PowerPoint-præsentation

Report
Endnu bedre skole i Varde
Kommune
Status for implementeringen af skolereformen
Dok.nr. 60238-14
Program
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Skolebestyrelsesformandens årsberetning
Folkeskolereformens mål
Reformens fase 1 og 2 på Alslev Skole
En længere og mere varieret skoledag på Alslev Skole
Den åbne skole – ForeningsSFO i Alslev
KAFFE
Lærere og pædagogers arbejdstid
Kompetenceudvikling til 2020
Skolebestyrelsens rolle.
Folkeskolereformens tre overordnede mål
 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver
så dygtige de kan
 Folkeskolen skal mindske betydningen af social
baggrund i forhold til faglige resultater
 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes
blandt andet gennem respekt for professionel
viden og praksis
LOVGRUNDLAG
Folkeskolereformen er udmøntet i tre lovforslag. To af lovforslagene er
allerede vedtaget af Folketinget, mens det tredje fortsat er under behandling i
Folketinget.
Lov nr. 1640 af 26. december 2013 (pdf):
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/Lovte
kster/140321%20Lov%201640.ashx
Lov nr. 1641 af 26. december 2013 (pdf), som først skal træde i kraft efter et
folketingsvalg:
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/Lovte
kster/140321%20Lov%201641.ashx
Lov nr. 406 af 28. april 2014 (pdf):
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/1404
30%20Lov%20406.ashx
Processen i Varde Kommune
”Endnu bedre skole i Varde Kommune”:
For at understøtte implementeringen af den nye folkeskolereform og sikre involvering af centrale
parter, er projektet ”Endnu bedre skole” sat i værk. Der er udarbejdet en drejebog for projektet
og nedsat 23 arbejdsgrupper, som har haft til opgave, at udarbejde inspirationsmateriale,
beslutningsoplæg mm. til forskellige dele af reformen.
Arbejdsgrupperne har været i gang siden oktober 2013 og de fleste arbejdsgrupper har på
nuværende tidspunkt afsluttet deres arbejde, som har været til behandling i Udvalget for Børn og
Undervisning og Byrådet i foråret 2014.
Samtidig har skolerne haft egne processer i skolebestyrelsen, i ledelsen, med personalegrupper
og blandt eleverne hvormed den lokale implementering er understøttet af de fælles kommunale
indsatser.
http://www.vardekommune.dk/Borger/Skole-og-uddannelse/Endnu-bedre-skole.aspx
Visionsstrategi for folkeskolerne:
Sideløbende med ”Endnu bedre skole” er der i foråret 2014 udarbejdet en visionsstrategi for
Varde Kommunes folkeskoler. I processen har elevråd, skolebestyrelsesformænd, skoleledere,
tillidsrepræsentanter samt Partnerskabet for Børn og Unge været involveret. Den endelige vision
er godkendt Byrådet d. 1. april 2014.
Den gode skole – ifølge eleverne
- En del af visionsprocessen
Visionsstrategi for
Varde Kommunes folkeskoler
Elever i Varde Kommunes folkeskoler skal:
 lære mere - hver enkelt elev lærer så meget han/hun kan i en mere
varieret skoledag, som inddrager det omkringliggende samfund
 trives bedre – hver elev møder en mangfoldig skole, der satser på glade
og motiverede elever og en skole, som elever, forældre og medarbejdere
er stolte af
 møde større chancelighed – den negative sociale arv skal brydes, så alle
elever får lige muligheder. Eleverne skal møde en skoledag, der tager
afsæt i viden om, hvad der virker, som stiller høje forventninger til alle, og
som styrker den enkeltes muligheder.
Elever med særlige
forudsætninger/særlige talenter
Arbejdsgruppen har udarbejdet et inspirationskatalog, som er starten på en fælles
pædagogisk værktøjskasse. Heri skelnes mellem:
a) Børn med særlige kognitive forudsætninger
Det er sejt at
være klog!
b) Børn med særlige specifikke talenter
Lokale indsatser skal skabe en kulturforandring, hvor det er sejt at være klog.
