HMS Rapport August - El og it forbundet

Report
IA-bedrift
…og stolt av det!!!
10.09.2013 Therese Johannesen
Therese Johannesen
2010-2013 Caverion Norge AS – HMS-koordinator
 2000-2004 Naturgass Vest AS (nå Gasnor) – Prosjektleder
 1996-1999 Esso Norge – Kassadame
1997-1997 Global Alliance – Third World Trainee, Ghana West Africa

Erfaring

2005-2009 Høyskolen i Bergen - Autorisert Ergoterapeut
 1999-2000 University of Ulster, Northern Ireland – International
Business Studies
 1998-1999 University of Central England – Økonomi og Adm.
 1997-1998 BI Bergen - Markedsøkonomi

Utdannelse
Caverion
2
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
.
Caverion
3
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Hva er ergoterapi?
Kjernekompetanse
Caverion
4
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Ergoterapi og arbeidshelse
Caverion
5
Tilrettelegging av aktiviteter
•Gjennomfører ergonomiske
risikovurderinger og foreslår relevante
tiltak
•Bidrar i organisering og struktur av
arbeidsdag
Endring av omgivelser
Initierer, forankrer, planlegger,
gjennomfører og evaluerer
arbeidsmiljøtiltak med vekt på
det fysiske, psykososiale og
organisatoriske arbeidsmiljøet
Utvikling av individets mestring
•Forebygger definerte
arbeidsrelaterte helseutfordringer i
forbindelse med psykisk helse og
rus, muskel- og skjelettplager
•Arbeider målrettet med faktorer som
påvirker helse
•Undersøker og vurderer ressurser
og arbeidsevne
Deltakelse og inkludering
•Arbeider med helsefremmende
og forebyggende prosesser i
arbeidsmiljøet, inkludert fysiske,
organisatoriske og psykososiale
forhold
•Anvender IA-avtalen og er en
løsningsorientert part i lokalt IAarbeid
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Helsefremmende arbeidsplass

Definerer en helsefremmende arbeidsplass som et sted der
alle arbeider målrettet mot en felles visjon om å fremme
ansattes helse og velbefinnende.

Definerer helsefremming på arbeidsplassen som: ”the
combined efforts of employers, employees and society to
improve the health and well-being of people at work”.

For å oppnå dette kreves en kombinasjon av at arbeidets
organisering og omgivelser forbedres, at det tilrettelegges for
ansattes aktive deltakelse i helseaktiviteter og at det
oppmuntres til personlig utvikling.
WHO
Det europeiske nettverk for
helsefremmende
arbeidsplasser
Caverion
6
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Ergoterapi og de 7 grunnprinsippene for helsefremmende
arbeid
Helhetssyn på helse
Myndiggjøring
Deltakelse
Det fysiske, psykiske, sosiale og
åndelige ses i sammenheng.
Handler om å legge til rette for at
individer eller samfunn kan få
egen makt over personlige, sosioøkonomiske og miljøfaktorer som
påvirker helsen.
Deltakelse handler om at den eller
de det angår skal involveres på
alle nivå når det gjelder
planlegging, gjennomføring og
evaluering.
Sosial likhet og
rettferdighet
Bærekraft/vedvarenhet
Intersektorielt og
multistrategisk arbeid
For å nå dette målet må ulikheter i
dagens helse reduseres, og det
må legges til rette for at folk får
like ressurser og muligheter for å
ta ut sitt helsepotensiale.
Caverion
7
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Intersektorielt: å initiere samarbeid
med relevante
virksomhetsområder og sektorer.
Multistrategisk: å kombinere ulike
tilnærminger som policyutvikling,
lovendringer, organisatoriske
endringer, samfunnsutvikling,
utdanning og kommunikasjon.
Målgruppe
Caverion avdeling Oslo
Avdeling Oslo Service


Antall ansatte
195 stk


Teknikere
Servicebiler
Funksjonærer
145 stk
130 stk
55 stk







Avdeling Oslo Prosjekt



Antall ansatte
Montører
Funksjonærer
Caverion
9
240 stk
195 stk
45 stk
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013





Fagområder
Ventilasjon/Kjøling
Rør
Elektro/Nødstrøm
AV
Sikkerhet/Brann
Telecom
Fagområder
Ventilasjon/Kjøling
Rør
Elektro
Sikkerhet/Brann
Individuell oppfølging
.
.
Caverion
11
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
IA-fundamentet:
Systematisk oppfølging av sykemeldte
 Kursing
av ledere i sykefraværsoppfølging
 Etablering av rutiner som gjelder ALLE ansatte
 Informasjon til alle ansatte om hva bedriften tilbyr de ansatte ved
sykefravær, samt hva som kreves av de ansatte.
 Nettbasert sykefraværsoppfølgingssystem



