Kontrakter - at skaber rammer om samarbejdet

Report
Kontrakter
At skabe rammer
omkring samarbejdet
1
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
Dagsorden for oplæg
1.
2.
Hvorfor kontrakter?
Baggrundselementer for kontraktarbejdet
a. Forståelser af vejlederfunktionen
• Differentiering og udvikling af vejlederbegrebet
– Differentiering af vejledningsniveauer, ansvar og nøglekompetencer
– Kontrakters betydning i denne udvikling
b.
Samarbejdsdomæner
• Hvilke domæner agerer vejlederen i?
– Hvordan indarbejdes produktionens domæne, refleksionens domæne og det æstetiske
domæne i kontrakten
c.
Kontekstspecificering: inddeling af systemniveauer
• I hvilke kontekster/på hvilket niveau af systemet agerer vejlederen
– Differentiering mellem kontraktniveauer
3.
4.
Kontrakter og kontraktniveuaer
Opsamling
2
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
1. Hvorfor kontrakter?
Generelle formål med oplægget
At introducere kontrakten som redskab til at
•
definere samarbejdsrelationer – herunder roller og positioner
•
klarlægge forventninger til samarbejdet
•
fastholde formål og fokus i opgaver
•
agere i forskellige kontekster
•
opnå større systematik i varetagelsen af opgaver
Specifikke formål med oplægget
At introducere kontrakten som hjælp til:
•
håndtering af den opgave, der er indlejret uddannelsesforløbet
•
Specificering af jeres vejlederfunktion indenfor jeres organisation
3
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
1. Hvorfor kontrakter?
Hvad er ‘kontrakter’?
Der skelnes grundlæggende mellem:
- psykologiske kontrakter, som omhandler tavse og uskrevne forventninger til
samarbejdet, og
- professionelle kontrakter eller arbejdskontrakter, der ekspliciterer
selvsamme forventninger
(Madsen, 2012)
4
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
1. Hvorfor kontrakter?
Den psykologiske kontrakt er en relativt stabil mental model, kendetegnet
ved den enkeltes tro på, at der forefindes en gensidig overenskomst – dvs. at
der eksisterer en fælles forståelse, som binder parterne til en særlig
handlemåde.
(Rousseau, 2001)
‘Drejebøger’ er psykologiske kontrakter.
‘Plejer’ er en psykologisk kontrakt.
5
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
1. Hvorfor kontrakter?
En arbejdskontrakt er en frivillig aftale mellem to eller flere parter.
Kontrakten er eksplicit og som regel nedskrevet
Kontrakten kan være et resultat af en forhandlingsfase – eller stadsfæste
noget, som ikke har været til forhandling.
I og med at parterne skriver under, accepterer de disse betingelser.
Formålet med kontrakter er at forebygge mudder, misforståelser og vildveje.
(Madsen, 2012; Madsen et al., 2010)
6
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
1. Hvorfor kontrakter?
”Som vejleder vil man altid møde en opgave i en bestemt organisatorisk
kontekst, som inviterer til nogle handlinger og vanskeliggør andre.
Der ligger et ganske bestemt sæt af forventninger i hver kontekst.... Dette sæt
af forventninger er ofte ikke formaliseret og bliver ofte heller ikke
ekspliciteret.
En særlig vigtig del af arbejdet som vejleder er løbende at invitere til en
tydeliggørelse og forventningsafstemning mellem parterne.”
(Nymann & Thrane, 2012; mine fremhævelser)
7
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
2. Baggrundselementer for kontraktarbejdet
Baggrundselementer:
a. Forståelser af vejlederfunktionen
• Differentiering og udvikling af vejlederbegrebet
– Differentiering af vejledningsniveauer, ansvar og nøglekompetencer
– Kontrakters betydning i denne udvikling
b.
Samarbejdsdomæner
• Hvilke domæner agerer vejlederen i?
– Hvordan indarbejdes produktionens domæne, refleksionens domæne og det
æstetiske domæne i kontrakten
c.
Kontekstspecificering: inddeling af systemniveauer
• I hvilke kontekster/på hvilket niveau af systemet agerer vejlederen
– Differentiering mellem kontraktniveauer
8
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
2.a: Forståelser af vejlederfunktionen
Hvad er vejlederen ansvarlig for?
1.
2.
3.
4.
Vejlederen hidkaldes ved problemer
Vejlederen er katalysator for udvikling
Vejleder har ansvar for at implementere og gennemføre projekter
Vejleder er ansvarlig for resultat af projekter
9
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
2.a: Forståelser af vejlederfunktionen
Hvilke kompetencer søges hos vejlederen?