Det sker bl.a. ved at styrke:
- Differentieringen af undervisningen, med fokus på alle elevers læreprocesser
- Inklusionen, hvor man udnytter styrkerne ved børn og unges forskelligheder
Det er besluttet:
• At der oprettes særlige toninger og profillinjer i Varde Kommune og der skal
oprettes en toning med naturfaglig science på en overbygningsskole.
Indskoling og samarbejde med dagtilbud
Med fokus på den gode og sammenhængende overgang
mellem dagtilbud og skole, er der udarbejdet et
inspirationskatalog, med eksempler på overgange både
udenfor og fra Varde Kommune, som skal sættes i spil i
institutioner og på skolerne.
For at skabe sammenhæng mellem dagtilbud og skole er det
besluttet, at:
 de gældende rammer for overgange mellem tilbud i
kommunen revideres og opdateres.
 der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en
fælles ramme for sammenhængen mellem pædagogiske
læreplaner i dagtilbud og elevplaner i indskolingen
Indskoling og samarbejde med dagtilbud
Der er udarbejdet en række prioriterede anbefalinger. På den baggrund er det
besluttet, at:
• Mål- og indholdsbeskrivelserne for SFO skal revideres
• Der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder anbefalinger til engelsk
i dagtilbud og indskoling, samt metoder for engelsk i 1. klasse. Gruppen
planlægger en fælles workshop i foråret 2015.
Elever på mellemtrinnet
Der er udarbejdet inspirationsmateriale til udvikling af gode læringsmiljøer for elever
på mellemtrinnet, som skal bringes i spil på skolerne.
Materialet indeholder inspiration til:
 De nye fag – ”Håndværk og Design” samt ”Madkundskab”
 Tysk i 5. klasse
 Understøttende undervisning
 Lektiehjælp - hos os (”Fut i fagene”)



Det er besluttet, at:
kompetenceudvikling i faget tysk prioriteres
de tværgående temaer at sætte tydelige mål og feedback samt mulighederne for
øget holddannelse og niveaudeling videreudvikles på skolerne.
”FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP” og ”UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING” – Alslev Skole
2014/2015.
Fra skoleåret 2014/2015 indføres en række nye ting i folkeskolen – bl.a. ”Faglig fordybelse og lektiehjælp” samt
”Understøttende undervisning” (UU).
På Alslev Skole omdøber vi ”Faglig fordybelse og lektiehjælp” til ”Fut i fagene” (FIF).
I 0.-3. klasse vælger vi i et vist omfang at knytte ”Fut i fagene” og ”Understøttende undervisning” sammen.
I 4.-6. klasse er der stort set kun tid til ”Fut i fagene”’. Den ”Understøttende undervisning” tillægges faget dansk
i skoleåret 2014 – 2015 på disse årgange.
Disse aktiviteter kommer i 2014/2015 til at ligge sidst på skoledagene. Eksempler på, hvordan vi i grove træk
organiserer det, kunne se sådan ud:
0.– 3. klasse
13.18 – 14.03
Mandag
Fag (f.eks dansk)
Tirsdag
UU 30 min
Onsdag
UU 30 min
Torsdag
UU 30 min
Fredag
3. kl. = fag.
0. – 2. kl. = UU i 30 min
14.03 – 15.03
Fut i fagene
Fut i fagene
4.-6. klasse
13.18 – 14.03
14.03 – 15.03
Mandag
Fag (f.eks dansk)
Fut i fagene
Tirsdag
Fag
Fut i fagene
Onsdag
Fag
Torsdag
Fag
Fut i fagene
Fredag
Fag
UU
”FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP” og ”UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING” – Alslev Skole
2014/2015.
Pr. 1.8.2014 arbejder vi for at blive en skole med lektieintegreret undervisning.