Caverion
Sikrer oversikt
Sikrer at de ansatte får hjelp
Sikrer at de lovpålagte oppgavene utføres
12
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Praktiske eksempler på bruk av IA-virkemidler ved
individuell oppfølging
BHT-tilskudd
Varsleravtale
Første fraværsdag
Ifm oppfølgingsplan
Dialogmøte 1
Tilretteleggingstilskudd

Caverion
Tekniske hjelpemidler
 Avlastningsvikar
13
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Unntak fra
arbeidsgiveransvar
Bedriftsintern omskolering
Eksempel «Jonas»
Kronisk syke/ gravide trenger flere
egenmeldingsdager. Samtidig får
bedriften refundert kostnaden fra
1. fraværsdag.
Raskere tilbake - NAV
Nav-kontorene i de ulike fylkene
har knyttet til seg avtaler med
lokale private og offentlige
helseforetak. Gjelder både fysisk
og psykisk helse.
Raskere tilbake –
Spesialisthelsetjenesten
Hver helseregion har knyttet til seg
avtaler med lokale private og
offentlige helseforetak. Omfatter
forundersøkelser, operasjoner og
rehabilitering
Forebygging av
helserelaterte plager
Borders? I have never seen one
…but I belive they exist
in the minds of some people.
Thor Heyerdahl
Caverion
15
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Eksempler på helseforebyggende IA-Prosjekter periode 2010-2013


Fysisk helse








Psyko-sosial helse
Caverion
16
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013


Verneskoprosjektet
Hørselvernprosjektet
Verktøykasseprosjektet
Stylteprosjektet
Innføring av variasjon ved el-tavlearbeid
Innføring av variasjon ved arbeid med veggkanaler
Reduksjon i belastning ved håndtering av kumlokk
Reduksjon av belastning ved håndtering av tungt utstyr
Antimobbekampanje
Stopp seksuell trakassering
Stressmestringskurs
Akan-kampanje
Caverion
17
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Fordelen med å være IA-bedrift


Ikke IA-bedrifter


Må gjøre alt på egenhånd:
Ingen veiledning fra erfarne rådgivere ved Arbeidslivssenteret
Ingen helsepersonell fra bedriftshelsetjeneste til å være med å avdekke
behov + foredle de ansattes forslag til tiltak (BHT-tilskudd)
Ingen finansiell støtte til prosjektet (tilretteleggingstilskudd)
Å drive helseforebyggende arbeid er lovpålagt gjennom arbeidsmiljøloven. Så
hvorfor ikke få hjelp til dette arbeidet, både kunnskapsmessig og finansielt?

Caverion


Masse gratis veiledning fra dyktige, erfarne rådgivere ved
Arbeidslivssenteret. Kursing av ledere, kursing av tillitsvalgte, kursing på
bruk av IA-virkemidler,
BHT-tilskudd til bruk av bedriftshelsetjenesten som for eksempel kan
kartlegge de ansattes behov og forslag til tiltak for bedriften.
Tilretteleggingstilskudd til selve gjennomføringen av IA-prosjektet
(hjelpemidler, kursing av ansatte, etc).
NB! Uten aktiv bruk av IA-avtalen hadde ikke Caverion begynt å drive sitt
HMS-arbeid på denne måten!
Caverion
18
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
IA – Metodikken
Hvorfor vi treffer med tiltakene
Ledelsen har alltid rett… eller?
Caverion
20
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Partssamarbeid og involvering gir eierskap til prosess
Caverion
21
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Arbeidstakere er eksperter på sin egen arbeidssituasjon!
Arbeidstakers
identifisering
av BEHOV
Caverion
22
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Arbeidstakers
identifisering
av TILTAK
Tiltak som
TREFFER
Infrastruktur for kommunikasjon av behov og forslag til
tiltak; ALLE HAR ET ANSVAR!
Den enkelte
ansatte
Baser
prosjektledere
LAMUmedlemmene
HMSpersonell
Caverion
23
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Tillitsvalgte
verneombud
Hvordan LAMU sikrer et helhetlig og systematisk HMSarbeid
IAmålsettinger
(NB!
delmålene)
Sentrale
bedriftsinterne
målsettinger
(lovpålagte
målsettinger)
HMShandlingsplan
=
En helhetlig
plan
Avdelingens
målsettinger
Caverion
24
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Generelle
HMSmålsettinger
Lar IA-metodikken seg
overføre til miljø- og
sikkerhetsarbeid også?
Rørlegger fra Caverion Oslo etter kuttskade med
vinkelsliper 2012.
Caverion
26
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Praktisk eksempel på skade-/ulykkesforebyggende
arbeid etter samhandlingsmetoden
Problemstilling
I 2012 var 80% av ulykkene i Oslo relatert til
rørleggerne i prosjekt og service. Ingen spesielle forhold
gikk igjen.
 Informasjonsmøte
Løsning
og workshop med rørleggerne i
prosjekt og service.
 Rapport med tilbakemeldinger fra rørleggerne på
deres behov og forslag til tiltak

