DURS in nepravilnosti povezane z zaščito finančnih interesov EU

Report
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE
SLOVENIJE
DURS in
NEPRAVILNOSTI POVEZANE Z
ZAŠČITO FINANČNIH
INTERESOV EU
Pripravil: mag. Franc Babič
Generalni Davčni urad, SDNMIIR
Ljubljana, 6.12.2011
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE
SLOVENIJE
Kazalo:
-
pravni okvir nadzora, ki ga izvaja DURS
-
osnovna shema udeležencev in izvedenih transakcij (MTIC, MTEC)
-
primer 1- zloraba subvencij, fiktivni kupec
-
primer 2 – zloraba subvencij, fiktivni izvoz
-
predlogi, zaključki
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE
SLOVENIJE
Pravni okvir
• Temeljni predpis Zakon o davčnem postopku– ZDavP-2 (Uradni list
RS, št. 13/11-UPB4) in Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem
postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09) neuradno
prečiščeno besedilo.
V členih 127. do 141. ZDavP-2 določa nadzor, ki obsega:
• nadzor davčnih obračunov pri davčnem organu,
• nadzor in kontrolo v skladu z zakonom, ki ureja carinsko službo,
• davčni inšpekcijski nadzor in
• davčno preiskavo.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE
SLOVENIJE
Obseg nadzora
Obseg inšpekcijskega nadzora je določen v 132. člen ZDavP-2, ki je
celostni ali delni, obsega posamezna področja poslovanja oziroma
je omejen na enega ali več davkov, oz. na eno ali več davčnih
obdobij.
Davčna preiskava je določena v 131. členu ZDavP-2 in se uvede, če
so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno dejanje, s katerim so
bili kršeni predpisi o obdavčenju. DP se lahko uvede tudi zato, da se
zagotovi pomoč organom držav članic EU in tretjim državam.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE
SLOVENIJE
Priprava na DIN oz. DP
• Z vidika priprave na DIN oz. priprave na uvedbo DP se za
pomembnejše zadeve izvede dodatno pridobivanje in
preverjanje podatkov in to iz virov DURS in drugih virov.
• Podatke iz vira DURS in dodatne informacije se dodatno
obdela in izdelajo se razne sheme povezav (poslovne,
kapitalske, sorodstvene, ipd), pripravijo se načrti za uvedbo in
izvedbo DIN in/ali DP.
• Izvaja se t.i. profiliranje zavezancev, ki temelji na analizi rizika.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE
Udeleženci v MTIC transakcijah
SLOVENIJE
dobavitelj
missing trader
buffer
DČ1
conduit
broker
DČ 4
D Č2
broker
conduit
buffer 1
missing trader
buffer 2
DČ 3
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE
SLOVENIJE
Udeleženci in MTIC transakcije
• Buffer - vmesni člen, ki podaljšuje verigo udeležencev v
goljufivih transakcijah,
• Broker – profiter, ki v verigi pridobi (protipravno)
premoženjsko korist, ki izhaja iz zatajenega DDV,
• Conduit company – kanalsko podjetje, ki preusmeri
transakcije iz ene v drugo državo članico EU,
• Missing trader – izginuli trgovec, ki povzroči izgubo DDV,
• Defaulter – izkazuje obveznosti, jih ne plačuje in
povzroča izgubo DDV.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE
SLOVENIJE
ZLORABA SUBVENCIJ in UTAJA DDV (1. primer)
Dobavitelj FI
Račun 164.000 € DDV 0%
Račun za
Račun 360.000 € svetovanje
DEJANSKI DDV 20%
FIKTIVNI
KUPEC SI
KUPEC SI
FI
Povezan
s.p.
DURS
Agencija
SI
SI
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE
SLOVENIJE
1. PRIMER - UGOTOVITVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Direktor “Fiktivni kupec SI” – hrvaški državljan – ukvarja se s sečnjo lesa
Pooblaščenka na TRR “Fiktivni kupec SI” – žena lastnika Dejanski kupec SI, tudi
zaposlena v “Dejanski kupec SI”
Žena lastnika “Dejanski kupec SI” ima registriran s.p. – sečnja in transport lesa
Družba “Fiktivni kupec SI” nima poslovnega prostora
Na računu za transport je naveden lastnik “Dejanski kupec SI” – stroj je bil
dobavljen neposredno “Dejanski kupec SI”
Nakup stroja financiran s strani “Dejanski kupec SI” – ki za to pridobi posojilo od
d.o.o. – hčerinske družbe Zavoda X, kjer je lastnik “Dejanski kupec SI” zaposlen
S.p. izda fiktivni račun družbi “Fiktivni kupec SI” za svetovanje in organizacijo ter
izvedbo nakupa, kar ima za posledico dvig cene
Za nakup stroja se je dogovarjal lastnik družbe “Dejanski kupec SI” - ponudba se
glasi na njega
Prodaja stroja s strani “Fiktivni kupec SI” izvedena pred nakupom stroja
Oškodovanje – 98 tisoč € neupravičeno izplačane subvencije + neupravičeno odbit
DDV
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE
SLOVENIJE
ZLORABA SUBVENCIJ in UTAJA DDV (2. primer)
C
145.000 €
0 % DDV
150.000 €
0 % DDV
B
(SI)
135.000 €
0 % DDV
D
(SI)
282.000 €
+ 20 %DDV
E
(SI)
H
(SI)
282.000 €
288.000 €
+ 20 %DDV
285.000 €
+ 20 %DDV
286.000 €
+ 20 %DDV
F
(SI)
G
(SI)
“missing trader”
42/42
A
(DE)
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE
SLOVENIJE
2. PRIMER - UGOTOVITVE
• Pravni posel je dogovorjen neposredno med družbama “B”
(dobavitelj) in družbo “H” (kupec).
• Navidezni izvoz blaga znotraj Unije – nezakonito uveljavljena
oprostitev plačila DDV s strani družbe “B” – blago dejansko ni
bilo izvoženo iz RS – oškodovanje 29.000 EUR.
• Blago je bilo neposredno prevzeto v skladišču družbe “B”
(dobavitelj) s strani zastopnika družbe “H” (kupca).
• Uporaba sheme navideznih poslov z “missing trader” družbo –
uveljavljen odbitek DDV, ki s strani “missing trader” družbe ni
plačan – oškodovanje v višini 57.600 EUR.
• Neupravičeno pridobljena višja subvencija za nabavo kmetijske
mehanizacije družbe “H” zaradi fiktivnega višanja cene skozi
navidezne pravne posle.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE
SLOVENIJE
Ukrepi za zmanjšanje utaje DDV
•
•
•
•
•
Upravno sodelovanje z državami članicami EU (SCAC, EUROFISC,
MLC, Uredba Sveta EU 904/2010);
Specializacija izvajalcev nadzora, permanentno izobraževanje in
ustrezna izmenjava informacij o samih izvajalcih in izvedenih
transakcijah;
Poglobljeno sodelovanje s Policijo, Tožilstvom, UPPD, CURS (ASAP);
Spremljava tipologije utaj in nadgradnja ter prilagoditev ukrepov, ki
morajo biti usmerjeni v takojšnjo zaustavitev MTIC transakcij, povračilo
nastalih izgub ter pregon storilcev (področje delovanja, odvzem ID,
obdavčitev udeležencev transakcij, poenostavitev postopkov, odvzem
ID, …);
Prilagoditev strategije boja z goljufi (MTIC, MTEC goljufije so vrhunsko
organizirane ter profesionalno izvedene).
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE
SLOVENIJE
HVALA ZA VAŠO POZORNOST !

similar documents