Dvs. at der som udgangspunkt ikke længere gives opgaver for, som skal være lavet til en senere lektion.
Arbejdet i de fagopdelte lektioner kan følges op af træning og fordybelse, som enten kan foregå i lektionerne med ”fut i fagene”, den øvrige
”Understøttende Undervisning” eller hjemme.
I ”Fut i fagene” og ”UU” organiserer vi børnene i klasser, men også i hold.
Lektioner med ”FUT I FAGENE”.
•
Lektionerne indeholder træning og faglig fordybelse (da lektier jo som udgangspunkt er integreret i den fagopdelte undervisning).
•
Som udgangspunkt deltager både pædagoger og lærere i 0.-3. klasse og lærere i 4.-6. klasse.
•
Den/de, som har opgaven, tilrettelægger indholdet i lektionerne.
•
Forud for tilrettelæggelsen opsøges informationer om, hvad klassen/klasserne arbejder med i de fagopdelte lektioner (kan f.eks. ske på
teammøder), og der vælges et indhold, som har sammenhæng med den fagopdelte undervisning og elevernes målsætninger.
Eleverne skal have mulighed for at være med i drøftelserne af indhold. Holdene beskæftiger sig med forskellige emner, som ændrer
sig hen over skoleåret. Ud over emnerne vil der fast være et tilbud om træning, som børnene kan vælge, eller som de voksne vælger
for børnene, hvis der er behov for det.
I en overgangsperiode (indtil der har været folketingsvalg) er ”Fut i fagene” frivillig – herefter bliver det obligatorisk.
Skolebestyrelsen og skolen opfordrer til, at alle elever deltager, fordi det giver bedst sammenhæng i aktiviteterne.
Hvis nogen fravælger ”fut i fagene” opfordres der til, at det sker for en periode, så skolen kan planlægge med faste hold.
Som udgangspunkt regner vi med, at børnene deltager, så der skal ikke ske tilmelding.
Evt. framelding skal foretages af forældrene ved besked til klasselæreren.
Målstyret undervisning og læring
Alle børn skal blive bedre fagligt. Derfor iværksættes en fokuseret indsats for
at udvikle kvaliteten af undervisningen og forbedre elevernes læring og
trivsel. Et vigtigt redskab til at bakke op om bedre læring er at arbejde
målstyret med undervisning og med elevernes læring. Elevernes progression,
arbejdet med mål og dokumentation er centrale områder.
Folkeskolen tre mål er operationaliseret ved følgende:
 Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale
test
 Andelen af de allerdygtigste lever i dansk og matematik skal stige år for år
 Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og
matematik skal reduceres år for år
 Elevernes trivsel skal øges
Dette betyder, at vi går fra de nuværende relative test til kriteriebaserede test:
Varde Kommune (forvaltningen og Alslev Skole) deltager i nationalt
pilotprojekt for udvikling af de nye kriteriebaserede test.
Elevernes trivsel skal øges
Løbende målinger i Varde Kommune:
DCUM-undersøgelser gennemføres i dag hvert andet år på alle
skoler.
Skolesundhedsprofiler - Fremover vil der være et endnu bedre
værktøj til måling af elevernes sundhed og trivsel (både
mentalt og fysisk) i form af Skolesundhedsprofiler.
Nationale målinger på vej:
Trivselsmålinger - I efteråret 2014 gennemfører
Undervisningsministeriet en spørgeskemaundersøgelse på alle
landets skoler, hvor eleverne skal svare på spørgsmål om
trivsel/tilfredshed.
Kvalitetsudvikling – evaluering og
dokumentation
Brugertilfredshedsundersøgelse (BTU) blandt forældre i efteråret 2014 (Brugeroplevet
kvalitet):
Tilmeldt KLs Tilfredshedsportal http://www.tilfredshedsportalen.dk. KLs spørgeskema
+ lokale spørgsmål om aftalestyringens 3 mål
Målgruppe: Forældre til elever i folkeskoler (inkl. Tippens interne skole) 0. – 10. klasse.
