Status og kritiske faktorer i DIPS prosjektet

Report
Program Regional klinisk dokumentasjon
Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt
B
Fullført
Fremdrift
G
Tilfredsst.
Y
Y
Krever tiltak
Kostnader
R
G
Ressurser
•
•
•
•
G
DP Forvaltning/systemansvar er godt i gang og vil levere anbefaling
om organisering av Funksjonell forvaltning 8/3, denne anbefalingen
vil gå til direktørens ledergruppe for beslutning.
Planlegging i samarbeid med Plattformprogram ift regional
meldingstjener er godt i gang, og risiko er redusert.
Mapping er ferdigstilt og prøvekonvertering gjennomført. Grovtesting
er i ferd med å gjennomføres, og kun en svært liten datamengde er
ikke konvertert sammenliknet med innføring ved andre sykehus.
Prøvekonverteringstest starter ultimo februar.
Teknisk løsningsdesign er utarbeidet, medfører enklere
brannmursåpninger.
Testcase til systemtest og prøvekonverteringstest er ferdig utarbeidet,
testcase til øvrige tester lages fortløpende.
Viktigste utfordringer
•
•
•
20/2-13
Samlet
status
Kritisk IP Ikke påbegynt
Risiko
Arbeidet med å lande design og avtaler med 3 part for integrasjoner
fortsetter å være et fokusområde. En oversikt over status per
fagsystem vil bli vist i styremøtet.
DP Opplæring oppdaget en feil i kursoppsett, i forbindelse med
tildeling av kursplasser. Denne innebar en replanlegging og at en del
arbeid måtte gjøres på nytt, allikevel ble forsinkelsen på under en uke.
Man forsøker å forsere omlegging til SIKT ved Betanien slik at denne
er ferdig før påske, samtidig er det fremdeles utestående omlegging
av enkeltmaskiner og miljøer ved STHF. Prosjektet er avhengig av at
alle maskiner er lagt om og presser derfor på for å få dette gjort.
Y
Gevinster
G
Y
Omdømme
Aktiviteter januar 2013
Viktigste positive hendelser
•
Dato
•
Opprettelse av Delprosjekt Forvaltning, i samarbeid med ny
direktør for Teknologi og systemledelse
Avklaringer og oppstart av omlegging til SIKT plattform på
Betanien Hospital.
Integrasjonsdesign og bestilling av bistand fra 3. parts
leverandører.
Endelig opplæringsplan + tildeling av kursplasser
ROS analyse ift informasjonssikkerhet ved systembytte
•
•
•
•
Sentrale aktiviteter februar 2013
•
•
•
•
•
Utarbeide oppstartsplan
Prøvekonvertering/test
Ferdigstillelse av testplaner og oppstart test
Forankring av nye arbeidsprosesser i klinikkene
Utarbeide plan for funksjonell forvaltning
Viktige beslutninger for prosjektet februar 2013 samt fremover
•
•
•
•
•
Beslutning om ytelsestesting (SG 12/2-13)
Godkjenning av oppstartsplan (SG 12/3-13)
Beslutning om funksjonell forvaltning (Ledergruppen medio mars)
Plan for Fase 2 (SG 10/4-13, deretter Ledergruppen og styret
STHF?)
Godkjenning av oppstartskriterier (SG 10/4-13)
Program Regional klinisk dokumentasjon
Risikovurderinger og tiltak - Prosjektrisiko
Risiko/Tiltak
Risiko
Risikovurdering
Kompleksitet ved integrasjoner DP test skal gi bistand til DP
mot fagsystemer kan føre til mye integrasjon i form av testledelse og
feil i enhet- og integrasjonstest håndtering av feil i enhetstest og
integrasjonstestperiode
63
Manglende
leveranse/ressurser av
integrasjonspunkt fra 3.
partslev.
Risikomatrise - prosjekt
Sannsynlighet
1
2
3
4
5
Svært stor
5
Stor
4
70
63
75
Moderat
80
3
75
92
7
Liten
2
70
Meget
liten
91
80
1
91
Ubetydlig
Lav
Moderat
Alvorlig
Svært Alvorlig
Konsekvens
92
Markerer retning fra forrige rapportering.
