Cloud Computing, Ομάδα Γ

Report
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ
1η Εργασία
ΟΜΆΔΑ Γ
Βότσης Ευστάθιος
Γιαζιτσής Παντελής
Δημακόπουλος Θεόδωρος
Γκουτσίδης Νικόλαος
Σπαής Αλέξανδρος
Τάτσης Γεώργιος
Στεργιούλας Γεώργιος
Παζιάνας Παναγιώτης
Η ΝΕΦΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
ΠΕΡΊΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗΣ
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
Τι είναι το Cloud Computing;
Οφέλη της Νεφο-Πληροφορικής στην Εκπαίδευση
Εφαρμογή στην Εκπαίδευση
Μια Περίπτωση Χρήσης στη Β΄βάθμια Εκπαίδευση
Συμπεράσματα
Ένα Παράδειγμα
Τι είναι το Cloud Computing;
ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ CLOUD COMPUTING?
Η Νεφοπληροφορική είναι μια νέα προσέγγιση της
πληροφορικής,στην οποία οι πόροι παρέχονται ως
μία υπηρεσία μέσω του διαδικτύου και είναι
δυναμικά επεκτάσιμοι και συχνά εικονικοί.
ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ CLOUD COMPUTING?
Πρόσβαση στην τεχνολογία :
Με χαμηλό κόστος ( συχνά και δωρεάν )
 Δυνατότητα φιλοξενίας διαρκώς αυξανόμενου
περιεχομένου
 Εργαλεία επικοινωνίας & συνεργασίας

ΟΡΙΣΜΟΊ ΤΟΥ CLOUD COMPUTING
(WEISS 2007)
“εφαρμογές που παρέχονται μέσω του παγκόσμιου
ιστού (web-based applications)”
“πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους αντίστοιχα με
την παραδοσιακή χρήση πόρων (utility computing) ”
“περιγραφή της χρήσης κατανεμημένων ή μαζικά
παράλληλων υπολογιστών”
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΌΣ OΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ CLOUD COMPUTING
( ΈΚΘΕΣΗ ΤΗΣ GARTNER 2008 )
Cloud Computing είναι μια “υπηρεσία” με τη χρήση
του Διαδικτύου,σε πολλούς εξωτερικούς πελάτες.
CLOUD COMPUTING AS A SERVICE
CLOUD COMPUTING AS A SERVICE
Κατηγορίες “υπηρεσίας”:

SaaS (Software as a Service)
“Το λογισμικό ως υπηρεσία”


PaaS (Platform as a Service)
“Πλατφόρμα αναπτυξης λογισμικού”
IaaS (Infrastructure as a Service)
“Υποδομές ως υπηρεσία”
CLOUD COMPUTING AS A SERVICE
SaaS : Χαρακτηρίζει τις εφαρμογές που εξυπηρετούν ως μια
ενιαία λειτουργία και είναι προσπελάσιμες μέσω ενός πλοηγού
σελίδων.
PaaS: Προσφέρει υπολογιστικούς πόρους και επιπλέον μία
πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού.
IaaS: Αναφέρεται στην εκμετάλλευση σημαντικών
υπολογιστικών πόρων (αποθήκευση & επεξεργασία
δεδομένων).
CLOUD COMPUTING AS A SERVICE
ΟΦΈΛΗ & ΧΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ
Cloud computing σημαίνει μεγάλα κέντρα
δεδομένων, τα οποία προσφέρουν οικονομίες
κλίμακας, φθηνότερη υπολογιστική ισχύ και
κυρίως, την ευελιξία να πληρώνει κανείς μόνο
για ό,τι χρησιμοποιεί.
ΟΦΈΛΗ & ΧΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ
Μια διαδεδομένη άποψη είναι ότι τόσο χρήστες
όσο και προγραμματιστές έχουν τη
δυνατότητα να κάνουν περισσότερα με
λιγότερα: έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη
υπολογιστική ισχύ χωρίς να χρειάζεται να
επενδύσουν μεγάλα ποσά σε εξοπλισμό.
ΟΦΈΛΗ & ΧΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ
Υπηρεσίες πληροφορικής για ιδιώτες και
οργανισμούς φιλοξενούνται στο Διαδίκτυο και
έτσι δεν υπάρχει ανάγκη για τοπικούς server
στο χώρο τους.
Επιπλέον, επιχειρήσεις και οργανισμοί
αποφεύγουν την επένδυση και τη χρήση
επιπλέον εξοπλισμού για να καλύψουν
εποχιακές ανάγκες.
ΟΦΈΛΗ & ΧΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ
“Για τους περισσότερους οργανισμούς, η επένδυση
στο cloud computing θα έπρεπε να είναι αυτονόητη,
δεδομένης της δυνατότητάς του να ενισχύει την
καινοτομία και την ευελιξία σε επίπεδο IT, να μειώνει
τις κεφαλαιακές δαπάνες και να βοηθάει στην
παραγωγή εσόδων πολλαπλάσιων των αντίστοιχων
δαπανών”
John F. Gantz, chief research officer IDC
ΟΦΈΛΗ & ΧΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ

