иргэний нисэхийн салбарын шинэчлэл 2013 зөвлөгөөн

Report
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН
САЛБАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ
2013 ЗӨВЛӨГӨӨН
Хувийн хэвшлийн нисэх буудлуудыг
төлөөлж М.Мэнбаяр
“Эй Си Эйч Сервисес” ХХК-ийн Захирал
Цахим шуудан: [email protected]
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН СИСТЕМИЙН ХУВИЙН
ХЭВШЛИЙН НИСЭХ БУУДЛУУД
 ОВООТ НИСЭХ БУУДАЛ
 ТАВАН ТОЛГОЙ НИСЭХ БУУДАЛ
 ХАНБУМБАТ НИСЭХ БУУДАЛ
“ОВООТ” НИСЭХ БУУДЛЫН ЗОРЧИГЧ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГА
“ОВООТ” НИСЭХ БУУДЛЫН ХӨӨРӨХ
БУУХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ ЗУРВАС
“ОВООТ” НИСЭХ БУУДЛЫН ХОЛБОО
НАВИГАЦИ, ЦАГ УУРЫН АЖИГЛАЧТЫН
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД
 Хэт богино долгионы радиостанц Т6ТР,
 Богино долгионы радиостанц Роднишварц,
 Бичлэгийн магнитафон,
 МИЛОС 520 цаг уурын станц
 Гал эсэргүүцэх машин, багийн хамт






аэродромын цэвэрлэгээний машин,
барьцалт хэмжих тоног төхөөрөмж
шувуу үргээгч төхөөрөмж,
аюулгүй байдлыг үзлэг шалгалтын Фискан X-ray төхөөрөмж,
газрын тэжээл, АПА.
цахилгааны нөөц дизель генератор.
“ТАВАН ТОЛГОЙ” НИСЭХ БУУДАЛ





Зорчигч үйлчилгээний барилга,
ХБШ Зурвастай,
Хэт богино долгионы радиостанц ICOM 110A,
Богино долгионы радиостанц ICOM,
Бичлэгийн магнитафон,
 AWS 330 цаг уурын станц
 Гал эсэргүүцэх машин, багийн хамт
 аюулгүй байдлыг үзлэг шалгалтын X-ray төхөөрөмж,
 газрын тэжээл, АПА.
 цахилгааны нөөц дизель генератор.
“ ХАНБУМБАТ ” НИСЭХ БУУДЛЫН
ЗОРЧИГЧ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГА
 Boeing 737-800
 Зорчигч үйлчилгээний барилга цагт 320
зорчигч үйлчлэх боломжтой,
 3250 х 45м Бетон хучилттай Зурвастай,
 гэрэл суутын системээр тоноглогдсон
 4С ангиллын аэродром
“ ХАНБУМБАТ ” НИСЭХ БУУДЛЫН
ЗОРЧИГЧ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГА
“ ХАНБУМБАТ ” НИСЭХ БУУДЛЫН
ЗОРЧИГЧ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГА
“ ХАНБУМБАТ ” НИСЭХ БУУДЛЫН
НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨН УДИРДАХ
ЦАМХАГ
1-р давхарт
Инженер техникийн ажилчидын болон техникийн өрөө
2-р давхарт
Тоног төхөөрөмжийн өрөө
3-р давхарт
Нисэхийн удирдлагийн хяналтын өрөө
“ ХАНБУМБАТ ” НИСЭХ БУУДЛЫН ГАЛЫН
МАШИН БОЛОН ГАЗРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
МАШИН МЕХАНИЗМЫН ГАРАЖ
“ ХАНБУМБАТ ” НИСЭХ БУУДЛЫН
ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН СИСТЕМ
НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТ
КАМЕРЫН ХЯНАЛТЫН
СИСТЕМ
Зорчигч
үйлчилгээний
барилга
Нислэгийн
хөдөлгөөний
удирдлагын цамхаг
11
5
Зорчигч үйлчилгээний
барилга
Нислэгийн
хөдөлгөөний
удирдлагын цамхаг
13
3
НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТ
НЭВТРЭХ СИСТЕМ
Зорчигч үйлчилгээний
барилга
6
Нислэгийн хөдөлгөөний
удирдлагын цамхаг
3
НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТ
ҮЗЛЭГИЙН ТОНОГ
ТӨХӨӨРӨМЖ Зорчигчийн гар тээшний
үзлэг хийх Hi-Scan 6040i
Метал илрүүлэгч хаалга
HIPE Multizone
Зорчигчийн ачаа тээшний
үзлэг хийх Hi-Scan 5180i
ЗОРЧИГЧ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
БҮРТГЭЛ, АЧАА ТЭЭШНИЙ
СИСТЕМ
“ ХАНБУМБАТ ” НИСЭХ БУУДЛЫН
ХХБЗ-НЫ БЕТОН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ
“ ХАНБУМБАТ ” НИСЭХ БУУДЛЫН
ХХБЗ-НЫ БЕТОН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ
“ ХАНБУМБАТ ” НИСЭХ БУУДЛЫН
ХХБЗ-НЫ БЕТОН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ
“ ХАНБУМБАТ ” НИСЭХ БУУДЛЫН
ХХБЗ-НЫ БЕТОН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН СИСТЕМ