1.
2.
3.
Faglig viden (IT, spog, fag-faglig, AKT)
Proceskompetencer (mødeledelse, projekstyring, teamsamarbejde)
Alt derimellem (rådgivning, sparring, supervision mm)
10
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
2.a: Forståelser af vejlederfunktionen
Hvilke niveaer agerer vejlederen på?
1.
Indiviuel: direkte >< indirekte
•
•
2.
Team/ gruppe
•
•
3.
Individuelt direkte (vejl. med barn/ gruppe af børn)
Individuel indirekte (kollega om barn/ børn)
Team, internt (gruppe vedr. barn/børn og projekter)
Gruppe, anden (gruppe vedr. barn – f.ek.s forældre, PPR familiehus, mm)
Organisation
•
Samarbejde med ledelse (aftaler om indsatser/ udviklingsområder)
11
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
2.a: Forståelser af vejlederfunktionen
Udviklinger i forståelsen af vejlederfunktionen
Vejlederfunktionen defineres og forstås dels afhængigt af de professionelle
kontekster, der arbejdes i, dels af de opgaver vejlederen skal løse.
Vejlederrollen og forståelsen af vejlederfunktionen er i en rivende udvikling –
ikke mindst takket være inklusionsopgaven!
Forståelsen bevæger sig fra mere enkle definitioner af vejlederrollen til
mere komplekse forståelser.
12
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
2.a: Forståelser af vejlederfunktionen
En enkel definition:
Vejledning som en snæver opgave, rettet mod et konkret problem som den
vejledningssøgende kollega udpeger. Svarer til rådgivning.
(Nymann & Thrane, 2012; med inspiration fra Løw & Hermansen, 2004)
Også kaldet ‘frikvartersvejledning’ (Danmarks Evalueringsinstitut, 2009)
13
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
2.a: Forståelser af vejlederfunktionen
Komplekse definitioner:
Vejlederen som rammesætter af læreprocesser på individuelt, gruppe og
organisatorisk niveau.
Vejlederen har en væsentlig opgave i fht. at skabe kommunikationsflow
mellem forskellige aktører.
Vejlederen veksler mellem en række af roller/positioner: Planlægger,
underviser, ekspert, katalysator m.m.
(Nymann & Thrane, 2012; fra Ole Løw, 2004)
En central forståelse er vejlederen placeret som en form for intern konsulent i
egen organisation.
(Danmarks Evalueringsinstitut, 2009)
14
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
2.a: Forståelser af vejlederfunktionen
Eksempler på mulige indsatsområder (udarbejdet på en pæd. dag på en skole)
15
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
2.a: Forståelser af vejlederfunktionen
Spørgsmål til omstående model:
• Hvad bruger vi mest tid på i vores organisation?
• Hvad kunne være vores ‘nærmeste udviklingszone’?
16
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
2.b: Samarbejdsdomæner
Maturana’s domæneteori
Produktionens domæne
Konklusioner, regler,
afgørelser, beslutninger
og planer.
Vedrører myndighed,
kontrol, ledelse og lov.
Æstetikkens domæne
Jeg synes, jeg føler, for
mig er det vigtigt at..
Samtalesigte: aftale hvem
skal gøre hvad og
hvordan
Vedrører værdier, moral,
mening, grundantagelser
og overensstemmenlse
Samtalesigte:forklaring af
eget univers og
samstemning af værdier
Refleksionens domæne
Nysgerrighed, neutralitet,
undersøgelse, ingen
vurdering.
Vedrører lighed,
forståelse og
anerkendelse
(Westmark et al., 2012; Lang, 1990)
Samtalesigte: udfolde
perspektiver
17
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
2.b: Samarbejdsdomæner
Domæners relevans for kontraktering:
1. Klare aftaler vedrørende produktionens domæne: spørgsmålet om
myndighed, ansvar og kontrol.
2. Tydeliggørelse af anvendelse af refleksionens domæne: hvad skal det
bruges til, hvordan (ønskes specifikke redskaber) og hvor ofte
3. Aftaler vedrørende æstetikkens domæne (også kaldet det personlige
domæne): hvad kan vi bruge det til, hvordan gives dette plads, og
hvordan afværges ikke-konstruktiv brug (personlige magtkampe)
Alle domæner kan være nyttige i en afklaringsproces.
Aftaler vedrørende ovenstående ligger selvfølgelig i produktionens domæne
18
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
2.c: Inddeling af systemniveauer
Sådan skal vi gøre.
Finn Mikkelsen, chef
for skoler og
dagtilbud i Norddjurs
kommune
Ledelses
ret og
ansvar.