Πρόσφατη έρευνα της IDC έδειξε ότι το cloud
μπορεί να δημιουργήσει 14 εκατ. νέες θέσεις
εργασίας μέχρι το 2015.
ΟΦΈΛΗ & ΧΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ

Σύμφωνα με τα πορίσματα έρευνας της ΙΟΒΕ, εάν η
Ελλάδα καταφέρει να πετύχει την μετάβαση στο Cloud
Computing σε ορίζοντα πενταετίας, ενώ οι
ανταγωνιστές της ακολουθήσουν 10ετή μετάβαση, τότε
το συνολικό όφελος για την ελληνική οικονομία μπορεί
να φτάσει τα 21 δις. ευρώ, συμβάλλοντας επιπρόσθετα
στη δημιουργία 38.000 θέσεων εργασίας.
CLOUD COMPUTING ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας,καθώς και η
διαδικασία μάθησης σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης,απαιτούν όλα τα προαναφερθέντα
οφέλη του Cloud Computing.
Αν λάβουμε υπόψη και τους περιορισμένους
πόρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,η
νεφοπληροφορική φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική.
Οφέλη της Νεφο-Πληροφορικής στην
Εκπαίδευση
ΟΦΈΛΗ ΤΗΣ ΝΕΦΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Ο ρόλος της Νεφο-Πληροφορικής είναι να
μετατρέπει τους ακριβούς πόρους όπως
αποθηκευτικός χώρος και επεξεργαστική ισχύς σε
άμεσα διαθέσιμο και φθηνό αγαθό.
Γι αυτόν τον λόγο έχει γίνει ευρέως γνωστή σε
ιδιώτες και επιχειρήσεις. Οπότε τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα δεν θα μπορούσαν να αφήσουν αυτήν την
τεχνολογία ανεκμετάλλευτη.
ΟΦΈΛΗ ΤΗΣ ΝΕΦΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
O Bittman το 2008 είχε επισημάνει 3 επιπτώσεις
στην νεφοπληροφορική:
 Δωρεάν εναλλακτικές λύσεις για εκπαιδευτικούς
και μαθητές.
 Ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση μέσω
π.χ παγκόσμιου ιστού. Τα περιεχόμενα μπορούν
να εξελίσσονται και να είναι ευρέως διαθέσιμα. Η
εξέλιξη αυτή δίνει την δυνατότητα στον καθηγητή
να έχει περισσότερο χρόνο για να υποστηρίξει τον
μαθητή.
ΟΦΈΛΗ ΤΗΣ ΝΕΦΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