Eleverne spørges ikke (national undersøgelse).
Resultater:
• Kommuneniveau – sammenlignes med andre kommuner
• Skoleniveau – bør ikke rangordnes, men anvendes til intern læring i MED-udvalg og
bestyrelser/forældregruppen
NB: Efterbehandling af resultaterne lokalt er afgørende, hvis de skal anvendes til
udvikling og forbedring
Fordele:
• Afprøvede spørgsmål
• Sammenligning med andre kommuner
• Netværks- og videndeling mellem kommuner
Kvalitetsudvikling – evaluering og
dokumentation
Projekt i samarbejde med revisionsfirmaet BDO:
Udvikling af effektbaseret styringsmodel på skole og
dagtilbudsområdet
Proces:
• Valg og udvikling af effektmål (fx brydning af den negative sociale
arv)
• Målnedbrydning og forandringsteori (hvilke tiltag virker?)
• Dokumentationsmodel – hvilke målepunkter/indikatorer skal vi
måle på?
Inddragelse af medarbejdere og ledere samt forskning. Støtte ved
Dansk Clearinghouse for læring.
45 minutters bevægelse
Der er udarbejdet et inspirationskatalog, ”Mere bevægelse i
skolen, Varde Kommune”, som skal bringes i spil på skolerne.
Kataloget er opdelt i to dele:
• 1. del indeholder konkrete ideer og henvisninger til, hvordan
skolerne kan leve op til målet om, at alle elever skal bevæge sig
mindst 45 min. hver dag.
• 2. del beskriver skolernes nuværende status for bevægelse
Afviklingen af 45 minutters bevægelse om dagen planlægges
lokalt på skolerne. Motion og bevægelse kan indgå både i den
fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den
understøttende undervisning ved at integrere motion,
bevægelse og leg i undervisning. Motion og bevægelse kan
således tilrettelægges som særskilte bevægelsesmoduler eller
som aktiviteter, hvor bevægelse og fagligt indhold kobles.
Den åbne skole
Der er arbejdet med følgene emner under temaet den åbne skole:
•
•
•
•
Formaliseret samarbejdsaftale med Musik & Billedskolen
Samarbejde med lokale idræts- og fritidsforeninger
Samarbejde med erhvervslivet
Samarbejde med NaturKulturVarde, Museet og Biblioteket
Formaliseret samarbejdsaftale med
Musik & Billedskolen
Der er udarbejdet et samarbejdsgrundlag, som det er besluttet danner baggrund for
samarbejdet mellem folkeskolerne og Musikskolen. Der er også udarbejdet forskellige
modeller til inspiration for etablering af samarbejdet.
Det er besluttet, at:
• Samarbejdet skal udmøntes inden for det vedtagne budgets rammer – det vil sige
skolernes og musikskolernes budget.
• Forvaltningen skal igangsætte et arbejde omkring harmonisering af
musikundervisningen på skolerne, så budgetmidlerne kommer alle elever til gode.
• Fælles samarbejdsaktiviteter mellem skolen og Musikskolen er som den øvrige
undervisning i folkeskolen gratis. Den nuværende individuelt forældrebetalte
musikundervisning kan foregå sidst på skoledagen, som en del af den
understøttende undervisning.
Samarbejde med lokale idrætsog fritidsforeninger
Der er udarbejdet et samarbejdsgrundlag, som danner rammen om samarbejdet
mellem folkeskoler og foreningslivet.
Det er besluttet, at:
• Der nedsættes en følgegruppe med repræsentanterne for interessenter på
området i skoleåret 2014/2015
• Der afholdes et ”stormøde” for de implicerede foreninger og skoler ved
udgangen af skoleåret 2014/2015 til erfaringsudveksling
Der udarbejdet 4 konkrete modeller for etablering af forenings-SFO:
• ”Nr. Felding-modellen”
• ”Paraply-modellen”
• ”Gæste-aktivitets-modellen”
• ”SFO-profil-modellen”
Modellerne skal godkendes i Byrådet d. 6. maj 2014.