Ansvarlige
medarbejdere
Hvordan gør vi på min
skole/institution?
Skole- og
dagtilbudsledere
Lærere,
pædagoger.
Hvordan gør vi i
Norddjurs kommune?
Faglige
vejledere
Hvordan gør
jeg?
19
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
2.c: Inddeling af systemniveauer
Vi kan tale om at vejlederen grundlæggende er indlejret i følgende kontekster
1.
2.
3.
Lokalpolitisk niveau – defineret af den overordnede SD-politik
Organisatorisk niveau – af skoleledelsens rammer
Specifikt niveau – defineret af specifikke opgaver i specifikke kontekster
(se også slide 11):
20
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
2.c: Inddeling af systemniveauer
Disse kontekster/ systemniveauer kalder på 5 aftale- eller kontrakt niveauer,
der er indlejret i hinanden som kinesiske æsker:
1.
2.
3.
Grundkontrakten: specificerer retningslinier fra 1
Rammekontrakten: specificerer samarbejdet på 2. og 3. niveau
Samtalekontrakten: specificerer gensidige forventinger til samtalen
1.
2.
Indholdskontrakten: specificerer målsætningen for den enkelte samtale
Proceskontrakten: specificerer måden, samtalen forløber på
(Madsen, 2012 Madsen et al., 2010)
21
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
Organisationsniveau
3: Kontrakter og kontraktniveauer
Ledelse
Medarbejdere
22
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
3: Kontrakter og kontraktniveauer
Eksempler på grundkontrakter:
Formuleret af forskellige kommuner for ‘dansk som
andetsprogsvejlederfunktionen’
• Overordnet skal vejlederen være skolens lokale ressourceperson i
forskellige forhold vedr. undervisning, pasning og integration at børn med
dansk som andetsprog samt skole-hjem-samarbejdet med forældrene.
• Vejlederen skal primært fungere som faglig og pædagogisk vejleder for
kollegerne vedr. tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning og
andre aktiviteter.
• Vejlederen inddrages som sparringspartner for skolens ledelse efter
nærmere aftale.
(Nymann & Thrane, 2012)
23
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
3: Kontrakter og kontraktniveauer
Eksempler på indhold i rammekontrakter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Det overordnede formål med programmet
De involverede parter
Graden af frivillighed
Program og tidsplan
Plan for sideløbende arbejde (f.eks. læringsgrupper)
Programmets beslutningssstruktur, herunder ansvarsfordeling mellem
rammekonsulent og rekvirent (her: vejleder og leder)
Mulighed for genforhandling af kontrakten
Overvejelser omkring deltagerindflydelse og organisatorisk forankring af
udbytte
Evaluering
(Madsen et al, 2010, lettere forkortet)
24
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
3: Kontrakter og kontraktniveauer
I virkeligheden optræder de forskellige kontraktniveuaer i enhver kontekst.
Forskellen er deres forhandlingsgrad. Essensen af disse er:
Grundkontrakt:
Aftaler vedr. rolle, ansvar og myndighed, samt det overordnede formål med
begivenheden i hht. organisationens vision/ udviklingsplan
Rammekontrakt:
Aftaler for formålet/ målet med den specifikke begivenhed
(bevægelsesønsket)
Samtalekontrakten: Udspecificeret i hhv.:
• Indholdskontrakt: præciserer indholdet i en samtale/opgave
• Proceskontrakt: Hvordan gør vi det (processuelle metoder og strategier)
25
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
3: Kontrakter og kontraktniveauer
Eksempel på skabelon for rammekontrakter:
•
Formål: Projektets sigte, formuleret af opgavestiller og opgaveholder
•
Deltagere: Specificering af personalegruppe
•
Tid og sted:
–
–
Antal mødegange, tidspunkt, lokalitet?
Mulighed for forlængelse?
•
Form: Detaljeret beskrivelse af projektets rammer, metoder, principper, teoretiske baggrund og andre specifikke
formrelaterede elementer
•
Indhold: Hvilket indhold behandles/ønskes behandlet indenfor den ovenfor beskrevne form
•
Projektleders rolle og ansvar: Generelt, evt. særlige aftaler mellem vejleder og opgavegiver/ leder
•
Deltagernes opgave: Forholdemåde? Forberedelse?
•
Andre retningslinjer: Deltagerforpligtelser (mødepligt, tavshedspligt ), dokumentation /fastholdelse af proces, afgrænsning
(hvad omhandler projektet ikke)
•
Evaluering: I forum, mellem aftalens parter, opgavestillers/leders egen evaluering
•
Betingelser for aftalen: Hvem er aftaleparter, genforhandling, transparens
(
26
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
3: Kontrakter og kontraktniveauer
Kontraktniveauer i skabelon for rammekontrakter:
•
Formål: Projektets sigte, formuleret af opgavestiller og opgaveholder
•
Deltagere: Specificering af personalegruppe
•
Tid og sted:
–
–
Antal mødegange, tidspunkt, lokalitet?