Καλύτερη συνεργατική μάθηση. Οι μαθητές
μπορούν να έχουν διαλογική συνεργασία μεταξύ
τους μέσω του παγκόσμιου ιστού καθώς είναι
εξοικειωμένοι με τα
social media.
ΟΦΈΛΗ ΤΗΣ ΝΕΦΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Ο Wenmoth το 2009 πρότεινε και άλλους τρόπους
που η νεφο-πληροφορική μπορεί να έχει θετικές
επιπτώσεις στα σχολεία.
 Η επίτρεψη σε όλα τα αρχεία, εφαρμογές και
κοινωνικούς δεσμούς δίνοντας την δυνατότητα για
περισσότερες επιλογές στην χρήση λογισμικού
ΟΦΈΛΗ ΤΗΣ ΝΕΦΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

Παρέχει μεγαλύτερη ευκινησία με την έννοια ότι
δεν χρειάζεται το προσωπικό να ασχολείται τόσο
με την συντήρηση και ενημέρωση του λογισμικού
Εφαρμογή της Νεφο-Πληροφορικής
στην Εκπαίδευση
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΝΕΦΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να θεωρηθεί σαν
μία σύνθετη δομή:
Υποδομές
Πλατφόρμες
Εφαρμογές
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΝΕΦΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Υποδομές ως υπηρεσία
(Infrastructure as a Service - IaaS)
Πιο γνωστός πάροχος το Amazon Web Services
(AWS)
Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΝΕΦΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2):
Web service που παρέχει στους Developers
υπολογιστική ισχύ
Ιδανικό για κατανεμημένους υπολογισμούς
Κόστος ανάλογο με τον χρόνο χρήσης των servers
(elastic)
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΝΕΦΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Amazon Simple Storage Service (ES3)
Υπηρεσία διαδικτυακής αποθήκευσης
Απεριόριστος χώρος
Δεν παρέχει εγγύηση ότι τα δεδομένα του πελάτη
δεν θα χαθούν
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΝΕΦΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΝΕΦΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Open Source: Nimbus & Eucalyptus
Εγκαθίστανται και δημιουργούν «ιδιωτικό» σύννεφο
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΝΕΦΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Εφαρμογή AWS
 UC Berkeley Reliable Adaptive Distributed
Systems Lab (RAD Lab) το 2008
 ένα μάθημα για την ανάπτυξη «λογισμικού ως
υπηρεσία» από την υποδομή του Berkeley στο
Amazon AWS
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΝΕΦΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Εφαρμογή AWS (πλεονεκτήματα)
οι φοιτητές ήρθαν σε επαφή με εργαλεία και τεχνολογίες
των οποίων η ζήτηση από την αγορά εργασίας αυξάνεται
εύκολο να δημιουργηθούν ρεαλιστικές φοιτητικές εργασίες
η μικρής χρονικής διάρκειας κατακόρυφη αύξηση της
ζήτησης για εξυπηρετητές ήταν ιδανική για να επιδείξει την
αξία της νεφο-πληροφορικής
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΝΕΦΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Πλατφόρμα (Google app engine)
 Δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών ιστού
 Python, Java
 Μικρό κόστος
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΝΕΦΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Γενικά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να
εκμεταλλευτούν τις πλατφόρμες
προώθηση και προβολή τους
να παρέχουν στους φοιτητές τους δυνατότητες ανάπτυξης
λογισμικού και εφαρμογών ιστού
CLOUD ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
(SOFTWARE AS A SERVICE – SAAS)
Πρώτη εφαρμογή cloud θεωρείται το webmail
 Εξελίχθηκε χάρη σε AJAX κλπ τεχνολογίες
φτάνοντας σε λειτουργικότητα παραδοσιακές
εφαρμογές
 Gmail, Yahoo, Hotmail κλπ
 Χρησιμοποιείται από πολλά εκπαιδευτικά
ιδρύματα
 Google message security