Samarbejde med erhvervslivet
Der er udarbejdet mål og rammer for samarbejdet mellem
skolen og erhvervslivet samt inspirationsmateriale, som
danner rammen for samarbejdet
Det er besluttet, at:
• Der i skoleåret 2014/2015 nedsættes en følgegruppe med
repræsentanterne for interessenter på området, til at
understøtte og følge implementeringen af arbejdet med
den åbne skole.
• Der udarbejdes budgetforslag om, hvordan dette kan
boostes gennem bistand til skolerne for således at optimere
samarbejdet.
Samarbejde med NaturKulturVarde,
Museet og Biblioteket
Der er udarbejdet en beskrivelse af hvad NaturKulturVarde, Museet for
Varde og Omegn og Varde Bibliotek kan bidrage med i folkeskolen.
Dette skal bringes i spil på skolerne og yderligere udvikles.
http://www.vardekommune.dk/Borger/Skole-og-uddannelse/NaturKultur-Sundhed.aspx
Det er besluttet, at:
• Arbejdet med udviklingen af ”Den naturfaglige rygsæk” skal
fortsætte og at denne skal videreudvikles.
Fase 1
• Første fase – Fra august 2014:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
En lektion med idræt, motion og bevægelse hver dag.
Flere timer til dansk og matematik fra 4.-9. klasse.
Eleverne får engelsk allerede fra 1. klasse.
Eleverne får tysk eller fransk fra 5. klasse.
Håndværk og design bliver nyt fag og erstatter sløjd og håndarbejde.
Hjemkundskab fornys til madkundskab.
Nyt Nationalt videncenter for historie og kulturarv.
Flere valgfag fra 7. klasse.
Folkeskolens afgangsprøver skal have øget betydning for optagelse på ungdomsuddannelserne.
Øget forældreindflydelse og elevinddragelse.
Styrket klasseledelse og mindsket uro i folkeskolen.
Mere fleksible holddannelsesregler med tydeligere vægt på stamklassen.
Alle lærere skal senest i 2020 have undervisningskompetence svarende til linjefag i de fag, de underviser i.
Efteruddannelse af skoleledere, lærere og pædagoger i skolen.
Fase 1
•
•
•
•
•
•
•
Lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for eleverne at deltage i. Lektiehjælpen
placeres om eftermiddagen i ydertimerne.
Timetallet hæves, så en skoleuge udgør 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og
35 timer i 7.-9. klasse. Eleverne vil dog – hvis de fravælger lektiehjælp – kun skulle have en skoleuge på 28
timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 30 timer i 4.-6. klasse og 33 timer i 7.-9. klasse. Dette gælder kun i
perioden frem til næste folketingsvalg.
Ny tid til understøttende undervisning.
Mere idræt, motion og bevægelse svarende til 45 minutter i gennemsnit om dagen.
Pædagoger og andre medarbejdere med relevante kompetencer vil kunne varetage den understøttende
undervisning. I indskolingen vil pædagoger også kunne varetage afgrænsede undervisningsopgaver
(permanentgørelse og afgrænsning af skolestartforsøgene).
En række regelforenklinger, der skal øge kommunernes og skolernes frihed og fleksibilitet. For eksempel
lempelse af holddannelsesreglerne, enklere timestyringsmodel, præcisering af Fælles Mål med videre.
Mål om fuld kompetencedækning i 2020: Samtlige lærere skal i 2020 have undervisningskompetence
(svarende til linjefag) i de fag, de underviser
Fase 2 – efter folketingsvalg
• En skoleuge på 30 timer fra børnehaveklassen
til 3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35 timer i
7.-9. klasse.
• Faglig fordybelse og lektiehjælp inden for
skoletiden.

similar documents