Ойртолтын гэрлийн энгийн систем
PAPI
Хөөрөх/Буух зурвасны хажуугийн хязгаарын гэрэл
Хөөрөх/Буух зурвасны босгоны/ төгсгөлийн гэрэл
Явгалах замын хязгаарын гэрэл
Агаарын хөлгийн эргэх талбайн хязгаарын гэрэл
Перроны хязгаарын гэрэл








Аэродромын маяк
Перроны гэрэлтүүлэг
Хөөрөх/Буух зурвасны босго/ төгсгөлийг заах гэрэл
Явгалах замыг нэрлэх тэмдэгт
Хөөрөх/Буух зурвасны дугаарыг заасан зааварлах тэмдэгт
Гэрэлтүүлэгтэй салхины чиглэл заагч
Нөөц тэжээлийн эх үүсвэр – дизель генератор
Гэрэл суултын системийн автомат алсын удирдлага
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
Шинээр суурилагдаж буй тоног төхөөрөмж
Хэт богино долгионы холбооны
радиостанц - Park Air Electronics
Northrop Grumman T6TR
Цаг уурын ажиглалтын автомат станц – MILOS 520
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН СИСТЕМИЙН ХУВИЙН
ХЭВШЛИЙН НИСЭХ БУУДЛУУД
Хувийн хэвшлийн нисэх буудлууд дээр үзүүлж буй үйлчилгээ
 нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээ
 аэродромын үйл ажиллагаа
 аюулгүй байдлын үзлэг шалгалт
 цаг уурын бодит ажиглалт




холбоо навигацийн үйлчилгээ
газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдал
гэрэл суултын системийн бэлэн байдал
гал унтраах, авран туслах үйл ажиллагааны бэлэн байдал
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН СИСТЕМИЙН ХУВИЙН
ХЭВШЛИЙН НИСЭХ БУУДЛУУД
Монгол Улсын Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр болон
Иргэний нисэхийн салбарын хөгжлийн бодлогын бичиг
баримтанд дурьдсанаар хувийн хэвшлийг дэмжих, хувийн
хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд хувийн
хэвшлийн нисэх буудлуудын бие даансан үйл ажиллагааг
дэмжих, эрх зүйг боловсронгүй болгох.
 ИНД – 139
Аэродромын үйл ажиллагаа
 ИНД – 140
Аюулгүй байдлын үзлэг шалгалт
 ИНД – 171
Агаарын навигацийн үйлчилгээний байгууллага
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД
БАЯРЛАЛАА

similar documents