CLOUD ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΓΡΑΦΕΊΟΥ
Google Docs (Google Drive)
 Prezi για πρωτοποριακές παρουσιάσεις
 Vuvox για δημιουργία και διαμοιρασμό
πολυμέσων
 Splashup για επεξεργασία εικόνων
 Παροτρύνουν το διαμοιρασμό και τη συνεργασία

SHARING ΣΤΟ CLOUD
Youtube
 Vimeo
 Flickr


Οι μαθητές παράγουν υλικό ως αποτέλεσμα των
εργασιών τους και θέλουν να το μοιραστούν με τον
έξω κόσμο
SHARING ΣΤΟ CLOUD


Εύκολη δημιουργία ιστοσελίδων με το Google
Sites (χρησιμοποιεί templates)
SlideShare και SlideRocket για διαφάνειες online
ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΏΣΗ
Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να επιτευχθεί
συνεργασία στη διαδικασία της μάθησης
 Η Wikipedia βοηθάει σε αυτό
 Εκτός από τα wikis, τα blogs βοηθούν εξίσου
 Blogger.com και wordpress.com
 Twitter για micro-blogging

ONLINE ΚΟΙΝΩΝΊΑ
Εφαρμογές social networking για επικοινωνία,
sharing και διασκέδαση
 Facebook, Google+, MySpace, Hi5 κλπ.

ΕΞΕΙΔΊΚΕΥΣΗ
Google Earth και Earthbrowser για τη γεωγραφία
 GapMinder για κοινωνικές επιστήμες
 Socratica και Science Clouds για θετικές
επιστήμες
 Εννοιολογικοί χάρτες (mindmaps) στο
mindomo.com

ΈΞΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΊΘΟΥΣΑ
Backpack SIS για διαχείριση, διανομή υλικού και
αξιολόγηση μαθητών από διοικητικό προσωπικό
και καθηγητές
 Είναι και δικτυακή πύλη για αλληλεπίδραση
γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών με ασφάλεια

ΈΝΑ ΒΉΜΑ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΆ
eyeOS, open source cloud OS
 Λειτουργικό που τρέχει μέσα από ένα web
browser οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση internet
 Απλό και ελεγχόμενο περιβάλλον, κατάλληλο για
νεότερους μαθητές πχ

Μια Περίπτωση Χρήσης στη Β΄βάθμια
Εκπαίδευση
ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Υπολογιστών» της Β’
και Γ’ τάξης Λυκείου οι
μαθητές θα υλοποιήσουνε ένα σχέδιο δράσης με
θέμα της επιλογής τους στα πλαίσια του
οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν
εργαλεία της νεφο-πληροφορικής
GOOGLE DOCS

Η επιλογή αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι αυτή η
υπηρεσία παρέχει λογισμικό γενικής χρήσης,
είναι δωρεάν και επιτρέπει στους μαθητές να
γνωρίσουν εργαλεία αντίστοιχα με αυτά που ήδη
γνωρίζουν.
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Απαιτεί την χρήση σχεδόν όλων των εργαλείων
που παρέχει το Google Docs·
 Συλλογή πληροφοριών από διάφορες ηλεκτρονικές
και έντυπες πηγές,
 Δημιουργία ερωτηματολογίου με τη χρήση
ηλεκτρονικών φορμών
 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων από την έρευνά τους

ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ GOOGLE
DOCS
Η δημιουργία λογαριασμών σε αυτή από όλους
τους μαθητές
 Κοινοποίηση των λογαριασμών τους
 Κοινοποίηση σε όλους τους μαθητές το
χρονοδιάγραμμα του σχεδίου δράσης με τη μορφή
διαμοιραζόμενου εγγράφου