Caverion
27
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Større sannsynlighet for adopsjon av tiltakene som
iverksettes fordi; samhandling og eierskap til prosess
er oppskrift på suksess.
Skader/ulykker og
den tveeggede 0-visjonen
 Stort
fokus på å unngå skader/ulykker i alle ledd
Fordeler
 Ulykker
Ulemper
og skader underrapporteres for ikke å
ødelegge bedriftens/prosjektets måltall
 Fraværet skjules bak symptomer, ikke ulykken/skaden

Caverion
28
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Forhindrer avdekking av bakenforliggende
årsaker, tiltak iverksettes ikke, og historien gjentar
seg
Gevinster ved IA-arbeidet
…slik at dere skal forstå,
hvorfor vi i Caverion ikke kan forstå,
hvorfor ikke ALLE bedrifter er IAbedrifter 
Ledelsen vår presenterte følgende under LO og NHO sitt
besøk hos Caverion:

Arbeidsmiljømessige
gevinster










Konkurransemessige
gevinster







Caverion
30
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Bedre samarbeid og klima mellom de tillitsvalgte og ledelsen (bygger bro
gjennom å samarbeide om konkrete prosjekter som kommer alle til gode)
Muligheter for økonomisk støtte til prosjekter gjennom
tilretteleggingstilskudd
Gratis kurs og kompetanseheving gjennom Arbeidslivssenteret
Positivt klima blant de ansatte
Muligheter til å tilby helsetjenester kjapt gjennom BHT-tilskudd
Bistand ifm interne omskoleringer
Lavere sykefravær
Mindre turnover
Uønskede forhold blir kjapt tatt tak i (før de får vokse seg store)
Mindre tabuer (seksuell trakassering/ psykisk helse/ mobbing). Vi river ned
barrierene ved å snakke om det!
Gjør oss attraktive/tiltrekker oss arbeidskraft (i kampen om de beste
håndverkerne)
Mer lojale ansatte
Positiv PR
Lavere sykefravær
Økt effektivitet (en del hjelpemidler har resultert i dette)
Innovasjon
Mindre turnover
Har opplevd at kunder tar kontakt for å lære av IA-arbeidet vårt
Vår klubbleder (EL&IT) presenterte følgende under LO og
NHO sitt besøk hos Caverion:
 Samarbeid
om IA prosjekter bringer partene tettere sammen
 De ansatte opplever at:
 De blir tatt vare på
 De blir hørt på og at deres tanker blir realiteter
 Belastningene i hverdagen er redusert
 De får tett oppfølging og kommer raskt til behandling
 Kanskje blir det normalt også for oss å kunne stå i arbeid frem til
pensjonsalder
Caverion
31
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
IA-prosjektet: Stopp
seksuell trakassering
TANKEEKSPERIMENT
Hva hadde du gjort dersom moren din, ektefellen din,
samboeren din, kjæresten din, søsteren din, eller datteren
din opplever følgende på jobb?
Caverion
33
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Hun opplever…
Caverion
Pågående/ aggressiv
«sjekking» av menn hun
ikke kjenner og som ikke
respekterer at hun ikke er
interessert.
At menn bruker dårlige
unnskyldninger for
stadig å være nær
henne fysisk, «dulte»
borti henne, ta på håret
hennes, etc.
Å motta sms’er og
voicemails fra fremmede
menn som har fått tak i
telefonnr hennes på jobb.
…og som da også vet
hvor hun bor.
At menn tar kontakt med
henne for å fortelle
seksuelt ladede
«vitser»/ kommentarer
som er langt over
grensen.
34
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Og du vet…
At dette hun utsettes for
kalles seksuell
trakassering
Caverion
35
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
At seksuell trakassering
er ulovlig
At seksuell trakassering
kan medføre alvorlige
helseplager som stress,
angst og depresjon for
den som utsettes for
det.
Jentene våre…
…opplever dette.
Og det har foregått i lang, lang tid uten at vi har visst det, uten at de har
fortalt oss om det.
Det har de nå!
Caverion
36
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Spøkelsene får leve i mørket…
Caverion
37
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
IA-prosjektet: Stopp Seksuell trakassering
 Jentene
i Caverion er heldige; de har noen kollegaer som sier ifra og griper
inn når håndverkere fra andre firma utsetter de for dette ute på bygg.
I
Caverion har vi satt søkelyset på det, brutt tabuet, og tatt det opp med alle
ansatte.
 Og
våre mannlige kollegaer vet at de skal:
 Se hva som skjer. Ikke lukk øynene for det.
 Grip inn når det skjer. Ikke la de stå med det alene.
 Snakk om det. Ikke la det forbli et tabu, sett lyskasteren på spøkelsene.
…men vi trenger DERES hjelp!
Caverion
38
HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

similar documents