (…);
• 10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów
inżynierskich (…), ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan
bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• 11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i
zabezpieczających;
• 12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
• 14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów
inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii,
gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
• 16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz
krzewów;
Działania poprawiające brd
 Przebudowa dróg i obiektów mostowych,
 Poprawa brd poprzez budowę chodników
(w tym bezpośrednio przy szkołach i budynkach uż. publ.: Zawadka, Grodzisko,
Gogołów, Frysztak, Konieczkowa, Nowa Wieś, Różanka, Niewodna, Pstrągowa)
wraz z wygrodzeniami łańcuchowymi,
 Przebudowa skrzyżowań (Wiśniowa, Kobyle, )
Przejścia dla pieszych (z 7 do 21 szt.),
 Modernizacja i budowa zatok autobusowych (44 szt.),
 Wymiana znaków drogowych (2009-2011): ponad 800 szt. oraz
montaż luster drogowych,
 Wycinka drzew i zakrzaczeń,
 Objazdy dróg i kontrola stanu technicznego (w szczególności
oznakowania przejazdów kolejowych, obiektów mostowych),
 Współdziałanie ze służbami w zakresie usuwania skutków klęsk
żywiołowych,
 Bieżąca naprawa uszkodzeń zaistniałych w infrastrukturze
komunikacyjnej
SKRZYŻOWANIA DP Z LINIĄ KOLEJOWĄ
ogółem: 7 przejazdów, w tym 3 z zaporami
i 4 niestrzeżone
Kampania społeczna Bezpieczny
przejazd „Zatrzymaj się i żyj”
PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW
• Przebudowa i modernizacja ponad 160 km dróg
do przebudowy i odbudowy ok. 25 km;
(w tym odcinki zagrożone osuwiskami)
• Liczba mostów ogółem: 57 szt.
• Na koniec 2011 r., obiekty przebudowane i
wyremontowane: 32 szt.
• Obiekty wymagające przebudowy: 11 szt.
• Plan na 2012 r.: 3 szt.
Wnioski
• Kontynuacja przebudowy dróg z uwzględnieniem
elementów poprawy brd (chodniki, zatoki autobusowe,
oznakowanie pionowe i poziome, urz. brd),
• Przebudowa mostów – podniesienie nośności,
• Eliminacja miejsc stwarzających zagrożenie,
• Dalsza sukcesywna wymiana i uzupełnianie oznakowania
pionowego i poziomego ,
• Montaż barier energochłonnych ,
• Wycinka drzew,
DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ

similar documents