Κάθε ομάδα θα επιλέξει το θέμα το οποίο θα μελετήσει
και ένα μέλος της θα δημιουργήσει ένα έγγραφο στα
Google Docs
 το έγγραφο θα το διαμοιραστεί με τα άλλα μέλη της
ομάδας του, προσκαλώντας τους και δίνοντας τους
πλήρη δικαιώματα επεξεργασίας του
 το έγγραφο θα δοθεί και στην καθηγήτρια με
δικαιώματα όμως μόνο ανάγνωσης


Τα μέλη μίας ομάδας μπορούν να συνεργάζονται
γράφοντας ταυτόχρονα στο ίδιο έγγραφο από
διαφορετικούς υπολογιστές. Παράλληλα μπορούν να
επικοινωνούν χρησιμοποιώντας είτε το email είτε το
chat του Google. Η καθηγήτρια έχει τη δυνατότητα να
παρακολουθεί την πρόοδο όλων των ομάδων και των
μελών της ξεχωριστά, καθώς έχει πρόσβαση σε όλα τα
έγγραφα, επίσης μπορεί να επικοινωνήσει με τους
μαθητές με τα ίδια εργαλεία επικοινωνίας και
συνεργασίας
Η όψη ενός εγγράφου από χρήση με
δικαιώματα επεξεργασίας
ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΑΤΌΜΩΝ…
Από το παράθυρο που ανοίγει ο μαθητής μπορεί να διαλέξει σε ποιους θέλει
να διαμοιράσει το έγγραφο και τι δικαιώματα θα τους δώσει . Επίσης ο
μαθητής μπορεί να δει ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτό το έγγραφο, τι
δικαιώματα έχει ο κάθε χρήστης και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να τα
τροποποιήσει .
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΩΝ ΕΝΌΣ
ΕΓΓΡΆΦΟΥ

Κάθε μαθητής μπορεί να δει το ιστορικό τροποποιήσεων
του εγγράφου στο οποίο εργάζεται . Από το ιστορικό
μπορεί να δει τη δική του συμμετοχή σε αυτό, καθώς
και των άλλων μελών της ομάδας του. Η καθηγήτρια
μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη όλων των ομάδων
μέσα από το δικό της λογαριασμό
Συμπεράσματα

Πλεονεκτήματα
Εύκολη κ δωρεάν πρόσβαση σε εφαρμογές
 Αξιώνει λιγότερες απαιτήσεις σε πόρους κ υποδομές



Μείωση κόστους συντήρησης
Μάθηση, πιο κοντά στο σήμερα

Εικονικά ταξίδια, εκπαιδευτικά παιχνίδια…

Παρ’ όλα αυτά:

Είναι η νεφο- Πληροφορική τόσο ¨αθώα¨, όσο
φαίνεται…;;;;
Μυστικότητα κ εμπιστευτικότητα πρ. δεδομένων.
 Έλλειψη ελέγχου.
 Απόδοση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 Περιορισμένη διαλειτουργικότητα μεταξύ υπηρεσιών.


Άλλοι κίνδυνοι

Μη αμοιβαία δέσμευση μεταξύ χρήστη κ παρόχου.


Δύσκολη η αλλαγή παρόχου υπηρεσίας.
Αξιοπιστία της υπηρεσίας
Δεδομένα (Αντίγραφα ασφαλείας)
 Υπηρεσιών


Καταλληλότητα του περιεχομένου.
Η ΝΕΦΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Συμπερασματικά:
Η νεφο-Πληροφορική δεν είναι κ τόσο ¨αθώα¨, όσο
θέλει να μας συστήνεται, παρ’ όλα αυτά προτείνεται
η χρήση της από την εκπαιδευτική κοινότητα, με τη
δημιουργία ιδιωτικών νεφών.
Ένα Παράδειγμα
ΠΗΓΈΣ
http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
http://www.bnbsoftware.gr
http://www.etpe.gr (5ο Συνέδριο Διδακτική της
Πληροφορικής, Αθήνα, Απρίλιος 2010)
http://www.iobe.gr (Ιδρυμα Οικονομικών &
Βιομηχανικών Ερευνών)

similar documents