Mulighed for forlængelse?
•
Form: Detaljeret beskrivelse af projektets rammer, metoder, principper, teoretiske baggrund og andre specifikke
formrelaterede elementer
•
Indhold: Hvilket indhold behandles/ønskes behandlet indenfor den ovenfor beskrevne form
•
Projektleders rolle og ansvar: Generelt, evt. særlige aftaler mellem vejleder og opgavegiver/ leder
•
Deltagernes opgave: Forholdemåde? Forberedelse?
•
Andre retningslinjer: Deltagerforpligtelser (mødepligt, tavshedspligt ), dokumentation /fastholdelse af proces, afgrænsning
(hvad omhandler projektet ikke)
•
Evaluering: I forum, mellem aftalens parter, opgavestillers/leders egen evaluering
•
Betingelser for aftalen: Hvem er aftaleparter, genforhandling, transparens
(
27
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
4. Opsamling
Fokus for dette oplæg er grundkontrakten med ledelsen, dvs. en
eksplicitering af forventninger til den enkelte vejleders funktion, rolle og
ansvarområder set i organisatorisk kontekst.
Grundkontrakten bør indeholde elementer af rammeaftaler, for eksempel
specificering af mulige projekter (indhold) og evt. prioritering af disse i
forhold til en overordnet udviklingsplan.
Ligeledes bør visse proceselementer medtages, for eksempel den ønskede
fremgangsmåde i samarbejdet, samt aftaler for evaluering og genforhandling
af kontrakten.
Rammeaftaler på teamniveau vil være emne for en senere undervisningsgang
28
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
4. Opsamling
Grundkontrakter omhandler ideelt set:
1.
Fastlæggelse af ansvar/ myndighed
•
Hvem er ansvarlig for hvad og hvorfor
»
2.
Aftaler omkring samarbejdsformen
•
Hvordan defineres fremtidige opgaver
»
3.
Hvordan afvikles fremtidige opgaver
»
»
»
Aftaler om beskrivelse af formål og indhold
Aftaler omkring fastlæggelse af tidsramme
Ataler for opgavestyring
Involvering af deltagere og inddragelsesproces
•
Hvordan inddrages andre samarbejdspartnere
»
5.
Afgrænsning, beskrivelse og prioritering af opgaver
Retningslinier for processen
•
4.
Vejlederens rolle: formål med og indhold i vejlederfunktionen
Hvem involverer andre - og hvornår
Evaluring/ genforhandling
•
•
Hvordan evalueres
Hvornår genforhandles kontrakten
29
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
4. Opsamling
Forvirret?
30
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
4. Opsamling
Fortvivl ikke!
Øvelse gør mester....
”En rejse på tusind mil må begynde med det første skridt.”
Lao Tzu (570-490 f.v.t.)
31
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
4. Opsamling
Refleksionsspørgsmål:
Hvad har været den væsentligste pointe for dig i dette oplæg?
32
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
Litteratur
Madsen, B. (2012): Notat 1912-2: Kontraktredskabet i konsultativt arbejde - psykologiske eller professionelle kontrakter?
Netpublikation: http://www.viauc.dk/hoejskoler/vok/Videncentre/ledelse-ogorganisationsudvikling/Documents/Projekter/Publikationer/viaclouALMadsenB%20Notat%20122%20om%20kontraktx.pdf
Madsen,B. et al.(2010): Aktionslæringens DNA : En håndbog om aktionslæringens teori og metode. Kap. 4.6, s. 143-161.
Via Systime
Nymann & Thrane (2012): Dansk som andetsprogsvejlederens roller, kompetencer og dilemmaer: Netpublikation:
Dansk som andetsprogsvejlederens roller, kompetencer og dilemmaer
www.tosprogstaskforce.dk/.../Dansk%20som%20andet...
Westmark et al. (2012): Konsulent men hvordan? Narrativt konsulentarbejde i praksis . Kap. 2, s. 35-36. Kbh. :
Akademisk Forlag
Rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (2009): Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. www .eva.dk
Rousseau (2001): Schema, promise and mutuality: The building blocks of the psychological contract. Journal of
Occupational and Organizational psychology, 74, s. 511-541.
OBS: der kan klikkes på links i web-udgaven af oplægget for hentning af artikler
Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014

similar documents