Tiltak
7
Tidlig "commitment" og design av
fall back-løsning basert på
nåværende int. mekanismer
DPL integrasjon fokus på å
utarbeide integrasjonsdesign
Sikre tilstrekkelige int ressurser fra
SP
Driftsoppgaver og manglende Omfordele ressurser og
prioritering av prosjekter fra omprioritere oppgaver i situasjoner
STHF tar ressurser fra DIPS- med store driftsutfordringer
prosjektet
Mangel på sentrale ressurser Må eskaleres hos den enkelte
med riktig kompetanse
ressurseier.
Forsinkelser i integrasjon
Teamleder for integrasjon på plass
mellom talegjenkjenning og Utarbeide aktivitetsplan og følge
DIPS kan føre til at dette ikke opp leverandør tett
er klart til mai 2013
Oppgradering av dagens løsning
ferdig, ressurser tilgjengelig for
prosjekt
At beslutning om felles
Avtale om felles database signert
database for STHF og
av begge direktører.
Betanien blir reversert
Agfa integrasjon er ikke klar Ressursallokering og egen
til oppstart
teamleder
Detaljere fremdrift
Workshop for å ferdigstille løsning
18-20/3
Program Regional klinisk dokumentasjon
Overordnet statuskommentering
Overordnet kommentar
Samlet status
Utfordringene for prosjektet ligger fremdeles hovedsakelig i arbeidet med integrasjoner, både internt i prosjektet ift design og ressurser
til dette arbeidet, og eksternt ift å få avklart scope og få til avtaler med 3. parts leverandører på deres del av arbeidet. Det oppsto også
en vanskelig situasjon for opplæring, som forsinket både deres arbeid og påvirket linjeledernes mulighet for å planlegge så tidlig som
ønsket. Situasjonen er løst og vil ikke påvirke oppstart av instruktør- eller sluttbrukeropplæring.
Fremdrift
DP Konvertering som har vært forsinket tidligere gjennomførte prøvekonvertering til planlagt tid. DP Integrasjoner ligger ca 2 uker etter
skjema, men har replanlagt og følger ny fremdriftplan. Andre delprosjekter følger oppsatt milepælsplan.
Kostnader
Se eget ark om økonomi.
Ressurser
Prosjektet har gjennomgående hatt utfordringer med å få på plass SP ressurser i tråd med behov og budsjett. Selv om dette er lettere
nå, ser vi allikevel at det i noen tilfeller er vanskelig å få frigjort ressurser i den grad vi har behov for.
Risiko
Den største risikoen per i dag er knyttet til forsinkelsene i DP Integrasjon, som kommentert over.
Kvalitet
Kvaliteten på arbeidet som gjøres i prosjektet vurderes som god, men tidspress gjør at vi kan komme til å måtte gjøre vurderinger også
ift kvalitet. Prøvekonverteringstesten vil gi en god indikasjon på dette.
3
Program Regional klinisk dokumentasjon
Fremdrift
Kommentar til fremdrift
4
Program Regional klinisk dokumentasjon
Økonomi
Status per 1/2-13
Bokførte kostnader i prosjektet ligger ved inngangen av 2013 rundt 5 millioner lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak lavere
interne utgifter enn beregnet, forsinkelser i fakturering fra leverandører og forskyvning av arbeid til 2013 i større grad enn forventet.
Bokførte kostnader i januar 2013 ligger på 4 mill, mot 13 mill budsjettert, dette skyldes en feil i føringen av prosjektregnskapet hos SP.
Dette er justert for i prognosen for februar, og faktisk forbruk i januar er beregnet til ca 10 millioner. Prognosen for perioden mars til
mai er ikke justert ned, da vi forventer et pådrag i kostnader som følge av forskjøvet arbeid som kommentert ovenfor.
Totalt ligger prognosen per i dag i underkant av fire millioner under budsjett. Prøvekonverteringstest vil gi oss god indikasjon på om vi
må øke aktivitet/ressurser for å komme i mål til 13/5, prognosen kan dermed bli oppjustert.
5

similar documents